Trình tự giải quyết tranh chấp lao động

 

1. Đối với những tranh chấp lao động tư nhân  :

    – Hội đồng hoà giải lao động cơ sở vật chất tiến hành hoà giải chậm nhất bảy ngày, kể từ ngày nhận được đơn yêu cầu hoà giải. Tại phiên họp hoà giải , phải mang mặt hai bên tranh chấp hoặc đại diện được uỷ quyền của họ .

Hội đồng hoà giải lao động cơ sởđưa ra phương án hoà giải để các đối tác xem xét. Nếu hai bên chấp nhận phương án hoà giải thì lập biên bản hoà giải thành, mang chữ ký của hai bên tranh chấp , của Chủ toạ và thư ký Hội đồng hoà giải lao động cơ sở vật chất . Hai bên mang nghĩa vụ chấp hành những thoả thuận ghi trong biên bản hoà giải thành .

Trong trường hợp hoà giải ko thành , Hội đồng hoà giải lao động cơ sở vật chất lập biên bản hoà giải ko thành , ghi ý kiến của hai bên tranh chấp và của Hội đồng , mang chữ ký của hai bên tranh chấp , của Chủ toạ và thư ký Hội đồng. Bản sao biên bản phải được gửi cho hai bên tranh chấp trong thời hạn ba ngày kể từ ngày hoà giải ko thành . Mỗi bên tranh chấp đều mang quyền yêu cầu Toàán nhân dân cấp quận xét xử tranh chấp . Hồ sơ gửi Toàán nhân dân phải kèm theo biên bản hoà giải ko thành .

Toà án nhân dân

Toàán nhân dân cấp quận khắc phục những tranh chấp lao động tư nhân mà Hội đồng hoà giải lao động cơ sở vật chất hoặc hoà giải viên lao động hoà giải ko thành , lúc cóđơn yêu cầu của một hoặc hai bên tranh chấp .

2. Đối với tranh chấp lao động tập thể :

 Bước 1 : Hội đồng hoà giải

–  Hội đồng hoà giải lao động cơ sở vật chất hoặc hoà giải viên lao động tiến hành hoà giải chậm nhất bảy ngày , kể từ ngày nhận đơn yêu cầu hoà giải . Tại phiên họp hoà giải, phải mang mặt hai bên tranh chấp hoặc đại diện được uỷ quyền của họ .

–  Hội đồng hoà giải lao động cơ sở vật chất hoặc hoà giải viên lao động đưa ra phương án hoà giải để các đối tác xem xét. Nếu hai bên chấp nhận phương án hoà giải thì lập biên bản hoà giải thành , mang chữ ký của hai bên tranh chấp , của Chủ toạ và thư ký Hội đồng hoà giải lao động cơ sở vật chất hoặc của hoà giải viên lao động . Hai bên mang nghĩa vụ chấp hành những thoả thuận ghi trong biên bản hoà giải thành .

–         Trong trường hợp hoà giải ko thành , thì Hội đồng hoà giải lao động cơ sở vật chất hoặc hoà giải viên lao động lập biên bản hoà giải ko thành , ghi ý kiến của hai bên tranh chấp và của Hội đồng hoặc của hoà giải viên lao động , mang chữ ký của hai bên tranh chấp , của Chủ toạ và thư ký Hội đồng hoặc của hoà giải viên lao động ; mỗi bên hoặc cả hai bên tranh chấp mang quyền yêu cầu Hội đồng trọng tài lao động cấp tỉnh khắc phục .

       Bước 2 :Hội đồng trọng tài lao động cấp tỉnh

Hội đồng trọng tài lao động tiến hành hoà giải và khắc phục vụ tranh chấp lao động tập thể chậm nhất 10 ngày kể từ ngày nhận được yêu cầu .Tại phiên họp khắc phục tranh chấp lao động tập thể , phải mang mặt những đại diện được uỷ quyền của hai bên tranh chấp .

Hội đồng trọng tài lao động đưa ra phương án hoà giải để hai bên xem xét. Trong trường hợp hai bên nhất trí thì lập biên bản hoà giải thành , mang chữ ký của hai bên tranh chấp , của Chủ toạ Hội đồng trọng tài lao động . Hai bên mang nghĩa vụ chấp hành những thoả thuận ghi trong biên bản hoà giải thành .

Trong trường hợp hoà giải ko thành , thì Hội đồng trọng tài lao động khắc phục vụ tranh chấp và thông tin ngay quyết định của mình cho hai bên tranh chấp ; nếu hai bên ko cóý kiến thì quyết định đóđương nhiên mang hiệu lực thi hành .

Bước 3 :Toà án nhân dân

Trong trường hợp tập thể lao động ko đồng ý với quyết định của Hội đồng trọng tài lao động thì mang quyền yêu cầu Toàán nhân dân khắc phục hoặc đình công .

Trong trường hợp người sử dụng lao động ko đồng ý với quyết định của Hội đồng trọng tài lao động , thì mang quyền yêu cầu Toàán nhân dân xét lại quyết định của Hội đồng trọng tài . Việc người sử dụng lao động yêu cầu Toàán nhân dân xét lại quyết định của Hội đồng trọng tài ko cản trở quyền đình công của tập thể lao động .

 

5/5 - (1 bình chọn)

Originally posted 2019-01-07 14:41:41.

Bình luận