Quỹ bảo hiểm xã hội được sử dụng vào mục đích gì?

Theo quy định tại Điều 90 Luật Bảo hiểm xã hội, Quỹ bảo hiểm xã hội được sử dụng vào những mục đích sau:

– Trả những chế độ bảo hiểm xã hội cho người lao động.

– Đóng bảo hiểm y tế cho người đang hưởng lương hưu hoặc nghỉ việc hưởng trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hằng tháng.

– Mức giá quản lý

– Chi khen thưởng cho người sử dụng lao động thực hiện tốt công việc bảo hộ lao động, phòng ngừa tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp theo quy định.

– Đầu tư để bảo toàn và tăng trưởng quỹ theo quy định.

Rate this post

Bình luận