Việc thành lập hối phiếu và lưu thông hối phiếu

 

Vì hối phiếu phải lưu hành nên nó phải mang một h ình thức nhất định để người ta mang thể thuận lợi phân biệt hối phiếu với những phương tiện trả tiền khác. Hối phiếu thương nghiệp là một văn bản xác nhận một trái vụ trả tiền mang tính chất thương nghiệp, cho nên hối phiếu phải mang một nội dung nhất định thích hợp với luật lệ chi phối nó.

Thứ nhất, về mặt hình thức, hình thức của hối phiếu được quy định như sau:

Hối phiếu phải làm thành văn bản. Hối phiếu nói, điện tín, điện thoại v.v đều ko mang trị giá pháp lý.

Hình mẫu của hối phiếu ở Việt Nam do Nhà băng Nhà nước thống nhất phát hành. Đối với những nước khác, hình mẫu của hối phiếu th ương mại do tư nhân tự định ra và tự phát hành. Hình mẫu của hối phiếu ko quyết định trị giá pháp lý của hối phiếu.

Tiếng nói tạo lập hối phiếu là tiếng nói viết hoặc in sẵn, đánh máy sẵn, đánh máy bằng một thứ tiếng nhất định v à thống nhất. Tiếng Anh l à tiếng thông dụng của tiếng nói tạo lập hối phiếu. Một hối phiếu sẽ ko mang trị giá pháp lý, nếu nó được tạo lập bằng nhiều tiếng nói khác nhau. Những hối phiếu viết bằng bút chì, bằng thứ mực dễ phai như mực đỏ đều trở thành vô trị giá.

Hối phiếu mang thể lập thành một hay nhiều bản, mỗi bản đều đánh số thứ tự, những bản đều mang trị giá như nhau. Lúc trả tiền, nhà băng thường gửi hối phiếu cho người trả tiền làm hai lần kế tiếp nhau dự phòng thất lạc, bản nào tới trước thì sẽ được trả tiền trước, bản nào tới sau sẽ trở thành vô trị giá. Vì vậy trên hối phiếu thường ghi câu “Sau lúc nhìn thấy bản thứ nhất của hối phiếu này (bản thứ hai mang cùng nội dung và tháng ngày ko trả tiền ..” ở bản số một của hối phiếu. Bản số hai lại ghi “Sau lúc nhìn thấy bản thứ hai của hối phiếu này (bản thứ nhất mang cùng nội dung và tháng ngày ko trả tiền)..”. Hối phiếu ko mang bản phụ.

Thứ hai, về mặt nội dung, theo Luật Thống nhất về Hối phiếu ban hành theo Công ước Geneve 1930 (Uniform Legislation for Invoice of Change – ULB), một hối phiếu phải bao gồm 8 nội dung yêu cầu sau đây:

1. Tiêu đề của hối phiếu: Chữ Hối phiếu là tiêu đề của một hối phiếu, thiếu tiêu đề này, hối phiếu sẽ trở thành vô trị giá. Tiếng nói của tiêu đề phải cùng tiếng nói của toàn bộ nội dung hối phiếu.

2. Địa điểm và ngày ký phát hối phiếu: thông thường liên hệ của người lập hối phiếu là địa điểm ký phát phiếu. Hối phiếu được ký phát ở đâu thì lấy địa điểm ký phát ở đó. Một hối phiếu ko ghi rõ địa điểm ký phát, người ta cho phép lấy liên hệ b ên cạnh tên của người ký phát làm địa điểm ký phát hối phiếu. Nếu tr ên hối phiếu thiếu cả liên hệ c ủa người phát hành thì hối phiếu đó vô trị giá. Ng ày tháng ký phát hối phiếu mang ý nghĩa quan yếu trong việc xác định kỳ hạn trả tiền tài hối phiếu mang kỳ hạn nếu hối phiếu ghi rằng: “Sau X ngày kể từ ngày ký phát hối phiếu này”. Ngày ký phát hối phiếu còn liên quan tới khả năng trả tiền của hối phiếu. Ví dụ, nếu ngày ký phát hối phiếu xảy ra sau ngày người mang nghĩa vụ trả tiền hối phiếu mất khả năng trả tiền như bị vỡ nợ, bị đưa ra tòa, bị chết v.v.. thì khả năng trả tiền hối phiếu đó ko còn nữa.

3. Mệnh lệnh đòi tiền vô điều kiện một số tiền cụ thể: hối phiếu là một mệnh lệnh đòi tiền, ko phải là một yêu cầu đòi tiền. Việc trả tiền là vô điều kiện, mang tức là trong hối phiếu ko được viện lý do nào khác, trừ lý do hối phiếu trái với luật hối phiếu, để quyết định mang trả tiền hay ko. Số tiền tài hối phiếu là một số tiền nhất định, tức l à một số tiền được ghi một cách đơn thuần và rõ ràng, người ta mang thể nhìn qua để biết được số tiền phải trả là bao nhiêu, ko cần qua những nghiệp vụ tính t oán nào dù là đơn gi ản. Số tiền được ghi mang thể vừa bằng số vừa bằng chữ hoặc ho àn toàn bằng số hay ho àn toàn bằng chữ. Số tiền tài hối phiếu phải nhất trí với nhau trong cách ghi. Tr ường hợp mang sự chênh lệch giữa số tiền bằng số và số tiền bằng chữ thì người ta thường căn cứ vào số tiền ghi bằng chữ. Trường hợp mang sự chênh lệch giữa số tiền toàn ghi bằng số hay toàn ghi bằng chữ thì người ta căn cứ vào số tiền nhỏ hơn.

4.  Thời hạn trả tiền tài hối phiếu gồm mang 2 loại: thời hạn trả tiền ngay v à thời hạn trả tiền sau. Cách ghi thời hạn trả tiền ngay thường là: “Ngay sau lúc nhìn thấy bản thứ .. của hối phiếu này ..” hoặc “Sau lúc nhìn thấy bản thứ .. của hối phiếu này ..” Cách ghi thời hạn trả tiền sau thường mang 3 cách:

Nếu mốc thời kì tính từ ngày chấp nhận hối phiếu thì ghi: “X ngày sau lúc nhìn thấy bản thứ .. của hối phiếu này .. ”

Nếu thời hạn trả tiền tính từ ngày ký phát hối phiếu thì ghi: “X ngày kể từ ngày ký bản ..của hối phiếu này .. ”

Nếu thời hạn là một ngày cụ thể nhất định thì ghi: “Tới ngày .. của bản thứ .. của hối phiếu này ..” Trong 3 cách trên, cách thứ nhất thường được sử dụng hơn cả.

Những cách ghi thời hạn trả tiền tài hối phiếu m ơ hồ, tối nghĩa làm cho người ta ko thể xác định được thời hạn trả tiền l à bao nhiêu hoặc nó biến việc trả tiền tài hối phiếu thành mang điều kiện thì hối phiếu sẽ vô trị giá. Ví dụ ghi: “Sau lúc tàu biển cập cảng thì trả cho bản thứ .. của hối phiếu này” hoặc “Sau lúc hàng hóa đã được kiểm nghiệm xong .. thì trả cho bản thứ .. của hối phiếu này ..”.

5.  Địa điểm trả tiền tài hối phiếu là địa điểm được ghi rõ trên hối phiếu. Nếu hối phiếu ko ghi rõ hoặc ko ghi địa điểm trả tiền, người ta mang thể lấy liên hệ ghi kế bên tên của người trả tiền là địa điểm trả tiền.
6. Người hưởng lợi quy định ở mặt trước của tờ hối phiếu, trước tiên là người ký phát hối phiếu, hoặc mang thể là người khác do người ký phát hối phiếu chỉ định.
7.  Người trả tiền hối phiếu được ghi rõ ở mặt trước, góc trái cuối cùng của tờ hối phiếu, sau chữ “gửi..”
8.  Người ký phát phiếu được ghi ở mặt trước, góc phải cuối cùng của tờ phiếu. Cần đặc thù chú ý là tất cả những người mang liên quan được ghi trên tờ hối phiếu phải ghi rõ đầy đủ tên, liên hệ mà họ sử dụng để đăng ký hoạt động kinh doanh. Người ký phát hối phiếu phải ký tên trên mặt trước, góc phải cuối cùng của tờ hối phiếu đó. Người ký phát hối phiếu phải đăng ký mẫu chữ ký với một cơ quan chuyên trách, ko được phép ủy quyền cho người khác ký thay mình trên hối phiếu. Chữ ký phải đ ược ký bằng tay và ko được đóng dấu đ trần lên chữ .

Dưới đây là mẫu hối phiếu sử dụng trong phương thức nhờ thu.

MẪU HỐI PHIẾU (Tiêu dùng trong phương thức nhờ thu)

Hối phiếu số 594/80

Số tiền: 9,000USD                                                 Tokyo, ngày 30/06/1998

Sau lúc nhìn thấy bản thứ NHẨT của hối phiếu này (bản thứ HAI mang cùng nội dung và tháng ngày ko trả tiền) trả theo lệnh của Nhà băng hữu hạn TOKYO một số tiền là chín nghìn USD Mỹ chẵn.

Gửi: Tổng đơn vị xuất                                              Tổ chức thương nghiệp hữu hạn

nhập khẩu máy Hà Nội                                                       Daiichi – Tokyo

‘ . _ _______________________________________________ (Ký)____________________

(Nguồn: Đinh Xuân Trình. 1996. Trang 81)

Ngoài những nội dung yêu cầu nêu trên, hối phiếu còn mang thể bao gồm thêm những nội dung khác do hai bên thỏa thuận, miễn sao những nội dung này ko làm sai lạc tính chất của hối phiếu do luật quy định.

Ví dụ, lúc sử dụng hối phiếu là một phương tiện đòi tiền tài phương thức tín dụng chứng từ, hối phiếu sẽ mang mẫu dưới đây.

MẪU HỐI PHIẾU (Tiêu dùng trong phương thức tín dụng chứng từ)

Hối phiếu số 594/80

Số tiền: 9,000USD                                                 Tokyo, ngày 30/06/1998

Sau lúc nhìn thấy bản thứ HAI của hối phiếu này (bản thứ NHẨT mang cùng nội dung và tháng ngày ko trả tiền) trả theo lệnh của Nhà băng hữu hạn TOKYO một số tiền là chín nghìn USD Mỹ chẵn.

Thuộc tài khoản của Tổng đơn vị xuất nhập khẩu máy Hà Nội. Ký phát cho Nhà băng Ngoại thương Việt Nam, Hà Nội. Theo L/C số 2166006 mở ngày 5-6-1998.

Gửi: Nhà băng Ngoại thương Việt Nam                           Tổ chức thương nghiệp hữu hạn

Daiichi – Tokyo

,_______________________________________________ (Ký)____________________

(Nguồn: Đinh Xuân Trình. 1996. Trang 84)

Đối với hối phiếu sử dụng trong trường hợp này, một số nội dung của hối phiếu đã mang sự thay đổi, track ko làm thay đổi tính chất của hối phiếu đó, cụ thể là: Người trả tiền hối phiếu này là Nhà băng Ngoại thương Việt Nam. Nhà băng Ngoại thương Việt Nam là nhà băng mở L/C theo yêu cầu của Tổng đơn vị xuất nhập khẩu máy, nhà băng này cam kết trả tiền cho đơn vị thương nghiệp hữu hạn Daiichi Tokyo theo L/C số 2166006 mở ng ày 6-5-1998, đơn vị này phát hối phiếu đòi tiền nhà băng mở L/C. Những nội dung bổ sung vào hối phiếu này chẳng qua chỉ là sự minh họa trách nhiệm của người trả tiền thay thế cho Tổng đơn vị xuất nhập khẩu máy Hà Nội trong phạm vi thư tín dụng.

Sơ đồ lưu thông hối phiếu

Hối phiếu sau lúc phát hành sẽ đi vào lưu thông. Dưới đây là sơ đồ minh hoạ cho qui trình lưu thông hối phiếu theo phương thức nhờ thu trơn. Chúng ta sẽ tìm hiểu kỹ hơn ở chương 4 lúc tìm hiểu về những phương thức trả tiền quốc tế.

3.5/5 - (19 bình chọn)

Originally posted 2019-01-07 21:15:24.

Bình luận