Cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế và vai trò tích cực trong việc đảm bảo công tác quản lý thuế

Tiền thuế nợ NSNN là những khoản tiền thuế tiền phạt chậm nộp và những khoản phải nộp khác theo quy định của pháp luật về thuế mà NNT đã kê khai, cơ thuế quan đã tính thuế hoặc cơ thuế quan đã xác khái niệm vụ nộp thuế và đã thông tin cho NNT nhưng đã hết thời hạn quy định mà chưa nộp vào NSNN. NNT luôn sở hữu ý niệm rằng, việc nộp thuế xoành xoạch tác động tới lợi ích kinh tế của họ. Vì vậy, tâm lý chung của người nộp thuế thường sở hữu xu hướng trốn hoặc tránh thuế và được coi hành vi tâm lý phổ biến, từ đó dẫn tới những hành động vi phạm pháp luật thuế, trong đó sở hữu việc chậm nộp hoặc ko nộp số tiền thuế phải nộp vào NSNN theo quy định của pháp luật thuế.
Vì vậy, quản lý nợ thuế là hoạt động cần thiết trong công việc quản lý thuế. Đó là việc quản lý, đôn đốc thu nộp thuế, phí, lệ phí và những khoản phải nộp khác theo quy định tại văn bản quy phạm pháp luật về thuế.
Quản lý nợ thuế sở hữu vai trò quan yếu trong công việc quản lý thuế và quản lý những hoạt động kinh tế xã hội:
Thứ nhất, quản lý nợ thuế để quản lý, theo dõi tình hình thực hiện nghĩa vụ của NNT, đảm bảo những khoản thuế được thu nộp đầy đủ, kịp thời vào NSNN; đảm bảo công bằng xã hội lúc những hạ tầng kinh doanh cùng phát sinh nghĩa vụ thuế thì phải nộp vào NSNN đúng hạn.
Thứ hai, quản lý nợ thuế để đảm bảo quản lý tốt những khoản thu của Nhà nước, chống thất thoát NSNN. Quản lý nợ đảm bảo những chính sách thuế được thực hiện đúng và triệt để thông qua việc cơ thuế quan sở hữu những tác động, can thiệp kịp thời và xử lý nghiêm những trường hợp sở hữu hành vi vi phạm thời hạn nộp thuế nhằm tăng ý thức tuân thủ của NNT.
Thứ ba, việc quản lý nợ thuế để đảm bảo cơ thuế quan sở hữu giải pháp thu nợ thích hợp, hiệu quả; mặt khác quản lý nợ là một thước đo để thẩm định hiệu quả của công việc quản lý thu thuế, góp phần tăng hiệu quả của những chức năng khác như: thanh tra, rà soát chống thất thu thuế.
Để quản lý nợ thuế hiệu quả, một trong những giải pháp quan yếu là cưỡng chế nợ thuế. Cưỡng chế nợ thuế là việc cơ thuế quan sử dụng những giải pháp nghiệp vụ theo quy định của pháp luật để thực hiện cưỡng chế thi hành đối với NNT còn nợ tiền thuế, tiền phạt vi phạm pháp luật về thuế quy định của pháp luật thuế.
Cưỡng chế nợ thuế chỉ được thực hiện lúc phát sinh những khoản nợ thuế mà cơ thuế quan đã triển khai những giải pháp đôn đốc thu nợ mà vẫn chưa thu hồi được số tiền nợ thuế từ những người nợ thuế và những khoản nợ của NNT đã quá thời hạn nộp thuế. Lúc đó, công việc cưỡng chế thuế sẽ phát huy được vai trò thu hồi tiền nợ thuế về cho NSNN.
Cưỡng chế nợ thuế sở hữu vai trò tích cực trong việc đảm bảo công việc quản lý thuế nói chung và quản lý nợ nói riêng đạt hiệu quả, thể hiện:
Thứ nhất, cưỡng chế nợ thuế là giải pháp nhằm đảm bảo NNT thực hiện nghiêm luật thuế, đồng thời đảm bảo thu đủ, thu đúng, thu kịp thời tiền thuế vào NSNN.
Thứ hai, cưỡng chế nợ thuế giúp đảm bảo duy trì công bằng trong thực hiện nghĩa vụ thuế. Kế bên những NNT chấp hành tốt pháp luật thuế, thực hiện kê khai nộp thuế đúng thời hạn thì ko ít NNT sở hữu hiện tượng chây ỳ, dây dưa, cố tình trốn hoặc tránh nghĩa vụ nộp thuế, nộp tiền phạt vào NSNN. Tuy cơ thuế quan đã thực hiện nhiều giải pháp quản lý nợ nhưng do nhiều nguyên nhân khác nhau như những giải pháp còn chưa thực sự thích hợp, chế tài chưa đủ mạnh nên chưa thu hồi đủ số tiền thuế còn nợ vào NSNN, gây ra tình trạng khó khăn ko lành mạnh, đồng đẳng giữa những đối tượng nộp thuế, giữa những thành phần kinh tế. Chính vì vậy, việc thu nợ bằng những giải pháp cưỡng chế nợ thuế đóng vai trò quan yếu trong quá trình chống thất thu thuế của NSNN, đảm bảo sự công bằng trong nghĩa vụ nộp thuế của đối tượng nộp thuế, góp phần thực hiện thu đủ, thu đúng, thu kịp thời số tiền thuế nộp vào NSNN.
Thứ ba, cưỡng chế nợ thuế góp phần tăng ý thức về nghĩa vụ thuế của NNT trong việc chấp hành pháp luật thuế, góp phần hạn chế số nợ đọng và thực hiện công bằng về nghĩa vụ thuế giữa những NNT.
Tương tự, những nội dung quản lý thuế của cơ thuế quan sở hữu đối tượng cụ thể là NNT, theo đó việc quản lý thuế sẽ tác động tới hành vi của NNT trong việc tuân thủ những pháp luật thuế.
Vì vậy, để làm rõ những tác động của quản lý thuế tới hành vi tâm lý của NNT, luận án sẽ tập trung nghiên cứu những tác động của cơ thuế quan tới những hành vi của NNT để tăng tính tuân thủ, tự nguyện trong việc thực hiện pháp luật thuế. Tuy vậy, do phạm vi quản lý thuế của cơ thuế quan sở hữu liên quan tới những vấn đề chính sách, pháp luật về thuế nên những vấn đề thẩm định thực tiễn và đề xuất kiến nghị giải pháp của luận án sẽ nhắc tới cả những vấn đề chính sách, pháp luật về thuế.

Rate this post

Bình luận