Các chỉ tiêu đánh giá hoạt động quản lý sử dụng các nguồn lực tài chính cho xây dựng nông thôn mới

Ý nghĩa của tiêu chí

Tiêu chí này phản ánh cơ cấu của một NLTC trong tổng số những NLTC huy động cho XDNTM trong một giai đoạn nhất định. Tiêu chí này là cơ sở vật chất để giám định tổng hợp khả năng kết hợp những NLTC cho XDNTM. Từ tiêu chí này, người ta sở hữu thể phân tích và thực hiện những điều chỉnh cần thiết trong việc huy động từng NLTC để tạo sự hợp lý về cơ cấu, phát huy tối đa những NLTC tham gia XDNTM.

Rate this post

Bình luận