Tác động của cơ cấu nguồn vốn đến chi phí sử dụng vốn bình quân

Xét trên góc độ nhà đầu tư, giá bán sử dụng vốn phản ánh tỷ suất sinh lời đòi hỏi của nhà đầu tư. Ngoài ra, mức tỷ suất sinh lời này phải thích hợp và tương xứng so với mức độ rủi ro mà nhà đầu tư mang khả năng gặp phải lúc tài trợ vốn cho DN. Tương tự, lúc mức độ rủi ro của DN to hơn thì nhà đầu tư sẽ đòi hỏi một tỷ suất sinh lời cao hơn để bù đắp sự rủi ro này. Xét trên góc độ DN, giá bán sử dụng vốn là tỷ suất sinh lời tối thiểu cần thiết cần phải đạt được lúc sử dụng nguồn tài trợ đó cho đầu tư hay cho hoạt động kinh doanh để sao cho tỷ suất lợi nhuận vốn chủ sở hữu hay thu nhập trên một cổ phần là ko bị sụt giảm. Việc xem xét giá bán sử dụng vốn mang ý nghĩa quan yếu đối với DN trong việc xem xét chiến lược huy động vốn và là cơ sở vật chất tiền đề để DN lựa chọn dự án đầu tư làm gia tăng trị giá DN.

Giá tiền sử dụng vốn của DN bao gồm những loại sau: Giá tiền sử dụng nợ vay trước thuế; Giá tiền sử dụng nợ vay sau thuế; Giá tiền sử dụng vốn từ cổ phiếu ưu đãi; Giá tiền sử dụng lợi nhuận giữ lại tái đầu tư; Giá tiền sử dụng cổ phần thường mới.

Giá tiền sử dụng nợ vay trước thuế: Giá tiền sử dụng nợ vay trước thuế là tỷ suất sinh lời đòi hỏi của chủ nợ đối với số vốn đầu tư vào DN mà chưa tính tới tác động của thuế thu nhập DN. Giá tiền sử dụng nợ vay trước thuế được xác định theo lãi suất vay vốn mà chủ nợ yêu cầu. Việc xác định như sau:

Trong đó: Vt: Số tiền vay mà DN thực sử dụng cho đầu tư

Ti: Số vốn gốc và tiền lãi DN trả ở năm thứ i cho chủ nợ hay người cho vay (i = 1,n)

Rd: Giá tiền sử dụng nợ vay trước thuế N: Số năm vay vốn

Giá tiền sử dụng nợ vay sau thuế: Đối với việc sử dụng nợ vay, lãi vay được tính là giá bán hợp lý và được khấu trừ khỏi thu nhập chịu thuế lúc tính thuế thu nhập DN. Tương tự, việc sử dụng nợ vay đã mang lại một lợi ích từ khoản “tiết kiệm thuế” giúp DN tiết kiệm giá bán sử dụng vốn và tác động làm giảm WACC của DN. Giá tiền sử dụng nợ vay sau thuế được tính theo công thức sau: Rdt = Rd x (1-t)

Trong đó: Rd: Giá tiền sử dụng nợ vay trước thuế Rdt: Giá tiền sử dụng nợ vay sau thuế

t: Thuế suất thuế thu nhập DN

Giá tiền sử dụng vốn từ cổ phiếu ưu đãi: Tổ chức cổ phần mang thể huy động vốn từ phát hành cổ phiếu ưu đãi. Loại cổ phiếu ưu đãi thường được sử dụng là cổ phiếu ưu đãi mang cổ tức nhất định và ko mang quyền biểu quyết. Giá tiền sử dụng vốn từ cổ phiếu ưu đãi được tính như sau:

Giá tiền sử dụng lợi nhuận giữa lại để tái đầu tư: Trên góc độ tài chính, việc sử dụng lợi nhuận giữ lại mang tới giá bán thời cơ cho DN. Lợi nhuận sau thuế sau lúc trả cổ tức ưu đãi (nếu mang) thuộc quyền sở hữu của cổ đông thường. Cổ đông thường mang thể nhận toàn bộ số tiền này dưới dạng cổ tức và sử dụng số tiền này phục vụ cho hoạt động đầu tư; hoặc, nhận một phần lợi nhuận sau thuế dưới dạng cổ tức và phần còn lại để DN tái đầu tư. Vậy, nếu DN sử dụng phần lợi nhuận này để tái đầu tư thì phải đảm bảo đem lại tỷ suất sinh lời cho cổ đông thường tối thiểu bằng mức mà cổ đông mang thể sử dụng cho hoạt động đầu tư với mức độ rủi ro tương đương.

Sở hữu 3 phương pháp chủ yếu để xác định giá bán sử dụng vốn đối với lợi nhuận giữ lại: (i) Phương pháp chiết khấu dòng tiền (DCF); (ii) Phương pháp định giá tài sản vốn (CAPM); (iii) Phương pháp lãi suất trái phiếu cùng mức bù rủi ro. Trong đề tài, tác giả trình bày phương pháp định giá tài sản vốn trong xác định giá bán sử dụng vốn đối với lợi nhuận giữ lại.

Theo phương pháp này, giá bán sử dụng vốn đối với lợi nhuận giữ lại được tính toán theo công thức sau: Re = Rf + b* (Rm-Rf)

Trong đó: Re: Tỷ suất sinh lời đòi hỏi của nhà đầu tư đối với cổ phiếu của DN

Rf: Tỷ suất sinh lời phi rủi ro

Rm: Tỷ suất sinh lời kỳ vọng của thị trường

b: Hệ số rủi ro đối với cổ phiếu của DN

Giá tiền sử dụng cổ phiếu thường mới: Lúc DN phát hành thêm cổ phiếu thường mới, DN phải chịu 2 tác động liên quan tới giá bán sử dụng vốn: (i) Giá phát hành cổ phiếu thường mới thường thấp hơn trị giá thị trường của cổ phiếu trước thời khắc phát hành và (ii) DN phải chịu giá bán phát hành, số giá bán này làm giảm số tiền vốn thực thu được lúc phát hành cổ phần mới. Sử dụng công thức ước định giá cổ phiếu mang thể xác định được giá bán sử dụng cổ phiếu thường mới theo công thức sau:

Giá tiền sử dụng vốn bình quân (WACC): Giá tiền sử dụng vốn bình quân (WACC) được xác định theo phương pháp bình quân gia quyền của những tài chính phòng ban mà DN sử dụng, và giá bán của từng nguồn là giá bán sử dụng vốn sau thuế.

Công thức xác định WACC như sau: WACC =∑n (Wi x Ri)

t=1

Trong đó: Ri: Giá tiền sử dụng vốn của tài chính i

Wi: Tỷ trọng của tài chính i trong tổng tài chính i: Nguồn tài trợ tính theo thứ tự (i = 1,n)

Đối với tài chính từ nợ vay, giá bán sử dụng vốn (hay còn gọi là lãi vay) được tính là giá bán hợp lý và được khấu trừ khỏi thu nhập chịu thuế lúc tính thuế thu nhập DN. Tương tự, việc sử dụng nợ vay đã mang lại một lợi ích từ khoản “tiết kiệm thuế” giúp DN tiết kiệm giá bán sử dụng vốn và tác động làm giảm WACC của DN. Tuy nhiên, tác động của việc sử dụng nợ vay tới giá bán sử dụng vốn bình quân được mô tả như sau: Vvệc sử dụng vốn vay ban sơ sẽ làm cho giá bán sử dụng vốn bình quân của DN giảm xuống do DN được lợi lợi từ “tấm lá chắn thuế”. Tuy nhiên, việc DN tiếp tục gia tăng tỷ trọng vốn vay sẽ kéo theo sự gia tăng rủi ro tài chính DN. Điều này sẽ buộc những nhà đầu tư phải giám định lại mức độ rủi ro này để điều chỉnh lại tỷ suất sinh lời đòi hỏi của mình. Điều này xảy ra lúc mức độ sử dụng vốn vay vượt quá một giới hạn mà tại đó những lợi ích từ “tấm lá chắn thuế” mang lại ko đủ bù đắp những thiệt hại phát sinh từ rủi ro từ việc vay nợ. Lúc đó, tỷ suất sinh lời đòi hỏi của nhà đầu tư sẽ được điều chỉnh tăng lên và làm cho giá bán sử dụng vốn bình quân của DN tăng lên.

Rate this post

Bình luận