Chuẩn mực kiểm toán số 710

Chuẩn mực kiểm toán số 710: Thông tin so sánh – D liệu tương ứng và BCTC so sánh

(Ban hành kèm theo Thông tư số 214/2012/TT-BTC

 ngày 06 tháng 12 năm 2012 của Bộ Tài chính)

I/ QUY ĐỊNH CHUNG

Phạm vi ứng dụng 

01.       Chuẩn mực kiểm toán này quy định và hướng dẫn trách nhiệm của kiểm toán viên và doanh nghiệp kiểm toán (sau đây gọi là “kiểm toán viên”) liên quan tới những thông tin so sánh trong quá trình kiểm toán BCTC. Kiểm toán viên phải ứng dụng những quy định và hướng dẫn của Chuẩn mực kiểm toán Việt Nam số 510 liên quan tới số dư đầu kỳ kế toán lúc BCTC kỳ trước do kiểm toán viên tiền nhiệm kiểm toán hoặc chưa được kiểm toán.

Nội dung của thông tin so sánh

02.       Nội dung của những thông tin so sánh được trình bày trên BCTC của một đơn vị phụ thuộc vào những quy định của phạm vi về lập và trình bày BCTC được ứng dụng. Kiểm toán viên mang hai phương pháp tiếp cận khác nhau đối với trách nhiệm báo cáo của kiểm toán viên ứng dụng cho mỗi loại thông tin so sánh: dữ liệu tương ứng và BCTC so sánh. Pháp luật và những quy định thường chỉ rõ phương pháp tiếp cận mà kiểm toán viên phải ứng dụng, ngoài ra, những điều khoản của hợp đồng kiểm toán cũng mang thể quy định cụ thể phương pháp đó.

03.       Con số kiểm toán mang sự khác biệt cơ bản giữa 2 phương pháp là:

(a)        Đối với BCTC mang thông tin so sánh được trình bày theo phương pháp dữ liệu tương ứng, kiểm toán viên chỉ phải đưa ra ý kiến về BCTC kỳ hiện tại;

(b)        Đối với BCTC mang thông tin so sánh được trình bày theo phương pháp BCTC so sánh, kiểm toán viên phải đưa ra ý kiến về BCTC của từng kỳ kế toán được trình bày trong BCTC.

Chuẩn mực này quy định về báo cáo kiểm toán đối với mỗi phương pháp.

04.       Kiểm toán viên và doanh nghiệp kiểm toán phải tuân thủ những quy định và hướng dẫn của Chuẩn mực này trong quá trình kiểm toán BCTC.

Đơn vị được kiểm toán (khách hàng) và các đối tác sử dụng kết quả kiểm toán phải mang những hiểu biết cần thiết về những quy định và hướng dẫn của Chuẩn mực này để phối hợp công việc với kiểm toán viên và doanh nghiệp kiểm toán, cũng như xử lý những mối quan hệ liên quan tới những thông tin so sánh – dữ liệu tương ứng và BCTC so sánh đã được kiểm toán.

Mục tiêu

05.       Mục tiêu của kiểm toán viên và doanh nghiệp kiểm toán là:

(a)        Thu thập đầy đủ chứng cứ kiểm toán thích hợp về việc liệu những thông tin so sánh trong BCTC đã được trình bày, trên những khía cạnh trọng yếu, theo quy định về thông tin so sánh trong phạm vi về lập và trình bày BCTC được ứng dụng hay chưa;

(b)        Lập báo cáo kiểm toán thích hợp với trách nhiệm báo cáo của kiểm toán viên.

Giảng giải thuật ngữ

06. Trong những chuẩn mực kiểm toán Việt Nam, những thuật ngữ dưới đây được hiểu như sau:

(a)        Thông tin so sánh: Là những số liệu và thuyết minh của một hay nhiều kỳ trước được trình bày trong BCTC theo phạm vi về lập và trình bày BCTC được ứng dụng;

(b)        Thông tin so sánh – Dữ liệu tương ứng: Là thông tin so sánh mà trong đó những số liệu và thuyết minh của kỳ trước được trình bày như một phần ko thể tách rời của BCTC kỳ hiện tại, và phải được xem xét trong mối liên hệ với những số liệu và thuyết minh liên quan tới kỳ hiện tại (gọi là “dữ liệu kỳ hiện tại”). Mức độ chi tiết của những thông tin được trình bày trong những số liệu và thuyết minh tương ứng phụ thuộc vào yêu cầu trình bày và mức độ liên quan tới dữ liệu kỳ hiện tại.Trường hợp này, kiểm toán viên chỉ đưa ra ý kiến về BCTC của kỳ hiện tại mà ko kể tới dữ liệu tương ứng;

(c)        Thông tin so sánh – Con số tài chính so sánh: Là thông tin so sánh mà trong đó những số liệu và thuyết minh của kỳ trước được trình bày nhằm mục đích so sánh với BCTC của kỳ hiện tại mà ko nhất thiết là một phần của BCTC kỳ hiện tại. Mức độ chi tiết của những thông tin được trình bày trong những số liệu và thuyết minh của BCTC so sánh này phải tương ứng với mức độ chi tiết của những thông tin trong BCTC kỳ hiện tại. Nếu BCTC so sánh đã được kiểm toán thì kiểm toán viên phải kể tới ý kiến kiểm toán về BCTC so sánh lúc đưa ra ý kiến về BCTC kỳ hiện tại.

Trong chuẩn mực kiểm toán này, cụm từ “kỳ trước” mang trường hợp được hiểu là “những kỳ trước” lúc thông tin so sánh bao gồm số liệu và thuyết minh của nhiều hơn một kỳ kế toán.

II/ NỘI DUNG CHUẨN MỰC

Yêu cầu

Thủ tục kiểm toán

07. Kiểm toán viên phải xác định xem BCTC mang bao gồm những thông tin so sánh theo quy định của phạm vi về lập và trình bày BCTC được ứng dụng và những thông tin đó mang được phân loại thích hợp hay ko. Cho mục đích này, kiểm toán viên phải thẩm định xem:

(a)        Thông tin so sánh mang nhất quán với những số liệu và thuyết minh được trình bày trong kỳ trước hay ko, hay đã được trình bày lại (nếu thích hợp);

(b)        Chính sách kế toán được phản ánh trong thông tin so sánh mang nhất quán với chính sách kế toán được ứng dụng trong kỳ hiện tại hay ko, hoặc nếu mang thay đổi trong chính sách kế toán thì những thay đổi đó đã được hạch toán, trình bày và thuyết minh thỏa đáng hay chưa.

08. Lúc thực hiện cuộc kiểm toán kỳ hiện tại, nếu kiểm toán viên nhận thấy mang thể mang sơ sót trọng yếu trong thông tin so sánh, kiểm toán viên phải thực hiện những thủ tục kiểm toán bổ sung cần thiết cho từng trường hợp cụ thể để thu thập đầy đủ chứng cứ kiểm toán thích hợp nhằm xác định xem sơ sót trọng yếu mang tồn tại hay ko. Nếu kiểm toán viên đã kiểm toán BCTC kỳ trước thì kiểm toán viên phải tuân thủ những quy định mang liên quan tại đoạn 14 – 17 Chuẩn mực kiểm toán Việt Nam số 560. Nếu BCTC kỳ trước được sửa đổi, kiểm toán viên phải xác định xem thông tin so sánh trong BCTC kỳ hiện tại mang thích hợp với BCTC được sửa đổi hay ko.

09. Theo quy định tại đoạn 14 Chuẩn mực kiểm toán Việt Nam số 580, kiểm toán viên phải yêu cầu Ban Giám đốc đơn vị được kiểm toán cung ứng giải trình bằng văn bản về những kỳ được kể trong ý kiến kiểm toán. Kiểm toán viên cũng phải thu thập giải trình bằng văn bản liên quan tới bất kỳ vấn đề cụ thể nào được trình bày lại nhằm sửa chữa sơ sót trọng yếu trong BCTC kỳ trước mang tác động tới thông tin so sánh trong BCTC kỳ hiện tại (xem hướng dẫn tại đoạn A1 Chuẩn mực này).

Con số kiểm toán

Dữ liệu tương ứng

10. Lúc BCTC mang thông tin so sánh được trình bày theo phương pháp dữ liệu tương ứng, kiểm toán viên ko phải kể tới ý kiến về những dữ liệu tương ứng này, trừ những trường hợp theo quy định tại đoạn 11, 12 và 14 Chuẩn mực này (xem hướng dẫn tại đoạn A2 Chuẩn mực này).

11. Nếu báo cáo kiểm toán về BCTC kỳ trước đã phát hành mang ý kiến kiểm toán ngoại trừ, từ chối đưa ra ý kiến hoặc ý kiến trái ngược và những vấn đề dẫn tới ý kiến kiểm toán đó chưa được xử lý, kiểm toán viên phải đưa ra ý kiến kiểm toán ko phải là ý kiến chấp nhận toàn phần về BCTC kỳ hiện tại. Trong đoạn “Cơ sở vật chất của ý kiến kiểm toán ko phải là ý kiến chấp nhận toàn phần”, kiểm toán viên phải trình bày theo một trong hai cách sau:

(a)        Nói tới dữ liệu kỳ hiện tại và cả dữ liệu tương ứng lúc mô tả vấn đề dẫn tới ý kiến kiểm toán ko phải là ý kiến chấp nhận toàn phần, nếu tác động hoặc tác động mang thể mang của vấn đề được mô tả là trọng yếu đối với dữ liệu của kỳ hiện tại; hoặc

(b)        Giảng giải rằng ý kiến kiểm toán ko phải là ý kiến chấp nhận toàn phần do tác động hoặc tác động mang thể mang của những vấn đề chưa được xử lý đối với tính mang thể so sánh của dữ liệu tương ứng với số liệu của kỳ hiện tại (xem hướng dẫn tại đoạn A3 – A5 Chuẩn mực này).

12. Nếu kiểm toán viên thu thập được chứng cứ kiểm toán cho thấy mang sơ sót trọng yếu trong BCTC kỳ trước, trong lúc báo cáo kiểm toán đã phát hành về BCTC kỳ trước lại mang ý kiến chấp nhận toàn phần và BCTC chưa trình bày lại những dữ liệu tương ứng cho thích hợp hay chưa đưa ra những thuyết minh thích hợp, kiểm toán viên phải đưa ra ý kiến kiểm toán ngoại trừ hoặc trái ngược trong báo cáo kiểm toán về BCTC kỳ hiện tại do mang sơ sót trọng yếu trong những dữ liệu tương ứng của BCTC (xem hướng dẫn tại đoạn A6 Chuẩn mực này).

Con số tài chính kỳ trước do kiểm toán viên tiền nhiệm kiểm toán

13. Trường hợp BCTC kỳ trước do kiểm toán viên tiền nhiệm kiểm toán, nếu pháp luật và những quy định ko cấm, và kiểm toán viên quyết định thực hiện dẫn chiếu báo cáo của kiểm toán viên tiền nhiệm về những dữ liệu tương ứng thì kiểm toán viên phải trình bày rõ tại đoạn “Vấn đề khác” trong báo cáo kiểm toán là:

(a)        Con số tài chính kỳ trước do kiểm toán viên tiền nhiệm kiểm toán;

(b)        Dạng ý kiến kiểm toán mà kiểm toán viên tiền nhiệm đã đưa ra và nếu ý kiến kiểm toán ko phải là ý kiến chấp nhận toàn phần thì nêu rõ nguyên nhân dẫn tới ý kiến kiểm toán đó;

(c)        Ngày lập báo cáo kiểm toán về BCTC kỳ trước (xem hướng dẫn tại đoạn A7 Chuẩn mực này).

Con số tài chính kỳ trước ko được kiểm toán

14. Nếu BCTC kỳ trước ko được kiểm toán, kiểm toán viên phải trình bày rõ tại đoạn “Vấn đề khác” trong báo cáo kiểm toán là dữ liệu tương ứng(BCTC kỳ trước) chưa được kiểm toán. Tuy nhiên, theo quy định tại đoạn 06 Chuẩn mực Kiểm toán Việt Nam số 510, việc trình bày tương tự ko làm giảm trách nhiệm của kiểm toán viên trong việc thu thập đầy đủ chứng cứ kiểm toán thích hợp để chứng minh rằng số dư đầu kỳ ko chứa đựng sơ sót mang thể tác động trọng yếu tới BCTC kỳ hiện tại.

Con số tài chính so sánh

15. Nếu BCTC so sánh được trình bày nhiều kỳ thì kiểm toán viên phải kể tới từng kỳ mang BCTC so sánh đã được kiểm toán (xem hướng dẫn tại đoạn A8 – A9 Chuẩn mực này).
16. Lúc đưa ra ý kiến kiểm toán về BCTC kỳ trước trong mối liên hệ với cuộc kiểm toán kỳ hiện tại, nếu ý kiến của kiểm toán viên về BCTC kỳ trước mang sự khác biệt so với ý kiến kiểm toán đã đưa ra trước đó thì kiểm toán viên phải trình bày rõ tại đoạn “Vấn đề khác” về lý do chi tiết của sự khác biệt, theo quy định tại đoạn 08 Chuẩn mực kiểm toán Việt Nam số 706 (xem hướng dẫn tại đoạn A10 Chuẩn mực này).

Con số tài chính kỳ trước do kiểm toán viên tiền nhiệm kiểm toán

17. Trường hợp BCTC kỳ trước do kiểm toán viên tiền nhiệm kiểm toán, ngoài việc đưa ra ý kiến kiểm toán về BCTC kỳ hiện tại, kiểm toán viên phải trình bày rõ tại đoạn “Vấn đề khác” trong báo cáo kiểm toán là:

(a)        Con số tài chính kỳ trước do kiểm toán viên tiền nhiệm kiểm toán;

(b)        Dạng ý kiến kiểm toán mà kiểm toán viên tiền nhiệm đã đưa ra và nếu ý kiến kiểm toán ko phải là ý kiến chấp nhận toàn phần thì nêu rõ nguyên nhân dẫn tới ý kiến kiểm toán đó;

(c)        Ngày lập báo cáo kiểm toán về BCTC kỳ trước.

Nếu báo cáo kiểm toán của kiểm toán viên tiền nhiệm về BCTC kỳ trước được phát hành lại cùng thời khắc và được trình bày cùng với BCTC kỳ hiện tại thì kiểm toán viên kỳ hiện tại ko phải kể những nội dung (a), (b), (c) nêu trên trong báo cáo kiểm toán.

18. Nếu kiểm toán viên kết luận rằng mang sơ sót trọng yếu tác động tới BCTC kỳ trước nhưng kiểm toán viên tiền nhiệm đã ko phát hiện ra và ko kể trong báo cáo kiểm toán về BCTC kỳ trước, kiểm toán viên phải trao đổi về sơ sót này với Ban Giám đốc và Ban quản trị đơn vị được kiểm toán (trừ lúc toàn bộ thành viên Ban quản trị đều là thành viên Ban Giám đốc đơn vị, theo quy định tại đoạn 13 Chuẩn mực Kiểm toán Việt Nam số 260) và yêu cầu thông tin sơ sót này cho kiểm toán viên tiền nhiệm. Nếu BCTC kỳ trước được sửa đổi và kiểm toán viên tiền nhiệm đồng ý phát hành báo cáo kiểm toán mới về BCTC kỳ trước đã sửa đổi, kiểm toán viên chỉ phải đưa ra ý kiến kiểm toán về BCTC kỳ hiện tại (xem hướng dẫn tại đoạn A11 Chuẩn mực này).

Con số tài chính kỳ trước ko được kiểm toán

19. Nếu BCTC kỳ trước ko được kiểm toán, kiểm toán viên phải trình bày rõ tại đoạn “Vấn đề khác” rằng BCTC so sánh (BCTC kỳ trước) đã ko được kiểm toán. Tuy nhiên, theo quy định tại đoạn 06 Chuẩn mực kiểm toán Việt Nam số 510, việc trình bày tương tự ko làm giảm trách nhiệm của kiểm toán viên trong việc thu thập đầy đủ chứng cứ kiểm toán thích hợp để chứng minh rằng số dư đầu kỳ ko chứa đựng sơ sót mang thể tác động trọng yếu tới BCTC kỳ hiện tại.

III/ HƯỚNG DẪN ÁP DỤNG 

Lúc thực hiện Chuẩn mực này cần tham khảo Chuẩn mực kiểm toán Việt Nam số 200.

Thủ tục kiểm toán

Giải trình bằng văn bản (hướng dẫn đoạn 09 Chuẩn mực này)

A1.   Đối với BCTC mang thông tin so sánh được trình bày theo phương pháp BCTC so sánh, kiểm toán viên phải yêu cầu Ban Giám đốc đơn vị được kiểm toán cung ứng giải trình bằng văn bản về tất cả những kỳ được kể trong ý kiến kiểm toán vì Ban Giám đốc cần khẳng định lại rằng những giải trình bằng văn bản mà Ban Giám đốc đã đưa ra liên quan tới những kỳ trước vẫn còn thích hợp. Đối với BCTC mang thông tin so sánh được trình bày theo phương pháp dữ liệu tương ứng, Ban Giám đốc chỉ phải giải trình bằng văn bản về BCTC kỳ hiện tại vì kiểm toán viên chỉ đưa ra ý kiến về BCTC kỳ hiện tại, trong đó mang dữ liệu tương ứng. Tuy nhiên, kiểm toán viên cần yêu cầu Ban Giám đốc giải trình bằng văn bản về bất kỳ vấn đề cụ thể nào được trình bày lại nhằm sửa chữa sơ sót trọng yếu trong BCTC kỳ trước mang tác động tới thông tin so sánh.

Con số kiểm toán

Dữ liệu tương ứng

Kiểm toán viên ko phải kể tới ý kiến về những dữ liệu tương ứng (hướng dẫn đoạn 10 Chuẩn mực này)

A2.   Kiểm toán viên ko phải kể tới ý kiến về những dữ liệu tương ứng mà chỉ phải đưa ý kiến về tổng thể BCTC kỳ hiện tại, trong đó mang dữ liệu tương ứng.

Trường hợp chưa xử lý vấn đề dẫn tới ý kiến kiểm toán về BCTC kỳ trước ko phải là ý kiến chấp nhận toàn phần (hướng dẫn đoạn 11 Chuẩn mực này)

A3.  Nếu báo cáo kiểm toán về BCTC kỳ trước đã phát hành mang ý kiến kiểm toán ngoại trừ, từ chối đưa ra ý kiến hoặc ý kiến trái ngược và những vấn đề dẫn tới ý kiến kiểm toán đó đã được xử lý, đã được hạch toán và thuyết minh thích hợp trong BCTC theo phạm vi về lập và trình bày BCTC được ứng dụng thì ý kiến kiểm toán về BCTC kỳ hiện tại ko cần kể tới ý kiến kiểm toán ko phải là ý kiến chấp nhận toàn phần trước đây.

A4.  Sở hữu trường vừa ý kiến kiểm toán về BCTC kỳ trước ko phải là ý kiến chấp nhận toàn phần, và những vấn đề dẫn tới ý kiến kiểm toán đó chưa được xử lý nhưng mang thể ko tác động tới số liệu kỳ hiện tại. Tuy nhiên, kiểm toán viên mang thể phải đưa ra ý kiến kiểm toán ngoại trừ, từ chối đưa ra ý kiến hay ý kiến trái ngược (nếu thích hợp) đối với BCTC kỳ hiện tại do tác động hoặc tác động mang thể mang của những vấn đề chưa được xử lý đối với tính mang thể so sánh của dữ liệu tương ứng với dữ liệu hiện tại.

A5.   Ví dụ 1 và 2 trong phụ lục của Chuẩn mực này minh họa về báo cáo kiểm toán trong trường hợp báo cáo kiểm toán kỳ trước mang ý kiến kiểm toán ko phải là ý kiến chấp nhận toàn phần và những vấn đề dẫn tới ý kiến kiểm toán đó chưa được xử lý.

Sơ sót trong BCTC kỳ trước (hướng dẫn đoạn 12 Chuẩn mực này)

A6.   Trường hợp BCTC kỳ trước mang sơ sót nhưng chưa được sửa chữa và chưa phát hành lại báo cáo kiểm toán, nếu dữ liệu tương ứng đã được trình bày lại một cách hợp lý hoặc đã mang những thuyết minh thích hợp trong BCTC kỳ hiện tại thì báo cáo kiểm toán kỳ hiện tại mang thể mang đoạn “Vấn đề cần nhấn mạnh” để mô tả rõ tình huống và, nếu cần, kể tới những thuyết minh trong BCTC đã mô tả về những vấn đề đó (xem Chuẩn mực kiểm toán Việt Nam số 706).

Con số tài chính kỳ trước do kiểm toán viên tiền nhiệm kiểm toán (hướng dẫn đoạn 13 Chuẩn mực này)

A7.   Ví dụ 3 trong phụ lục của Chuẩn mực này minh họa về báo cáo kiểm toán trong trường hợp BCTC kỳ trước do kiểm toán viên tiền nhiệm kiểm toán và pháp luật và những quy định ko cấm việc kiểm toán viên dẫn chiếu báo cáo của kiểm toán viên tiền nhiệm về những dữ liệu tương ứng.

Con số tài chính so sánh

Kiểm toán viên phải kể tới ý kiến về BCTC so sánh (hướng dẫn đoạn 15 Chuẩn mực này)

A8.   Do báo cáo kiểm toán về BCTC so sánh ứng dụng cho BCTC của từng kỳ được trình bày, kiểm toán viên mang thể đưa ra ý kiến kiểm toán ngoại trừ, dạng trái ngược hoặc từ chối đưa ra ý kiến hay đưa thêm đoạn “Vấn đề cần nhấn mạnh” về BCTC của một hay nhiều kỳ, trong lúc đưa ra ý kiến kiểm toán dạng khác về BCTC của một kỳ khác.
A9.   Ví dụ 4 trong phụ lục của Chuẩn mực này minh họa về báo cáo kiểm toán trong trường hợp: (1) kiểm toán viên phải đưa ra ý kiến về cả BCTC kỳ hiện tại và kỳ trước trong mối liên hệ với cuộc kiểm toán kỳ hiện tại; và (2) kỳ trước mang ý kiến kiểm toán ko phải là ý kiến chấp nhận toàn phần; và (3) những vấn đề dẫn tới ý kiến kiểm toán đó chưa được xử lý.

Ý kiến của kiểm toán viên kỳ hiện tại về BCTC kỳ trước mang sự khác biệt so với ý kiến kiểm toán đã đưa ra trước đó (hướng dẫn đoạn 16 Chuẩn mực này)

A10. Lúc kể tới ý kiến kiểm toán về BCTC kỳ trước trong mối liên hệ với cuộc kiểm toán kỳ hiện tại, trong quá trình kiểm toán kỳ hiện tại, nếu kiểm toán viên nhận diện được những tình huống hoặc sự kiện tác động trọng yếu tới BCTC kỳ trước thì ý kiến của kiểm toán viên kỳ hiện tại về BCTC kỳ trước mang thể mang sự khác biệt so với ý kiến kiểm toán đã đưa ra trước đó. Ngoài ra, kiểm toán viên mang thể mang trách nhiệm báo cáo nhằm ngăn chặn sự tin cậy trong tương lai đối với báo cáo kiểm toán về BCTC kỳ trước đã phát hành.

Con số tài chính kỳ trước do kiểm toán viên tiền nhiệm kiểm toán (hướng dẫn đoạn 18 Chuẩn mực này)

A11. Kiểm toán viên tiền nhiệm mang thể ko phát hành lại được hoặc ko muốn phát hành lại báo cáo kiểm toán về BCTC kỳ trước. Trong trường hợp này, kiểm toán viên kỳ hiện tại mang thể cần trình bày thêm đoạn “Vấn đề khác” trong báo cáo kiểm toán để chỉ ra rằng kiểm toán viên tiền nhiệm đã đưa ý kiến kiểm toán về BCTC kỳ trước lúc BCTC đó chưa được sửa đổi. Ngoài ra, nếu kiểm toán viên kỳ hiện tại được thuê kiểm toán về những sửa đổi trong BCTC kỳ trước và thu thập đầy đủ chứng cứ kiểm toán thích hợp để chấp nhận sự hợp lý của những sửa đổi đó thì báo cáo kiểm toán kỳ hiện tại mang thể trình bày đoạn sau:

“Như một phần của cuộc kiểm toán BCTC năm 20×1, chúng tôi đã kiểm toán những điều chỉnh được mô tả trong thuyết minh X được ứng dụng để sửa đổi BCTC năm 20×0. Theo ý kiến của chúng tôi, những điều chỉnh này là hợp lý và đã được ứng dụng thích hợp. Ngoài việc rà soát những điều chỉnh này, chúng tôi ko thực hiện kiểm toán, soát xét hay ứng dụng bất kỳ thủ tục kiểm toán nào đối với BCTC năm 20×0 của Doanh nghiệp và theo đó, chúng tôi ko đưa ra ý kiến hay một hình thức đảm bảo nào khác về BCTC năm 20×0 xét trên phương diện tổng thể.”

 

Phụ lục

VÍ DỤ MINH HỌA VỀ BÁO CÁO KIỂM TOÁN VỀ BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Ví dụ 1 – Dữ liệu tương ứng (hướng dẫn đoạn A5 Chuẩn mực này)

Con số kiểm toán minh họa cho tình huống được mô tả trong đoạn 11(a) Chuẩn mực này, như sau:

(1)           Con số kiểm toán về BCTC kỳ trước đã phát hành mang ý kiến kiểm toán ngoại trừ;

(2)           Vấn đề dẫn tới ý kiến ngoại trừ chưa được xử lý;

(3)           Tác động hoặc tác động mang thể mang của vấn đề này là trọng yếu đối với dữ liệu kỳ hiện tại và kiểm toán viên phải đưa ra ý kiến kiểm toán ko phải là ý kiến chấp nhận toàn phần đối với dữ liệu kỳ hiện tại.

 

Doanh nghiệp kiểm toán XYZ

Liên hệ, điện thoại, fax…

Số: … /20×2

 

BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP

Kính gửi: [Người nhận báo cáo kiểm toán]

Con số kiểm toán về BCTC

Chúng tôi đã kiểm toán BCTC kèm theo của Doanh nghiệp ABC, được lập ngày…, từ trang…tới trang…., bao gồm Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/20×1, Con số kết quả hoạt động kinh doanh, Con số thay đổi vốn chủ sở hữu (nếu mang), Con số lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, và Bản thuyết minh BCTC.

Trách nhiệm của Ban Giám đốc

Ban Giám đốc Doanh nghiệp chịu trách nhiệm về việc lập và trình bày trung thực và hợp lý BCTC của Doanh nghiệp theo chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán (doanh nghiệp) Việt Nam và những quy định pháp lý mang liên quan tới việc lập và trình bày BCTC và chịu trách nhiệm về kiểm soát nội bộ mà Ban Giám đốc xác định là cần thiết để đảm bảo cho việc lập và trình bày BCTC ko mang sơ sót trọng yếu do gian lận hoặc nhầm lẫn.

Trách nhiệm của Kiểm toán viên

Trách nhiệm của chúng tôi là đưa ra ý kiến về BCTC dựa trên kết quả của cuộc kiểm toán. Chúng tôi đã tiến hành kiểm toán theo những chuẩn mực kiểm toán Việt Nam. Những chuẩn mực này yêu cầu chúng tôi tuân thủ chuẩn mực và những quy định về đạo đức nghề nghiệp, lập kế hoạch và thực hiện cuộc kiểm toán để đạt được sự đảm bảo hợp lý về việc liệu BCTC của Doanh nghiệp mang còn sơ sót trọng yếu hay ko.

Công việc kiểm toán bao gồm thực hiện những thủ tục nhằm thu thập những chứng cứ kiểm toán về những số liệu và thuyết minh trên BCTC. Những thủ tục kiểm toán được lựa chọn dựa trên xét đoán của kiểm toán viên, bao gồm thẩm định rủi ro mang sơ sót trọng yếu trong BCTC do gian lận hoặc nhầm lẫn. Lúc thực hiện thẩm định những rủi ro này, kiểm toán viên đã xem xét kiểm soát nội bộ của Doanh nghiệp liên quan tới việc lập và trình bày BCTC trung thực, hợp lý nhằm thiết kế những thủ tục kiểm toán thích hợp với tình hình thực tế, tuy nhiên ko nhằm mục đích đưa ra ý kiến về hiệu quả của kiểm soát nội bộ của Doanh nghiệp. Công việc kiểm toán cũng bao gồm thẩm định tính thích hợp của những chính sách kế toán được ứng dụng và tính hợp lý của những ước tính kế toán của Ban Giám đốc cũng như thẩm định việc trình bày tổng thể BCTC.

Chúng tôi tin tưởng rằng những chứng cứ kiểm toán mà chúng tôi đã thu thập được là đầy đủ và thích hợp làm cơ sở vật chất cho ý kiến kiểm toán ngoại trừ của chúng tôi.

Cơ sở vật chất của ý kiến kiểm toán ngoại trừ

Như đã nêu trong Thuyết minh X của BCTC, Doanh nghiệp đã ko ghi nhận giá tiền khấu hao trong BCTC, điều này là ko thích hợp với những chuẩn mực kế toán Việt Nam. Việc ko ghi nhận giá tiền khấu hao xuất phát từ quyết định của Ban Giám đốc ở niên độ trước và đã dẫn tới việc chúng tôi phải đưa ra ý kiến kiểm toán ngoại trừ đối với BCTC của niên độ đó. Trên cơ sở vật chất ứng dụng phương pháp khấu hao đường thẳng và tỷ lệ khấu hao 5% đối với nhà cửa và 20% đối với thiết bị, khoản lỗ trong năm phải tăng thêm là XXX1 VND cho năm 20×1 và XXX2 VND cho năm 20×0, trị giá còn lại của tài sản nhất mực hữu hình phải được trừ đi trị giá khấu hao luỹ kế là XXX1 VND tính tới cuối năm 20×1 và XXX2 VND tới cuối năm 20×0 và lỗ lũy kế phải tăng lên là XXX1 VND cho năm 20×1 và XXX2 VND cho năm 20×0.

Ý kiến kiểm toán ngoại trừ

Theo ý kiến của chúng tôi, ngoại trừ tác động của vấn đề nêu tại đoạn “Cơ sở vật chất của ý kiến kiểm toán ngoại trừ”, BCTC đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên những khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Doanh nghiệp ABC tại ngày 31/12/20×1, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, thích hợp với chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán (doanh nghiệp) Việt Nam và những quy định pháp lý mang liên quan tới việc lập và trình bày BCTC.

Con số về những yêu cầu khác của pháp luật và những quy định

[Hình thức và nội dung của mục này trong báo cáo kiểm toán sẽ thay đổi tùy thuộc vào trách nhiệm báo cáo khác của kiểm toán viên.]
[(Hà Nội), ngày…tháng…năm…]

 

Ví dụ 2 – Dữ liệu tương ứng (hướng dẫn đoạn A5 Chuẩn mực này)

Con số kiểm toán minh họa cho tình huống được mô tả trong đoạn 11(b) Chuẩn mực này, như sau:

(1)         Con số kiểm toán về BCTC kỳ trước đã phát hành mang ý kiến kiểm toán ngoại trừ;

(2)         Vấn đề dẫn tới ý kiến ngoại trừ chưa được xử lý;

(3)         Tác động mang thể mang của vấn đề này là ko trọng yếu đối với dữ liệu kỳ hiện tại nhưng kiểm toán viên vẫn cần phải đưa ra ý kiến kiểm toán ko phải là ý kiến chấp nhận toàn phần đối với dữ liệu kỳ hiện tại, do tác động hoặc tác động mang thể mang của vấn đề chưa được xử lý đối với tính mang thể so sánh của dữ liệu tương ứng với dữ liệu kỳ hiện tại.

 

Doanh nghiệp kiểm toán XYZ

Liên hệ, điện thoại, fax…

Số: … /20×2

BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP

Kính gửi: [Người nhận báo cáo kiểm toán]

Con số kiểm toán về BCTC

Chúng tôi đã kiểm toán BCTC kèm theo của Doanh nghiệp ABC, được lập ngày…, từ trang…tới trang…., bao gồm Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/20×1, Con số kết quả hoạt động kinh doanh, Con số thay đổi vốn chủ sở hữu (nếu mang), Con số lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, và Bản thuyết minh BCTC.

Trách nhiệm của Ban Giám đốc

Ban Giám đốc Doanh nghiệp chịu trách nhiệm về việc lập và trình bày trung thực và hợp lý BCTC của Doanh nghiệp theo chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán (doanh nghiệp) Việt Nam và những quy định pháp lý mang liên quan tới việc lập và trình bày BCTC và chịu trách nhiệm về kiểm soát nội bộ mà Ban Giám đốc xác định là cần thiết để đảm bảo cho việc lập và trình bày BCTC ko mang sơ sót trọng yếu do gian lận hoặc nhầm lẫn.

Trách nhiệm của Kiểm toán viên

Trách nhiệm của chúng tôi là đưa ra ý kiến về BCTC dựa trên kết quả của cuộc kiểm toán. Chúng tôi đã tiến hành kiểm toán theo những chuẩn mực kiểm toán Việt Nam. Những chuẩn mực này yêu cầu chúng tôi tuân thủ chuẩn mực và những quy định về đạo đức nghề nghiệp, lập kế hoạch và thực hiện cuộc kiểm toán để đạt được sự đảm bảo hợp lý về việc liệu BCTC của Doanh nghiệp mang còn sơ sót trọng yếu hay ko.

Công việc kiểm toán bao gồm thực hiện những thủ tục nhằm thu thập những chứng cứ kiểm toán về những số liệu và thuyết minh trên BCTC. Những thủ tục kiểm toán được lựa chọn dựa trên xét đoán của kiểm toán viên, bao gồm thẩm định rủi ro mang sơ sót trọng yếu trong BCTC do gian lận hoặc nhầm lẫn. Lúc thực hiện thẩm định những rủi ro này, kiểm toán viên đã xem xét kiểm soát nội bộ của Doanh nghiệp liên quan tới việc lập và trình bày BCTC trung thực, hợp lý nhằm thiết kế những thủ tục kiểm toán thích hợp với tình hình thực tế, tuy nhiên ko nhằm mục đích đưa ra ý kiến về hiệu quả của kiểm soát nội bộ của Doanh nghiệp. Công việc kiểm toán cũng bao gồm thẩm định tính thích hợp của những chính sách kế toán được ứng dụng và tính hợp lý của những ước tính kế toán của Ban Giám đốc cũng như thẩm định việc trình bày tổng thể BCTC.

Chúng tôi tin tưởng rằng những chứng cứ kiểm toán mà chúng tôi đã thu thập được là đầy đủ và thích hợp làm cơ sở vật chất cho ý kiến kiểm toán ngoại trừ của chúng tôi.

Cơ sở vật chất của ý kiến kiểm toán ngoại trừ

Vì được Doanh nghiệp ABC bổ nhiệm làm kiểm toán vào giữa năm 20×0 nên chúng tôi đã ko thể chứng kiến việc kiểm kê thực tế hàng tồn kho tại thời khắc đầu năm 20×0 và những thủ tục kiểm toán thay thế cũng ko cung ứng cho chúng tôi đầy đủ chứng cứ kiểm toán thích hợp đối với số lượng hàng tồn kho tại thời khắc đó. Do số dư hàng tồn kho đầu năm mang tác động tới kết quả hoạt động kinh doanh trong năm của đơn vị, chúng tôi ko thể xác định liệu mang cần điều chỉnh đối với mục tiêu lợi nhuận trong Con số kết quả hoạt động kinh doanh và số dư lợi nhuận chưa phân phối đầu năm trong Bảng cân đối kế toán của năm 20×0 hay ko. Do đó, chúng tôi đã ko thể đưa ra ý kiến chấp nhận toàn phần đối với BCTC cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/20×0. Chúng tôi cũng ko thể đưa ra ý kiến chấp nhận toàn phần đối với BCTC cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/20×1, do tác động mang thể mang của vấn đề trên đối với tính mang thể so sánh của dữ liệu tương ứng với dữ liệu kỳ hiện tại.

Ý kiến kiểm toán ngoại trừ

Theo ý kiến của chúng tôi, ngoại trừ tác động mang thể mang của vấn đề nêu tại đoạn “Cơ sở vật chất của ý kiến kiểm toán ngoại trừ” tới những dữ liệu tương ứng, BCTC đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên những khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Doanh nghiệp ABC tại ngày 31/12/20×1, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, thích hợp với chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán (doanh nghiệp) Việt Nam và những quy định pháp lý mang liên quan tới việc lập và trình bày BCTC.

Con số về những yêu cầu khác của pháp luật và những quy định

[Hình thức và nội dung của mục này trong báo cáo kiểm toán sẽ thay đổi tùy thuộc vào trách nhiệm báo cáo khác của kiểm toán viên.]

[(Hà Nội), ngày…tháng…năm…]

Ví dụ 3 – Dữ liệu tương ứng (hướng dẫn đoạn A7 Chuẩn mực này)

Con số kiểm toán minh họa cho tình huống được mô tả trong đoạn 13 Chuẩn mực này, như sau:

(1)               Con số tài chính kỳ trước do kiểm toán viên tiền nhiệm kiểm toán;

(2)               Pháp luật và những quy định ko cấm và kiểm toán viên quyết định thực hiện dẫn chiếu báo cáo của kiểm toán viên tiền nhiệm về những dữ liệu tương ứng.

 

 

Doanh nghiệp kiểm toán XYZ

Liên hệ, điện thoại, fax…

Số: … /20×2

 

BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP

Kính gửi: [Người nhận báo cáo kiểm toán]

 

Con số kiểm toán về BCTC

Chúng tôi đã kiểm toán BCTC kèm theo của Doanh nghiệp ABC, được lập ngày…, từ trang…tới trang…., bao gồm Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/20×1, Con số kết quả hoạt động kinh doanh, Con số thay đổi vốn chủ sở hữu (nếu mang), Con số lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, và Bản thuyết minh BCTC.

Trách nhiệm của Ban Giám đốc

Ban Giám đốc Doanh nghiệp chịu trách nhiệm về việc lập và trình bày trung thực và hợp lý BCTC của Doanh nghiệp theo chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán (doanh nghiệp) Việt Nam và những quy định pháp lý mang liên quan tới việc lập và trình bày BCTC và chịu trách nhiệm về kiểm soát nội bộ mà Ban Giám đốc xác định là cần thiết để đảm bảo cho việc lập và trình bày BCTC ko mang sơ sót trọng yếu do gian lận hoặc nhầm lẫn.

Trách nhiệm của Kiểm toán viên

Trách nhiệm của chúng tôi là đưa ra ý kiến về BCTC dựa trên kết quả của cuộc kiểm toán. Chúng tôi đã tiến hành kiểm toán theo những chuẩn mực kiểm toán Việt Nam. Những chuẩn mực này yêu cầu chúng tôi tuân thủ chuẩn mực và những quy định về đạo đức nghề nghiệp, lập kế hoạch và thực hiện cuộc kiểm toán để đạt được sự đảm bảo hợp lý về việc liệu BCTC của Doanh nghiệp mang còn sơ sót trọng yếu hay ko.

Công việc kiểm toán bao gồm thực hiện những thủ tục nhằm thu thập những chứng cứ kiểm toán về những số liệu và thuyết minh trên BCTC. Những thủ tục kiểm toán được lựa chọn dựa trên xét đoán của kiểm toán viên, bao gồm thẩm định rủi ro mang sơ sót trọng yếu trong BCTC do gian lận hoặc nhầm lẫn. Lúc thực hiện thẩm định những rủi ro này, kiểm toán viên đã xem xét kiểm soát nội bộ của Doanh nghiệp liên quan tới việc lập và trình bày BCTC trung thực, hợp lý nhằm thiết kế những thủ tục kiểm toán thích hợp với tình hình thực tế, tuy nhiên ko nhằm mục đích đưa ra ý kiến về hiệu quả của kiểm soát nội bộ của Doanh nghiệp. Công việc kiểm toán cũng bao gồm thẩm định tính thích hợp của những chính sách kế toán được ứng dụng và tính hợp lý của những ước tính kế toán của Ban Giám đốc cũng như thẩm định việc trình bày tổng thể BCTC.

Chúng tôi tin tưởng rằng những chứng cứ kiểm toán mà chúng tôi đã thu thập được là đầy đủ và thích hợp làm cơ sở vật chất cho ý kiến kiểm toán của chúng tôi.

Ý kiến của Kiểm toán viên

Theo ý kiến của chúng tôi, BCTC đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên những khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Doanh nghiệp ABC tại ngày 31/12/20×1, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, thích hợp với chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán (doanh nghiệp) Việt Nam và những quy định pháp lý mang liên quan tới việc lập và trình bày BCTC.

Vấn đề khác

Con số tài chính của Doanh nghiệp ABC cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/20×0 đã được kiểm toán bởi kiểm toán viên và doanh nghiệp kiểm toán khác. Kiểm toán viên này đã đưa ra ý kiến chấp nhận toàn phần đối với BCTC này tại ngày 31/03/20×1.

Con số về những yêu cầu khác của pháp luật và những quy định

[Hình thức và nội dung của mục này trong báo cáo kiểm toán sẽ thay đổi tùy thuộc vào trách nhiệm báo cáo khác của kiểm toán viên.]

 

[(Hà Nội), ngày…tháng…năm…]

Ví dụ 4 – Con số tài chính so sánh (hướng dẫn đoạn A9 Chuẩn mực này)

Con số minh họa cho tình huống được mô tả trong đoạn 15 (và A9 Chuẩn mực này), như sau:

(1)               Kiểm toán viên phải đưa ra ý kiến về cả BCTC kỳ hiện tại và kỳ trước trong mối liên hệ với cuộc kiểm toán kỳ hiện tại; 

(2)               Con số kiểm toán về BCTC kỳ trước đã phát hành mang ý kiến kiểm toán ko phải là ý kiến chấp nhận toàn phần;  

(3)               Vấn đề dẫn tới ý kiến kiểm toán ko phải là ý kiến chấp nhận toàn phần chưa được xử lý; 

(4)               Tác động hoặc tác động mang thể mang của vấn đề nêu trên đối với dữ liệu kỳ hiện tại là trọng yếu đối với cả BCTC kỳ hiện tại và BCTC kỳ trước và kiểm toán viên cần phải đưa ra ý kiến kiểm toán ko phải là ý kiến chấp nhận toàn phần.

 

Doanh nghiệp kiểm toán XYZ

Liên hệ, điện thoại, fax…

Số: … /20×2

 

BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP

Kính gửi: [Người nhận báo cáo kiểm toán]

Con số kiểm toán về BCTC

Chúng tôi đã kiểm toán BCTC kèm theo của Doanh nghiệp ABC, được lập ngày…, từ trang…tới trang…., bao gồm Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/20×1 và ngày 31/12/20×0, Con số kết quả hoạt động kinh doanh, Con số thay đổi vốn chủ sở hữu (nếu mang), Con số lưu chuyển tiền tệ cho những năm tài chính kết thúc cùng ngày, và Bản thuyết minh BCTC.

Trách nhiệm của Ban Giám đốc

Ban Giám đốc Doanh nghiệp chịu trách nhiệm về việc lập và trình bày trung thực và hợp lý BCTC của Doanh nghiệp theo chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán (doanh nghiệp) Việt Nam và những quy định pháp lý mang liên quan tới việc lập và trình bày BCTC và chịu trách nhiệm về kiểm soát nội bộ mà Ban Giám đốc xác định là cần thiết để đảm bảo cho việc lập và trình bày BCTC ko mang sơ sót trọng yếu do gian lận hoặc nhầm lẫn.

Trách nhiệm của Kiểm toán viên

Trách nhiệm của chúng tôi là đưa ra ý kiến về BCTC dựa trên kết quả của cuộc kiểm toán. Chúng tôi đã tiến hành kiểm toán theo những chuẩn mực kiểm toán Việt Nam. Những chuẩn mực này yêu cầu chúng tôi tuân thủ chuẩn mực và những quy định về đạo đức nghề nghiệp, lập kế hoạch và thực hiện cuộc kiểm toán để đạt được sự đảm bảo hợp lý về việc liệu BCTC của Doanh nghiệp mang còn sơ sót trọng yếu hay ko.

Công việc kiểm toán bao gồm thực hiện những thủ tục nhằm thu thập những chứng cứ kiểm toán về những số liệu và thuyết minh trên BCTC. Những thủ tục kiểm toán được lựa chọn dựa trên xét đoán của kiểm toán viên, bao gồm thẩm định rủi ro mang sơ sót trọng yếu trong BCTC do gian lận hoặc nhầm lẫn. Lúc thực hiện thẩm định những rủi ro này, kiểm toán viên đã xem xét kiểm soát nội bộ của Doanh nghiệp liên quan tới việc lập và trình bày BCTC trung thực, hợp lý nhằm thiết kế những thủ tục kiểm toán thích hợp với tình hình thực tế, tuy nhiên ko nhằm mục đích đưa ra ý kiến về hiệu quả của kiểm soát nội bộ của Doanh nghiệp. Công việc kiểm toán cũng bao gồm thẩm định tính thích hợp của những chính sách kế toán được ứng dụng và tính hợp lý của những ước tính kế toán của Ban Giám đốc cũng như thẩm định việc trình bày tổng thể BCTC.

Chúng tôi tin tưởng rằng những chứng cứ kiểm toán mà chúng tôi đã thu thập được là đầy đủ và thích hợp làm cơ sở vật chất cho ý kiến kiểm toán ngoại trừ của chúng tôi.

Cơ sở vật chất của ý kiến kiểm toán ngoại trừ

Như đã nêu trong Thuyết minh X của BCTC, Doanh nghiệp đã ko ghi nhận giá tiền khấu hao trong BCTC, điều này là ko thích hợp với những chuẩn mực kế toán Việt Nam. Việc ko ghi nhận giá tiền khấu hao xuất phát từ quyết định của Ban Giám đốc ở niên độ trước và đã dẫn tới việc chúng tôi phải đưa ý kiến kiểm toán ngoại trừ đối với BCTC của niên độ đó. Trên cơ sở vật chất ứng dụng phương pháp khấu hao đường thẳng và tỷ lệ khấu hao 5% đối với nhà cửa và 20% đối với thiết bị, khoản lỗ trong năm phải tăng thêm là XXX1 VND cho năm 20×1 và XXX2 VND cho năm 20×0, trị giá còn lại của tài sản nhất mực hữu hình phải được trừ đi trị giá khấu hao luỹ kế là XXX1 VND tính tới cuối năm 20×1 và XXX2 VND tới cuối năm 20×0 và lỗ lũy kế phải tăng lên là XXX1 VND cho năm 20×1 và XXX2 VND cho năm 20×0.

Ý kiến kiểm toán ngoại trừ

Theo ý kiến của chúng tôi, ngoại trừ tác động của vấn đề nêu tại đoạn “Cơ sở vật chất của ý kiến kiểm toán ngoại trừ”, BCTC đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên những khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Doanh nghiệp ABC tại ngày 31/12/20×1 và tại ngày 31/12/20×0, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho những năm tài chính kết thúc cùng ngày trên, thích hợp với chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán (doanh nghiệp) Việt Nam và những quy định pháp lý mang liên quan tới việc lập và trình bày BCTC.

Con số về những yêu cầu khác của pháp luật và những quy định

[Hình thức và nội dung của mục này trong báo cáo kiểm toán sẽ thay đổi tùy thuộc vào trách nhiệm báo cáo khác của kiểm toán viên.]
[(Hà Nội), ngày…tháng…năm…]

*****

 

2.9/5 - (11 bình chọn)

Originally posted 2019-01-08 01:15:58.

Bình luận