Tài khoản 214 – Hao mòn tài sản cố định

Tài khoản này tiêu dùng để phản ánh tình hình tăng, khuyến mãi trị hao mòn và trị giá hao mòn luỹ kế của những loại TSCĐ và bất động sản đầu tư trong quá trình sử dụng do trích khấu hao TSCĐ, bất động sản đầu tư và những khoản tăng, giảm hao mòn khác cua TSCĐ, bất động sản đầu tư.

HẠCH TOÁN TÀI KHOẢN NÀY CẦN TÔN TRỌNG MỘT SỐ QUI ĐỊNH SAU

1. Về nguyên tắc, mọi TSCĐ, bất động sản đầu tư hiện mang của doanh nghiệp mang liên quan tới sản xuất, kinh doanh (gồm cả tài sản chưa tiêu dùng, ko cần tiêu dùng, chờ xử lý) đều phải trích khấu hao theo qui định hiện hành. Khấu hao TSCĐ tiêu dùng trong sản xuất, kinh doanh và khấu hao bất động sản đầu tư hạch toán vào giá tiền sản xuất, kinh doanh trong kỳ; khấu hao TSCĐ chưa tiêu dùng, ko cần tiêu dùng, chờ xử lý hạch toán vào giá tiền khác.

Những trường hợp đặc thù ko phải trích khấu hao (như TSCĐ dự trữ, TSCĐ tiêu dùng chung cho xã hôi,…), doanh nghiệp phải thực hiện theo chính sách tài chính hiện hành. Đối với TSCĐ tiêu dùng cho hoạt động sự nghiệp, dự án hoặc tiêu dùng vào mục đích phúc lợi thì ko phải trích khấu hao tính vào giá tiền mà chỉ tinh hao mòn TSCĐ.

2. Căn cứ vào chính sách tài chính và Chuẩn mực kế toán hiện hành, căn cứ vào yêu cầu quản lý của doanh nghiệp để lựa chọn một trong ba phương pháp tính, trích khấu hao thích hợp cho từng TSCĐ, bất động sản đầu tư nhằm kích thích sự phát triển sản xuất, kinh doanh, đảm bảo việc thu hồi vốn nhanh, đầy đủ và thích hợp với khả năng trang trải giá tiền của doanh nghiệp. Phương pháp khấu hao được ứng dụng cho từng TSCĐ, bất động sản đầu tư phải được thực hiện nhất quán và mang thể được thay đổi lúc mang sự thay đổi đáng kể cách thức thu hồi lợi ích kinh tế của TSCĐ và bất động sản đầu tư.

3. Thời kì khấu hao và phương pháp khấu hao TSCĐ phải được xem xét lại ít nhất là vào cuối mỗi năm tài chính. Nếu thời kì sử dụng hữu ích ước tính của tài sản khác biệt to so với những ước tính trước đó thì thời kì khấu hao phải được thay đổi tương ứng. Phương pháp khấu hao TSCĐ được thay đổi lúc mang sự thay đổi đáng kể cách thức ước tính thu hồi lợi ích kinh tế của TSCĐ. Trường hợp này, phải điều chỉnh giá tiền khấu hao cho năm hiện hành và những năm tiếp theo, và được thuyết minh trong BCTC.

4. Đối với những TSCĐ đã khấu hao hết (đã thu hồi đủ vốn), nhưng vẫn còn sử dụng vào hoạt động sản xuất, kinh doanh thì ko được tiếp tục trích khấu hao. Những TSCĐ chưa tính đủ khấu hao (chưa thu hồi đủ vốn) mà đã hư hỏng cần thanh lý, thì phải xác định nguyên nhân, trách nhiệm của tập thể, tư nhân để xử lý bồi thươnmgf và phần trị giá còn lại của TSCĐ chưa thu hồi, ko được bồi thường phải được bù đắp bằng số thu do thanh lý của chính TSCĐ đó, số tiền bồi thường do lãnh đạo doanh nghiệp quyết định. Nếu số thu thanh lý và số thu bồi thường ko đủ bù đắp phần trị giá còn lại của TSCĐ chưa thu hồi hoặc trị giá TSCĐ bị mất thì chênh lệch còn lại được coi là lỗ về thanh lý TSCĐ và kế toán hạch toán vào giá tiền khác. Riêng doanh nghiệp Nhà nước được xử lý theo chính sách tài chính hiện hành của Nhà nước.

5. Đối với TSCĐ vô hình, phải tuỳ theo thời kì phát huy hiệu quả để trích khấu hao tính từ lúc TSCĐ được đưa vào sử dụng (theo hợp đồng, cam kết hoặc theo quyết định của cấp mang thẩm quyền). Riêng đối với TSCĐ vô hình là quyền sử dụng đất thì chỉ trích khấu hao đối với quyền sử dụng đất xác định được thời hạn sử dụng. Nếu ko xác định được thời hạn sử dụng thì ko trích khấu hao.

6. Đối với TSCĐ thuê tài chính, trong quá trình sử dụng bên đi thuê phải trích khấu hao trong thời kì thuê theo hợp đồng tính vào giá tiền sản xuất, kinh doanh, đảm bảo thu hồi vốn.

7. Đối với bất động sản đầu tư, trong quá trình nắm giữ chờ tăng giá hoặc cho thuê hoạt động phải tiến hành trích khấu hao, khấu hao bất động sản đầu tư được ghi nhận vào giá tiền sản xuất, kinh doanh trong kỳ. Doanh nghiệp mang thể dựa vào những bất động sản đầu tư sử dụng (TSCĐ) cùng loại để ước tính thời kì trích khấu hao và xác định phương pháp khấu hao bất động sản đầu tư.

KẾT CẤU VÀ NỘI DUNG PHẢN ÁNH CỦA TÀI KHOẢN 214- HAO MÒN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH

Bên Nợ:

Trị giá hao mòn TSCĐ, bất động sản đầu tư giảm do TSCĐ, bất động sản đầu tư thanh lý, nhượng bán, điều động cho đơn vị khác, góp vốn liên doanh,…

Bên Sở hữu:

Trị giá hao mòn TSCĐ, bất động sản đầu tư tăng do trích khấu hao TSCĐ, bất động sản đầu tư.

Số dư bên Sở hữu:

Trị giá hao mòn luỹ kế của TSCĐ, bất động sản đầu tư hiện mang.

Tài khoản 214 – Hao mòn TSCĐ, mang 4 tài khoản cấp 2:

– Tài khoản 2411 – Hao mòn TSCĐ hữu hình: Phản ánh trị giá hao mòn của TSCĐ hữu hình trong quá trình sử dụng do trích khấu hao TSCĐ và những khoản tăng, giảm hao mòn khác của TSCĐ hữu hình.

– Tài khoản 2142 – Hao mòn TSCĐ thuê tài chính: Phản ánh trị giá hao mòn của TSCĐ thuê tài chính trong quá trình sử dụng do trích khấu hao TSCĐ thuê tài chính và những khoản tăng, giảm hao mòn khác của TSCĐ thuê tài chính.

– Tài khoản 2413 – Hao mòn TSCĐ vô hình: Phản ánh trị giá hao mòn của TSCĐ vô hình trong quá trình sử dụng do trích khấu hao TSCĐ và những khoản tăng, giảm hao mòn khác của TSCĐ vô hình.

– Tài khoản 2417 – Hao mòn bất động sản đầu tư: Phản ánh trị giá hao mòn bất động sản đầu tư trong quá trình nắm giữ chờ tăng giá, cho thuê hoạt động những bất động sản đầu tư của doanh nghiệp.

PHƯƠNG PHÁP HẠCH TOÁN KẾ TOÁN MỘT SỐ NGHIỆP VỤ KINH TẾ CHỦ YẾU

1. Định kỳ tính, trích khấu hao TSCĐ vào giá tiền sản xuất, kinh doanh, giá tiền khác, ghi:

Nợ TK 623 – Tầm giá sử dụng máy thi công (6234)
Nợ TK 627 – Tầm giá sản xuất chung (6274)
Nợ TK 641 – Tầm giá bán hàng
Nợ TK 642 – Tầm giá quản lý kinh doanh
Nợ TK 811 – Tầm giá khác
Sở hữu TK 241 – Xây dựng cơ bản dở dang (Tài khoản cấp 2 thích hợp).

2. TSCĐ đã sử dụng, nhận được do điều chuyển trong nội bộ tổng doanh nghiệp, công ty, ghi:

Nợ TK 211 – TSCĐ hữu hình (Nguyên giá)
Sở hữu TK 411 – Vốn đầu tư kinh doanh (trị giá còn lại)
Sở hữu TK 214 – Hao mòn TSCĐ (2141) (Trị giá hao mòn).

3. Định kỳ, tính trích khấu hao bất động sản đầu tư đang nắm giữ chờ tăng giá, đang cho thuê hoạt động, ghi:

Nợ TK 632 – Giá vốn hàng bán (Chi tiết giá tiền kinh doanh bất động sản đầu tư)
Sở hữu TK 241 – Xây dựng cơ bản dở dang (2147).

4. Trường hợp giảm TSCĐ, bất động sản đầu tư thì đồng thời với việc ghi giảm nguyên giá TSCĐ phải ghi khuyến mãi trị đã hao mòn của TSCĐ, bất động sản đầu tư (Xem hướng dẫn hạch toán tài khoản 211, 213, 217)

5. Đối với TSCĐ tiêu dùng cho hoạt động sự nghiệp, dự án, lúc tính gm vò thời khắc cuối năm tài chính, ghi:

Nợ TK 466 – Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ
Sở hữu TK 214 – Hao mòn TSCĐ.

6. Đối với TSCĐ tiêu dùng vào hoạt động văn hoá, phúc lợi, lúc tính hao mòn vào thời điểm cuối năm tài chính, ghi:

Nợ TK 4313 – Quỹ phúc lợi đã hình thành TSCĐ
Sở hữu TK 214 – Hao mòn TSCĐ.

7. Trường hợp vào cuối năm tài chính doanh nghiệp xem xét lại thời kì trích khấu hao và phương pháp khấu hao TSCĐ, nếu mang sự thay đổi mức khấu hao cần phải điều chỉnh số khấu hao ghi trên sổ kế toán như sau:

– Nếu do thay đổi phương pháp tính khấu hao và thời kì trích khấu hao TSCĐ, mà mức khấu hao TSCĐ tăng lên so với số đã trích trong năm, số chênh lệch khấu hao tăng, ghi:

Nợ những TK 623, 627, 641, 642 (Số chênh lệch khấu hao tăng)
Sở hữu TK 214 – Hao mòn TSCĐ (Tài khoản cấp 2 thích hợp).

– Nếu do thay đổi phương pháp tính khấu hao và thời kì trích khấu hao TSCĐ, mà mức khấu hao TSCĐ giảm so với số đã trích trong năm, số chênh lệch khấu hao giảm, ghi:

Nợ TK 214 – Hao mòn TSCĐ (Tài khoản cấp 2 thích hợp).
Sở hữu những TK 623, 627, 641, 642 (Số chênh lệch khấu hao giảm).

3/5 - (2 bình chọn)

Originally posted 2019-01-07 08:09:57.

Bình luận