CHUẨN MỰC KẾ TOÁN SỐ 18

CHUẨN MỰC SỐ 18- CÁC KHOẢN DỰ PHÒNG, TÀI SẢN VÀ NỢ TIỀM TÀNG
QUY ĐỊNH CHUNG
01. Mục đích của chuẩn mực này là quy định và hướng dẫn những nguyên tắc, phương pháp kế
toán những khoản dự phòng, tài sản và nợ tiềm tàng, gồm: Nguyên tắc ghi nhận; xác định trị giá; những
khoản đền bù; thay đổi những khoản dự phòng; sử dụng những khoản dự phòng; vận dụng nguyên tắc ghi
nhận và xác định trị giá những khoản dự phòng làm cơ sở vật chất lập và trình bày BCTC.
02. Chuẩn mực này vận dụng cho tất cả những doanh nghiệp để kế toán những khoản dự phòng, tài
sản và nợ tiềm tàng, ngoại trừ:
a) Những khoản mục phát sinh từ những hợp đồng thông thường, ko kể những hợp đồng sở hữu rủi ro
to;
b) Những khoản mục đã quy định trong những chuẩn mực kế toán khác.
03. Chuẩn mực này ko vận dụng cho những dụng cụ tài chính (bao gồm cả điều khoản bảo
lãnh). Những dụng cụ tài chính vận dụng theo quy định của chuẩn mực kế toán về dụng cụ tài chính.
04. Lúc sở hữu một chuẩn mực kế toán khác nhắc tới một loại dự phòng, tài sản và nợ tiềm
tàng cụ thể thì doanh nghiệp phải vận dụng chuẩn mực đó. Ví dụ Chuẩn mực kế toán số 11 “Thống nhất
kinh doanh” nhắc tới phương pháp ghi nhận của người sắm đối với những khoản nợ tiềm tàng phát
sinh lúc thống nhất. Tương tự, cũng sở hữu những loại dự phòng được nhắc trong những chuẩn mực khác,
như:
– Chuẩn mực kế toán số 15 “Hợp đồng xây dựng”;
– Chuẩn mực kế toán số 17 “Thuế TNDN”;
– Chuẩn mực kế toán số 06 “Thuê tài sản”. Trừ trường hợp tài sản thuê hoạt động sở hữu rủi ro
to thì vận dụng chuẩn mực này.
05. Một số khoản được coi là khoản dự phòng liên quan tới nguyên tắc ghi nhận doanh thu
(Ví dụ: Khoản phí bảo hành) thì vận dụng nguyên tắc ghi nhận doanh thu quy định tại Chuẩn mực kế
toán số 14 “Doanh thu và thu nhập khác”.
06. Chuẩn mực này vận dụng cho những khoản dự phòng đối với hoạt động tái cơ cấu doanh
nghiệp (kể cả trường hợp ngừng hoạt động). Nếu việc tái cơ cấu thích hợp những khái niệm về ngừng
hoạt động thì phải trình bày bổ sung theo quy định của những chuẩn mực kế toán hiện hành.
07. Những thuật ngữ trong chuẩn mực này được hiểu như sau:
Một khoản dự phòng: Là khoản nợ phải trả ko vững chắc về trị giá hoặc thời kì.
Một khoản nợ phải trả: Là nghĩa vụ nợ hiện tại của doanh nghiệp phát sinh từ những sự
kiện đã qua và việc trả tiền khoản phải trả này dẫn tới sự sút giảm về lợi ích kinh tế của
doanh nghiệp.
Sự kiện sở hữu tính chất đề xuất: Là sự kiện làm phát sinh một nghĩa vụ pháp lý hoặc
nghĩa vụ liên đới làm cho cho doanh nghiệp ko sở hữu sự lựa chọn nào khác ngoài việc thực hiện
nghĩa vụ đó.
Nghĩa vụ pháp lý: Là nghĩa vụ phát sinh từ:
a) Một hợp đồng;
b) Một văn bản pháp luật hiện hành.
Nghĩa vụ liên đới: Là nghĩa vụ phát sinh từ những hoạt động của một doanh nghiệp lúc
thông qua những chính sách đã ban hành hoặc hồ sơ, tài liệu hiện tại sở hữu liên quan để chứng minh
cho những đối tác khác biết rằng doanh nghiệp sẽ chấp nhận và thực hiện những nghĩa vụ cụ thể.
Nợ tiềm tàng: Là:
a) Nghĩa vụ nợ sở hữu khả năng phát sinh từ những sự kiện đã xảy ra và sự tồn tại của nghĩa
vụ nợ này sẽ chỉ được xác nhận bởi khả năng hay xảy ra hoặc ko hay xảy ra của một hoặc
nhiều sự kiện ko vững chắc trong tương lai mà doanh nghiệp ko kiểm soát được; hoặc
b) Nghĩa vụ nợ hiện tại phát sinh từ những sự kiện đã xảy ra nhưng chưa được ghi nhận
vì:
(i) Ko vững chắc sở hữu sự sút giảm về lợi ích kinh tế do việc phải trả tiền nghĩa vụ
nợ; hoặc
(ii) Trị giá của nghĩa vụ nợ đó ko được xác định một cách đáng tin cậy.
Tài sản tiềm tàng: Là tài sản sở hữu khả năng phát sinh từ những sự kiện đã xảy ra và sự tồn
tại của tài sản này chỉ được xác nhận bởi khả năng hay xảy ra hoặc ko hay xảy ra của một
hoặc nhiều sự kiện ko vững chắc trong tương lai mà doanh nghiệp ko kiểm soát được.
Hợp đồng sở hữu rủi ro to: Là hợp đồng trong đó sở hữu những mức giá ko thể tránh được
buộc phải trả cho những nghĩa vụ liên quan tới hợp đồng vượt quá lợi ích kinh tế dự trù thu
được từ hợp đồng đó.
Tái cơ cấu doanh nghiệp: Là một chương trình do Ban Giám đốc lập kế hoạch, kiểm
soát và sở hữu những thay đổi quan yếu về:
a) Phạm vi hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp; hoặc
b) Phương thức hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.
NỘI DUNG CHUẨN MỰC
Những khoản dự phòng và những khoản nợ phải trả
08. Những khoản dự phòng sở hữu thể phân biệt được với những khoản nợ phải trả như: Những khoản nợ
phải trả người bán, phải trả tiền vay,… là những khoản nợ phải trả được xác định sắp như vững chắc về
trị giá và thời kì, còn những khoản dự phòng là những khoản nợ phải trả chưa vững chắc về trị giá hoặc
thời kì.
Mối quan hệ giữa những khoản dự phòng và nợ tiềm tàng
09. Tất cả những khoản dự phòng đều là nợ tiềm tàng vì chúng ko được xác định một cách
vững chắc về trị giá hoặc thời kì. Tuy nhiên, trong phạm vi chuẩn mực này thuật ngữ “tiềm tàng”
được vận dụng cho những khoản nợ và những tài sản ko được ghi nhận vì chúng chỉ được xác định
cụ thể lúc khả năng xảy ra hoặc ko xảy ra của một hoặc nhiều sự kiện ko vững chắc trong
tương lai mà doanh nghiệp ko kiểm soát được. Hơn nữa, thuật ngữ “nợ tiềm tàng” được vận dụng
cho những khoản nợ ko thoả mãn điều kiện để ghi nhận là một khoản nợ phải trả thông thường.
10. Chuẩn mực này phân biệt rõ những khoản dự phòng với những khoản nợ tiềm tàng, như sau:
a) Những khoản dự phòng là những khoản đã được ghi nhận là những khoản nợ phải trả (giả thiết đưa
ra một ước tính đáng tin cậy) vì nó là những nghĩa vụ về nợ phải trả hiện tại và vững chắc sẽ làm giảm
sút những lợi ích kinh tế để trả tiền những nghĩa vụ về khoản nợ phải trả đó; và
b) Những khoản nợ tiềm tàng là những khoản ko được ghi nhận là những khoản nợ phải trả thông
thường, vì: Những khoản nợ phải trả thường xảy ra, còn khoản nợ tiềm tàng thì chưa vững chắc xảy ra.
Nguyên tắc ghi nhận
Những khoản dự phòng
11. Một khoản dự phòng chỉ được ghi nhận lúc thoả mãn những điều kiện sau:
a) Doanh nghiệp sở hữu nghĩa vụ nợ hiện tại (nghĩa vụ pháp lý hoặc nghĩa vụ liên đới) do kết quả
từ một sự kiện đã xảy ra;
b) Sự sút giảm về những lợi ích kinh tế sở hữu thể xảy ra dẫn tới việc yêu cầu phải trả tiền
nghĩa vụ nợ; và
c) Đưa ra được một ước tính đáng tin cậy về trị giá của nghĩa vụ nợ đó.
Nghĩa vụ nợ
12. Rất ít trường hợp ko thể vững chắc được rằng liệu doanh nghiệp sở hữu nghĩa vụ nợ hay
ko. Trong trường hợp này một sự kiện đã xảy ra được xem là phát sinh ra nghĩa vụ nợ lúc xem
xét tất cả những chứng cứ đã sở hữu vững chắc xác định được nghĩa vụ nợ tại ngày kết thúc kỳ kế toán năm.
13. Trong hầu hết những trường hợp đều sở hữu thể xác định rõ được rằng một sự kiện đã xảy ra sở hữu
phát sinh một nghĩa vụ nợ hay ko. Một số ít trường hợp ko vững chắc được rằng một số sự
kiện xảy ra sở hữu dẫn tới một nghĩa vụ nợ hay ko. Ví dụ: Trong một vụ xét xử, sở hữu thể gây ra tranh
luận để xác định rằng những sự kiện cụ thể đã xảy ra hay chưa và sở hữu dẫn tới một nghĩa vụ nợ hay
ko. Trường hợp như thế, doanh nghiệp phải xác định xem liệu sở hữu tồn tại nghĩa vụ nợ tại ngày kết
thúc kỳ kế toán năm hay ko thông qua việc xem xét tất cả những chứng cứ đã sở hữu, bao gồm cả ý kiến
của những chuyên gia. Chứng cứ đưa ra xem xét phải tính tới bất cứ một tín hiệu bổ sung nào của
những sự kiện xảy ra sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm. Dựa trên cơ sở vật chất của những tín hiệu đó:
a) Lúc vững chắc xác định được nghĩa vụ nợ tại ngày kết thúc kỳ kế toán năm, thì doanh
nghiệp phải ghi nhận một khoản dự phòng (nếu thoả mãn những điều kiện ghi nhận); và
b) Lúc vững chắc ko sở hữu một nghĩa vụ nợ nào tại ngày kết thúc kỳ kế toán năm, thì doanh
nghiệp phải trình bày trong Bản thuyết minh BCTC một khoản nợ tiềm tàng, trừ lúc khả
năng sút giảm những lợi ích kinh tế rất khó sở hữu thể xảy ra (như quy định tại đoạn 81).
Sự kiện đã xảy ra
14. Một sự kiện đã xảy ra làm phát sinh nghĩa vụ nợ hiện tại được gọi là một sự kiện ràng
buộc. Một sự kiện trở thành sự kiện ràng buộc, nếu doanh nghiệp ko sở hữu sự lựa chọn nào khác
ngoài việc trả tiền nghĩa vụ nợ gây ra bởi sự kiện đó. Điều này chỉ xảy ra:
a) Lúc việc trả tiền nghĩa vụ nợ này do pháp luật đề xuất; hoặc
b) Lúc sở hữu nghĩa vụ nợ liên đới, lúc sự kiện này (sở hữu thể là một hoạt động của doanh nghiệp)
dẫn tới sở hữu ước tính đáng tin cậy để bên thứ ba vững chắc là doanh nghiệp sẽ trả tiền khoản nợ
phải trả đó.
15. Con số tài chính chỉ liên quan tới tình trạng tài chính của doanh nghiệp tại thời khắc kết
thúc kỳ báo cáo và ko liên quan tới vấn đề tài chính sở hữu thể xảy ra trong tương lai. Vì vậy, ko
cần phải ghi nhận bất kỳ một khoản dự phòng nào cho những khoản mức giá cần thiết cho hoạt động
trong tương lai. Những khoản nợ phải trả được ghi nhận trong Bảng cân đối kế toán của doanh nghiệp là
những khoản nợ phải trả đã xác định tại ngày kết thúc kỳ kế toán năm.
16. Chỉ sở hữu những nghĩa vụ nợ phát sinh từ những sự kiện đã xảy ra độc lập với những hoạt động
trong tương lai của doanh nghiệp mới được ghi nhận là những khoản dự phòng, ví dụ mức giá phạt hoặc
mức giá xử lý thiệt hại do vi phạm pháp luật về môi trường, đều làm sút giảm những lợi ích kinh tế và tất
yếu sẽ tác động tới những hoạt động trong tương lai của doanh nghiệp. Tương tự, doanh nghiệp phải
ghi nhận một khoản dự phòng cho những mức giá, như mức giá tháo tháo dỡ trang thiết bị lúc di chuyển hoặc
tái cơ cấu doanh nghiệp. Những mức giá phát sinh do sức ép về thương nghiệp hoặc qui định của pháp luật
mà doanh nghiệp dự kiến phải chi tiêu như trường hợp đặc trưng trong tương lai thì ko được lập dự
phòng (Ví dụ: Lắp thêm những thiết bị lọc khói cho một nhà máy). Những giải pháp dự kiến thực hiện trong
tương lai của doanh nghiệp sở hữu thể tránh được mức giá (Ví dụ: Doanh nghiệp dự kiến thay đổi phương
thức hoạt động), doanh nghiệp sẽ ko phải chịu nghĩa vụ hiện tại cho những khoản mức giá trong
tương lai và cũng ko phải ghi nhận bất kỳ một khoản dự phòng nào.
17. Một khoản nợ phải trả thường liên quan tới một bên đối tác sở hữu quyền lợi đối với khoản
nợ đó. Tuy nhiên, cũng ko cần thiết phải xác định rõ bên sở hữu quyền lợi đối với khoản nợ đó, ví dụ
khoản nợ đối với cùng đồng. Một khoản nợ luôn gắn với những cam kết với bên đối tác khác. Một quyết định của Ban Giám đốc ko nhất thiết phát sinh nghĩa vụ nợ liên đới tại ngày kết thúc kỳ kế toán năm, trừ lúc quyết định này đã được thông tin cụ thể và đầy đủ trước ngày kết thúc kỳ kế toán năm cho những đối tượng sẽ được lợi quyền lợi.
18. Một sự kiện ko nhất thiết phát sinh nghĩa vụ nợ ngay tức thì mà sở hữu thể sẽ phát sinh
sau này do những thay đổi về pháp luật hoặc do hoạt động của doanh nghiệp dẫn tới nghĩa vụ nợ
liên đới. Ví dụ: Lúc xảy ra thiệt hại về môi trường sở hữu thể sẽ ko phát sinh ra nghĩa vụ nợ để giải
quyết những hậu quả gây ra. Tuy nhiên, nguyên nhân gây ra thiệt hại sẽ trở thành một sự kiện hiện tại
lúc sở hữu một qui định mới yêu cầu những thiệt hại hiện tại phải được điều chỉnh hoặc lúc doanh nghiệp
công khai thừa nhận nghĩa vụ của mình trong việc xử lý những thiệt hại đó như là nghĩa vụ nợ liên đới.
Sự sút giảm lợi ích kinh tế sở hữu thể xảy ra
19. Điều kiện ghi nhận một khoản nợ là khoản nợ đó phải là khoản nợ hiện tại và sở hữu khả năng
làm sút giảm lợi ích kinh tế do việc trả tiền khoản nợ đó. Theo quy định của chuẩn mực này, một
khoản nợ phải kèm theo sự sút giảm lợi ích kinh tế sở hữu khả năng xảy ra hơn là ko xảy ra. Lúc ko
thể xác định được một nghĩa vụ nợ hiện tại, thì doanh nghiệp phải thuyết minh một khoản nợ tiềm
tàng, trừ lúc khả năng sút giảm về lợi ích kinh tế là khó sở hữu thể xảy ra theo quy định tại đoạn 81.
20. Lúc sở hữu nhiều nghĩa vụ nợ tương tự nhau (Ví dụ những giấy bảo hành sản phẩm hoặc những
hợp đồng giống nhau) thì khả năng sút giảm lợi ích kinh tế do việc trả tiền nghĩa vụ nợ được xác
định thông qua việc xem xét toàn bộ nhóm nghĩa vụ nói chung. Mặc dù việc sút giảm lợi kinh tế do
việc trả tiền từng nghĩa vụ nợ là rất nhỏ, nhưng hoàn toàn sở hữu thể làm sút giảm lợi ích kinh tế do
việc trả tiền toàn bộ nhóm nghĩa vụ đó. Trường hợp này, cần ghi nhận một khoản dự phòng nếu
thoả mãn những điều kiện ghi nhận khác.
Ước tính đáng tin cậy về nghĩa vụ nợ phải trả
21. Việc sử dụng những ước tính là một phần quan yếu của việc lập BCTC và
ko làm mất đi độ tin cậy của BCTC. Điều này đặc trưng đúng với những khoản mục dự
phòng mặc dù xét về tính chất những khoản mục dự phòng ko vững chắc bằng những khoản mục khác
trong Bảng cân đối kế toán. Ngoại trừ trường hợp đặc trưng, doanh nghiệp phải xác định đầy đủ những
điều kiện để sở hữu thể ước tính nghĩa vụ nợ để ghi nhận một khoản dự phòng.
22. Trong những trường hợp ko thể ước tính nghĩa vụ nợ một cách đáng tin cậy, thì khoản
nợ hiện tại ko được ghi nhận, mà phải được trình bày như một khoản nợ tiềm tàng theo quy định
tại đoạn 81.
Nợ tiềm tàng
23. Doanh nghiệp ko được ghi nhận một khoản nợ tiềm tàng.
24. Khoản nợ tiềm tàng phải được trình bày theo quy định tại đoạn 81, trừ lúc xảy ra sút giảm
lợi ích kinh tế của doanh nghiệp.
25. Lúc doanh nghiệp chịu nghĩa vụ pháp lý chung hoặc riêng rẽ đối với một khoản nợ, thì
phần nghĩa vụ dự trù thuộc về những chủ thể khác được xem như một khoản nợ tiềm tàng. Doanh
nghiệp phải ghi nhận khoản dự phòng cho phần nghĩa vụ sở hữu thể xảy ra làm sút giảm lợi ích kinh tế, trừ
lúc ko đưa ra được cách ước tính đáng tin cậy.
26. Những khoản nợ tiềm tàng thường xảy ra ko theo dự trù ban sơ. Do đó chúng phải
được ước tính thường xuyên để xác định xem liệu sự sút giảm lợi ích kinh tế sở hữu xảy ra hay ko.
Nếu sự sút giảm lợi ích kinh tế trong tương lai sở hữu thể xảy ra sở hữu liên quan tới một khoản mục trước
đây là một khoản nợ tiềm tàng, thì phải ghi nhận khoản dự phòng đó vào BCTC của kỳ kế
toán sở hữu khả năng thay đổi ngoại trừ trường hợp ko đưa ra được cách ước tính đáng tin cậy.
Tài sản tiềm tàng
27. Doanh nghiệp ko được ghi nhận một tài sản tiềm tàng.
28. Tài sản tiềm tàng phát sinh từ những sự kiện ko sở hữu trong kế hoạch hoặc chưa được dự
tính, dẫn tới khả năng sở hữu thể thu được lợi ích kinh tế cho doanh nghiệp. Ví dụ: một khoản được bồi
thường đang tiến hành những thủ tục pháp lý lúc kết quả chưa vững chắc.
29. Doanh nghiệp ko được ghi nhận tài sản tiềm tàng trên BCTC vì điều này sở hữu
thể dẫn tới việc ghi nhận khoản thu nhập sở hữu thể ko bao giờ thu được. Tuy nhiên, lúc sở hữu khoản
thu nhập sắp như vững chắc thì tài sản liên quan tới nó ko còn là tài sản tiềm tàng và được ghi
nhận vào BCTC là hợp lý.
30. Lúc sở hữu thể thu được lợi ích kinh tế trong tương lai thì doanh nghiệp phải trình bày trong
BCTC một tài sản tiềm tàng như quy định trong đoạn 84.
31. Tài sản tiềm tàng phải được giám định thường xuyên để đảm bảo là đã được phản ánh
một cách hợp lý trong Bản thuyết minh BCTC. Nếu doanh nghiệp sắp như vững chắc thu
được lợi ích kinh tế, thì tài sản và khoản thu nhập liên quan phải được ghi nhận trên BCTC
của kỳ kế toán sở hữu khả năng thể xảy ra khoản thu nhập đó theo quy định tại đoạn 84.
Xác định trị giá
Trị giá ước tính hợp lý
32. Trị giá ghi nhận một khoản dự phòng phải là trị giá được ước tính hợp lý nhất về khoản
tiền sẽ phải chi để trả tiền nghĩa vụ nợ hiện tại tại ngày kết thúc kỳ kế toán năm.
33. Trị giá ước tính hợp lý nhất về khoản mức giá để trả tiền nghĩa vụ nợ hiện tại là trị giá
mà doanh nghiệp sẽ phải trả tiền nghĩa vụ nợ hoặc chuyển nhượng cho bên thứ ba tại ngày kết
thúc kỳ kế toán năm. Thường là ko thể bỏ ra mức giá rất cao để trả tiền hoặc chuyển nhượng
nghĩa vụ nợ tại ngày kết thúc kỳ kế toán năm. Tuy nhiên, cách ước tính về trị giá mà doanh nghiệp
phải suy tính để trả tiền hoặc chuyển nhượng nghĩa vụ nợ sẽ đưa ra được trị giá ước tính đáng tin
cậy nhất về mức giá sẽ phải tiêu dùng để trả tiền nghĩa vụ hiện tại tại ngày kết thúc kỳ kế toán năm.
34. Cách ước tính về kết quả và tác động tài chính đều được xác định thông qua giám định
của Ban giám đốc doanh nghiệp, được bổ sung thông qua kinh nghiệm từ những hoạt động tương tự và
những bản báo cáo của những chuyên gia độc lập. Những căn cứ sở hữu thể dựa trên bao gồm cả những sự kiện xảy
ra sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm.
35. Mang nhiều phương pháp giám định để ghi nhận trị giá những khoản mục ko vững chắc là
một khoản dự phòng. Lúc những khoản dự phòng được giám định là sở hữu liên quan tới nhiều khoản mục,
thì nghĩa vụ nợ sẽ được tính theo tất cả những kết quả sở hữu thể thu được với những xác suất sở hữu thể xảy ra
(phương pháp trị giá ước tính). Do đó, khoản dự phòng sẽ phụ thuộc vào xác suất phát sinh khoản lỗ
đã ước tính là bao nhiêu, ví dụ: 60% hay 90%. Nếu những kết quả ước tính đều tương đương nhau và
liên tục trong một giới hạn nhất định và mỗi điểm ở trong giới hạn đó đều sở hữu khả năng xảy ra như
nhau thì sẽ chọn điểm ở giữa trong giới hạn đó.
Ví dụ
Một doanh nghiệp bán hàng cho khách hàng sở hữu kèm giấy bảo hành sửa chữa những hỏng hóc
do lỗi sản xuất được phát hiện trong vòng sáu tháng sau lúc sắm. Nếu tất cả những sản phẩm bán ra
đều sở hữu lỗi hỏng hóc nhỏ, thì tổng mức giá sửa chữa là 1 triệu đồng. Nếu tất cả những sản phẩm bán ra
đều sở hữu lỗi hỏng hóc to, thì tổng mức giá sửa chữa là 4 triệu đồng. Kinh nghiệm cho thấy trong năm tới,
75% hàng hoá bán ra ko bị hỏng hóc, 20% hàng hoá bán ra sẽ hỏng hóc nhỏ và 5% hàng hoá bán
ra sẽ sở hữu hỏng hóc to. Theo quy định tại đoạn 20, doanh nghiệp phải giám định xác suất xảy ra cho
từng mức mức giá sửa chữa cho toàn bộ những nghĩa vụ bảo hành.
Trị giá ước tính mức giá sửa chữa trong trường hợp trên sẽ là: (75% x 0) + (20% x 1 triệu) +
(5% x 4 triệu) = 0,4 triệu đồng.
36. Lúc giám định từng nghĩa vụ một cách riêng rẽ, mỗi kết quả sở hữu nhiều khả năng xảy ra nhất
sẽ là trị giá nợ phải trả ước tính hợp lý nhất. Tuy nhiên, thậm chí trong trường hợp như thế, doanh
nghiệp cũng cần phải xét tới những kết quả khác nữa. Lúc những kết quả khác hoặc là hầu hết to hơn
hoặc là hầu hết nhỏ hơn kết quả sở hữu nhiều khả năng xảy ra nhất, thì trị giá ước tính đáng tin cậy nhất
sẽ là trị giá cao hơn hoặc thấp hơn đó. Ví dụ, doanh nghiệp buộc phải sửa chữa một hỏng hóc
nghiêm trọng trong một thiết bị to đã bán cho khách hàng, và kết quả sở hữu khả năng xảy ra nhất là sẽ
tốn 1 triệu đồng để sửa chữa thành công lần đầu, nhưng nếu sở hữu khả năng phải sửa chữa những lần tiếp
theo thì phải đưa ra một khoản dự phòng sở hữu trị giá to hơn.
37. Khoản dự phòng phải được ghi nhận trước thuế, vì những tác động về thuế của khoản dự
phòng và những thay đổi trong những kết quả đó đã được quy định trong Chuẩn mực kế toán số 17
“Thuế TNDN”.
Rủi ro và những yếu tố ko vững chắc
38. Rủi ro và những yếu tố ko vững chắc tồn tại xung quanh những sự kiện và những trường hợp
phải được xem xét lúc xác định trị giá ước tính hợp lý nhất cho một khoản dự phòng.
39. Rủi ro thể hiện sự sút giảm kết quả. Việc điều chỉnh rủi ro sở hữu thể làm tăng trị giá những
khoản nợ đã được ghi nhận. Doanh nghiệp cần phải thận trọng lúc đưa ra những giám định trong những
điều kiện ko vững chắc để ko làm sai lệch tăng thu nhập hay tài sản và cũng ko làm sai
lệch giảm mức giá và những khoản nợ. Tuy nhiên, tình trạng ko vững chắc ko sở hữu tức thị tạo ra
những khoản dự phòng quá mức hoặc khai khống những khoản nợ một cách cố ý. Ví dụ: Nếu những khoản chi
phí dự trù cho một rủi ro nào đó được ước tính trên cơ sở vật chất thận trọng, thì ko nên chủ quan xem
kết quả đó là sở hữu khả năng xảy ra hơn những trường hợp thực tế khác. Doanh nghiệp cần phải chú ý để
tránh những bước giám định trùng lặp đối với rủi ro và sự ko vững chắc dẫn tới làm tăng những khoản
dự phòng.
40. Việc thuyết minh yếu tố ko vững chắc đối với trị giá của những khoản chi trả được quy
định tại đoạn 80 (b).
Trị giá hiện tại
41. Nếu tác động về trị giá thời kì của tiền là trọng yếu, thì trị giá của một khoản dự
phòng cần được xác định là trị giá hiện tại của khoản mức giá dự trù để trả tiền nghĩa vụ nợ.
42. Phụ thuộc vào trị giá thời kì của tiền, những khoản dự phòng liên quan tới những luồng tiền
ra phát sinh ngay sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm sở hữu trị giá thực cao hơn những khoản dự phòng sở hữu
cùng trị giá liên quan tới những luồng tiền ra phát sinh muộn hơn. Do đó những khoản dự phòng đều phải
được chiết khấu lúc trị giá thời kì của tiền sở hữu tác động trọng yếu.
43. Tỷ lệ chiết khấu phải là tỷ lệ trước thuế và phản ảnh rõ những ước tính trên thị trường
hiện tại về trị giá thời kì của tiền và rủi ro cụ thể của khoản nợ đó. Tỷ lệ chiết khấu ko được
phản ánh rủi ro đã tính tới của trị giá ước tính luồng tiền trong tương lai .
Những sự kiện xảy ra trong tương lai
44. Những sự kiện xảy ra trong tương lai sở hữu thể tác động tới trị giá đã ước tính để thanh
toán nghĩa vụ nợ thì phải được phản ánh vào trị giá của khoản dự phòng lúc sở hữu đủ tín hiệu cho thấy
những sự kiện đó sẽ xảy ra.
45. Những sự kiện dự trù sẽ xảy ra trong tương lai sở hữu thể rất quan yếu lúc giám định những
khoản dự phòng. Ví dụ, doanh nghiệp sở hữu thể cho rằng mức giá thanh lý tài sản vào cuối thời kì sử
dụng của tài sản sẽ giảm do những thay đổi về khoa học trong tương lai. Trị giá được ghi nhận đã
phản ánh cách ước tính hợp lý của những nhà nghiên cứu sở hữu trình độ kỹ thuật và khách quan sở hữu tính
tới những chứng cứ về khoa học tại thời khắc thanh lý. Do vậy, việc khuyến mãi trị dự phòng bằng một
khoản tương đương với mức giá tiết kiệm được là hợp lý lúc những khoản mức giá này được cắt giảm do
kinh nghiệm đã thu được lúc vận dụng khoa học hiện sở hữu của hoạt động thanh lý sở hữu nhiều phức tạp
hoặc sở hữu qui mô to hơn so với hoạt động đã tiến hành trước đây. Tuy nhiên, doanh nghiệp khó sở hữu thể đoán trước được sự phát triển của kỹ thuật khoa học mới vận dụng cho việc thanh lý tài sản, trừ lúc
sở hữu đầy đủ chứng cứ khách quan.
46. Lúc giám định nghĩa vụ nợ phải xét tới tác động sở hữu thể xảy ra của những quy định mới nếu
sở hữu đủ chứng cứ khách quan cho thấy qui định này vững chắc được thông qua. Do sở hữu nhiều trường
hợp phát sinh nên ko thể xác định được từng sự kiện riêng biệt để đưa ra đầy đủ chứng cứ
khách quan cho mọi trường hợp. Chứng cứ được yêu cầu gồm cả qui định cần phải vận dụng và
xem xét qui định này sở hữu thông qua vững chắc và được đem ra vận dụng vào thời khắc thích hợp hay
ko. Trong một số trường hợp sẽ ko đưa ra được chứng cứ khách quan, đầy đủ cho tới lúc
qui định mới được thông qua.
Thanh lý tài sản dự trù
47. Lãi từ hoạt động thanh lý tài sản dự trù ko được xét tới lúc xác định trị giá của
khoản dự phòng.
48. Ko được tính những khoản lãi từ hoạt động thanh lý tài sản lúc xác định trị giá khoản dự
phòng, ngay cả lúc hoạt động thanh lý dự trù gắn liền với sự kiện làm phát sinh khoản dự phòng đó.
Thay vào đó, doanh nghiệp phải ghi nhận những khoản lãi từ hoạt động thanh lý tài sản đã dự trù tại
thời khắc quy định trong những Chuẩn mực kế toán liên quan.
Những khoản đền bù
49. Lúc một phần hay toàn bộ mức giá để trả tiền một khoản dự phòng dự trù được bên
khác đền bù thì khoản đền bù này chỉ được ghi nhận lúc doanh nghiệp vững chắc sẽ nhận được
khoản đền bù đó. Khoản đền bù này phải được ghi nhận như một tài sản riêng biệt. Trị giá ghi
nhận của khoản đền bù ko được vượt quá trị giá khoản dự phòng.
50. Trong Con số kết quả hoạt động kinh doanh, mức giá liên quan tới khoản dự phòng sở hữu
thể được trình bày theo trị giá sau lúc trừ trị giá khoản đền bù được ghi nhận.
51. Trong một số trường hợp, doanh nghiệp sở hữu thể tìm kiếm một bên thứ ba để trả tiền
một phần hay toàn bộ mức giá cho khoản dự phòng (ví dụ, thông qua những hợp đồng bảo hiểm, những điều
khoản bồi thường hoặc những giấy bảo hành của nhà cung ứng). Bên thứ ba sở hữu thể trả tiền trực tiếp
hoặc hoàn trả lại những khoản doanh nghiệp đã trả tiền.
52. Hầu hết những trường hợp, doanh nghiệp đều phải chịu và phải trả tiền toàn bộ những
nghĩa vụ nợ nếu bên thứ ba ko sở hữu khả năng đền bù do bất kỳ nguyên nhân nào. Trường hợp
này, phải ghi nhận khoản dự phòng cho toàn bộ trị giá của khoản nợ, và phải ghi nhận khoản đền bù
đã dự trù là tài sản lúc vững chắc sẽ nhận được khoản đền bù đó nếu doanh nghiệp trả tiền
khoản nợ.
53. Mang trường hợp, doanh nghiệp ko phải chịu những khoản mức giá chưa rõ ràng nếu bên
thứ ba ko thực hiện trả tiền. Trường hợp doanh nghiệp ko phải chịu những khoản mức giá thì
những khoản mức giá này ko được đưa vào khoản dự phòng.
54. Theo quy định trong đoạn 25, một khoản nợ lúc doanh nghiệp phải chịu nghĩa vụ pháp lý
chung hoặc riêng sẽ được ghi nhận là nợ tiềm tàng trong phạm vi dự trù nghĩa vụ sẽ được bên thứ
ba trả tiền.
Thay đổi những khoản dự phòng
55. Những khoản dự phòng phải được xem xét lại và điều chỉnh tại ngày kết thúc kỳ kế toán năm
để phản ánh ước tính hợp lý nhất ở thời khắc hiện tại. Nếu doanh nghiệp vững chắc ko phải chịu
sự sút giảm về lợi ích kinh tế do ko phải chi trả nghĩa vụ nợ thì khoản dự phòng đó phải được
hoàn nhập.
56. Lúc sử dụng phương pháp chiết khấu, trị giá ghi sổ của một khoản dự phòng tăng lên
trong mỗi kỳ kế toán năm để phản ánh tác động của yếu tố thời kì. Phần trị giá tăng lên này phải
được ghi nhận là mức giá đi vay.
Sử dụng những khoản dự phòng
57. Chỉ nên sử dụng một khoản dự phòng cho những mức giá mà khoản dự phòng đó đã được
lập từ ban sơ.
58. Chỉ những khoản mức giá liên quan tới khoản dự phòng đã được lập ban sơ mới được
bù đắp bằng khoản dự phòng đó. Việc sử dụng khoản dự phòng cho những mức giá ko liên quan tới
khoản dự phòng đó hoặc cho những mức giá liên quan tới khoản dự phòng được lập cho mục đích khác
sở hữu thể ko thể hiện tác động của hai sự kiện khác nhau.
Vận dụng nguyên tắc ghi nhận và xác định trị giá
Những khoản lỗ hoạt động trong tương lai
59. Doanh nghiệp ko được ghi nhận khoản dự phòng cho những khoản lỗ hoạt động trong
tương lai.
60. Khoản lỗ hoạt động trong tương lai là khoản ko thoả mãn khái niệm về một khoản nợ
phải trả quy định trong đoạn 07 và điều kiện ghi nhận những khoản dự phòng ở đoạn 11.
61. Mỗi ước tính về khoản lỗ hoạt động xảy ra trong tương lai đều là tín hiệu về sự tổn thất
của một số tài sản tiêu dùng trong kinh doanh. Doanh nghiệp phải tiến hành rà soát việc tổn thất đối với
những tài sản này.
Những hợp đồng sở hữu rủi ro to
62. Nếu doanh nghiệp sở hữu hợp đồng sở hữu rủi ro to, thì nghĩa vụ nợ hiện tại theo hợp đồng phải
được ghi nhận và giám định như một khoản dự phòng.
63. Nhiều hợp đồng (Ví dụ: Đơn sắm hàng thường xuyên) sở hữu thể bị huỷ bỏ mà ko phải
trả tiền bồi thường, tức là ko phát sinh nghĩa vụ nợ. Những hợp đồng sở hữu qui định rõ quyền và
nghĩa vụ đối với từng bên tham gia ký kết hợp đồng thì lúc phát sinh sự kiện rủi ro, hợp đồng đó sẽ
thuộc phạm vi chi phối của chuẩn mực này và khoản nợ phải trả phát sinh được ghi nhận. Những hợp
đồng thông thường mà ko sở hữu rủi ro to thì ko thuộc phạm vi vận dụng của chuẩn mực này.
64. Chuẩn mực này qui định hợp đồng sở hữu rủi ro to là hợp đồng mà trong đó, mức giá đề xuất
phải trả cho những nghĩa vụ liên quan tới hợp đồng vượt quá lợi ích kinh tế dự trù thu được từ hợp
đồng đó. Những mức giá đề xuất phải trả theo điều khoản của hợp đồng phản ánh mức giá thấp nhất nếu
từ bỏ hợp đồng. Mức mức giá đó sẽ thấp hơn mức mức giá để thực hiện hợp đồng, kể cả những khoản bồi
thường hoặc đền bù phát sinh do việc ko thực hiện được hợp đồng.
65. Trước lúc lập một khoản dự phòng riêng biệt cho một hợp đồng sở hữu rủi ro to, doanh
nghiệp phải ghi nhận bất kỳ sự sút giảm trị giá nào của tài sản sở hữu liên quan tới hợp đồng đó.
Tái cơ cấu doanh nghiệp
66. Ví dụ về những sự kiện nằm trong khái niệm về “tái cơ cấu doanh nghiệp”:
a) Bán hoặc kết thúc một dây chuyền sản xuất sản phẩm;
b) Đóng cửa cơ sở vật chất kinh doanh ở một địa phương, một quốc gia khác hoặc chuyển đổi hoạt
động kinh doanh từ địa phương này, quốc gia này sang một địa phương hoặc một quốc gia khác;
c) Thay đổi cơ cấu bộ máy quản lý, ví dụ loại bỏ một cấp quản lý;
d) Hoạt động tái cơ cấu cơ bản sẽ gây ra tác động to tới thực chất và mục tiêu hoạt động
kinh doanh của doanh nghiệp.
67. Khoản dự phòng cho mức giá tái cơ cấu doanh nghiệp chỉ được ghi nhận lúc những điều kiện
chung đối với khoản dự phòng như quy định trong đoạn 11 được thoả mãn. Những đoạn 69 – 78 chỉ rõ
làm thế nào để vận dụng những điều kiện chung cho hoạt động tái cơ cấu doanh nghiệp.
68. Lúc tiến hành tái cơ cấu doanh nghiệp thì nghĩa vụ liên đới chỉ phát sinh lúc:
a) Mang kế hoạch chính thức, cụ thể để xác định rõ việc tái cơ cấu doanh nghiệp, trong đó phải
thoả mãn ít nhất 5 nội dung sau:
(i) Thay đổi toàn bộ hoặc một phần hoạt động kinh doanh;
(ii) Những vị trí quan yếu bị tác động;
(iii) Vị trí, nhiệm vụ và số lượng viên chức ước tính sẽ được nhận bồi thường lúc họ buộc
phải thôi việc;
(iv) Những khoản mức giá sẽ phải chi trả; và
(v) Lúc kế hoạch được thực hiện.
b) Đưa danh sách chủ thể vững chắc bị tác động ; thực hiện kế hoạch tái cơ cấu hoặc
thông tin những vấn đề quan yếu tới những chủ thể bị tác động của việc tái cơ cấu.
69. Chứng cứ cho thấy doanh nghiệp đã tiến hành kế hoạch tái cơ cấu.Ví dụ: Tháo tháo dỡ nhà
xưởng, bán tài sản hoặc thông tin công khai về những vấn đề quan yếu của kế hoạch. Thông tin
công khai về một kế hoạch tái cơ cấu cụ thể sẽ dẫn tới một nghĩa vụ nợ pháp lý lúc kế hoạch đó
được thực hiện theo dự trù và đầy đủ chi tiết (tức là phải chỉ rõ những vấn đề quan yếu của kế
hoạch) từ đó đưa ra dự trù vững chắc về những chủ thể sở hữu liên quan như khách hàng, những nhà cung
cấp, những viên chức (hoặc những người đại diện cho họ) để doanh nghiệp sở hữu thể tiến hành tái cơ cấu.
70. Để kế hoạch sở hữu đủ chi tiết liên quan tới nghĩa vụ nợ lúc thông tin tới những đối tượng
bị tác động, thì phải lập và thực hiện kế hoạch càng sớm càng tốt, phải hoàn thành kế hoạch trong
khoảng thời kì dự trù. Nếu doanh nghiệp dự trù vẫn còn một khoảng thời kì dài trước lúc tiến
hành tái cơ cấu hoặc quá trình tái cơ cấu phải mất một thời kì dài bất hợp lý, thì ko thể chắc
chắn là kế hoạch sẽ được thực hiện đúng thời kì cho phép.
71. Nếu quyết định tái cơ cấu của Ban Giám đốc đưa ra trước ngày kết thúc kỳ kế toán năm
thì ko dẫn tới nghĩa vụ nợ liên đới tại ngày đó, trừ lúc trước ngày kết thúc kỳ kế toán năm doanh
nghiệp đã:
a) Khởi đầu thực hiện kế hoạch tái cơ cấu; hoặc
b) Thông tin những vấn đề quan yếu của kế hoạch tái cơ cấu cho những đối tượng bị ảnh
hưởng theo một cách cụ thể, đầy đủ để họ sở hữu được dự trù vững chắc về việc doanh nghiệp sẽ tiến
hành tái cơ cấu.
Nếu doanh nghiệp khởi đầu thực hiện kế hoạch tái cơ cấu, hoặc thông tin những vấn đề quan
trọng của kế hoạch đó tới những đối tượng bị tác động sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm thì việc
trình bày trong Bản thuyết minh BCTC được thực hiện theo quy định tại Chuẩn mực kế
toán số 23 “Những sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm”. Nếu việc tái cơ cấu là trọng yếu
mà ko được trình bày trong BCTC thì sở hữu thể tác động tới việc đưa ra quyết định
kinh tế của người sử dụng BCTC.
72. Nghĩa vụ nợ liên đới ko chỉ được tạo ra từ quyết định của Ban Giám đốc. Nghĩa vụ nợ
liên đới sở hữu thể là kết quả của những sự kiện đã xảy ra: Ví dụ, thoả thuận với đại diện của người làm thuê
về những khoản trả tiền lúc họ thôi việc, hoặc thoả thuận với người sắm lúc nhượng bán một bộ
phận kinh doanh của doanh nghiệp. Một lúc đã đạt được sự chấp thuận sở hữu thể đã được kết luận chỉ
chờ chấp thuận của Hội đồng quản trị và được thông tin tới chủ thể đối tác thì lúc đó doanh nghiệp
sở hữu nghĩa vụ thực hiện tái cơ cấu nếu thoả mãn những điều kiện quy định tại đoạn 68.
73. Ko sở hữu nghĩa vụ nợ phát sinh cho tới lúc doanh nghiệp ký cam kết nhượng bán, tức là
lúc doanh nghiệp sở hữu hợp đồng nhượng bán hiện tại.
74. Lúc doanh nghiệp quyết định nhượng bán một phòng ban kinh doanh và thông tin công
khai quyết định đó, thì vẫn chưa được coi là cam kết cho tới lúc xác định được người sắm và hợp
đồng nhượng bán được ký kết. Từ lúc quyết định tới lúc ký kết hợp đồng nhượng bán ràng buộc,
doanh nghiệp vẫn sở hữu thể thực hiện những hoạt động khác nếu ko tìm được người sắm với điều
khoản thích hợp. Lúc công việc nhượng bán một phòng ban kinh doanh chỉ là một phần của việc tái cơ
cấu, thì tài sản hoạt động phải được xem xét lại xem sở hữu tổn thất ko và nghĩa vụ nợ liên đới sở hữu thể
phát sinh từ những phần khác của việc tái cơ cấu trước lúc một hợp đồng hiện tại được ký kết.
75. Một khoản dự phòng cho việc tái cơ cấu chỉ được dự trù cho những mức giá trực tiếp phát
sinh từ hoạt động tái cơ cấu, đó là những mức giá thoả mãn cả hai điều kiện:
a) Cấp thiết cho hoạt động tái cơ cấu; và
b) Ko liên quan tới hoạt động thường xuyên của doanh nghiệp.
76. Một khoản dự phòng cho việc tái cơ cấu ko bao gồm những mức giá như:
a) Huấn luyện lại hoặc thuyên chuyển viên chức hiện sở hữu;
b) Tiếp thị; hoặc
c) Đầu tư vào những hệ thống mới và những mạng lưới phân phối.
Những mức giá này liên quan tới hoạt động trong tương lai của doanh nghiệp và ko phải
là những khoản nợ phải trả cho việc tái cơ cấu tại ngày kết thúc kỳ kế toán năm. Những mức giá này phải
được ghi nhận theo nguyên tắc ghi nhận những mức giá ko liên quan tới việc tái cơ cấu.
77. Những khoản lỗ từ hoạt động kinh doanh trong tương lai sở hữu thể xác định được tính tới
ngày tái cơ cấu thì ko được bao gồm trong khoản dự phòng, trừ lúc chúng liên quan tới một hợp
đồng sở hữu rủi ro to như đã quy định trong đoạn 07.
78. Lãi dự trù thu được từ hoạt động thanh lý tài sản, ngay cả lúc việc thanh lý tài sản được
xem như một phần của hoạt động tái cơ cấu, ko được xét tới lúc xác định mức dự phòng cho
việc tái cơ cấu, như đã quy định trong đoạn 47.
Trình bày BCTC
79. Doanh nghiệp phải trình bày trong BCTC từng loại dự phòng theo những khoản
mục:
a) Số dư đầu kỳ và cuối kỳ;
b) Số dự phòng tăng do những khoản dự phòng trích lập bổ sung trong kỳ, kể cả việc tăng những
khoản dự phòng hiện sở hữu;
c) Số dự phòng giảm trong kỳ do phát sinh những khoản mức giá liên quan tới khoản dự phòng
đó đã được lập từ ban sơ;
d) Số dự phòng ko sử dụng tới được ghi giảm (hoàn nhập) trong kỳ; và
e) Số dự phòng tăng trong kỳ do trị giá hiện tại của khoản dự phòng tăng lên theo thời kì và
do tác động của việc thay đổi tỷ lệ chiết khấu dòng tiền.
Doanh nghiệp ko phải trình bày thông tin so sánh về những khoản dự phòng.
80. Đối với mỗi loại dự phòng sở hữu trị giá trọng yếu, doanh nghiệp phải trình bày những thông tin
sau:
a) Tóm tắt thực chất của nghĩa vụ nợ và thời kì chi trả dự trù;
b) Tín hiệu cho thấy sở hữu sự ko vững chắc về trị giá hoặc thời kì của những khoản chi trả.
Lúc cần đưa ra thông tin đầy đủ thì doanh nghiệp phải trình bày những giả thiết chính liên quan tới
những sự kiện xảy ra trong tương lai, như đã quy định trong đoạn 44; và
c) Trị giá của khoản đền bù dự trù nhận được nếu trị giá của tài sản đã được ghi nhận liên
quan tới khoản đền bù dự trù đó.
81. Trừ lúc khó xảy ra khả năng phải chi trả, doanh nghiệp phải trình bày tóm tắt thực chất của
khoản nợ tiềm tàng tại ngày kết thúc kỳ kế toán năm cùng với những thông tin sau:
a) Ước tính về tác động tài chính của khoản nợ tiềm tàng này theo quy định ở những đoạn 32
– 48;
b) Tín hiệu ko vững chắc liên quan tới trị giá hoặc thời kì của những khoản chi trả sở hữu thể
xảy ra; và
c) Khả năng nhận được những khoản đền bù.
82. Lúc xác định những khoản dự phòng hoặc những khoản nợ tiềm tàng sở hữu thể tập hợp thành một
loại để trình bày BCTC thì cần phải cân nhắc xem liệu thực chất của những khoản mục đó sở hữu
tương đồng với nhau đủ để trình bày chung trong một khoản mục trên báo cáo mà vẫn thoả mãn quy
định ở những đoạn 80 (a), (b) và 81 (a), (b). Ví dụ, hoàn toàn sở hữu thể nhóm chung những khoản dự phòng
liên quan tới việc bảo hành những sản phẩm khác nhau, nhưng lại ko thể nhóm chung dự phòng
bảo hành thông thường và những khoản phải trả liên quan tới vụ kiện.
83. Lúc một khoản dự phòng và một khoản nợ tiềm tàng phát sinh từ cùng một tình huống thì
doanh nghiệp phải trình bày theo quy định ở đoạn 79 – 81 đồng thời chỉ rõ mối liên hệ giữa khoản dự
phòng và nợ tiềm tàng đó.
84. Lúc sở hữu thể thu được một số lợi ích kinh tế thì doanh nghiệp phải trình bày tóm tắt về bản
chất của những tài sản tiềm tàng tại ngày kết thúc kỳ kế toán năm, và lúc sở hữu thể, trình bày ước tính về
tác động tài chính của chúng theo những nguyên tắc đã qui định tại đoạn 32 – 48 đối với những khoản dự
phòng .
85. Việc trình bày những tài sản tiềm tàng trong Bản thuyết minh BCTC phải tránh
đưa ra những tín hiệu sai lệch về khả năng sở hữu thể xảy ra khoản thu nhập phát sinh.
86. Nếu ko thể trình bày được thông tin nào quy định trong đoạn 81 và 84, doanh nghiệp
phải nêu rõ trong Bản thuyết minh BCTC.
87. Trong một số trường hợp, việc trình bày một số hay toàn bộ những thông tin như quy định
trong những đoạn 79 – 84 sở hữu thể gây tác động nghiêm trọng tới vị thế của doanh nghiệp trong việc
tranh chấp với những chủ thể khác liên quan tới nội dung của khoản dự phòng, tài sản và nợ tiềm tàng
thì doanh nghiệp phải trình bày thực chất chung của vấn đề đang tranh chấp và lý do ko trình bày
những thông tin này./.

Rate this post

Originally posted 2019-01-06 17:56:20.

Bình luận