Những rủi ro thường gặp trong kiểm toán phần hành nợ dài hạn

1.Nợ dài hạn
– Chưa xác định khoản nợ dài hạn nếu tới hạn trả để hạch toán kết chuyển sang TK315 theo quy định.
– Hạch toán trước tiền lãi TSCĐ thuê tài chính chưa đúng quy định.
– Số liệu phát sinh trên sổ kế toán ko trùng khớp với bảng tổng hợp những khoản nợ phải trả.
– Ko theo dõi chi tiết những khoản nợ dài hạn theo từng hợp đồng, từng đối tượng…
– Những khoản nợ dài hạn phát sinh ko được kí kết và thông qua quyết định của Ban Giám đốc.
– Ko giám định lại số dư nợ dài hạn mang gốc ngoại tệ theo tỉ giá bình quân liên NH tại thời khắc lập BCTC.
– Những khoản nộ dài hạn phát sinh ko được kí kết và thông qua quyết định của Ban Giám đốc.
2. Nợ dài hạn tới hạn trả
– Cuối niên độ kế toán, đơn vị chưa xác định số nợ dài hạn đã tới hạn phải trả tiền trong niên độ kế toán tiếp theo và chuyển sang nợ dài hạn tới để mang kế hoạch trả nợ.
– Chưa theo dõi chi tiết nợ dài hạn tới hạn trả, số đã trả, số còn phải trả của nợ dài hạn tới hạn trả theo từng chủ nợ, từng hợp đồng vay.
– Chưa tiến hành theo dõi chi tiết nợ dài hạn tới hạn trả bằng ngoại tệ cho từng ngoại tệ.
– Chưa giám định lại số dư nợ dài hạn tới hạn trả mang gốc ngoại tệ theo tỉ giá bình quân liên NH tại thời khắc lập BCTC.

Rate this post

Originally posted 2019-01-07 02:08:51.

Bình luận