Tài khoản 217 – Bất động sản đầu tư

Tài khoản này sử dụng để phản ánh tình hình hiện với và tình hình biến động tăng, giảm bất động sản đầu tư của doanh nghiệp theo nguyên giá. Bất động sản đầu tư: Là bất động sản gồm: quyền sử dụng đất, nhà, hoặc một phàn của nhà hoặc cả nhà và đất, hạ tầng hạ tầng do người chủ sở hữu hoặc người đi thuê tài sản theo hợp đồng thuê tài chính nắm giữ nhằm mục đích thu lợi từ việc chu thuê hoặc chờ tăng giá mà ko phải để:

a) Sử dụng trong sản xuất, phân phối hàng hoá, nhà sản xuất hoặc sử dụng cho mục đích quản lý, hoặc

b) Bán trong kỳ sản xuất, kinh doanh thường ngày.

HẠCH TOÁN TÀI KHOẢN NÀY CẦN TÔN TRỌNG MỘT SỐ QUI ĐỊNH SAU

1. Tài khoản này sử dụng để phản ánh trị giá bất động sản đủ tiêu chuẩn ghi nhận là bất động sản đầu tư. Ko phản ánh vào tài khoản này trị giá bất động sản sắm về để bán trong kỳ hoạt động kinh doanh thường ngày hoặc xây dựng để bán trong tương lai sắp, bất động sản chủ sở hữu sử dụng, bất động sản trong quá trình xây dựng chưa hoàn thành với mục đích để sử dụng trong tương lai dưới dạng bất động sản đầu tư. Một bất động sản đầu tư được ghi nhận là tài sản phải thoả mãn đồng thời hai điều kiện sau:

a) Kiên cố thu được lợi ích kinh tế trong tương lai, và

b) Nguyên giá của bất động sản đầu tư phải được xác định một cách đáng tin cậy.

2. bất động sản đầu tư được ghi nhận trên tài khoản này theo nguyên giá. Nguyên giá của bất động sản đầu tư: Là toàn bộ những giá thành (tiền hoặc tương đương tiền) mà doanh nghiệp bỏ ra hoặc trị giá hợp lý của những khoản đưa ra trao đổi để với được bất động sản đầu tư tính tới thời khắc sắm hoặc xây dựng hoàn thành bất động sản đó.

a) Tuỳ thuộc vào từng trường hợp, nguyên giá của bất động sản đầu tư được xác định như sau:

– Nguyên giá của bất động sản đầu tư được sắm bao gồm giá sắm và những giá thành liên quan trực tiếp tới việc sắm, như: Phí nhà sản xuất tư vấn, lệ phí trước bạ, và giá thành giao dịch liên quan khác,…

– Trường hợp sắm bất động sản đầu tư trả tiền theo phương thức trả chậm, nguyên giá của bất động sản được phản ánh theo giá sắm trả tiền ngay tại thời khắc sắm. Khoản chênh lệch giữa giá sắm trả chậm và giá sắm trả tiền ngay được hạch toán vào giá thành tài chính theo kỳ hạn trả tiền, trừ lúc số chênh lệch đó được tính vào nguyên giá bất động sản đầu tư theo qui định của Chuẩn mực kế toán số 16- “Giá bán đi vay”;

– Nguyên giá của bất động sản đầu tư tự xây dựng là giá thành thực tế và những giá thành liên quan trực tiếp của bất động sản đầu tư tính tới ngày hoàn thành công việc xây dựng;

– Trường hợp bất động sản thuê tài chính với mục đích để cho thuê hoạt động thoả mãn tiêu chuẩn ghi nhận là bất động sản đầu tư thì nguyên giá của bất động sản đầu tư đó tại thời khắc khởi đầu thuê được thực hiện theo qui định của Chuẩn mực kts số 06- “Thuê tài sản”.

b) Những giá thành sau ko được tính vào nguyên giá của bất động sản đầu tư:

– Giá bán phát sinh ban sơ (trừ trường hợp những giá thành này là cần thiết để đưa bất động sản đầu tư vào trạng thái sẳn sàng sử dụng);

– Những giá thành lúc mới đưa bất động sản đầu tư vào hoạt động lẫn đầu trước lúc bất động sản đầu tư đạt tới trạng thái hoạt động thường ngày theo dự kiến;

– Những giá thành ko thường ngày về vật liệu, vật liệu, lao động hoặc những nguồn lực khác trong quá trình xây dựng bất động sản đầu tư.

3. Những giá thành liên quan tới bất động sản đầu tư phát sinh sau ghi nhận ban sơ phải được ghi nhận là giá thành sản xuất, kinh doanh trong kỳ, trừ lúc giá thành này với khả năng vững chắc làm bất động sản đầu tư tạo ra lợi ích kinh tế trong tương lai nhiều hơn mức hoạt động được giám định ban sơ thì được ghi tăng nguyên giá bất động sản đầu tư.

4. Trong quá trình nắm giữ chờ tăng giá, hoặc cho thuê hoạt động phải tiến hành trích khấu hao bất động sản đầu tư. Khấu hao bất động sản đầu tư được ghi nhận vào giá thành kinh doanh trong kỳ. Doanh nghiệp với thể dựa vào những bất động sản chủ sở hữu sử dụng cùng loại để ước tính thời kì trích khấu hao và xác định phương pháp khấu hao của bất động sản đầu tư.

5. Đối với những bất động sản đầu tư được sắm vào nhưng phải tiến hành xây dựng, cải tạo, sửa chữa, nâng cấp trước lúc sử dụng cho mục đích đầu tư thì trị giá bất động sản, giá thành sắm sắm và giá thành cho quá trình cải tạo, sửa chữa, nâng cấp bất động sản đầu tư được phản ánh trên Tài khoản 241- “Xây dựng cơ bản dở dang”. Lúc quá trình xây dựng, cải tạo, nâng cấp hoàn thành phải xác định nguyên giá bất động sản đầu tư hoàn thành để kết chuyển vào Tài khoản 217- “Bất động sản đầu tư”.

6. Việc chuyển từ bất động sản chủ sở hữu sang bất động sản đầu tư hoặc từ bất động sản đầu tư sang bất động sản chủ sở hữu sử dụng hay hàng tồn kho chỉ lúc với sự thay đổi về mục đích như những trường hợp sau:

a) Bất động sản đầu tư chuyển thành bất động sản chủ sở hữu sử dụng lúc chủ sở hữu khởi đầu sử dụng tài sản này;

b) Bất động sản đầu tư chuyển thành hàng tồn kho lúc chủ sở hữu khởi đầu triển khai mục đích bán;

c) Bất động sản chủ sở hữu sử dụng chuyển thành bất động sản đầu tư lúc chủ sở hữu kết thúc sử dụng tài sản đó và lúc bên khác thuê hoạt động;

d) Hàng tồn kho chuyển thành bất động sản đầu tư lúc chủ sở hữu khởi đầu cho bên khác thuê hoạt động;

e) Bất động sản xây dựng chuyển thành bất động sản đầu tư lúc kết thúc giao dịch xây dựng, bàn giao đưa vào đầu tư (trong giai đoạn xây dựng phải hạch toán theo Chuẩn mực kế toán số 03- “TSCĐ hữu hình”).

Việc chuyển đổi mục đích sử dụng giữa bất động sản đầu tư với bất động sản chủ sở hữu sử dụng hoặc hàng tồn kho ko làm thay đổi trị giá ghi sổ của tài sản được chuyển đổi và ko làm thay đổi nguyên giá của bất động sản trong việc xác định trị giá để lập BCTC.

7. Lúc một doanh nghiệp quyết định bán một bất động sản đầu tư mà ko với giai đoạn sửa chữa, cải tạo, nâng cấp thì doanh nghiệp vẫn tiếp tục ghi nhận là bất động sản đầu tư trên Tài khoản 217- “Bất động sản đầu tư” cho tới lúc bất động sản đầu tư đó được bán mà ko chuyển thành hàng tồn kho.

8. Doanh thu từ việc bán bất động sản đầu tư được ghi nhận là toàn bộ giá bán (giá bán chưa với thuế GTGT đối với trường hợp doanh nghiệp nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ). Trường hợp bán theo phương thức trả chậm, thì doanh thu được xác định ban sơ theo giá bán trả tiền ngay (giá bán chưa với thuế GTGT đối với doanh nghiệp nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ). Khoản chênh lệch giữa giá bán trả chậm với giá bán trả tiền ngay được ghi nhận là doanh thu tiền lãi chưa thực hiện theo qui định của Chuẩn mực kế toán số 14- “Doanh thu và thu nhập khác”.

9. Ghi giảm bất động sản đầu tư trong những trường hợp: – Chuyển đổi mục đích sử dụng từ bất động sản đầu tư sang hàng tồn kho hoặc bất động sản chủ sở hữu sử dụng;

– Bán bất động sản đầu tư;

– Thanh lý bất động sản đầu tư;

– Hết thời hạn thuê tài chính trả lại bất động sản đầu tư cho người cho thuê.

10. Bất động sản đầu tư được theo dõi chi tiết từng đối tượng ghi bất động sản đầu tư trong “Sổ theo dõi bất động sản đầu tư” tương tự như TSCĐ.

KẾT CẤU VÀ NỘI DUNG PHẢN ÁNH CỦA TÀI KHOẢN 217- BẤT ĐỘNG SẢN ĐẦU TƯ

Bên Nợ:

Nguyên giá bất động sản đầu tư tăng trong kỳ.

Bên Mang:

Nguyên giá bất động sản đầu tư giảm trong kỳ.

Số dư bên Nợ:

Nguyên giá bất động sản đầu tư hiện với.

PHƯƠNG PHÁP HẠCH TOÁN KẾ TOÁN MỘT SỐ NGHIỆP VỤ KINH TẾ CHỦ YẾU

1. Hạch toán những nghiệp vụ sắm bất động sản đầu tư theo phương thức trả tiền ngay:

– Trường hợp doanh nghiệp nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ, ghi:
Nợ TK 217 – Bất động sản đầu tư
Nợ TK 133 – Thuế GTGT được khấu trừ (1332)
Mang những TK 111, 112, 331,…

– Trường hợp doanh nghiệp nộp thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp, ghi:
Nợ TK 217 – Bất động sản đầu tư
Mang những TK 111, 112, 331,…

2. Hạch toán nghiệp vụ sắm bất động sản đầu tư theo phương thức trả chậm:

2.1. Trường hợp doanh nghiệp nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ, ghi:

Nợ TK 217 – Bất động sản đầu tư (Nguyên giá- theo giá sắm trả tiền ngay chưa thuế GTGT)
Nợ TK 242 – Giá bán trả trước dài hạn (Phần lãi trả chậm)
Nợ TK 133 – Thuế GTGT được khấu trừ (1332)
Mang những TK 111, 112, 331,…

2.2. Trường hợp doanh nghiệp nộp thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp, ghi:

Nợ TK 217 – Bất động sản đầu tư (Nguyên giá- theo giá sắm trả tiền ngay đã với thuế GTGT)
Nợ TK 242 – Giá bán trả trước dài hạn (Phần lãi trả chậm)
Mang những TK 111, 112, 331,…

2.3. Hàng kỳ, tính, phân bổ số lãi phải trả về việc sắm bất động sản đầu tư theo phương thức trả chậm, ghi:

Nợ TK 635 – Giá bán tài chính
Mang TK 242 – Giá bán trả trước dài hạn.

2.4. Lúc trả tiền tiền co người bán, ghi:
Nợ TK 331- Phải trả cho người bán
Mang TK 515 – Doanh thu hoạt động tài chính (Phần chiết khấu trả tiền được hưởng lúc trả tiền trước thời hạn- Nếu với)
Mang những TK 111, 112,…

3. Trường hợp bất động sản đầu tư hình thành do xây dựng cơ bản hoàn thành bàn giao:

3.1. Lúc phát sinh giá thành xây dựng bất động sản đầu tư, căn cứ vào những tài liệu và chứng từ với liên quan, kế toán tập hợp giá thành vào bên Nợ TK 241- “XDCB dở dang” (Tương tự như xây dựng TSCĐ hữu hình, xem giảng giải Tài khoản 211- “TSCĐ hữu hình”).

3.2. Lúc giai đoạn đầu tư XDCB hoàn thành bàn giao chuyển tài sản đầu tư thành bất động sản đầu tư, kế toán căn cứ vào hồ sơ bàn giao, ghi:
Nợ TK 217 – Bất động sản đầu tư
Mang TK 241 – Xây dựng cơ bản dở dang.

4. Lúc chuyển từ bất động sản chủ sở hữu sử dụng thành bất động sản đầu tư, căn cứ vào hồ sơ chuyển đổi mục đích sử dụng, ghi:
Nợ TK 217 – Bất động sản đầu tư
Mang TK 211 – TSCĐ hữu hình, hoặc
Mang TK 213 – TSCĐ vô hình.

– Đồng thời kết chuyển số hao mòn luỹ kế, ghi:
Nợ TK 2141 – Hao mòn TSCĐ hữu hình hoặc
Nợ TK 214 – Hao mòn TSCĐ vô hình
Mang TK 2147 – Hao mòn bất động sản đầu tư.

5. Lúc chuyển từ hàng tồn kho thành bất động sản đầu tư, căn cứ vào hồ sơ chuyển đổi mục đích sử dụng, ghi:

Nợ TK 217 – Bất động sản đầu tư
Mang TK 156 – Hàng hoá (1567- Hàng hoá bất động sản).

6. Lúc đi thuê tài chính với mục đích để cho thuê theo một hoặc nhiều hợp đồng thuê hoạt động, nếu tài sản thuê đó thoả mãn tiêu chuẩn là bất động sản đầu tư, căn cứ vào hợp đồng thuê tài chính và những chứng từ liên quan, ghi:

Nợ TK 217 – Bất động sản đầu tư
Mang những TK 111, 112, 315, 342.
(Kế toán trả tiền tiền thuê lúc nhận hoá đơn thuê tài chính được thực hiện theo qui định tại Tài khoản 212- “TSCĐ thuê tài chính”).

7. Lúc phát sinh giá thành sau ghi nhận ban sơ của bất động sản đầu tư, nếu thoả mãn những điều kiện được vốn hoá hoặc bao gồm trong nghĩa vụ của doanh nghiệp phải chịu những giá thành cần thiết sẽ phát sinh để đưa bất động sản đầu tư tới trạng thái sẳn sàng hoạt động thì được ghi tăng nguyên giá bất động sản đầu tư.

7.1. Tập hợp giá thành phát sinh sau ghi nhận ban sơ (Nâng cấp, cải tạo bất động sản đầu tư) thực tế phát sinh, ghi:

Nợ TK 241 – Xây dựng cơ bản dở dang
Nợ TK 133 – Thuế GTGT được khấu trừ (1332)
Mang những TK 111, 112, 152, 331…

7.2. Lúc kết thúc hoạt động nâng cấp, cải tạo,…bất động sản đầu tư, bàn giao ghi tăng nguyên giá bất động sản đầu tư, ghi:

Nợ TK 217 – Bất động sản đầu tư
Mang TK 241 – Xây dựng cơ bản dở dang.

8. Lúc hết hạn thuê tài sản tài chính:

8.1. Nếu trả lại bất động sản đầu tư thuê tài chính đang phân loại là bất động sản đầu tư, ghi:

Nợ TK 2147 – Hao mòn bất động sản đầu tư
Nợ TK 632 – Giá vốn hàng bán (Số chênh lệch giữa nguyên giá bất động sản đầu tư thuê và trị giá hao mòn luỹ kế)
Mang TK 217 – Bất động sản đầu tư (Nguyên giá).

8.2. Nếu sắm lại bất động sản đầu tư thuê tài chính đang phân loại là bất động sản đầu tư để tiếp tục đầu tư, ghi tăng nguyên giá bất động sản đầu tư số tiền phải trả thêm, ghi:

Nợ TK 217 – Bất động sản đầu tư
Mang những TK 111, 112,…

8.3. Nếu sắm lại bất động sản đầu tư đang phân loại là bất động sản đầu tư để sử dụng cho hoạt động sản xuất, kinh doanh hoặc quản lý của doanh nghiệp thì phải phân loại lại thành bất động sản chủ sở hữu sử dụng, ghi:

Nợ TK 211 – TSCĐ hữu hình, hoặc
Nợ TK 213 – TSCĐ vô hình
Mang TK 217 – Bất động sản đầu tư
Mang những TK 111, 112 (Số tiền phải trả thêm).

– Đồng thời kết chuyển số hao mòn luỹ kế, ghi:
Nợ TK 2147 – Hao mòn bất động sản đầu tư
Mang TK 2141 – Hao mòn TSCĐ hữu hình, hoặc
Mang TK 2143 – Hao mòn TSCĐ vô hình.

9. Kế toán bán, thanh lý bất động sản đầu tư:

9.1. Ghi nhận doanh thu bán, thanh lý bất động sản đầu tư:

– Đối với những doanh nghiệp nộp thuế GTGT tính theo phương pháp khấu trừ, ghi:

Nợ những TK 111, 112, 131 (Tổng giá trả tiền)
Mang TK 511 – Doanh thu bán hàng và phân phối nhà sản xuất (5117- Doanh thu kinh doanh bất động sản) (Giá bán, thanh lý chưa thuế GTGT)
Mang TK 3331 – Thuế GTGT phải nộp (33311).

– Đối với những doanh nghiệp nộp thuế GTGT tính theo phương pháp trực tiếp, ghi:
Nợ những TK 111, 112, 131 (Tổng giá trả tiền)
Mang TK 511 – Doanh thu bán hàng và phân phối nhà sản xuất (5117- Doanh thu kinh doanh bất động sản) (Tổng giá trả tiền).

9.2. Kế toán ghi giảm nguyên giá và trị giá còn lại của bất động sản đầu tư đã bán, thanh lý, ghi:

Nợ TK 214 – Hao mòn TSCĐ (2147- Hao mòn bất động sản đầu tư)
Nợ TK 632 – Giá vốn hàng bán (Trị giá còn lại của bất động sản đầu tư)
Mang TK 217 – Bất động sản đầu tư (Nguyên giá bất động sản đầu tư).

10. Kế toán chuyển bất động sản đầu tư thành hàng tồn kho hoặc thành bất động sản chủ sở hữu sử dụng:

10.1. Trường hợp bất động sản đầu tư chuyển thành hàng tồn kho lúc chủ sở hữu với quyết định sửa chữa, cải tạo, nâng cấp bất động sản đầu tư để bán, kế toán tiến hành kết chuyển trị giá còn lại của bất động sản đầu tư vào Tài khoản 156- “Hàng hoá”, ghi:

Nợ TK 156 – Hàng hoá (1567- Hàng hoá bất động sản đầu tư)
Nợ TK 214 – Hao mòn TSCĐ (Số hao mòn luỹ kế của bất động sản đầu tư)
Mang TK 217 – Bất động sản đầu tư (Nguyên giá bất động sản đầu tư).

– Lúc phát sinh những giá thành sửa chữa, cải tạo, nâng cấp triển khai cho mục đích bán, ghi:

Nợ TK 154 – Giá bán SXKD dở dang
Nợ TK 133 – Thuế GTGT được khấu trừ (nếu với)
Mang những TK 111, 112, 152, 334, 331…

– Lúc kết thúc giai đoạn sửa chữa, cải tạo, nâng cấp triển khai cho mục đích bán, kết chuyển toàn bộ giá thành tăng giá gốc bất động sản chờ bán, ghi:

Nợ TK 156 – Hàng hoá (1567- Hàng hoá bất động sản)
Mang TK154 – Giá bán SXKD dở dang.

10.2. Trường hợp chuyển bất động sản đầu tư thành bất động sản chủ sở hữu sử dụng, ghi:

Nợ TK 211 – TSCĐ hữu hình
Nợ TK 213 – TSCĐ vô hình
Mang TK 217 – Bất động sản đầu tư.

– Đồng thời, ghi:
Nợ TK 2147 – Hao mòn bất động sản đầu tư
Mang TK 2141 – Hao mòn TSCĐ hữu hình
Mang TK 2143 – Hao mòn TSCĐ vô hình.

Rate this post

Originally posted 2019-01-07 07:25:38.

Bình luận