Lương và phúc lợi trong doanh nghiệp

Trong những DN, tiền lương và phúc lợi là một trong những yếu tố của giá tiền sản xuất, với quan hệ trực tiếp và tác động tới mức lợi nhuận của DN. Những DN đã từng bước gắn tiền lương, tiền thưởng với năng suất lao động, hiệu quả sản xuất kinh doanh, khắc phục hợp lý mối quan hệ tiền lương, tiền thưởng từ lợi nhuận và phúc lợi. Tiền lương và phúc lợi là những nhân tố vật chất quan yếu kích thích NLĐ tăng năng suất lao động. Lúc năng suất lao động tăng thì lợi nhuận của DN sẽ tăng.

Theo ILO & IFC (2017): “Tiền lương là khoản tiền mà NSDLĐ trả cho NLĐ để thực hiện công việc theo thỏa thuận, căn cứ vào năng suất lao động, khối lượng và chất lượng công việc”. Tiền lương bao gồm mức lương theo công việc hoặc  chức danh, phụ cấp lương và những khoản bổ sung khác như phúc lợi.

Để TNXH về lương và phúc lợi là đòn bẩy với tác dụng kích thích đối với NLĐ thì: Mức lương của NLĐ ko được thấp hơn mức lương tối thiểu theo quy định [33]. Đồng thời thực hiện chế độ tiền lương cho làm việc ngày thường, ngày nghỉ, ngày lễ, đóng BHXH, BHYT cho NLĐ đúng quy định và để đảm bảo lợi ích cho NLĐ pháp luật và những cơ quan quản lý Nhà nước luôn khuyến khích những DN trả lương khó khăn, trả phụ cấp, trợ cấp cao hơn quy định, tương trợ nhà ở cho NLĐ. Đây là những nội dung TNXH đảm bảo lợi ích cho NLĐ (xem bảng 2.4).

Rate this post

Bình luận