Vai trò của PBC trong xây dựng khung pháp lý cho hoạt động của thị trường tiền tệ của Trung Quốc

Xây dựng khung pháp lý cho hoạt động của TTTT và điều chỉnh hoạt động những thành viên tham gia, như:
– Ban hành những quy định quản lý hoạt động gia nhập và thoái lui khỏi thị trường nhằm hình thành và duy trì một thị trường lành mạnh với những tổ chức tín dụng, hạn chế ngay từ đầu những rủi ro với thể phát sinh trên thị trường, đồng thời hạn chế những biến động thất thường của thị trường thông qua ngăn chặn việc đột ngột thoái lui khỏi thị trường của những tổ chức tín dụng. Cụ thể:
+ Ban hành những tiêu chuẩn tham gia thị trường tín dụng liên ngân hàngbao gồm những quy định về cơ cấu tổ chức, khả năng quản lý rủi ro, hiệu quả hoạt động, mức độ lành mạnh thể hiện thông qua những tiêu chí giám sát… Ngoài ra, những tổ chức tín dụng phi nhà băng phải đáp ứng thêm một số điều kiện khác như: những doanh nghiệp tài chính, doanh nghiệp ủy thác, doanh nghiệp quản lý tài sản, doanh nghiệp cho thuê tài chính, doanh nghiệp bảo hiểm quản lý tài sản phải với lợi nhuận trong vòng 2 năm liên tục trước lúc xin tham gia thị trường; những doanh nghiệp chứng khoán phải với lợi nhuận trong vòng 2 năm liên tục và với mức vốn ròng rã ko thấp hơn 2 triệu Nhân dân tệ (RMB) tại thời khắc xin gia nhập thị trường; những doanh nghiệp bảo hiểm phải đảm bảo trong 4 quý liên tục sắp nhất tỷ lệ về năng lực bồi thường thực tế đạt trên 120%.
+ Ban hành quy định đối với những tổ chức muốn thoái lui khỏi thị trường tín dụng liên nhà băng. Theo đó, trong vòng 30 ngày trước lúc kết thúc hoạt động trên thị trường tín dụng liên nhà băng phải cung ứng cho PBC hoặc nhà băng chi nhánh của PBC đầy đủ thông tin về nguyên nhân xin rút cũng như những giải pháp khắc phục những nghĩa vụ tiền tệ còn lại, đồng thời ko tổ chức nào được phép đưa thông tin về việc kết thúc hoạt động trước lúc PBC đưa ra thông tin chính thức cho phép tổ chức đó thoái lui khỏi thị trường.
– Ban hành những quy định về giám sát, quản lý những giao dịch trên thị trường.
Cụ thể:
+ Những giao dịch trên thị trường tín dụng liên nhà băng phải được tiến hành trên hệ thống giao dịch điện tử của trung tâm giao dịch tín dụng liên nhà băng toàn quốc hoặc thông qua hệ thống hồ sơ tín dụng tại những nhà băng chi nhánh của PBC; những hợp đồng tín dụng phải được lập thành văn bản đảm bảo thỏa mãn ít nhất 6 nội dung cơ bản tương tự như những hợp đồng kinh tế bao gồm: tên các đối tác tham gia hợp đồng, ngày thực hiện giao dịch, lượng tiền và thời hạn của giao dịch, lãi suất và những quy tắc tính lãi suất, phương thức trả tiền, và những nghĩa vụ trong điều kiện vi phạm hợp đồng.
+ Ban hành “Giải pháp quản lý giao dịch trái phiếu trên thị trường trái phiếu liên nhà băng”;
+ Ban hành “Quy định quản lý phát hành và thị trường hóa trái phiếu tài chính của những nhà băng chính sách”;
+ Ban hành “Quy định về quản lý nghiệp vụ đại lý kết toán trái phiếu”…;
+ Ban hành “Quy tắc quản lý việc cho vay và đi vay trên TTTT liên nhà băng. Theo đó, PBC quy định về giới hạn cho vay và đi vay đối với tất cả những tổ chức tín dụng nhằm ngăn ngừa việc cho vay hoặc đi vay quá mức và biến những khoản đi vay ngắn hạn thành nguồn tài trợ dài hạn.
+ Ban hành “Hiệp nghị về hợp đồng giao dịch tìm lại trên thị trường trái phiếu liên nhà băng”. Theo đó, những tổ chức đăng ký tham gia giao dịch trên thị trường, đồng thời với việc tuân thủ những quy định của PBC đề xuất phải tham gia những hiệp nghị này.
– Ban hành những quy định về quản lý phát hành thông tin.
PBC quy định những tổ chức tín dụng tham gia thị trường tín dụng liên nhà băng phải với nghĩa vụ cung ứng đầy đủ thông tin trên thị trường, trong đó những người đại diện trước pháp luật của tổ chức tín dụng phải đảm bảo tính trung thực, chuẩn xác, hoàn chỉnh và kịp thời của thông tin công bố. Trung tâm giao dịch liên nhà băng toàn quốc đóng vai trò là cơ quan trung gian trên thị trường liên nhà băng, cung ứng nhà sản xuất phát hành thông tin cho những tổ chức tín dụng trên thị trường căn cứ theo quy định của PBC. Đồng thời trung tâm giao dịch liên nhà băng toàn quốc với nghĩa vụ kịp thời công bố những thông tin về lãi suất, quy mô giao dịch, những sự kiện thất thường trên thị trường, những số liệu thống kê khác trên thị trường liên nhà băng, tiến hành báo cáo định kỳ cho PBC, cung ứng hồ sơ giao dịch cho những chi nhánh cấp tỉnh của PBC.

Rate this post

Bình luận