Tài khoản 144 – Cầm cố, ký quỹ, ký cược ngắn hạn

Tài khoản này sử dụng để phản ánh những khoản tài sản, tiền vốn của doanh nghiệp mang đi cầm cố, ký quỹ, ký cược ngắn hạn (thời kì dưới một năm hoặc dưới mộtchu kỳ sản xuất, kinh doanh thường ngày) tại nhà băng, tổ chức tài chính, ngân khố Nhà nước, những tổ chức tín dụng những quan hệ kinh tế.

Cầm cố là việc doanh nghiệp mang tài sản của mình ủy quyền người nhận cầm cố giữ để vay vốn hoặc đê nhận những loại bảo lãnh. Tài sản cầm cố với thể là vàng, bạc, kim loại quý, đá quý, ô tô, xe máy,…và cũng với thể là những giấy tờ chứng thực quyền sở hữu nhà, đất hoặc tài sản. Những tài sản đã mang cầm cố, doanh nghiệp co thể ko còn quyền sử dụng trong thời kì đang cầm cố. Sau lúc trả tiền tiền vay, doanh nghiệp nhận lại những tài sản đã cầm cố. Nếu doanh nghiệp ko trả nợ được tiền vay hoặc vỡ nợ thì người cho vay với thể phát mại những tài sản cầm cố để lấy tiền bù đắp lại số tiền cho vay bị mất.

Ký quỹ là việc doanh nghiệp gửi một khoản tiền hoặc kim quý, đá quý hay những giấy tờ với trị giá vào tài khoản phong toả tại nhà băng để đảm bảo việc thực hiện bảo lãnh cho doanh nghiệp. ký cược là việc doanh nghiệp đi thuê tài sản cho bên cho thuê một khoản tiền hoặc kim loại quý, đá quý hoặc những vật với trị giá cao nhằm mục đích ràng buộc và tăng trách nhiệm của người đi thuê tài sản phải quản lý, sử dụng tốt tài sản đi thuê và hoàn trả đúng thời kì qui định.

Tiền đặt cược do bên với tài sản cho thuê qui định với thể bằng hoặc cao hơn trị giá của tài sản cho thuê. Đối với tài sản đưa đi cầm cố, ký quỹ, ký cược ngắn hạn, được phản ánh vào Tài khoản 144- “Cầm cố, ký quỹ, ký cược ngắn hạn” theo giá đã ghi sổ kế toán của doanh nghiệp. Lúc xuất tài sản mang đi cầm cố, ký quỹ, ký cược ghi theo giá nào thi lúc thu về ghi theo giá đó.

KẾT CẤU VÀ NỘI DUNG PHẢN ÁNH CỦA TÀI KHOẢN 144- CẦM CỐ, KÝ QUỸ, KÝ CƯỢC NGẮN HẠN

Bên Nợ:

Trị giá tài sản mang đi cầm cố, ký quỹ, ký cược ngắn hạn.

Bên với:

Trị giá tài sản cầm cố, ký quỹ, ký cược ngắn hạn đã nhận lại hoặc trả tiền.

Số dư bên Nợ:

Trị giá tài sản còn đang cầm cố, ký quỹ, ký cược ngắn hạn.

PHƯƠNG PHÁP HẠCH TOÁN KẾ TOÁN MỘT SỐ NGHIỆP VỤ KINH TẾ CHỦ YẾU

1. Tiêu dùng thương nghiệp, vàng, bạc, kim loại quý, đá quý hoặc tiền gửi nhà băng để ký quỹ, ký cược ngắn hạn, ghi:

Nợ TK 144 – Cần cố, ký quỹ, ký cược ngắn hạn
Mang những TK 111, 112,…

2. Trường hợp sử dụng TSCĐ để cầm cố ngắn hạn, ghi:

Nợ TK 144 – Cần cố, ký quỹ, ký cược ngắn hạn (Trị giá còn lại)
Nợ TK 214 – Hao mòn TSCĐ (Trị giá hao mòn)
Mang TK 211 – TSCĐ hữu hình (Nguyên giá).

Trường hợp thế chấp bằng giấy tờ (Giấy chứng thực sở hữu nhà, đất tài sản) thì ko phản ánh trên tài khoản này mà chỉ theo dõi trên sổ chi tiết.

3. Lúc nhận lại tài sản cầm cố hoặc tiền ký quỹ, ký cược ngắn hạn, ghi:

3.1. Nhận lại TSCĐ cầm cố, ghi:

Nợ TK 211 – TSCĐ hữu hình (Nguyên giá lúc đưa đi cầm cố)
Mang TK 144 – Cầm cố, ký quỹ, ký cược ngắn hạn (Trị giá còn lại lúc mang đi cầm cố)
Mang TK 214 – Hao mòn TSCĐ (Trị giá hao mòn).

3.2. Nhận lại số tiền hoặc vàng, bạc,…ký quỹ, ký cược ngắn hạn, ghi:

Nợ những TK 111, 112,…
Mang TK 144 – Cần cố, ký quỹ, ký cược ngắn hạn.

4. Trường hợp doanh nghiệp ko thực hiện đúng những cam kết, bị phạt vi phạm hợp đồng trừ vào số tiền ký quỹ, ký cược ngắn hạn, ghi:

Nợ TK 811 – Tầm giá khác (Số tiền bị trừ)
Mang TK 144 – Cần cố, ký quỹ, ký cược ngắn hạn.

5. Trường hợp đơn vị ko trả tiền tiền bán hàng cho người với hàng gửi bán, người bán hàng đề nghị trừ vào tiền ký quỹ, ký cược ngắn hạn, ghi:

Nợ TK 331 – Phải trả cho người bán
Mang TK 144 – Cần cố, ký quỹ, ký cược ngắn hạn.

4/5 - (1 bình chọn)

Originally posted 2019-01-07 18:46:46.

Bình luận