Đình chỉ kinh doanh dịch vụ kiểm toán và thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm toán

Đình chỉ kinh doanh nhà cung cấp kiểm toán và thu hồi Giấy chứng thực đủ điều kiện kinh doanh nhà cung cấp kiểm toán (Điều 27 Luật Kiểm toán độc lập số 67/2011/QH12 ngày 29/03/2011)

(1) DNKT, chi nhánh DNKT nước ngoài tại Việt Nam bị đình chỉ kinh doanh nhà cung cấp kiểm toán lúc thuộc một trong những trường hợp sau đây:

a) Hoạt động ko đúng phạm vi hoạt động của DNKT;

b) Ko bảo đảm một trong những điều kiện quy định về cấp Giấy chứng thực đủ điều kiện kinh doanh nhà cung cấp kiểm toán trong ba tháng liên tục;

c) Mang sai phép nghiêm trọng về chuyên môn hoặc vi phạm chuẩn mực kiểm toán, chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp kế toán, kiểm toán.

(2) DNKT, chi nhánh DNKT nước ngoài tại Việt Nam bị thu hồi Giấy chứng thực đủ điều kiện kinh doanh nhà cung cấp kiểm toán lúc thuộc một trong những trường hợp sau đây:

a) Kê khai ko đúng thực tế hoặc gian lận, mạo hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng thực đủ điều kiện kinh doanh nhà cung cấp kiểm toán;

b) Ko kinh doanh nhà cung cấp kiểm toán trong mười hai tháng liên tục;

c) Ko khắc phục được những vi phạm dẫn tới việc bị đình chỉ kinh doanh nhà cung cấp kiểm toán trong thời hạn sáu mươi ngày, kể từ ngày bị đình chỉ;

d) Bị giải thể, vỡ nợ hoặc tự kết thúc kinh doanh nhà cung cấp kiểm toán;

đ) Bị thu hồi Giấy chứng thực đăng ký kinh doanh, Giấy chứng thực đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng thực đầu tư;

e) DNKT nước ngoài sở hữu chi nhánh kiểm toán tại Việt Nam bị giải thể, vỡ nợ hoặc bị cơ quan sở hữu thẩm quyền của nước nơi DNKT đó đặt trụ sở chính thu hồi giấy phép hoặc đình chỉ hoạt động.

g) Mang hành vi vi phạm quy định về cố tình xác nhận BCTC sở hữu gian lận, sơ sót hoặc thông đồng, móc nối để làm sai lệch tài liệu kế toán, hồ sơ kiểm toán và phân phối thông tin, số liệu báo cáo sai sự thực; và mạo, tẩy xóa, sửa chữa Giấy chứng thực đăng ký hành nghề kiểm toán và Giấy chứng thực đủ điều kiện kinh doanh nhà cung cấp kiểm toán.

Rate this post

Originally posted 2019-01-06 20:28:54.

Bình luận