Phân nhóm bộ tiêu chí hỗ trợ đánh giá tăng trưởng xanh

Để thuận lợi cho việc triển khai đo lường chỉ số TTX và so sánh giữa các đơn  vị SXXM thì có thể đề xuất phân tách bộ tiêu chí thành 2 nhóm chỉ số:

Dựa trên kết quả đo lường thực tế tại 3 doanh nghiệp SXXM Hoàng Thạch, Hoàng Mai và Bút Sơn chỉ ra những chỉ số với dữ liệu luôn sẵn có trong các doanh nghiệp và gần như không tốn kém chi phí để có được kết quả chỉ số đó.

Bảng 5.14 chỉ ra nhóm các chỉ số nhóm 1 đảm bảo các chỉ số đều thỏa mãn về tính sẵn có dữ liệu và chi phí đo lường thấp. Các chỉ số còn lại từ bộ tiêu chí hoàn chỉnh sẽ thuộc nhóm 2.

Rate this post

Bình luận