Mức đóng và phương thức đóng bảo hiểm thất nghiệp?

Theo quy định tại Khoản 1, Khoản 2 Điều 102 Luật Bảo hiểm xã hội:

– Hằng tháng người lao động đóng bằng 1% tiền lương, tiền công tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp.

– Hằng tháng người sử dụng lao động đóng bằng 1% quỹ tiền lương, tiền công tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp của những người lao động tham gia bảo hiểm thất nghiệp.

– Hằng tháng, Nhà nước tương trợ từ ngân sách bằng 1% quỹ tiền lương, tiền công tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp của những người lao động tham gia bảo hiểm thất nghiệp và mỗi năm chuyển một lần.

4.5/5 - (2 bình chọn)

Bình luận