Tổ chức bộ máy kế toán ngân hàng

Tổng giám đốc/ Giám đốc của đơn vị nhà băng phải chịu trách nhiệm tổ chức bộ máy kế toán và chỉ đạo thực hiện công việc kế toán trong đơn vị theo quy định của Luật kế toán. Hai vấn đề chủ yếu trong tổ chức bộ máy kế toán tại đơn vị kế toán là:

– Lựa chọn mô phỏng tổ chức bộ máy kế toán;

– Xếp đặt người làm kế toán; Xếp đặt người làm kế toán trưởng đảm bảo tiêu chuẩn, quyền và trách nhiệm theo đúng quy định của Luật kế toán.

5.1. Những mô phỏng tổ chức bộ máy kế toán của pháp nhân nhà băng

Trong ngành nhà băng, ở mỗi pháp nhân nhà băng với thể tồn tại 3 mô phỏng tổ chức bộ máy kế toán:
– Tổ chức bộ máy kế toán tập trung.
– Tổ chức bộ máy kế toán phân tán.
– Tổ chức bộ máy kế toán vừa tập trung, vừa phân tán.

5.1.1. Tổ chức bộ máy kế toán tập trung

Theo mô phỏng này, toàn đơn vị nhà băng chỉ tổ chức một phòng kế toán trung tâm ở trụ sở chính, những đơn vị phụ thuộc đều ko tổ chức bộ máy kế toán riêng.

Phòng kế toán trung tâm thực hiện toàn bộ công việc kế toán của đơn vị nhà băng, chịu trách nhiệm thu nhận, xử lý và hệ thống hoá toàn bộ thông tin kế toán phục vụ cho quản trị kinh doanh nhà băng và báo cáo NHNN, những cơ quan quản lý nhà nước khác.

Ở những đơn vị phụ thuộc (đơn vị hạch toán báo sổ) với xếp đặt viên chức kế toán làm nhiệm vụ thu nhận, rà soát chứng từ ban sơ để định kỳ (hàng ngày) chuyển chứng từ về phòng kế toán trung tâm hoặc trực tiếp thực hiện một số phần hành công việc kế toán cụ thể và định kỳ lập báo cáo đơn thuần (báo cáo nội bộ) kèm theo chứng từ gốc về phòng kế toán trung tâm.

5.1.2. Tổ chức bộ máy kế toán phân tán

Theo mô phỏng này, ở trụ sở chính lập phòng kế toán trung tâm, còn ở tất cả những đơn vị trực thuộc đều với tổ chức phòng kế toán riêng (đơn vị kế toán phụ thuộc). Lựa chọn mô phỏng này, thường là nhà băng đã phân cấp quản lý hoạt động kinh doanh cho những đơn vị trực thuộc ở mức độ cao, tức là đã phân phối vốn đầu tư riêng, xác định lỗ lãi riêng nhằm phát huy tính chủ động thông minh của những đơn vị này trong hoạt động kinh doanh.

Theo mô phỏng kế toán phân tán, toàn bộ công việc kế toán của đơn vị pháp nhân nhà băng được phân công, phân nhiệm như sau:

– Phòng kế toán trung tâm với nhiệm vụ:
+ Thực hiện những phần hành công việc kế toán phát sinh tại trụ sở chính và công việc tài chính của nhà băng.
+ Hướng dẫn, rà soát công việc kế toán ở những đơn vị kế toán phụ thuộc.
+ Thu nhận, rà soát báo cáo kế toán của những đơn vị trực thuộc gửi lên cùng với báo cáo kế toán ở trụ sở chính để lập báo cáo kế toán tổng hợp của toàn đơn vị pháp nhân nhà băng.

– Ở những đơn vị kế toán phụ thuộc: Thực hiện toàn bộ công việc kế toán phát sinh ở đơn vị trực thuộc; tổ chức thu nhận, xử lý, hệ thống hoá toàn bộ thông tin kế toán ở đơn vị mình để lập được những báo cáo kế toán định kỳ gửi về phòng kế toán trung tâm; gửi NHNN trên khu vực. Từng đơn vị trực thuộc phải căn cứ khối lượng công việc kế toán ở đơn vị mình để xây dựng bộ máy kế toán cho thích hợp.

5.1.3. Mô phỏng tổ chức vừa tập trung, vừa phân tán

Theo mô phỏng này, tại trụ sở chính vẫn lập phòng kế toán trung tâm, còn ở những đơn vị trực thuộc thì tuỳ thuộc vào quy mô và trình độ cán bộ quản lý mà với thể cho tổ chức kế toán riêng và ko cho tổ chức kế toán riêng. Đơn vị trực thuộc nào cho tổ chức kế toán riêng thì thành lập đơn vị kế toán phụ thuộc để thực hiện toàn bộ công việc kế toán phát sinh ở đơn vị mình, định kỳ lập báo cáo kế toán gửi về phòng kế toán trung tâm; còn đơn vị nào ko cho tổ chức kế toán riêng thì chỉ xếp đặt viên chức kế toán làm nhiệm vụ hạch toán ban sơ, thu nhận và rà soát chứng từ ban sơ để định kỳ gửi về phòng kế toán trung tâm.

5.2. Mô phỏng tổ chức bộ máy kế toán NH trong điều kiện ứng dụng kỹ thuật hiện đại

Lúc việc ứng dụng tin học trong công việc kế toán nhà băng ở mức độ cao, giữa trụ sở chính và những đơn vị trực thuộc đều với thể được nối mạng on-line. Một nghiệp vụ bất kỳ phát sinh tại chi nhánh với thể được truyền ngay về trung tâm, cập nhật số liệu kế toán chung của toàn đơn vị pháp nhân nhà băng. Do đó với mô phỏng nhà băng hiện đại, những pháp nhân đơn vị nhà băng đều với xu hướng chuyển đổi từ mô phỏng quản lý dữ liệu phân tán tại những chi nhánh sang mô phỏng quản lý dữ liệu tập trung. Mô phỏng quản lý dữ liệu tập trung cho phép những giao dịch thực hiện trong ngày của những Chi nhánh đều được hạch toán tại máy chủ tại Trụ sở chính (HSC). Mọi dữ liệu của toàn bộ những chi nhánh của pháp nhân NHTM xuất phát từ những nguồn khác nhau như yêu cầu từ khách hàng, từ mạng điện tử, từ nội bộ chi nhánh… đều được truyền tải về HSC, thực hiện xử lý và lưu trữ với hệ thống tại máy chủ của HSC. Trên cơ sở vật chất dữ liệu phát sinh tại những chi nhánh, HSC hạch toán kế toán cho toàn bộ hệ thống, những chi nhánh chỉ là những cơ sở vật chất nhập dữ liệu đầu vào cho nhà băng. Sau lúc xử lý dữ liệu tại HSC, thông tin kết quả sẽ được gửi lại chi nhánh. Những chi nhánh truy cập và khai thác chung nguồn dữ liệu thống nhất.

Mặc dù trình độ kỹ thuật ứng dụng trong công việc kế toán nhà băng ở mức độ cao, nhưng do phạm vi địa lý hoạt động thường rộng, nhiều chi nhánh, đồng thời để tăng cường tính năng động, thông minh trong hoạt động thì pháp nhân nhà băng vẫn thực hiện phân cấp quản lý tài chính. Thích hợp với mức độ phân cấp quản lý tài chính nên bộ máy kế toán pháp nhân nhà băng cũng được tổ chức phân cấp tương ứng (thường theo 2 cấp): Đơn vị kế toán cấp trên (Trụ sở chính) và đơn vị kế toán cấp cơ sở vật chất (chi nhánh).

5.3. Mô phỏng tổ chức bộ máy kế toán tại chi nhánh nhà băng (tại đơn vị kế toán cơ sở vật chất: phòng kế toán)

Tuỳ theo chức năng nhiệm vụ, mô phỏng hoạt động và trình độ kỹ thuật kế toán, những chi nhánh nhà băng với mô phỏng xếp đặt bộ máy kế toán khác nhau. Thông thường với hai mô phỏng:

– Mô phỏng xếp đặt theo mảng nghiệp vụ, khách hàng giao dịch “nhiều cửa”

– Mô phỏng giao dịch “một cửa”

5.3.1. Mô phỏng giao dịch “nhiều cửa”

Là mô phỏng tổ chức truyền thống của những nhà băng, đặc thù trong điều kiện trình độ ứng dụng kỹ thuật tin học trong công việc kế toán còn thấp.

Theo mô phỏng này, kế toán chỉ làm nhiệm vụ kiểm soát chứng từ và hạch toán vào sổ sách kế toán theo quy định, tất cả những giao dịch liên quan tới tiền mặt khách hàng phải nộp (nhận) từ quỹ chính của NH. Do vậy năng suất lao động sẽ ko cao, khách hàng phải qua nhiều khâu, cửa đề hoàn thành giao dịch của mình. Cụ thể, lúc khách hàng giao dịch với nhà băng thì phải nộp chứng từ kế toán cho đúng Trả tiền viên (TTV) giữ tài khoản của mình, và mặc dù chỉ thực hiện một giao dịch thường thì khách hàng vẫn phải qua nhiều cửa: TTV; thủ quỹ; cán bộ nghiệp vụ với liên quan.

5.3.2. Mô phỏng giao dịch “một cửa”

Mô phỏng “giao dịch một cửa” là mô phỏng cho phép khách hàng lúc tới giao dịch với nhà băng chỉ giao dịch với một cán bộ nhà băng vẫn với thể khắc phục toàn bộ những nhu cầu của mình về tiền gửi, trả tiền, sắm bán ngoại tệ, tiền vay… Cán bộ nhà băng tiếp khách trong mô phỏng “giao dịch một cửa” gọi là giao dịch viên vừa làm nhiệm vụ kế toán viên, vừa là thủ quỹ thực hiện thu, cung cấp tiền và với hạn mức thu, cung cấp tiền, hạn mức xử lý nghiệp vụ (đối với nghiệp vụ cho vay; sắm bán ngoại tệ…) thích hợp với trình độ, kinh nghiệm làm việc của mình. Đối với giao dịch trong hạn mức, giao dịch viên rà soát chứng từ, thực hiện giao dịch và thu/ cung cấp tiền của khách hàng ngay. Đối với giao dịch trên hạn mức, giao dịch viên cấp thiết kiểm soát viên phòng nghiệp vụ rà soát, đối chiếu và phê duyệt trên hệ thống máy tính cũng như trên chứng từ trước lúc thực hiện thu/ cung cấp tiền của khách hàng.

Thứ tự giao dịch trong mô phỏng giao dịch “một cửa”

Đồng thời với mô phỏng “giao dịch một cửa”, tổ chức bộ máy kế toán tại chi nhánh thay đổi mô phỏng thành hai khu vực : Khu vực Entrance Finish và khu vực Again Finish. Khu vực Entrance Finish thực hiện giao dịch trực tiếp với khách hàng, xử lý những giao dịch liên quan tới khách hàng để phóng thích khách hàng nhanh. Toàn bộ những phần công việc còn lại để hoàn thiện thứ tự xử lý nghiệp vụ sẽ được thực hiện tại phòng ban Again Finish. Khu vực Again Finish là khu vực tương trợ xử lý của Frond Finish, xử lý những nghiệp vụ, phần hành công việc ko liên quan trực tiếp tới tài khoản khách hàng, nhận toàn bộ những chứng từ liên quan tới công việc nội bộ và thực hiện những công việc đối chiếu chi tiết và tổng hợp.

Rate this post

Originally posted 2019-01-06 12:17:26.

Bình luận