Những rủi ro thường gặp trong kiểm toán phần hành các khoản phải thu khách hàng

– Ko bù trừ cùng đối tượng hoặc bù trừ công nợ ko cùng đối tượng.
– Chưa sở hữu quy chế tài chính về thu hồi công nợ.
– Chưa sở hữu sổ chi tiết theo dõi chi tiết từng đối tượng phải thu.
– Cùng một đối tượng nhưng theo dõi trên nhiều tài khoản khác nhau.
– Thứ tự phê duyệt bán chịu ko đầy đủ, chặt chẽ: chưa sở hữu quy định về số tiền nợ tối đa, thời hạn trả tiền…
– Chưa tiến hành đối chiếu hoặc đối chiếu công nợ ko đầy đủ vào thời khắc lập Con số tài chính.
– Chênh lệch biên bản đối chiếu và sổ kế toán chưa được xử lý.
– Chênh lệch sổ chi tiết, sổ loại, Bảng cân đối kế toán.
– Hạch toán sai nội dung, số tiền, tính chất tài khoản phải thu, hạch toán những khoản phải thu ko mang tính chất phải thu thương nghiệp vào TK131.
– Cơ sở vật chất hạch toán công nợ ko nhất quán theo hóa đơn hay theo phiếu xuất kho, do đó đối chiếu công nợ ko khớp số.
– Hạch toán giảm công nợ phải thu hàng bán trả lại, ưu đãi hàng bán nhưng ko sở hữu hóa đơn, chứng từ hợp thức.
– Ghi nhận những khoản trả trước cho người bán ko sở hữu chứng từ hợp thức. Những khoản đặt trước tiền hàng cho người bán hoặc sở hữu mối quan hệ kinh tế trong khoảng thời gian dài, thường xuyên với những tổ chức kinh tế khác nhưng ko tiến hành ký kết hợp đồng kinh tế giữa hai bên.
– Ghi nhận tăng phải thu ko thích hợp với ghi nhận tăng doanh thu. Công việc luân chuyển chứng từ từ phòng ban kho lên phòng kế toán chậm nên hạch toán phải thu lúc bán hàng ko sở hữu chứng từ kho như phiếu xuất hàng…
– Sở hữu những khoản công nợ thu hồi bằng tiền mặt với số tiền to, ko quy định thời hạn nộp lại nên bị viên chức chiếm dụng vốn, hoặc hà lạm.
– Nhiều khoản công nợ phải thu quá hạn trả tiền, ko rõ đối tượng, tồn đọng từ nhiều năm nhưng chưa xử lý.
– Cuối kỳ chưa thẩm định lại những khoản phải thu sở hữu gốc ngoại tệ.
– Ko phân loại tuổi nợ, ko sở hữu chính sách thu hồi, quản lý nợ hiệu quả.
– Những khoản xóa nợ chưa tập hợp được đầy đủ hồ sơ theo quy định. Ko theo dõi nợ khó đòi đã xử lý.
– Ko hạch toán lãi trả tiền nợ quá hạn.
– Chưa tiến hành phân loại những khoản phải thu theo quy định mới: phân loại dài hạn và ngắn hạn.
– Hạch toán phải thu ko đúng kì, khách hàng đã trả nhưng chưa hạch toán.
– Theo dõi khoản thu những đại lý về lãi trả chậm do vượt mức dư nợ nhưng chưa xác định chi tiết từng đối tượng để sở hữu giải pháp thu hồi.
– Chưa lập dự phòng những khoản phải thu khó đòi hoặc lập dự phòng nhưng trích thiếu hoặc trích thừa, vượt quá tỉ lệ cho phép.
– Hồ sơ lập dự phòng chưa đầy đủ theo quy định.
– Ko thành lập hội đồng xử lý công nợ khó đòi và thu thập đầy đủ hồ sơ những khoản nợ đã xóa nợ cho người tìm.
– Tổng mức lập dự phòng cho những khoản nợ khó đòi to hơn 20% tổng dư nợ phải thu cuối kì.
– Cuối kì chưa tiến hành thẩm định lại để hoàn nhập dự phòng hay trích thêm.
* Phải thu khác
– Ko theo dõi chi tiết những khoản phải thu khác.
– Chưa tiến hành đối chiếu những khoản phải thu thất thường, tài sản thiếu chờ xử lý ko sở hữu biên bản kiểm kê, ko xác định được nguyên nhân thiếu để quy trách nhiệm.
– Hạch toán vào TK 1388 một số khoản ko đúng thực chất.
– Ko phân loại những khoản phải thu khác ngắn hạn và dài hạn theo quy định.

Rate this post

Originally posted 2019-01-07 11:20:20.

Bình luận