Sự cần thiết và lợi ích của tăng trưởng xanh

TTX là rất cần thiết, thể hiện qua việc tất cả quốc gia thuộc OECD đều ban hành chiến lược TTX quốc gia của họ. Chiến lược TTX đặc trưng cần thiết trong bối cảnh toàn cầu đối mặt với hai thách thức music hành đó là mở rộng những thời cơ kinh tế dẫn tới ô nhiễm toàn cầu tăng, và những sức ép môi trường nếu ko với định hướng với thể làm giảm khả năng nắm bắt những thời cơ kinh tế đó. Chiến lược TTX là cần thiết bởi vì [2]:

Chiến lược TTX sẽ đáp ứng mục tiêu tăng trưởng kinh tế, tránh tác động tới môi trường và hệ sinh thái; tạo điều kiện cho hoạt động đầu tư đổi mới. Chính sách TTX ở tất cả quốc gia khác nhau tùy thuộc vào môi trường, điều kiện kinh tế, thiết lập thiết chế,  và giai đoạn phát triển. Tuy nhiên khung chính sách TTX của mỗi quốc gia cần: (i) tích hợp tài nguyên thiên nhiên dựa vào những động thái và quyết định hướng tới tăng trưởng; phát triển phương thức thưởng phạt về kinh tế nhằm phản ánh đầy đủ hơn trị giá của tài nguyên thiên nhiên của nền kinh tế; (iii) tập trung vào những khía cạnh củng cố nền kinh tế và chính sách môi trường [2]. Chiến lược TTX với những lợi ích ở khía cạnh: (1) lợi ích kinh tế thu được từ việc loại bỏ sự thiếu hiệu quả trong việc sử dụng và quản lý vốn  tự nhiên. (2) Những hoạt động kích thích tăng trưởng, nguồn tăng trưởng và việc làm mới từ sự đổi mới và sự xuất hiện của thị trường và những hoạt động

Rate this post

Bình luận