Những rủi ro thường gặp trong kiểm toán phần hành lương và các khoản phải trả theo lương

Lương và những khoản phải trả người lao động viên chức
– Chưa mang kế hoạch về tiền lương mà chỉ mang kế hoạch trả lương cho người lao động viên.
– Chưa xây dựng quy chế trả lương mang sự phê duyệt của người mang thẩm quyền, cách thức tính lương, trả lương ko nhất quán.
– Chưa đăng kí với Cơ thuế quan địa phương về tổng quỹ lương phải trả trong năm căn cứ vào phương pháp tính lương cùng với việc nộp tờ khai thuế TNDN.
– Xác định quỹ lương chưa mang cơ sở vật chất.
– Chi quá quỹ tiền lương thừa hưởng.
– Sử dụng quỹ tiền lương chưa đúng mục đích.
– Xác định quỹ tiền lương ko thích hợp với mức độ hoàn thành kế hoạch lợi nhuận, do đó hạch toán vào tầm giá cao hơn hoặc thấp hơn số thực tế.
– Trích thiếu quỹ tiền lương theo đơn giá tổng tổ chức giao.
– Chưa thực hiện xác định và trừ lùi quỹ tiền lương lúc Đơn vị ko thực hiện được kế hoạch sản xuất kinh doanh được giao.
– Quản lí và hạch toán tiền lương chưa thích hợp: trả lương cho cán bộ người lao động viên hạch toán trực tiếp vào tầm giá sản xuất kinh doanh mà ko hạch toán qua quỹ tiền lương theo quy định.
– Quyết toán lương chưa kịp thời. Trả tiền trả lương cho cán bộ người lao động viên chậm.
– Xuất hiện những thất thường và ngoại lệ về tiền lương của Ban lãnh đạo doanh nghiệp.
– Trả tiền lương khống: viên chức khống, hồ sơ khống, viên chức đã thôi việc tại đơn vị vẫn được trả lương. Khai tăng giờ làm thêm so với thực tế.
– Hạch toán tiền lương và những khoản trích vào lương ko đúng kì.
– Hạch toán một số khoản mang tính chất lương như tiền ăn ca, tiền làm thêm giờ… vào tầm giá mà ko qua TK 334.
– Chưa kí đầy đủ hợp đồng lao động với cán bộ người lao động viên theo quy định.
– Bảng chấm công và bảng trả tiền lương ko đầy đủ chữ kí cần thiết như chữ kí của người nhận, của kế toán trường mang hiện tượng kí nhận hộ.
– Chưa tiến hành khấu trừ vào lương đối với khoản tiền bồi thường thiệt hại, tổn thất, vi phạm của người lao động viên.
– Trả tiền những khoản phụ cấp và những khoản khác ngoài lương chính ko mang chính sách cụ thể và ko mang quyết định của Giám đốc.
– Hạch toán tạm ứng lương vào TK 141 mà ko hạch toán giảm khoản phải trả người lao động viên chức theo quy định.
– Ko mang hợp đồng với viên chức tạm thời, làm việc theo thời vụ theo quy định.
– Những nghiệp vụ nâng lương ko mang quyết định nâng lương của các ngành mang thẩm quyền phê duyệt tại thời khắc sắp nhất kèm theo.
– Hạch toán toàn bộ tầm giá BHXH, BHYT, KPSĐ vào TH 622 mà ko phân bổ cho những phòng ban bán hàng, quản lí doanh nghiệp, quản lí phân xưởng theo quy định.
– Số phát sinh trên sổ kế toán ko trùng khớp với số liệu trên sổ lương của người lao động.

Rate this post

Originally posted 2019-01-07 06:35:51.

Bình luận