Chuẩn mực kiểm toán số 700

Chuẩn mực kiểm toán số 700: Hình thành ý kiến kiểm toán

và báo cáo kiểm toán về BCTC

(Ban hành kèm theo Thông tư số 214/2012/TT-BTC

ngày 06 tháng 12 năm 2012 của Bộ Tài chính)

 I/ QUY ĐỊNH CHUNG

Phạm vi ứng dụng

01. Chuẩn mực kiểm toán này quy định và hướng dẫn trách nhiệm của kiểm toán viên và doanh nghiệp kiểm toán (sau đây gọi là “kiểm toán viên”) trong việc đưa ra ý kiến kiểm toán về BCTC. Chuẩn mực này cũng quy định hình thức và nội dung của báo cáo kiểm toán được phát hành như là kết quả công việc kiểm toán BCTC.

02. Chuẩn mực kiểm toán Việt Nam số 705 và số 706 quy định và hướng dẫn những tác động tới hình thức và nội dung báo cáo kiểm toán lúc kiểm toán viên đưa ra ý kiến kiểm toán ko phải là ý kiến chấp nhận toàn phần hoặc trình bày thêm đoạn “Vấn đề cần nhấn mạnh” hoặc đoạn “Vấn đề khác” trong báo cáo kiểm toán.

03. Chuẩn mực này được ứng dụng cho cuộc kiểm toán một bộ BCTC đầy đủ cho mục đích chung. Chuẩn mực kiểm toán Việt Nam số 800 quy định và hướng dẫn những vấn đề cần lưu ý lúc kiểm toán BCTC cho mục đích đặc thù. Chuẩn mực kiểm toán Việt Nam số 805 quy định và hướng dẫn những vấn đề cần lưu ý lúc kiểm toán BCTC riêng lẻ hoặc kiểm toán những yếu tố, tài khoản hoặc khoản mục cụ thể của một BCTC.

04. Chuẩn mực này nhấn mạnh sự nhất quán trong báo cáo kiểm toán. Lúc cuộc kiểm toán được tiến hành theo những chuẩn mực kiểm toán Việt Nam, sự nhất quán trong báo cáo kiểm toán sẽ tăng độ tin cậy của báo cáo kiểm toán bằng việc tạo điều kiện nhận diện rõ ràng hơn những cuộc kiểm toán được tiến hành theo những chuẩn mực kiểm toán Việt Nam. Điều này cũng giúp tăng cường sự hiểu biết của người sử dụng BCTC và xác định những tình huống thất thường xảy ra.

05. Kiểm toán viên và doanh nghiệp kiểm toán phải tuân thủ những quy định và hướng dẫn của Chuẩn mực này trong quá trình kiểm toán và lập báo cáo kiểm toán để công bố kết quả kiểm toán BCTC.

Đơn vị được kiểm toán (khách hàng) và các đối tác sử dụng kết quả kiểm toán cần thiết những hiểu biết cần thiết về nguyên tắc và thủ tục lập báo cáo kiểm toán theo quy định và hướng dẫn trong Chuẩn mực này để sử dụng đúng đắn kết quả kiểm toán.

Mục tiêu

06. Mục tiêu của kiểm toán viên và doanh nghiệp kiểm toán là:

(a)      Đưa ra ý kiến kiểm toán về BCTC trên cơ sở vật chất giám định những kết luận rút ra từ chứng cứ kiểm toán thu thập được;

(b)      Trình bày ý kiến kiểm toán một cách rõ ràng bằng văn bản, trong đó nêu rõ cơ sở vật chất của ý kiến đó.

Giảng giải thuật ngữ

07. Trong những chuẩn mực kiểm toán Việt Nam, những thuật ngữ dưới đây được hiểu như sau:

(a)       Con số tài chính cho mục đích chung: Là BCTC được lập và trình bày theo phạm vi về lập và trình bày BCTC cho mục đích chung;

(b)      Phạm vi về lập và trình bày BCTC cho mục đích chung: Là phạm vi về lập và trình bày BCTC được xây dựng nhằm thỏa mãn nhu cầu chung về thông tin tài chính của số đông người sử dụng. Phạm vi về lập và trình bày BCTC sở hữu thể là phạm vi về trình bày hợp lý hoặc phạm vi về tuân thủ.

Thuật ngữ “Phạm vi về trình bày hợp lý” được sử dụng để chỉ phạm vi về lập và trình bày BCTC mà trước hết yêu cầu phải tuân thủ những quy định của phạm vi đó, và:

(i)   Thừa nhận rõ ràng hoặc ngầm ẩn rằng, để đạt được sự trình bày hợp lý của BCTC, Ban Giám đốc đơn vị được kiểm toán, sau đây gọi tắt là “Ban Giám đốc” sở hữu thể phải thuyết minh nhiều hơn so với những quy định cụ thể của phạm vi đó, hoặc;

(ii)  Thừa nhận rõ ràng rằng Ban Giám đốc sở hữu thể thực hiện khác với một hoặc một số yêu cầu của phạm vi để đạt được mục đích trình bày BCTC một cách hợp lý. Những trường hợp tương tự được coi là cần thiết chỉ trong một số tình huống rất hi hữu.

Con số tài chính được lập và trình bày theo chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán (doanh nghiệp) Việt Nam và những quy định pháp lý sở hữu liên quan tới việc lập và trình bày BCTC được xác định là BCTC được lập và trình bày theo phạm vi về trình bày hợp lý.

Thuật ngữ “Phạm vi về tuân thủ” được sử dụng để chỉ phạm vi về lập và trình bày BCTC mà yêu cầu phải tuân thủ những quy định của phạm vi đó nhưng ko bao gồm việc thừa nhận những điểm (i) hoặc (ii) trên đây (xem đoạn 13(a) Chuẩn mực kiểm toán Việt Nam số 200).

(c)    Ý kiến chấp nhận toàn phần: Là ý kiến được đưa ra lúc kiểm toán viên kết luận rằng BCTC đã được lập, trên những khía cạnh trọng yếu, thích hợp với phạm vi về lập và trình bày BCTC được ứng dụng (Đoạn 35 – 36 Chuẩn mực này quy định những mẫu câu được sử dụng để trình bày ý kiến kiểm toán trong trường hợp đơn vị được kiểm toán ứng dụng phạm vi về trình bày hợp lý và phạm vi về tuân thủ).

08. Thuật ngữ “Con số tài chính” được sử dụng trong Chuẩn mực này sở hữu tức là “một bộ BCTC đầy đủ cho mục đích chung, bao gồm cả những thuyết minh sở hữu liên quan”. Những thuyết minh sở hữu liên quan thường bao gồm phần tóm tắt những chính sách kế toán quan yếu và những thuyết minh khác. Những quy định trong phạm vi về lập và trình bày BCTC được ứng dụng quyết định hình thức và nội dung của những BCTC, và những phòng ban cấu thành một bộ BCTC đầy đủ.

09. Thuật ngữ “Chuẩn mực lập và trình bày BCTC quốc tế” được sử dụng trong chuẩn mực này được hiểu là chuẩn mực lập và trình bày BCTC quốc tế (IFRS) do Ủy ban Chuẩn mực Kế toán Quốc tế ban hành, và “Chuẩn mực kế toán công quốc tế” là chuẩn mực kế toán công quốc tế (IPSAS) do Ủy ban Chuẩn mực Kế toán Công Quốc tế ban hành.

II/ NỘI DUNG CHUẨN MỰC

Yêu cầu

Hình thành ý kiến kiểm toán về BCTC

10. Kiểm toán viên phải đưa ra ý kiến kiểm toán về việc liệu BCTC sở hữu được lập thích hợp với phạm vi về lập và trình bày BCTC được ứng dụng, trên những khía cạnh trọng yếu hay ko (xem đoạn 11 Chuẩn mực kiểm toán Việt Nam số 200. Đoạn 35 – 36 Chuẩn mực này quy định những mẫu câu được sử dụng để trình bày ý kiến kiểm toán trong trường hợp đơn vị được kiểm toán ứng dụng phạm vi về trình bày hợp lý và phạm vi về tuân thủ).

11. Để đưa ra ý kiến kiểm toán về BCTC, kiểm toán viên phải kết luận liệu kiểm toán viên đã đạt được sự đảm bảo hợp lý về việc BCTC, xét trên phương diện tổng thể, sở hữu còn sơ sót trọng yếu do gian lận hoặc nhầm lẫn hay ko. Kết luận đó cần tính tới:

(a)    Kết luận của kiểm toán viên về việc liệu đã thu thập được đầy đủ chứng cứ kiểm toán thích hợp hay chưa (theo quy định tại đoạn 26 Chuẩn mực kiểm toán Việt Nam số 330);

(b)    Kết luận của kiểm toán viên về việc liệu những sơ sót ko được điều chỉnh, lúc xét riêng lẻ hoặc tổng hợp lại, sở hữu trọng yếu hay ko (theo quy định tại đoạn 11 Chuẩn mực kiểm toán Việt Nam số 450);

(c)   Những giám định được nêu trong những đoạn 12 – 15 Chuẩn mực này.

12. Kiểm toán viên phải giám định liệu BCTC sở hữu được lập thích hợp với phạm vi về lập và trình bày BCTC được ứng dụng, trên những khía cạnh trọng yếu hay ko. Lúc giám định, kiểm toán viên đồng thời phải xem xét những khía cạnh định tính của công việc kế toán của đơn vị được kiểm toán, kể cả những tín hiệu về sự thiên lệch trong xét đoán của Ban Giám đốc (xem hướng dẫn tại đoạn A1 – A3 Chuẩn mực này).

13. Đặc trưng, lúc xem xét những quy định của phạm vi về lập và trình bày BCTC được ứng dụng, kiểm toán viên phải giám định:

(a)    Con số tài chính sở hữu thuyết minh đầy đủ những chính sách kế toán quan yếu được lựa chọn và ứng dụng hay ko;

(b)      Những chính sách kế toán được lựa chọn và ứng dụng sở hữu nhất quán với phạm vi về lập và trình bày BCTC được ứng dụng và sở hữu thích hợp hay ko;

(c)       Những ước tính kế toán do Ban Giám đốc đưa ra sở hữu hợp lý hay ko;

(d)      Những thông tin được trình bày trong BCTC sở hữu thích hợp, đáng tin cậy, dễ hiểu và sở hữu thể so sánh được hay ko;

(e)       Con số tài chính sở hữu cung ứng đầy đủ những thuyết minh giúp người sử dụng BCTC hiểu được tác động của những giao dịch và sự kiện trọng yếu đối với những thông tin được trình bày trong BCTC hay ko (xem hướng dẫn tại đoạn A4 Chuẩn mực này);

(f)        Những thuật ngữ được sử dụng trong BCTC (kể cả tiêu đề của từng BCTC) sở hữu thích hợp hay ko.

14. Lúc BCTC được lập theo phạm vi về trình bày hợp lý, việc giám định theo quy định tại đoạn 12 – 13 Chuẩn mực này còn phải bao gồm giám định liệu BCTC sở hữu được trình bày hợp lý hay ko. Kiểm toán viên phải giám định việc này bằng cách xem xét:

(a)     Cách trình bày, cấu trúc và nội dung tổng thể của BCTC;

(b)      Liệu BCTC, bao gồm những thuyết minh liên quan, sở hữu phản ánh đầy đủ, thích hợp những giao dịch và sự kiện  làm cơ sở vật chất để chứng minh BCTC sở hữu đạt được mục tiêu trình bày hợp lý hay ko.

15. Kiểm toán viên phải giám định xem liệu BCTC sở hữu tham chiếu tới hoặc mô tả đầy đủ phạm vi về lập và trình bày BCTC được ứng dụng hay ko (xem hướng dẫn tại đoạn A5 – A10 Chuẩn mực này).

Dạng ý kiến kiểm toán

16. Kiểm toán viên phải đưa ra ý kiến kiểm toán dạng chấp nhận toàn phần lúc kiểm toán viên kết luận rằng BCTC được lập, trên những khía cạnh trọng yếu, thích hợp với phạm vi về lập và trình bày BCTC được ứng dụng.

17. Kiểm toán viên phải đưa ra ý kiến kiểm toán ko phải là ý kiến chấp nhận toàn phần trong báo cáo kiểm toán theo Chuẩn mực kiểm toán Việt Nam số 705 trong những trường hợp:

(a)      Dựa trên chứng cứ kiểm toán thu thập được, kiểm toán viên kết luận rằng BCTC, xét trên phương diện tổng thể, vẫn còn sơ sót trọng yếu; hoặc

(b)      Kiểm toán viên ko thể thu thập đầy đủ chứng cứ kiểm toán thích hợp để đưa ra kết luận rằng BCTC, xét trên phương diện tổng thể, ko còn sơ sót trọng yếu.

18. Nếu BCTC được lập theo những quy định của phạm vi về trình bày hợp lý ko đạt được mục tiêu trình bày hợp lý, kiểm toán viên phải thảo luận vấn đề này với Ban Giám đốc đơn vị được kiểm toán và, dựa vào những quy định của phạm vi về lập và trình bày BCTC được ứng dụng và cách thức vấn đề được khắc phục, kiểm toán viên phải quyết định xem liệu sở hữu cần đưa ra ý kiến kiểm toán ko phải là ý kiến chấp nhận toàn phần trong báo cáo kiểm toán theo Chuẩn mực kiểm toán Việt Nam số 705 hay ko (xem hướng dẫn tại đoạn A11 Chuẩn mực này).

19. Lúc BCTC được lập theo phạm vi về tuân thủ, kiểm toán viên ko cần phải giám định liệu BCTC sở hữu được trình bày hợp lý hay ko. Tuy nhiên, nếu trong những trường hợp hi hữu, kiểm toán viên kết luận rằng BCTC đó gây hiểu sai, kiểm toán viên phải thảo luận vấn đề đó với Ban Giám đốc đơn vị được kiểm toán và, dựa vào cách thức vấn đề được khắc phục, kiểm toán viên phải quyết định liệu sở hữu cần phải nói tới vấn đề này trong báo cáo kiểm toán hay ko, và nếu sở hữu thì sẽ nói như thế nào (xem hướng dẫn tại đoạn A12 Chuẩn mực này).

Con số kiểm toán

20. Con số kiểm toán phải được lập bằng văn bản (xem hướng dẫn tại đoạn A13 – A14 Chuẩn mực này).

 

Con số kiểm toán cho những cuộc kiểm toán được tiến hành theo những chuẩn mực kiểm toán Việt Nam

Số hiệu và tiêu đề báo cáo kiểm toán

21. Con số kiểm toán phải ghi rõ số hiệu phát hành báo cáo kiểm toán của doanh nghiệp kiểm toán hoặc chi nhánh doanh nghiệp kiểm toán theo từng năm (số đăng ký chính thức trong hệ thống văn bản của doanh nghiệp hoặc chi nhánh). Con số kiểm toán phải sở hữu tiêu đề chỉ rõ đó là Con số kiểm toán độc lập (xem hướng dẫn tại đoạn A15 Chuẩn mực này).

Người nhận báo cáo kiểm toán

22. Con số kiểm toán phải chỉ rõ người nhận báo cáo kiểm toán tùy theo từng cuộc kiểm toán (xem hướng dẫn tại đoạn A16 Chuẩn mực này).

Mở đầu của báo cáo kiểm toán

23. Mở đầu của báo cáo kiểm toán phải (xem hướng dẫn tại đoạn A17 – A19 Chuẩn mực này):

(a)          Nêu rõ tên đơn vị sở hữu BCTC đã được kiểm toán;

(b)          Nêu rõ rằng BCTC đã được kiểm toán;

(c)          Nêu rõ tiêu đề của từng báo cáo cấu thành bộ BCTC;

(d)          Tham chiếu tới phần tóm tắt những chính sách kế toán quan yếu và những thuyết minh khác;

(e)          Nêu rõ ngày kết thúc kỳ kế toán hoặc kỳ kế toán của từng báo cáo cấu thành bộ BCTC;

(f)            Nêu rõ ngày lập và số trang của BCTC đã được kiểm toán.

Trách nhiệm của Ban Giám đốc đối với BCTC

24. Mục này trong báo cáo kiểm toán mô tả trách nhiệm của những người chịu trách nhiệm lập và trình bày BCTC tại đơn vị được kiểm toán. Con số kiểm toán ko nhất thiết phải nói một cách cụ thể tới “Ban Giám đốc” mà sẽ sử dụng thuật ngữ thích hợp, tùy thuộc vào cơ cấu tổ chức của đơn vị được kiểm toán, như Ban quản lý dự án, Ban Giám hiệu…

25. Con số kiểm toán phải bao gồm một mục sở hữu tiêu đề là “Trách nhiệm của Ban Giám đốc (hay một thuật ngữ thích hợp khác).”

26. Con số kiểm toán phải mô tả trách nhiệm của Ban Giám đốc trong việc lập và trình bày BCTC, trong đó giảng giải thêm rằng Ban Giám đốc chịu trách nhiệm lập và trình bày BCTC theo phạm vi về lập và trình bày BCTC được ứng dụng, và chịu trách nhiệm về kiểm soát nội bộ mà Ban Giám đốc xác định là cần thiết để đảm bảo cho việc lập và trình bày BCTC ko sở hữu sơ sót trọng yếu do gian lận hoặc do nhầm lẫn (xem hướng dẫn tại đoạn A20 – A23 Chuẩn mực này).

27. Trong trường hợp BCTC được lập theo phạm vi về trình bày hợp lý, phần giảng giải về trách nhiệm của Ban Giám đốc đối với BCTC trong báo cáo kiểm toán phải nói tới “trách nhiệm lập và trình bày trung thực và hợp lý BCTC của Doanh nghiệp”.

Trách nhiệm của kiểm toán viên

28. Con số kiểm toán phải bao gồm một mục sở hữu tiêu đề là “Trách nhiệm của Kiểm toán viên”.

29. Con số kiểm toán phải nêu rõ trách nhiệm của kiểm toán viên là đưa ra ý kiến về BCTC dựa trên kết quả cuộc kiểm toán (xem hướng dẫn tại đoạn A24 Chuẩn mực này).

30. Con số kiểm toán phải nêu rõ rằng công việc kiểm toán đã được tiến hành theo những chuẩn mực kiểm toán Việt Nam. Con số kiểm toán cũng phải giảng giải rằng những chuẩn mực đó yêu cầu kiểm toán viên phải tuân thủ chuẩn mực và những quy định về đạo đức nghề nghiệp, phải lập kế hoạch và thực hiện cuộc kiểm toán để đạt được sự đảm bảo hợp lý về việc BCTC sở hữu còn sơ sót trọng yếu hay ko (xem hướng dẫn tại đoạn A25 – A26 Chuẩn mực này).

31. Con số kiểm toán phải mô tả về cuộc kiểm toán bằng cách nêu rõ:

(a)              Công việc kiểm toán bao gồm thực hiện những thủ tục để thu thập những chứng cứ kiểm toán về những số liệu và thuyết minh trên BCTC;

(b)              Những thủ tục kiểm toán được lựa chọn dựa trên xét đoán của kiểm toán viên, bao gồm giám định rủi ro sở hữu sơ sót trọng yếu trong BCTC, do gian lận hoặc nhầm lẫn. Lúc thực hiện giám định rủi ro, kiểm toán viên xem xét kiểm soát nội bộ của đơn vị liên quan tới việc lập và trình bày BCTC trung thực, hợp lý nhằm thiết kế những thủ tục kiểm toán thích hợp với tình hình thực tế, tuy nhiên ko nhằm mục đích đưa ra ý kiến về tính hữu hiệu của kiểm soát nội bộ của đơn vị. Trong trường hợp kiểm toán viên cũng sở hữu trách nhiệm đưa ra ý kiến về tính hữu hiệu của kiểm soát nội bộ cùng với việc kiểm toán BCTC, kiểm toán viên sẽ bỏ đi đoạn nói rằng việc kiểm toán viên xem xét kiểm soát nội bộ ko nhằm mục đích đưa ra ý kiến về tính hữu hiệu của kiểm soát nội bộ của đơn vị;

(c)              Công việc kiểm toán cũng bao gồm việc giám định tính thích hợp của những chính sách kế toán được ứng dụng và tính hợp lý của những ước tính kế toán của Ban Giám đốc cũng như giám định việc trình bày tổng thể BCTC.

32. Trong trường hợp BCTC được lập theo phạm vi về trình bày hợp lý, phần mô tả về cuộc kiểm toán trong báo cáo kiểm toán phải nói tới “trách nhiệm lập và trình bày trung thực và hợp lý những BCTC của đơn vị”.

33. Con số kiểm toán phải nêu rõ liệu kiểm toán viên sở hữu tin tưởng rằng những chứng cứ kiểm toán mà kiểm toán viên đã thu thập được là đầy đủ và thích hợp để làm cơ sở vật chất đưa ra ý kiến kiểm toán hay ko.

Ý kiến của kiểm toán viên

34. Con số kiểm toán phải bao gồm một mục sở hữu tiêu đề là “Ý kiến của kiểm toán viên”.

35. Lúc đưa ra ý kiến chấp nhận toàn phần đối với BCTC được lập theo phạm vi về trình bày hợp lý, trừ lúc pháp luật sở hữu quy định khác, ý kiến kiểm toán phải sử dụng mẫu câu sau: “Con số tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên những khía cạnh trọng yếu,…thích hợp với [khuôn khổ về lập và trình bày báo cáo tài chính được áp dụng]” (xem hướng dẫn tại đoạn A27 – A33 Chuẩn mực này).

36. Lúc đưa ra ý kiến chấp nhận toàn phần đối với BCTC được lập theo phạm vi về tuân thủ, ý kiến kiểm toán phải nêu rõ là BCTC đã được lập, trên những khía cạnh trọng yếu, tuân thủ [khuôn khổ về lập và trình bày báo cáo tài chính được áp dụng] (xem hướng dẫn tại đoạn A27, A29 – A33 Chuẩn mực này).

37. Nếu phạm vi về lập và trình bày BCTC được ứng dụng được nói tới trong ý kiến kiểm toán ko phải là những chuẩn mực kế toán Việt Nam, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và những quy định sở hữu liên quan tới việc lập và trình bày BCTC của Việt Nam hoặc chuẩn mực lập và trình bày BCTC quốc tế do Uỷ ban Chuẩn mực Kế toán Quốc tế ban hành hay những chuẩn mực kế toán công quốc tế do Uỷ ban Chuẩn mực Kế toán Công Quốc tế ban hành, ý kiến kiểm toán phải chỉ rõ nước ban hành ra phạm vi về lập và trình bày BCTC đó.

Những trách nhiệm báo cáo khác

38. Trong báo cáo kiểm toán về BCTC, nếu kiểm toán viên nêu thêm những trách nhiệm báo cáo khác ngoài trách nhiệm của kiểm toán viên là báo cáo về BCTC theo những chuẩn mực kiểm toán Việt Nam, những trách nhiệm báo cáo khác này phải được nêu trong một phần riêng trong báo cáo kiểm toán sở hữu tiêu đề là “Con số về những yêu cầu khác của pháp luật và những quy định” hoặc được đặt tiêu đề khác thích hợp với nội dung của mục đó (xem hướng dẫn tại đoạn A34 – A35 Chuẩn mực này).

39. Nếu báo cáo kiểm toán sở hữu một phần riêng về những trách nhiệm báo cáo khác, những tiêu đề, giảng giải và thuyết minh được nói tới trong những đoạn 23 – 37 Chuẩn mực này phải được đặt dưới phụ đề “Con số về BCTC.” Phần “Con số về những yêu cầu khác của pháp luật và những quy định” phải được đặt ngay sau phần “Con số về BCTC” (xem hướng dẫn tại đoạn A36 Chuẩn mực này).

Chữ ký của kiểm toán viên

40. Con số kiểm toán phải sở hữu 2 chữ ký, gồm chữ ký của kiểm toán viên hành nghề được giao phụ trách cuộc kiểm toán và chữ ký của thành viên Ban Giám đốc là người đại diện theo pháp luật phụ trách tổng thể cuộc kiểm toán. Dưới mỗi chữ ký nói trên phải ghi rõ họ và tên, số Giấy chứng thực đăng ký hành nghề kiểm toán (Giấy CN ĐKHN kiểm toán). Trên chữ ký của thành viên Ban Giám đốc phụ trách tổng thể cuộc kiểm toán phải đóng dấu của doanh nghiệp kiểm toán (hoặc chi nhánh doanh nghiệp kiểm toán) phát hành báo cáo kiểm toán (xem hướng dẫn tại đoạn A37 Chuẩn mực này).

Ngày lập báo cáo kiểm toán

41. Ngày lập báo cáo kiểm toán ko được trước ngày mà kiểm toán viên thu thập đầy đủ chứng cứ kiểm toán thích hợp để làm cơ sở vật chất đưa ra ý kiến kiểm toán về BCTC, bao gồm những chứng cứ chứng minh rằng (xem hướng dẫn tại đoạn A38 – A41 Chuẩn mực này):

(a)          Tất cả những báo cáo cấu thành bộ BCTC, bao gồm những thuyết minh liên quan, đã được lập;

(b)          Những người sở hữu thẩm quyền đã xác nhận trách nhiệm của họ đối với những BCTC này.

Ngày lập báo cáo kiểm toán cũng ko được trước ngày lập BCTC.

Tên và liên hệ doanh nghiệp kiểm toán

42. Con số kiểm toán phải ghi rõ tên và liên hệ doanh nghiệp kiểm toán.

 

Con số kiểm toán theo yêu cầu của pháp luật và những quy định

43. Nếu pháp luật và những quy định yêu cầu kiểm toán viên lập báo cáo kiểm toán theo cách trình bày hoặc ngôn từ cụ thể thì báo cáo kiểm toán chỉ được tham chiếu tới những chuẩn mực kiểm toán Việt Nam lúc báo cáo kiểm toán bao gồm tối thiểu những nội dung sau (xem hướng dẫn tại đoạn A42 Chuẩn mực này):

(a)          Số hiệu và tiêu đề báo cáo kiểm toán;

(b)          Người nhận báo cáo kiểm toán, tùy theo từng cuộc kiểm toán;

(c)          Mở đầu của báo cáo kiểm toán, trong đó ghi rõ những BCTC đã được kiểm toán;

(d)          Đoạn mô tả về trách nhiệm của Ban Giám đốc (hoặc thuật ngữ thích hợp khác, xem đoạn 24 Chuẩn mực này) đối với việc lập và trình bày BCTC;

(e)          Đoạn mô tả về trách nhiệm của kiểm toán viên là phải đưa ra ý kiến kiểm toán về BCTC và phạm vi của cuộc kiểm toán, bao gồm:

–       Tham chiếu tới những chuẩn mực kiểm toán Việt Nam, pháp luật và những quy định;

–       Mô tả cuộc kiểm toán theo những chuẩn mực này;

(f)           Đoạn ý kiến kiểm toán bao gồm ý kiến về BCTC và tham chiếu tới phạm vi về lập và trình bày BCTC được ứng dụng cho việc lập và trình bày BCTC (bao gồm việc chỉ rõ nước ban hành ra phạm vi về lập và trình bày BCTC mà ko phải là những chuẩn mực kế toán Việt Nam, chế độ kế toán (doanh nghiệp) Việt Nam và những quy định pháp lý sở hữu liên quan tới việc lập và trình bày BCTC của Việt Nam hoặc những chuẩn mực lập và trình bày BCTC quốc tế hay những chuẩn mực kế toán công quốc tế, xem đoạn 37 Chuẩn mực này);

(g)          Chữ ký, họ và tên, số Giấy chứng thực đăng ký hành nghề kiểm toán của kiểm toán viên hành nghề được giao phụ trách cuộc kiểm toán và của thành viên Ban Giám đốc phụ trách tổng thể cuộc kiểm toán. Trên chữ ký của thành viên Ban Giám đốc phụ trách tổng thể cuộc kiểm toán phải đóng dấu của doanh nghiệp kiểm toán (hoặc chi nhánh doanh nghiệp kiểm toán) phát hành báo cáo;

(h)          Ngày lập báo cáo kiểm toán;

(i)            Tên và liên hệ doanh nghiệp kiểm toán.

Con số kiểm toán cho những cuộc kiểm toán được tiến hành theo cả chuẩn mực kiểm toán Việt Nam và chuẩn mực kiểm toán khác

44. Kiểm toán viên sở hữu thể phải tiến hành cuộc kiểm toán theo chuẩn mực kiểm toán Việt Nam, nhưng ngoài ra cũng sở hữu thể phải tuân thủ những chuẩn mực kiểm toán khác lúc tiến hành cuộc kiểm toán. Trong trường hợp này, báo cáo kiểm toán sở hữu thể tham chiếu tới những chuẩn mực kiểm toán đó cùng với chuẩn mực kiểm toán Việt Nam, nhưng kiểm toán viên chỉ được làm tương tự lúc (xem hướng dẫn tại đoạn A43 – A44 Chuẩn mực này):

(a)          Ko sở hữu tranh chấp giữa những yêu cầu của chuẩn mực kiểm toán Việt Nam và chuẩn mực kiểm toán khác mà trong trường hợp đặc thù, việc ứng dụng khác dẫn tới việc kiểm toán viên (i) đưa ra một ý kiến kiểm toán khác, hoặc (ii) ko đưa vào báo cáo kiểm toán một đoạn “Vấn đề cần nhấn mạnh” theo yêu cầu của những chuẩn mực kiểm toán Việt Nam;

(b)          Con số kiểm toán bao gồm tối thiểu những nội dung được nêu trong đoạn 43(a) – (i) Chuẩn mực này  lúc kiểm toán viên sử dụng cách trình bày hoặc ngôn từ do chuẩn mực kiểm toán khác quy định. Tham chiếu tới pháp luật và những quy định được nói trong đoạn 43(e) Chuẩn mực này sẽ được hiểu là tham chiếu tới những chuẩn mực kiểm toán khác. Do đó, báo cáo kiểm toán phải chỉ rõ những chuẩn mực kiểm toán đó.

45. Lúc báo cáo kiểm toán tham chiếu tới cả những chuẩn mực kiểm toán Việt Nam và chuẩn mực kiểm toán khác, báo cáo kiểm toán cần nêu rõ những chuẩn mực kiểm toán khác đó là do cơ quan nào ban hành.

Những thông tin bổ sung được trình bày cùng BCTC (xem hướng dẫn tại đoạn A45 – A51 Chuẩn mực này)

46. Nếu trong BCTC đã được kiểm toán sở hữu trình bày những thông tin bổ sung ko được quy định trong phạm vi về lập và trình bày BCTC được ứng dụng, kiểm toán viên phải giám định liệu những thông tin bổ sung đó sở hữu được tách biệt rõ ràng khỏi BCTC đã được kiểm toán hay ko. Nếu những thông tin bổ sung đó ko được tách biệt rõ ràng khỏi BCTC đã được kiểm toán, kiểm toán viên phải yêu cầu Ban Giám đốc đơn vị được kiểm toán thay đổi cách trình bày những thông tin bổ sung chưa được kiểm toán này. Nếu Ban Giám đốc từ chối thay đổi, kiểm toán viên phải giảng giải trong báo cáo kiểm toán rằng những thông tin bổ sung đó chưa được kiểm toán.

47. Những thông tin bổ sung mà phạm vi về lập và trình bày BCTC được ứng dụng ko yêu cầu nhưng do nội dung hoặc cách trình bày mà những thông tin này ko được tách biệt rõ ràng khỏi BCTC và vẫn là một phần ko thể tách rời của BCTC thì những thông tin này vẫn thuộc phạm vi của ý kiến kiểm toán.

III/ HƯỚNG DẪN ÁP DỤNG

Lúc thực hiện Chuẩn mực này cần tham khảo Chuẩn mực Kiểm toán Việt Nam số 200.

Những khía cạnh định tính trong công việc kế toán của đơn vị được kiểm toán (hướng dẫn đoạn 12 Chuẩn mực này)
A1.        Ban Giám đốc đưa ra một số xét đoán về những số liệu và thuyết minh trong BCTC.

A2.        Phụ lục 02 Chuẩn mực kiểm toán Việt Nam số 260 sở hữu nói tới những khía cạnh định tính trong công việc kế toán của đơn vị được kiểm toán. Lúc xem xét những khía cạnh định tính trong công việc kế toán của đơn vị được kiểm toán, kiểm toán viên sở hữu thể nhận mặt được sự thiên lệch trong những xét đoán của Ban Giám đốc. Kiểm toán viên sở hữu thể kết luận rằng tác động cùng hưởng của sự thiên lệch cùng với tác động của những sơ sót chưa được điều chỉnh làm cho BCTC xét trên phương diện tổng thể sở hữu sơ sót trọng yếu. Những tín hiệu cho thấy sự thiên lệch sở hữu thể tác động tới giám định của kiểm toán viên về việc liệu BCTC xét trên phương diện tổng thể sở hữu sơ sót trọng yếu hay ko, bao gồm:

(1)          Việc điều chỉnh sở hữu chọn lựa những sơ sót đã trao đổi với Ban Giám đốc trong quá trình kiểm toán (ví dụ, chỉ điều chỉnh những sơ sót làm tăng lợi nhuận báo cáo mà ko điều chỉnh những sơ sót làm giảm lợi nhuận báo cáo);

(2)          Sự thiên lệch của Ban Giám đốc lúc đưa ra những ước tính kế toán.

A3.        Đoạn 21 Chuẩn mực kiểm toán Việt Nam số 540 nói tới sự thiên lệch của Ban Giám đốc lúc đưa ra những ước tính kế toán. Những tín hiệu cho thấy sở hữu thể sở hữu sự thiên lệch của Ban Giám đốc ko tạo thành sơ sót lúc xem xét tính hợp lý của những ước tính kế toán riêng lẻ. Tuy nhiên, những tín hiệu đó sở hữu thể tác động tới giám định của kiểm toán viên về việc liệu BCTC xét trên phương diện tổng thể sở hữu còn sơ sót trọng yếu hay ko.

Thuyết minh về tác động của những giao dịch và sự kiện trọng yếu đối với những thông tin được trình bày trong BCTC (hướng dẫn đoạn 13(e) Chuẩn mực này)

A4.        Con số tài chính được lập và trình bày theo phạm vi về lập và trình bày BCTC cho mục đích chung thường trình bày về tình hình tài chính, kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ của đơn vị. Trong trường hợp đó, kiểm toán viên giám định liệu BCTC sở hữu cung ứng đầy đủ những thuyết minh giúp người sử dụng BCTC hiểu được tác động của những giao dịch và sự kiện trọng yếu đối với tình hình tài chính, kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ của đơn vị hay ko.

Mô tả phạm vi về lập và trình bày BCTC được ứng dụng (hướng dẫn đoạn 15 Chuẩn mực này)

A5.        Như đã giảng giải trong đoạn A2 – A3 Chuẩn mực kiểm toán Việt Nam số 200, lúc lập và trình bày BCTC, Ban Giám đốc và Ban quản trị (trong phạm vi thích hợp) cần đưa vào BCTC một đoạn mô tả đầy đủ phạm vi về lập và trình bày BCTC được ứng dụng. Đoạn mô tả này rất quan yếu vì nó giúp người sử dụng BCTC hiểu được phạm vi về lập và trình bày BCTC đã được ứng dụng.

A6.        Đoạn mô tả rằng BCTC được lập theo một phạm vi nhất định về lập và trình bày BCTC được ứng dụng chỉ thích hợp lúc BCTC tuân thủ tất cả những yêu cầu đang sở hữu hiệu lực của phạm vi đó trong kỳ kế toán mà BCTC phản ánh.

A7.        Nếu đoạn mô tả phạm vi về lập và trình bày BCTC được ứng dụng sở hữu những từ ngữ ko cụ thể hoặc sở hữu hạn chế (ví dụ, “BCTC tuân thủ phần to những chuẩn mực kế toán Việt Nam”) thì đoạn mô tả đó ko được coi là mô tả đầy đủ về phạm vi về lập và trình bày BCTC vì sở hữu thể làm cho người sử dụng BCTC hiểu sai.
Tham chiếu tới nhiều hơn một phạm vi về lập và trình bày BCTC

A8.        Trong một số trường hợp, BCTC sở hữu thể được lập theo hai phạm vi về lập và trình bày BCTC (ví dụ, chuẩn mực kế toán Việt Nam, chế độ kế toán (doanh nghiệp) Việt Nam và chuẩn mực lập và trình bày BCTC quốc tế). Điều này sở hữu thể do Ban Giám đốc đề xuất phải hoặc tự nguyện lựa chọn lập BCTC theo cả hai phạm vi mặc cả hai phạm vi đó đều là phạm vi về lập và trình bày BCTC được ứng dụng. Đoạn mô tả đó chỉ thích hợp lúc BCTC tuân thủ riêng lẻ từng phạm vi. Để được coi là tuân thủ cả hai phạm vi, BCTC cần phải đồng thời tuân thủ cả hai phạm vi mà ko cần đối chiếu những báo cáo lập theo hai phạm vi khác nhau đó. Trên thực tế, việc tuân thủ đồng thời cả hai phạm vi là điều khó sở hữu thể thực hiện, trừ lúc Việt Nam đã ứng dụng phạm vi về lập và trình bày BCTC thứ hai (ví dụ như Chuẩn mực lập và trình bày BCTC quốc tế) như là phạm vi quốc gia về lập và trình bày BCTC hoặc đã loại bỏ tất cả những rào cản nhằm tuân thủ phạm vi về lập và trình bày BCTC đó.

A9.        Lúc BCTC của một đơn vị được lập theo một phạm vi về lập và trình bày BCTC (ví dụ chuẩn mực kế toán Việt Nam – VAS) sở hữu thuyết minh hoặc thông tin bổ sung để đối chiếu những thông tin trong BCTC này với những thông tin của cùng đơn vị đó nhưng được lập theo một phạm vi về lập và trình bày BCTC khác (ví dụ, chuẩn mực lập và trình bày BCTC quốc tế – IFRS), thì BCTC này (VAS) ko được coi là lập theo phạm vi khác đó (IFRS). Lý do là BCTC này (VAS) ko chứa đựng tất cả những thông tin mà phạm vi về lập và trình bày BCTC khác đó (IFRS) yêu cầu.

A10.   Tuy nhiên, BCTC sở hữu thể được lập theo một phạm vi về lập và trình bày BCTC được ứng dụng và trong thuyết minh BCTC sở hữu thêm mô tả về mức độ tuân thủ của báo cáo đối với một phạm vi về lập và trình bày BCTC khác (ví dụ, BCTC được lập theo chuẩn mực kế toán Việt Nam sở hữu mô tả mức độ tuân thủ chuẩn mực lập và trình bày BCTC quốc tế). Đoạn mô tả đó là thông tin tài chính bổ sung và như đã nêu trong đoạn 47 Chuẩn mực này, được xem là một phần ko thể tách rời của BCTC và cũng thuộc phạm vi của ý kiến kiểm toán.

Dạng ý kiến kiểm toán (hướng dẫn đoạn 18 – 19 Chuẩn mực này)

A11.   Sở hữu những trường hợp BCTC dù đã được lập theo những quy định của phạm vi về trình bày hợp lý nhưng vẫn ko đạt được mục tiêu trình bày hợp lý. Trong trường hợp đó, Ban Giám đốc sở hữu thể thuyết minh thêm trong BCTC những nội dung mà phạm vi về lập và trình bày BCTC ko quy định, hoặc trong một số trường hợp rất hi hữu, Ban Giám đốc sở hữu thể ko tuân thủ một quy định của phạm vi về lập và trình bày BCTC nhằm đạt được mục tiêu trình bày hợp lý BCTC.

A12.   Rất ít lúc kiểm toán viên coi BCTC được lập theo phạm vi về tuân thủ là gây hiểu sai nếu, theo đoạn 06(a) Chuẩn mực kiểm toán Việt Nam số 210, kiểm toán viên đã xác định rằng phạm vi về lập và trình bày BCTC đó là sở hữu thể chấp nhận được.

Con số kiểm toán (hướng dẫn đoạn 20 Chuẩn mực này)

A13.   Con số kiểm toán bằng văn bản bao gồm cả những báo cáo phát hành dưới dạng in ra giấy và bằng những phương tiện điện tử (nếu sở hữu).

A14.   Phụ lục của Chuẩn mực này là ví dụ minh họa về những báo cáo kiểm toán về BCTC, sở hữu những nội dung được trình bày ở những đoạn 21 – 42 nêu trên.

Con số kiểm toán cho những cuộc kiểm toán được thực hiện theo những chuẩn mực kiểm toán Việt Nam

Tiêu đề báo cáo kiểm toán (hướng dẫn đoạn 21 Chuẩn mực này)

A15.   Tiêu đề báo cáo kiểm toán phải chỉ rõ đó là báo cáo của kiểm toán độc lập, ví dụ “Con số kiểm toán độc lập”, xác nhận và khẳng định rằng kiểm toán viên đáp ứng chuẩn mực và những quy định về đạo đức nghề nghiệp sở hữu liên quan về tính độc lập và do đó, phân biệt rõ giữa báo cáo kiểm toán độc lập với những báo cáo do những đối tượng khác phát hành.

Người nhận báo cáo kiểm toán (hướng dẫn đoạn 22 Chuẩn mực này)

A16.   Pháp luật và những quy định của Việt Nam quy định rõ người nhận báo cáo kiểm toán. Người nhận báo cáo kiểm toán là những người mà báo cáo được lập cho họ sử dụng, thường là những cổ đông, Ban quản trị hoặc Ban Giám đốc của đơn vị sở hữu BCTC được kiểm toán.

Mở đầu của báo cáo kiểm toán (hướng dẫn đoạn 23 Chuẩn mực này)

A17.   Mở đầu của báo cáo kiểm toán nói rõ rằng kiểm toán viên đã kiểm toán những BCTC kèm theo của đơn vị, bao gồm [nêu đầy đủ tiêu đề của từng báo cáo tài chính cấu thành bộ báo cáo tài chính đầy đủ theo khuôn khổ về lập và trình bày báo cáo tài chính được áp dụng, nêu rõ ngày kết thúc kỳ kế toán hoặc kỳ kế toán của từng báo cáo tài chính] và phần tóm tắt những chính sách kế toán quan yếu và những thuyết minh khác.

A18.   Nếu kiểm toán viên biết được rằng những BCTC đã được kiểm toán sẽ được đưa vào một tài liệu trong đó chứa những thông tin khác (như báo cáo thường niên), kiểm toán viên cần phải xem xét, nếu hình thức trình bày cho phép, xác định rõ số trang mà BCTC đã kiểm toán được trình bày. Điều này sẽ giúp người sử dụng báo cáo xác định rõ BCTC mà báo cáo kiểm toán tham chiếu tới.

A19.   Con số kiểm toán trình bày ý kiến kiểm toán về một bộ BCTC đầy đủ theo khái niệm trong phạm vi về lập và trình bày BCTC được ứng dụng. Ví dụ, phần to những phạm vi về lập và trình bày BCTC cho mục đích chung quy định một bộ BCTC đầy đủ gồm: Bảng cân đối kế toán, Con số kết quả hoạt động kinh doanh, Con số thay đổi vốn chủ sở hữu, Con số lưu chuyển tiền tệ, phần tóm tắt những chính sách kế toán quan yếu và những thuyết minh khác. Tại một số nước, cũng như tại Việt Nam, những thông tin bổ sung cũng sở hữu thể được coi là một phần ko thể tách rời của BCTC.

Trách nhiệm của Ban Giám đốc đối với BCTC (hướng dẫn đoạn 26 Chuẩn mực này)

A20.   Đoạn 13(j) Chuẩn mực kiểm toán Việt Nam số 200 trình bày cơ sở vật chất để tiến hành cuộc kiểm toán theo những chuẩn mực kiểm toán Việt Nam liên quan tới trách nhiệm của Ban Giám đốc và Ban quản trị (trong phạm vi thích hợp). Ban Giám đốc và Ban quản trị (trong phạm vi thích hợp) chịu trách nhiệm lập và trình bày BCTC theo phạm vi về lập và trình bày BCTC được ứng dụng, bao gồm cả việc trình bày hợp lý BCTC trong những trường hợp cần thiết. Ban Giám đốc cũng chịu trách nhiệm đối với kiểm soát nội bộ mà Ban Giám đốc xác định là cần thiết để đảm bảo việc lập BCTC ko còn sơ sót trọng yếu do gian lận hoặc nhầm lẫn. Đoạn mô tả về trách nhiệm của Ban Giám đốc trong báo cáo kiểm toán nói tới cả hai trách nhiệm trên của Ban Giám đốc vì điều này giúp giảng giải cho người sử dụng báo cáo về cơ sở vật chất tiến hành kiểm toán.

A21.   Trong một số trường hợp cần thiết, kiểm toán viên sở hữu thể bổ sung thêm vào đoạn mô tả về trách nhiệm của Ban Giám đốc trong đoạn 26 Chuẩn mực này để phản ánh thêm những trách nhiệm của Ban Giám đốc đơn vị được kiểm toán liên quan tới việc lập và trình bày BCTC theo quy định của của từng nước hoặc do bản tính của đơn vị được kiểm toán.

A22.   Đoạn 26 Chuẩn mực này nhất quán với phần mô tả trách nhiệm được thỏa thuận trong hợp đồng kiểm toán hoặc những thỏa thuận thích hợp khác bằng văn bản theo yêu cầu của Chuẩn mực kiểm toán Việt Nam số 210 (đoạn 06(b)(i) – (ii)). Chuẩn mực kiểm toán Việt Nam số 210 tạo cho kiểm toán viên một sự linh hoạt nhất định lúc giảng giải rằng, nếu pháp luật và những quy định sở hữu nói tới trách nhiệm của Ban Giám đốc và Ban quản trị (trong phạm vi thích hợp) liên quan tới việc lập và trình bày BCTC, kiểm toán viên sở hữu thể quyết định dựa trên xét đoán của mình rằng pháp luật và những quy định đã bao hàm những trách nhiệm của Ban Giám đốc tương đương với những trách nhiệm được nêu ra trong Chuẩn mực kiểm toán Việt Nam số 210. Kiểm toán viên sở hữu thể sử dụng những ngôn từ theo pháp luật và những quy định để mô tả những trách nhiệm tương đương đó trong hợp đồng kiểm toán, thư hứa hẹn kiểm toán hoặc những thoả thuận thích hợp khác bằng văn bản. Trong trường hợp này, những ngôn từ đó cũng sở hữu thể được sử dụng trong báo cáo kiểm toán để mô tả trách nhiệm của Ban Giám đốc như đoạn 26 Chuẩn mực này yêu cầu. Trong những trường hợp khác, kể cả trường hợp kiểm toán viên quyết định ko sử dụng những ngôn từ theo pháp luật và những quy định trong hợp đồng kiểm toán, thì những ngôn từ của đoạn 26 Chuẩn mực này được sử dụng.

A23.   Tại Việt Nam, pháp luật và những quy định sở hữu liên quan tới trách nhiệm của Ban Giám đốc sở hữu thể nói cụ thể tới trách nhiệm đối với sự đầy đủ của chứng từ kế toán, sổ kế toán hoặc hệ thống kế toán. Do những chứng từ kế toán, sổ kế toán, và hệ thống kế toán là một phần ko thể tách rời của kiểm soát nội bộ (theo khái niệm trong đoạn 04(c) Chuẩn mực kiểm toán Việt Nam số 315), nên đoạn mô tả về trách nhiệm của Ban Giám đốc trong Chuẩn mực kiểm toán Việt Nam số 210 và đoạn 26 Chuẩn mực này ko nói tới những trách nhiệm này của Ban Giám đốc.

Trách nhiệm của kiểm toán viên (hướng dẫn đoạn 29 – 30 Chuẩn mực này)

A24.   Con số kiểm toán nêu rõ trách nhiệm của kiểm toán viên là đưa ra ý kiến kiểm toán về BCTC dựa trên kết quả của cuộc kiểm toán, nhằm phân biệt rõ trách nhiệm của kiểm toán viên với trách nhiệm của Ban Giám đốc đơn vị trong việc lập và trình bày BCTC.

A25.   Việc tham chiếu tới những chuẩn mực được ứng dụng sẽ giúp người sử dụng báo cáo kiểm toán ý thức được rằng công việc kiểm toán đã được thực hiện theo những chuẩn mực kiểm toán đã được ban hành.

A26.   Theo đoạn 20 Chuẩn mực kiểm toán Việt Nam số 200, kiểm toán viên và doanh nghiệp kiểm toán ko được tuyên bố trong báo cáo kiểm toán là đã tuân thủ những chuẩn mực kiểm toán Việt Nam nếu kiểm toán viên và doanh nghiệp kiểm toán ko đảm bảo tuân thủ những yêu cầu của Chuẩn mực kiểm toán Việt Nam số 200 và toàn bộ những chuẩn mực kiểm toán khác liên quan tới cuộc kiểm toán.

Ý kiến của kiểm toán viên (hướng dẫn đoạn 35 – 37 Chuẩn mực này)

Ngôn từ trong ý kiến kiểm toán theo pháp luật và những quy định

A27.   Chuẩn mực kiểm toán Việt Nam số 210 giảng giải rằng trong một số trường hợp, pháp luật hoặc những quy định khác sở hữu thể sở hữu những yêu cầu về ngôn từ trong báo cáo kiểm toán (đặc thù là ý kiến kiểm toán) khác một cách đáng kể so với quy định của những chuẩn mực kiểm toán Việt Nam. Trong trường hợp này, Chuẩn mực kiểm toán Việt Nam số 210 yêu cầu kiểm toán viên phải giám định:

(a)          Liệu người sử dụng BCTC sở hữu hiểu sai về mức độ đảm bảo đạt được trong cuộc kiểm toán BCTC hay ko và, nếu tương tự,

(b)          Liệu những thuyết minh bổ sung trong báo cáo kiểm toán sở hữu thể giúp người đọc báo cáo kiểm toán hiểu đúng hay ko.

Nếu kiểm toán viên xét thấy những thuyết minh bổ sung trong báo cáo kiểm toán ko thể giúp người đọc báo cáo kiểm toán hiểu đúng, Chuẩn mực kiểm toán Việt Nam số 210 yêu cầu kiểm toán viên ko được chấp nhận hợp đồng kiểm toán, trừ lúc pháp luật và những quy định yêu cầu kiểm toán viên phải chấp nhận. Theo Chuẩn mực kiểm toán Việt Nam số 210, một cuộc kiểm toán được tiến hành theo yêu cầu của pháp luật và những quy định nói trên ko được coi là tuân thủ những chuẩn mực kiểm toán Việt Nam. Do đó, kiểm toán viên ko được nói trong báo cáo kiểm toán rằng cuộc kiểm toán đã được tiến hành theo những chuẩn mực kiểm toán Việt Nam (xem đoạn 21 Chuẩn mực kiểm toán Việt Nam số 210).

“Phản ánh trung thực và hợp lý, trên những khía cạnh trọng yếu”

A28.   Pháp luật và những quy định liên quan tới việc kiểm toán BCTC ở Việt Nam quy định việc sử dụng cụm từ “phản ánh trung thực và hợp lý, trên những khía cạnh trọng yếu”. Nếu pháp luật và những quy định yêu cầu sử dụng những thuật ngữ khác nhau thì cũng ko tác động tới yêu cầu đối với kiểm toán viên trong việc giám định sự trung thực và hợp lý của BCTC được lập theo phạm vi về trình bày hợp lý được quy định tại đoạn 14 Chuẩn mực này.

Mô tả về thông tin trình bày trong BCTC

A29.   Trong trường hợp BCTC được lập theo phạm vi về trình bày hợp lý, kiểm toán viên cần nêu rõ trong ý kiến kiểm toán rằng BCTC đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên những khía cạnh trọng yếu, những thông tin mà BCTC phải trình bày, ví dụ, nhiều phạm vi về lập và trình bày BCTC cho mục đích chung yêu cầu BCTC phải trình bày về tình hình tài chính của đơn vị tại ngày kết thúc kỳ kế toán, kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho kỳ kế toán kết thúc cùng ngày.

Mô tả về phạm vi lập và trình bày BCTC được ứng dụng và tác động của phạm vi này tới ý kiến kiểm toán
A30.   Việc chỉ rõ phạm vi về lập và trình bày BCTC được ứng dụng trong ý kiến kiểm toán giúp người sử dụng báo cáo kiểm toán hiểu về bối cảnh đưa ra ý kiến kiểm toán mà ko nhằm mục đích hạn chế việc giám định theo yêu cầu trong đoạn 14 Chuẩn mực này. Phạm vi về lập và trình bày BCTC ứng dụng được thể hiện bằng những cụm từ như: “…theo chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán (doanh nghiệp) Việt Nam” hoặc “…theo những nguyên tắc kế toán được ứng dụng rộng rãi tại nước …”

A31.   Lúc phạm vi về lập và trình bày BCTC được ứng dụng bao gồm những chuẩn mực kế toán và những yêu cầu của pháp luật và những quy định, phạm vi về lập và trình bày BCTC đó được chỉ rõ bằng cụm từ “…theo chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán (doanh nghiệp) Việt Nam và những quy định pháp lý sở hữu liên quan tới việc lập và trình bày BCTC”. Đoạn 18 Chuẩn mực kiểm toán Việt Nam số 210 nói tới những trường hợp sở hữu sự tranh chấp giữa những yêu cầu của chuẩn mực kế toán và những yêu cầu của pháp luật và những quy định.

A32.   Như đã nêu rõ trong đoạn A8 Chuẩn mực này, BCTC sở hữu thể được lập và trình bày theo hai phạm vi về lập và trình bày BCTC, đều là những phạm vi về lập và trình bày BCTC được ứng dụng. Theo đó, mỗi phạm vi được xem xét riêng biệt lúc hình thành ý kiến kiểm toán về BCTC, và ý kiến kiểm toán theo đoạn 35 – 36 Chuẩn mực này tham chiếu tới cả hai phạm vi về lập và trình bày BCTC như sau:

(a)              Nếu BCTC tuân thủ từng phạm vi riêng thì hai ý kiến kiểm toán được đưa ra: (1) ý kiến kiểm toán về việc BCTC được lập thích hợp với một trong hai phạm vi về lập và trình bày BCTC được ứng dụng (ví dụ chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán (doanh nghiệp) Việt Nam) và (2) ý kiến kiểm toán về việc BCTC được lập thích hợp với phạm vi về lập và trình bày BCTC còn lại (ví dụ chuẩn mực lập và trình bày BCTC quốc tế). Những ý kiến này sở hữu thể được trình bày riêng hoặc trình bày trong cùng một câu (ví dụ, “BCTC đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên những khía cạnh trọng yếu, thích hợp với những chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán (doanh nghiệp) Việt Nam và những quy định pháp lý sở hữu liên quan tới việc lập và trình bày BCTC, đồng thời thích hợp với những chuẩn mực lập và trình bày BCTC quốc tế”).

(b)              Nếu BCTC chỉ tuân thủ một trong hai phạm vi về lập và trình bày BCTC, kiểm toán viên sở hữu thể đưa ra ý kiến chấp nhận toàn phần là BCTC được lập và trình bày thích hợp với phạm vi về lập và trình bày BCTC được tuân thủ đó (ví dụ chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán (doanh nghiệp) Việt Nam) và đưa ra ý kiến kiểm toán ko phải là ý kiến chấp nhận toàn phần liên quan tới phạm vi về lập và trình bày BCTC còn lại (ví dụ chuẩn mực lập và trình bày BCTC quốc tế) theo Chuẩn mực kiểm toán Việt Nam số 705.

A33.   Như đã nêu trong đoạn A10 Chuẩn mực này, BCTC sở hữu thể tuân thủ một phạm vi về lập và trình bày BCTC được ứng dụng và kèm theo thuyết minh về mức độ tuân thủ đối với một phạm vi về lập và trình bày BCTC khác. Như đã giảng giải trong đoạn A46 Chuẩn mực này, thông tin bổ sung này thuộc phạm vi của ý kiến kiểm toán vì nó ko thể được tách biệt rõ ràng khỏi BCTC.

(a)              Nếu thuyết minh sai về mức độ tuân thủ phạm vi về lập và trình bày BCTC khác nói trên, kiểm toán viên phải đưa ra ý kiến kiểm toán ko phải là ý kiến chấp nhận toàn phần theo Chuẩn mực kiểm toán Việt Nam số 705.

(b)              Nếu thuyết minh ko sai, nhưng kiểm toán viên nhận thấy thuyết minh đó là quan yếu để giúp người sử dụng hiểu đúng về BCTC, kiểm toán viên cần bổ sung một đoạn “Vấn đề cần nhấn mạnh”, theo Chuẩn mực kiểm toán Việt Nam số 706, để hướng sự chú ý tới thuyết minh đó.

Những trách nhiệm báo cáo khác (hướng dẫn đoạn 38 – 39 Chuẩn mực này)

A34.   Ở Việt Nam, kiểm toán viên sở hữu thể sở hữu thêm trách nhiệm báo cáo về những vấn đề khác, ngoài trách nhiệm đưa ra ý kiến kiểm toán về BCTC theo quy định của những chuẩn mực kiểm toán Việt Nam. Ví dụ, kiểm toán viên sở hữu thể được yêu cầu báo cáo về những vấn đề nhất định mà kiểm toán viên phát hiện ra trong quá trình kiểm toán. Ngoài ra, kiểm toán viên sở hữu thể phải thực hiện và báo cáo về một số thủ tục kiểm toán bổ sung hoặc đưa ra ý kiến về một số vấn đề cụ thể, ví dụ về sự đầy đủ của những chứng từ kế toán, sổ kế toán của đơn vị.

A35.   Trong một số trường hợp, pháp luật và những quy định sở hữu liên quan sở hữu thể yêu cầu hoặc cho phép kiểm toán viên báo cáo về những trách nhiệm khác này trong báo cáo kiểm toán về BCTC. Trong những trường hợp khác, kiểm toán viên sở hữu thể phải hoặc được phép báo cáo về những trách nhiệm này trong một báo cáo riêng.

A36.   Những trách nhiệm báo cáo khác này được trình bày trong một mục riêng của báo cáo kiểm toán để phân biệt rõ những trách nhiệm này với trách nhiệm đưa ra ý kiến kiểm toán về BCTC theo những chuẩn mực kiểm toán Việt Nam. Mục riêng này sở hữu thể bao gồm những tiêu đề nhỏ, nếu thích hợp, để khái quát nội dung của những đoạn mô tả những trách nhiệm báo cáo khác.

Chữ ký của kiểm toán viên (hướng dẫn đoạn 40 Chuẩn mực này)

A37.    Con số kiểm toán phải sở hữu 2 chữ ký của 2 kiểm toán viên hành nghề, dưới mỗi chữ ký phải ghi rõ họ và tên, số đăng ký hành nghề kiểm toán. Chữ ký thứ nhất trên báo cáo kiểm toán là của kiểm toán viên hành nghề được giao phụ trách cuộc kiểm toán và chữ ký thứ hai là của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp kiểm toán hoặc người được uỷ quyền bằng văn bản của người đại diện theo pháp luật. Người đại diện theo pháp luật hoặc người được ủy quyền bằng văn bản của người đại diện theo pháp luật được ký báo cáo kiểm toán phải là thành viên Ban Giám đốc phụ trách tổng thể cuộc kiểm toán.

Kiểm toán viên hành nghề được giao phụ trách cuộc kiểm toán chịu trách nhiệm ký tên trên báo cáo kiểm toán là người sở hữu vai trò quan yếu ngay sau thành viên Ban Giám đốc phụ trách tổng thể cuộc kiểm toán, chịu trách nhiệm trực tiếp trong việc chỉ đạo, thực hiện, giám sát, soát xét công việc của nhóm kiểm toán. Doanh nghiệp kiểm toán quy định cụ thể trách nhiệm, nghĩa vụ của kiểm toán viên hành nghề được giao phụ trách cuộc kiểm toán.

Trên chữ ký của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp kiểm toán hoặc người được uỷ quyền phải đóng dấu của doanh nghiệp kiểm toán (hoặc chi nhánh) chịu trách nhiệm phát hành báo cáo kiểm toán. Giữa những trang của báo cáo kiểm toán và BCTC đã được kiểm toán phải đóng dấu giáp lai bằng dấu của doanh nghiệp kiểm toán (hoặc chi nhánh).

 Ngày lập báo cáo kiểm toán (hướng dẫn đoạn 41 Chuẩn mực này)

A38.   Ngày lập báo cáo kiểm toán sẽ thông tin cho người sử dụng báo cáo kiểm toán biết rằng kiểm toán viên đã xem xét tác động của những sự kiện và giao dịch phát sinh mà kiểm toán viên biết được cho tới thời khắc ký báo cáo kiểm toán. Trách nhiệm của kiểm toán viên đối với những sự kiện và giao dịch phát sinh sau ngày lập báo cáo kiểm toán được quy định tại đoạn 10 – 17 Chuẩn mực kiểm toán Việt Nam số 560.

A39.   Do ý kiến mà kiểm toán viên đưa ra là ý kiến kiểm toán về BCTC và việc lập và trình bày BCTC là trách nhiệm của Ban Giám đốc đơn vị được kiểm toán, nên kiểm toán viên ko thể kết luận là đã thu thập đầy đủ chứng cứ kiểm toán thích hợp cho tới lúc kiểm toán viên đã thu thập được chứng cứ chứng tỏ rằng tất cả những báo cáo cấu thành bộ BCTC, kể cả những thuyết minh liên quan đã được lập và Ban Giám đốc chịu trách nhiệm đối với những báo cáo này.

A40.   Pháp luật và những quy định của một số nước quy định rõ những tư nhân hay phòng ban (ví dụ, thành viên Hội đồng quản trị) chịu trách nhiệm xác nhận rằng tất cả những báo cáo cấu thành bộ BCTC, kể cả những thuyết minh liên quan đã được lập, đồng thời xác định rõ trật tự phê duyệt cần thiết. Trong trường hợp này, kiểm toán viên phải thu thập chứng cứ về việc BCTC đã được phê duyệt trước lúc đề ngày lập báo cáo kiểm toán. Tuy nhiên, ở những nước khác, quá trình phê duyệt BCTC ko được quy định trong pháp luật và những quy định. Trong trường hợp này, kiểm toán viên cần xem xét những thủ tục mà đơn vị ứng dụng trong việc lập và phê duyệt BCTC cùng với việc xem xét cơ cấu tổ chức quản lý và quản trị của đơn vị để xác định những tư nhân hoặc phòng ban sở hữu thẩm quyền xác nhận rằng tất cả những báo cáo cấu thành bộ BCTC, kể cả những thuyết minh liên quan đã được lập. Trong một vài trường hợp, pháp luật và những quy định xác định thời khắc trong trật tự lập BCTC mà cuộc kiểm toán dự kiến được hoàn thành.

A41.   Một số nước sở hữu quy định là BCTC phải được những cổ đông phê duyệt lần cuối trước lúc phát hành rộng rãi cho công chúng. Trong trường hợp này, sự phê duyệt cuối cùng của những cổ đông ko phải là một thủ tục cần thiết để kiểm toán viên đưa ra kết luận đã thu thập đầy đủ chứng cứ kiểm toán thích hợp. Ngày phê duyệt BCTC theo những chuẩn mực kiểm toán Việt Nam là ngày mà cấp sở hữu thẩm quyền của đơn vị xác định rằng tất cả những báo cáo cấu thành bộ BCTC, kể cả những thuyết minh liên quan đã được lập, hoặc là ngày mà cấp sở hữu thẩm quyền của đơn vị xác nhận trách nhiệm của họ đối với những BCTC này, tuỳ theo ngày nào diễn ra sớm hơn.

Con số kiểm toán theo yêu cầu của pháp luật và những quy định (hướng dẫn đoạn 43 Chuẩn mực này)

A42.   Đoạn A55 Chuẩn mực kiểm toán Việt Nam số 200 giảng giải rằng kiểm toán viên sở hữu thể phải tuân thủ những yêu cầu của pháp luật và những quy định, ngoài việc tuân thủ những chuẩn mực kiểm toán Việt Nam. Trong trường hợp này, kiểm toán viên sở hữu thể phải sử dụng cách trình bày hoặc ngôn từ trong báo cáo kiểm toán khác với quy định trong chuẩn mực này. Như đã giảng giải trong đoạn 04 Chuẩn mực này, lúc cuộc kiểm toán đã được tiến hành theo những chuẩn mực kiểm toán Việt Nam, sự nhất quán trong báo cáo kiểm toán sẽ tăng độ tin cậy của báo cáo kiểm toán bằng việc tạo điều kiện nhận diện rõ ràng hơn những cuộc kiểm toán được tiến hành theo những chuẩn mực kiểm toán Việt Nam. Nếu sự khác biệt giữa những yêu cầu của pháp luật và những quy định so với những chuẩn mực kiểm toán Việt Nam chỉ liên quan tới cách trình bày và ngôn từ trong báo cáo kiểm toán và báo cáo kiểm toán bao gồm những nội dung tối thiểu được quy định đoạn 43(a) – (i) Chuẩn mực này thì báo cáo kiểm toán sở hữu thể tham chiếu tới những chuẩn mực kiểm toán Việt Nam. Theo đó, trong những trường hợp tương tự, kiểm toán viên được coi là đã tuân thủ những chuẩn mực kiểm toán Việt Nam, cho dù cách trình bày và ngôn từ trong báo cáo kiểm toán là tuân theo những yêu cầu của pháp luật và những quy định. Nếu những yêu cầu của pháp luật và những quy định ko tranh chấp với những chuẩn mực kiểm toán Việt Nam, việc ứng dụng cách trình bày và ngôn từ theo chuẩn mực này giúp người sử dụng báo cáo kiểm toán thuận tiện trông thấy rằng báo cáo kiểm toán được lập dựa trên kết quả của cuộc kiểm toán được thực hiện theo những chuẩn mực kiểm toán Việt Nam (Chuẩn mực kiểm toán Việt Nam số 210 nói tới những trường hợp pháp luật và những quy định yêu cầu về cách trình bày và ngôn từ trong báo cáo kiểm toán khác đáng kể so với yêu cầu của những chuẩn mực kiểm toán Việt Nam).

Con số kiểm toán cho những cuộc kiểm toán được tiến hành theo cả chuẩn mực kiểm  toán Việt Nam và chuẩn mực kiểm toán khác (hướng dẫn đoạn 44 Chuẩn mực này)

A43.   Kiểm toán viên sở hữu thể nêu rõ trong báo cáo kiểm toán là cuộc kiểm toán đã được tiến hành theo đồng thời chuẩn mực kiểm toán Việt Nam và chuẩn mực kiểm toán quốc tế hoặc chuẩn mực kiểm toán của một quốc gia khác lúc kiểm toán viên tuân thủ những chuẩn mực kiểm toán Việt Nam đồng thời cũng tuân thủ những chuẩn mực kiểm toán quốc tế hoặc chuẩn mực kiểm toán của một quốc gia khác sở hữu liên quan tới cuộc kiểm toán (xem đoạn A56 Chuẩn mực kiểm toán Việt Nam số 200).

A44.   Việc tham chiếu tới cả chuẩn mực kiểm toán Việt Nam và chuẩn mực kiểm toán quốc tế hoặc chuẩn mực kiểm toán của một quốc gia khác là ko thích hợp nếu sở hữu tranh chấp giữa những yêu cầu của những chuẩn mực này dẫn tới việc kiểm toán viên đưa ra ý kiến khác nhau hoặc ko trình bày một đoạn “Vấn đề cần nhấn mạnh” theo yêu cầu của những chuẩn mực kiểm toán Việt Nam trong những trường hợp cụ thể. Ví dụ, chuẩn mực kiểm toán của một quốc gia khác ko cho phép kiểm toán viên trình bày trong báo cáo kiểm toán một đoạn “Vấn đề cần nhấn mạnh” về tính hoạt động liên tục của đơn vị, trong lúc đoạn 19 Chuẩn mực kiểm toán Việt Nam số 570 lại yêu cầu kiểm toán viên phải trình bày đoạn “Vấn đề cần nhấn mạnh” trong trường hợp đó. Trong trường hợp này, báo cáo kiểm toán chỉ được tham chiếu tới những chuẩn mực kiểm toán (chuẩn mực kiểm toán Việt Nam, chuẩn mực kiểm toán quốc tế hoặc chuẩn mực kiểm toán của một quốc gia khác) mà kiểm toán viên tuân thủ trong quá trình lập báo cáo kiểm toán.

Những thông tin bổ sung được trình bày cùng BCTC (hướng dẫn đoạn 46 – 47 Chuẩn mực này)

A45.   Trong một số trường hợp, đơn vị được kiểm toán sở hữu thể được pháp luật và những quy định yêu cầu hoặc sở hữu thể tự nguyện lựa chọn trình bày cùng với BCTC những thông tin bổ sung mà phạm vi về lập và trình bày BCTC được ứng dụng ko yêu cầu. Ví dụ, thông tin bổ sung sở hữu thể được trình bày để tăng thêm sự hiểu biết của người sử dụng BCTC đối với phạm vi về lập và trình bày BCTC được ứng dụng hoặc giảng giải thêm về một số khoản mục cụ thể trên BCTC. Thông tin này thường được trình bày trong những phụ lục hoặc thuyết minh bổ sung.

A46.   Kiểm toán viên phải đưa ra ý kiến kiểm toán về những thông tin bổ sung ko thể được tách biệt rõ ràng với BCTC do nội dung và cách trình bày những thông tin đó. Ví dụ, những thuyết minh BCTC phải sở hữu phần giảng giải về mức độ tuân thủ của BCTC đó với một phạm vi về lập và trình bày BCTC khác. Kiểm toán viên cũng phải đưa ra ý kiến kiểm toán về những phụ lục hoặc thuyết minh bổ sung mà BCTC tham chiếu tới.

A47.   Nếu đoạn mô tả về những báo cáo cấu thành bộ BCTC trong phần mở đầu của báo cáo kiểm toán đã tham chiếu đầy đủ tới những thuyết minh thì phần mở đầu báo kiểm toán ko cần phải nêu cụ thể về những thông tin bổ sung thuộc phạm vi ý kiến kiểm toán.

A48.   Pháp luật và những quy định sở hữu thể ko yêu cầu phải kiểm toán thông tin bổ sung và Ban Giám đốc đơn vị được kiểm toán sở hữu thể ko yêu cầu kiểm toán viên đưa những thông tin bổ sung vào phạm vi kiểm toán BCTC.

A49.   Kiểm toán viên sở hữu thể giám định liệu cách trình bày những thông tin bổ sung chưa được kiểm toán sở hữu thể gây hiểu lầm là những thông tin bổ sung này đã được kiểm toán hay ko, ví dụ, vị trí những thông tin bổ sung chưa được kiểm toán trong BCTC và những thông tin bổ sung đã được kiểm toán, và liệu những thông tin đó sở hữu được ghi rõ là “chưa được kiểm toán” hay ko.

A50.   Ban Giám đốc đơn vị được kiểm toán sở hữu thể thay đổi cách trình bày đối với những thông tin bổ sung chưa được kiểm toán, làm cho những thông tin đó sở hữu thể bị hiểu là đã được kiểm toán, ví dụ:

(1)          Bỏ đi những tham chiếu từ BCTC tới những phụ lục bổ sung chưa được kiểm toán hoặc tới những thuyết minh chưa được kiểm toán để phân biệt rõ những thông tin đã được kiểm toán và chưa được kiểm toán.

(2)          Đặt những thông tin bổ sung chưa được kiểm toán ngoài BCTC, hoặc nếu sở hữu thể, ít nhất gộp những thuyết minh chưa được kiểm toán và đặt cuối cùng sau những thuyết minh đề xuất trong BCTC và nêu rõ là những thuyết minh đó chưa được kiểm toán. Những thuyết minh chưa được kiểm toán bị trình bày lẫn với những thuyết minh đã được kiểm toán sở hữu thể bị hiểu sai là đã được kiểm toán.

A51.   Thông tin bổ sung chưa được kiểm toán ko sở hữu tức là kiểm toán viên ko sở hữu trách nhiệm xem xét những thông tin đó để xác định điểm ko nhất quán trọng yếu so với BCTC đã được kiểm toán. Trách nhiệm của kiểm toán viên đối với những thông tin bổ sung chưa được kiểm toán nhất quán với những trách nhiệm được quy định tại Chuẩn mực kiểm toán Việt Nam số 720.

Phụ lục

(Hướng dẫn đoạn A14 Chuẩn mực này)

VÍ DỤ MINH HỌA VỀ BÁO CÁO KIỂM TOÁN VỀ BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Ví dụ 1:

Con số kiểm toán về BCTC được lập theo phạm vi về trình bày hợp lý được xây dựng nhằm thỏa mãn nhu cầu chung về thông tin tài chính của đông đảo người sử dụng.

Ví dụ 1(a): Vận dụng cho trường hợp sau:

(1)           Kiểm toán một bộ BCTC đầy đủ;

(2)           Con số tài chính do Ban Giám đốc đơn vị lập cho mục đích chung theo chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán (doanh nghiệp) Việt Nam và những quy định pháp lý sở hữu liên quan tới việc lập và trình bày BCTC,

(3)           Những điều khoản của hợp đồng kiểm toán nêu rõ trách nhiệm của Ban Giám đốc đối với BCTC theo Chuẩn mực kiểm toán Việt Nam số 210;

(4)           Kiểm toán viên chỉ sở hữu trách nhiệm kiểm toán BCTC.

 

Doanh nghiệp kiểm toán XYZ

Liên hệ, điện thoại, fax…

Số: … /20×2

 

BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP

Kính gửi: [Người nhận báo cáo kiểm toán]

 

Chúng tôi đã kiểm toán BCTC kèm theo của Doanh nghiệp ABC, được lập ngày…, từ trang…tới trang…., bao gồm Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/20×1, Con số kết quả hoạt động kinh doanh, Con số thay đổi vốn chủ sở hữu (nếu sở hữu), Con số lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày và Bản thuyết minh BCTC.

Trách nhiệm của Ban Giám đốc

Ban Giám đốc Doanh nghiệp chịu trách nhiệm về việc lập và trình bày trung thực và hợp lý BCTC của Doanh nghiệp theo chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán (doanh nghiệp) Việt Nam và những quy định pháp lý sở hữu liên quan tới việc lập và trình bày BCTC và chịu trách nhiệm về kiểm soát nội bộ mà Ban Giám đốc xác định là cần thiết để đảm bảo cho việc lập và trình bày BCTC ko sở hữu sơ sót trọng yếu do gian lận hoặc nhầm lẫn.

Trách nhiệm của Kiểm toán viên

Trách nhiệm của chúng tôi là đưa ra ý kiến về BCTC dựa trên kết quả của cuộc kiểm toán. Chúng tôi đã tiến hành kiểm toán theo những chuẩn mực kiểm toán Việt Nam. Những chuẩn mực này yêu cầu chúng tôi tuân thủ chuẩn mực và những quy định về đạo đức nghề nghiệp, lập kế hoạch và thực hiện cuộc kiểm toán để đạt được sự đảm bảo hợp lý về việc liệu BCTC của Doanh nghiệp sở hữu còn sơ sót trọng yếu hay ko.

Công việc kiểm toán bao gồm thực hiện những thủ tục nhằm thu thập những chứng cứ kiểm toán về những số liệu và thuyết minh trên BCTC. Những thủ tục kiểm toán được lựa chọn dựa trên xét đoán của kiểm toán viên, bao gồm giám định rủi ro sở hữu sơ sót trọng yếu trong BCTC do gian lận hoặc nhầm lẫn. Lúc thực hiện giám định những rủi ro này, kiểm toán viên đã xem xét kiểm soát nội bộ của Doanh nghiệp liên quan tới việc lập và trình bày BCTC trung thực, hợp lý nhằm thiết kế những thủ tục kiểm toán thích hợp với tình hình thực tế, tuy nhiên ko nhằm mục đích đưa ra ý kiến về hiệu quả của kiểm soát nội bộ của Doanh nghiệp. Công việc kiểm toán cũng bao gồm giám định tính thích hợp của những chính sách kế toán được ứng dụng và tính hợp lý của những ước tính kế toán của Ban Giám đốc cũng như giám định việc trình bày tổng thể BCTC.

Chúng tôi tin tưởng rằng những chứng cứ kiểm toán mà chúng tôi đã thu thập được là đầy đủ và thích hợp làm cơ sở vật chất cho ý kiến kiểm toán của chúng tôi.

Ý kiến của Kiểm toán viên

Theo ý kiến của chúng tôi, BCTC đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên những khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Doanh nghiệp ABC tại ngày 31/12/20×1, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, thích hợp với chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán (doanh nghiệp) Việt Nam và những quy định pháp lý sở hữu liên quan tới việc lập và trình bày BCTC.

[(Hà Nội), ngày…tháng…năm…]

Ví dụ 1(b): Vận dụng cho trường hợp sau:

(1)   Kiểm toán một bộ BCTC đầy đủ;

(2)   Con số tài chính do Ban Giám đốc đơn vị lập cho mục đích chung theo chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán (doanh nghiệp) Việt Nam và những quy định pháp lý sở hữu liên quan tới việc lập và trình bày BCTC;

(3)   Những điều khoản của hợp đồng kiểm toán nêu rõ trách nhiệm của Ban Giám đốc đối với BCTC theo Chuẩn mực kiểm toán Việt Nam số 210;

(4)   Ngoài trách nhiệm kiểm toán BCTC, kiểm toán viên sở hữu trách nhiệm báo cáo về những yêu cầu khác của pháp luật và những quy định.

 

Doanh nghiệp kiểm toán XYZ

Liên hệ, điện thoại, fax…

Số: … /20×2

 

BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP

Kính gửi: [Người nhận báo cáo kiểm toán]

 

Con số kiểm toán về BCTC

Chúng tôi đã kiểm toán BCTC kèm theo của Doanh nghiệp ABC, được lập ngày…, từ trang…tới trang…., bao gồm Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/20×1, Con số kết quả hoạt động kinh doanh, Con số thay đổi vốn chủ sở hữu (nếu sở hữu), Con số lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày và Bản thuyết minh BCTC.

Trách nhiệm của Ban Giám đốc

Ban Giám đốc Doanh nghiệp chịu trách nhiệm về việc lập và trình bày trung thực và hợp lý BCTC của Doanh nghiệp theo chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán (doanh nghiệp) Việt Nam và những quy định pháp lý sở hữu liên quan tới việc lập và trình bày BCTC và chịu trách nhiệm về kiểm soát nội bộ mà Ban Giám đốc xác định là cần thiết để đảm bảo cho việc lập và trình bày BCTC ko sở hữu sơ sót trọng yếu do gian lận hoặc nhầm lẫn.

Trách nhiệm của Kiểm toán viên

Trách nhiệm của chúng tôi là đưa ra ý kiến về BCTC dựa trên kết quả của cuộc kiểm toán. Chúng tôi đã tiến hành kiểm toán theo những chuẩn mực kiểm toán Việt Nam. Những chuẩn mực này yêu cầu chúng tôi tuân thủ chuẩn mực và những quy định về đạo đức nghề nghiệp, lập kế hoạch và thực hiện cuộc kiểm toán để đạt được sự đảm bảo hợp lý về việc liệu BCTC của Doanh nghiệp sở hữu còn sơ sót trọng yếu hay ko.

Công việc kiểm toán bao gồm thực hiện những thủ tục nhằm thu thập những chứng cứ kiểm toán về những số liệu và thuyết minh trên BCTC. Những thủ tục kiểm toán được lựa chọn dựa trên xét đoán của kiểm toán viên, bao gồm giám định rủi ro sở hữu sơ sót trọng yếu trong BCTC do gian lận hoặc nhầm lẫn. Lúc thực hiện giám định những rủi ro này, kiểm toán viên đã xem xét kiểm soát nội bộ của Doanh nghiệp liên quan tới việc lập và trình bày BCTC trung thực, hợp lý nhằm thiết kế những thủ tục kiểm toán thích hợp với tình hình thực tế, tuy nhiên ko nhằm mục đích đưa ra ý kiến về hiệu quả của kiểm soát nội bộ của Doanh nghiệp. Công việc kiểm toán cũng bao gồm giám định tính thích hợp của những chính sách kế toán được ứng dụng và tính hợp lý của những ước tính kế toán của Ban Giám đốc cũng như giám định việc trình bày tổng thể BCTC.

Chúng tôi tin tưởng rằng những chứng cứ kiểm toán mà chúng tôi đã thu thập được là đầy đủ và thích hợp làm cơ sở vật chất cho ý kiến kiểm toán của chúng tôi.

Ý kiến của Kiểm toán viên

Theo ý kiến của chúng tôi, BCTC đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên những khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Doanh nghiệp ABC tại ngày 31/12/20×1, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, thích hợp với chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán (doanh nghiệp) Việt Nam và những quy định pháp lý sở hữu liên quan tới việc lập và trình bày BCTC.

 

Con số về những yêu cầu khác của pháp luật và những quy định

[Hình thức và nội dung của mục này trong báo cáo kiểm toán sẽ thay đổi tùy thuộc vào trách nhiệm báo cáo khác của kiểm toán viên.]

[(Hà Nội), ngày…tháng…năm…]

Ví dụ 1(c): Vận dụng cho trường hợp sau:

(1)     Hai doanh nghiệp kiểm toán liên danh thực hiện hợp đồng kiểm toán

(2)     Kiểm toán một bộ BCTC đầy đủ;

(3)     Con số tài chính do Ban Giám đốc đơn vị lập cho mục đích chung theo Chuẩn mực kế toán, Chế độ kế toán (doanh nghiệp) Việt Nam và những quy định pháp lý sở hữu liên quan tới việc lập và trình bày BCTC;

(4)     Những điều khoản của hợp đồng kiểm toán nêu rõ trách nhiệm của Ban Giám đốc đối với BCTC theo Chuẩn mực kiểm toán Việt Nam số 210;

(5)     Ngoài trách nhiệm kiểm toán BCTC, kiểm toán viên sở hữu trách nhiệm báo cáo về những yêu cầu khác của pháp luật và những quy định.

 

Liên hệ, điện thoại, fax…Doanh nghiệp kiểm toán DEF

Liên hệ, điện thoại, fax…

 

Số: … /20×2

 

BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP

Kính gửi: [Người nhận báo cáo kiểm toán]

 

Con số kiểm toán về BCTC

Chúng tôi (Doanh nghiệp kiểm toán XYZ và Doanh nghiệp kiểm toán DEF) đã kiểm toán BCTC kèm theo của Doanh nghiệp ABC, được lập ngày…, từ trang…tới trang…., bao gồm Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/20×1, Con số kết quả hoạt động kinh doanh, Con số thay đổi vốn chủ sở hữu (nếu sở hữu), Con số lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày và Bản thuyết minh BCTC.

Trách nhiệm của Ban Giám đốc

Ban Giám đốc Doanh nghiệp chịu trách nhiệm về việc lập và trình bày trung thực và hợp lý BCTC của Doanh nghiệp theo chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán (doanh nghiệp) Việt Nam và những quy định pháp lý sở hữu liên quan tới việc lập và trình bày BCTC và chịu trách nhiệm về kiểm soát nội bộ mà Ban Giám đốc xác định là cần thiết để đảm bảo cho việc lập và trình bày BCTC ko sở hữu sơ sót trọng yếu do gian lận hoặc nhầm lẫn.

Trách nhiệm của Kiểm toán viên

Trách nhiệm của chúng tôi là đưa ra ý kiến về BCTC dựa trên kết quả của cuộc kiểm toán. Chúng tôi đã tiến hành kiểm toán theo những chuẩn mực kiểm toán Việt Nam. Những chuẩn mực này yêu cầu chúng tôi tuân thủ chuẩn mực và những quy định về đạo đức nghề nghiệp, lập kế hoạch và thực hiện cuộc kiểm toán để đạt được sự đảm bảo hợp lý về việc liệu BCTC của Doanh nghiệp sở hữu còn sơ sót trọng yếu hay ko.

Công việc kiểm toán bao gồm thực hiện những thủ tục nhằm thu thập những chứng cứ kiểm toán về những số liệu và thuyết minh trên BCTC. Những thủ tục kiểm toán được lựa chọn dựa trên xét đoán của kiểm toán viên, bao gồm giám định rủi ro sở hữu sơ sót trọng yếu trong BCTC do gian lận hoặc nhầm lẫn. Lúc thực hiện giám định những rủi ro này, kiểm toán viên đã xem xét kiểm soát nội bộ của Doanh nghiệp liên quan tới việc lập và trình bày BCTC trung thực, hợp lý nhằm thiết kế những thủ tục kiểm toán thích hợp với tình hình thực tế, tuy nhiên ko nhằm mục đích đưa ra ý kiến về hiệu quả của kiểm soát nội bộ của Doanh nghiệp. Công việc kiểm toán cũng bao gồm giám định tính thích hợp của những chính sách kế toán được ứng dụng và tính hợp lý của những ước tính kế toán của Ban Giám đốc cũng như giám định việc trình bày tổng thể BCTC.

Chúng tôi tin tưởng rằng những chứng cứ kiểm toán mà chúng tôi đã thu thập được là đầy đủ và thích hợp làm cơ sở vật chất cho ý kiến kiểm toán của chúng tôi.

Ý kiến của Kiểm toán viên

Theo ý kiến của chúng tôi, BCTC đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên những khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Doanh nghiệp ABC tại ngày 31/12/20×1, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, thích hợp với chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán (doanh nghiệp) Việt Nam và những quy định pháp lý sở hữu liên quan tới việc lập và trình bày BCTC.

 

Con số về những yêu cầu khác của pháp luật và những quy định

[Hình thức và nội dung của mục này trong báo cáo kiểm toán sẽ thay đổi tùy thuộc vào trách nhiệm báo cáo khác của kiểm toán viên.]

 

Doanh nghiệp kiểm toán XYZ

Doanh nghiệp kiểm toán DEF

Số Giấy CN ĐKHN kiểm toán:…

Ví dụ 2:

Con số kiểm toán về BCTC được lập theo phạm vi về tuân thủ được xây dựng nhằm thỏa mãn nhu cầu chung về thông tin tài chính của đông đảo người sử dụng.

Vận dụng cho trường hợp sau:

(1)           Kiểm toán một bộ BCTC đầy đủ theo yêu cầu của pháp luật và những quy định;

(2)           Con số tài chính do Ban Giám đốc đơn vị lập cho mục đích chung theo phạm vi về lập và trình bày BCTC của Việt Nam (là phạm vi, gồm pháp luật và những quy định, được xây dựng nhằm thỏa mãn nhu cầu chung về thông tin tài chính của đông đảo người sử dụng BCTC, nhưng ko phải là phạm vi về trình bày hợp lý);

(3)           Những điều khoản của hợp đồng kiểm toán nêu rõ trách nhiệm của Ban Giám đốc đối với BCTC theo Chuẩn mực kiểm toán Việt Nam số 210.

 

 

Doanh nghiệp kiểm toán XYZ

Liên hệ, điện thoại, fax…

Số: … /20×2

 

BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP

 

Kính gửi: [Người nhận báo cáo kiểm toán]

Chúng tôi đã kiểm toán BCTC kèm theo của Doanh nghiệp ABC, được lập ngày…, từ trang…tới trang…., bao gồm Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/20×1, Con số kết quả hoạt động kinh doanh, Con số thay đổi vốn chủ sở hữu (nếu sở hữu), Con số lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày và Bản thuyết minh BCTC.

Trách nhiệm của Ban Giám đốc

Ban Giám đốc Doanh nghiệp chịu trách nhiệm về việc lập và trình bày BCTC của Doanh nghiệp tuân thủ [khuôn khổ về lập và trình bày báo cáo tài chính được áp dụng] và chịu trách nhiệm về kiểm soát nội bộ mà Ban Giám đốc xác định là cần thiết để đảm bảo cho việc lập và trình bày Con số tài chính ko sở hữu sơ sót trọng yếu do gian lận hoặc nhầm lẫn.

Trách nhiệm của Kiểm toán viên

Trách nhiệm của chúng tôi là đưa ra ý kiến về BCTC dựa trên kết quả của cuộc kiểm toán. Chúng tôi đã tiến hành kiểm toán theo những chuẩn mực kiểm toán Việt Nam. Những chuẩn mực này yêu cầu chúng tôi tuân thủ chuẩn mực và những quy định về đạo đức nghề nghiệp, lập kế hoạch và thực hiện cuộc kiểm toán để đạt được sự đảm bảo hợp lý về việc BCTC của Doanh nghiệp sở hữu còn sơ sót trọng yếu hay ko.

Công việc kiểm toán bao gồm thực hiện những thủ tục nhằm thu thập những chứng cứ kiểm toán về những số liệu và thuyết minh trên BCTC. Những thủ tục kiểm toán được lựa chọn dựa trên xét đoán của kiểm toán viên, bao gồm giám định rủi ro sở hữu sơ sót trọng yếu trong BCTC do gian lận hoặc nhầm lẫn. Lúc thực hiện giám định những rủi ro này, kiểm toán viên đã xem xét kiểm soát nội bộ của Doanh nghiệp liên quan tới việc lập và trình bày BCTC nhằm thiết kế những thủ tục kiểm toán thích hợp với tình hình thực tế, tuy nhiên ko nhằm mục đích đưa ra ý kiến về hiệu quả của kiểm soát nội bộ của Doanh nghiệp. Công việc kiểm toán cũng bao gồm giám định tính thích hợp của những chính sách kế toán được ứng dụng và tính hợp lý của những ước tính kế toán của Ban Giám đốc cũng như giám định việc trình bày tổng thể BCTC.

Chúng tôi tin tưởng rằng những chứng cứ kiểm toán mà chúng tôi đã thu thập được là đầy đủ và thích hợp làm cơ sở vật chất cho ý kiến kiểm toán của chúng tôi.

Ý kiến của Kiểm toán viên

Theo ‎ý kiến của chúng tôi, BCTC của Doanh nghiệp ABC cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12 /20×1 đã được lập trên những khía cạnh trọng yếu, tuân thủ [khuôn khổ về lập và trình bày báo cáo tài chính được áp dụng].

[(Hà Nội), ngày…tháng…năm…]

Ví dụ 3:

Con số kiểm toán về BCTC thống nhất được lập theo phạm vi về trình bày hợp lý được xây dựng nhằm thỏa mãn nhu cầu chung về thông tin tài chính của đông đảo người sử dụng.

Ví dụ 3 (a): Vận dụng cho trường hợp sau:

(1)           Kiểm toán báo tài chính thống nhất do Ban Tổng Giám đốc đơn vị mẹ (Tập đoàn, Tổng Doanh nghiệp) lập cho mục đích chung theo chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán (doanh nghiệp) Việt Nam và những quy định pháp lý sở hữu liên quan tới việc lập và trình bày BCTC thống nhất;

(2)           Những điều khoản của hợp đồng kiểm toán tập đoàn nêu rõ trách nhiệm của Ban Tổng Giám đốc đối với BCTC thống nhất theo Chuẩn mực kiểm toán Việt Nam số 210;

(3)           Kiểm toán viên chỉ sở hữu trách nhiệm kiểm toán BCTC thống nhất.

 

 

Doanh nghiệp kiểm toán XYZ

Liên hệ, điện thoại, fax…

Số: … /20×2

 

BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP

 

Kính gửi: [Người nhận báo cáo kiểm toán]

Chúng tôi đã kiểm toán BCTC thống nhất kèm theo của Tập đoàn (Tổng Doanh nghiệp) ABC, được lập ngày…, từ trang…tới trang…., bao gồm Bảng cân đối kế toán thống nhất tại ngày 31/12/20×1, Con số kết quả hoạt động kinh doanh thống nhất, Con số thay đổi vốn chủ sở hữu thống nhất (nếu sở hữu), Con số lưu chuyển tiền tệ thống nhất cho năm tài chính kết thúc cùng ngày và Bản thuyết minh BCTC thống nhất.

Trách nhiệm của Ban Tổng Giám đốc

Ban Tổng Giám đốc Tập đoàn (Tổng Doanh nghiệp) chịu trách nhiệm về việc lập và trình bày trung thực và hợp lý BCTC thống nhất của Tập đoàn (Tổng Doanh nghiệp) theo chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán (doanh nghiệp) Việt Nam và những quy định pháp lý sở hữu liên quan tới việc lập và trình bày BCTC thống nhất và chịu trách nhiệm về kiểm soát nội bộ mà Ban Tổng Giám đốc xác định là cần thiết để đảm bảo cho việc lập và trình bày BCTC thống nhất ko sở hữu sơ sót trọng yếu do gian lận hoặc nhầm lẫn.

Trách nhiệm của Kiểm toán viên

Trách nhiệm của chúng tôi là đưa ra ý kiến về BCTC thống nhất dựa trên kết quả của cuộc kiểm toán. Chúng tôi đã tiến hành kiểm toán theo những chuẩn mực kiểm toán Việt Nam. Những chuẩn mực này yêu cầu chúng tôi tuân thủ chuẩn mực và những quy định về đạo đức nghề nghiệp, lập kế hoạch và thực hiện cuộc kiểm toán để đạt được sự đảm bảo hợp lý về việc liệu BCTC thống nhất của Tập đoàn (Tổng Doanh nghiệp) sở hữu còn sơ sót trọng yếu hay ko.

Công việc kiểm toán bao gồm thực hiện những thủ tục nhằm thu thập những chứng cứ kiểm toán về những số liệu và thuyết minh trên BCTC thống nhất. Những thủ tục kiểm toán được lựa chọn dựa trên xét đoán của kiểm toán viên, bao gồm giám định rủi ro sở hữu sơ sót trọng yếu trong BCTC thống nhất do gian lận hoặc nhầm lẫn. Lúc thực hiện giám định những rủi ro này, kiểm toán viên đã xem xét kiểm soát nội bộ của Tập đoàn (Tổng Doanh nghiệp) liên quan tới việc lập và trình bày BCTC thống nhất trung thực, hợp lý nhằm thiết kế những thủ tục kiểm toán thích hợp với tình hình thực tế, tuy nhiên ko nhằm mục đích đưa ra ý kiến về hiệu quả của kiểm soát nội bộ của Tập đoàn (Tổng Doanh nghiệp). Công việc kiểm toán cũng bao gồm giám định tính thích hợp của những chính sách kế toán được ứng dụng và tính hợp lý của những ước tính kế toán của Ban Tổng Giám đốc cũng như giám định việc trình bày tổng thể BCTC thống nhất.

Chúng tôi tin tưởng rằng những chứng cứ kiểm toán mà chúng tôi đã thu thập được là đầy đủ và thích hợp để làm cơ sở vật chất cho ý kiến kiểm toán của chúng tôi .

Ý kiến của Kiểm toán viên

Theo ý kiến của chúng tôi, BCTC thống nhất đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên những khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Tập đoàn (Tổng Doanh nghiệp) ABC tại ngày 31/12/20×1, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, thích hợp với chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán (doanh nghiệp) Việt Nam và những quy định pháp lý sở hữu liên quan tới việc lập và trình bày BCTC thống nhất.

 

[(Hà Nội), ngày…tháng…năm…]

Ví dụ 3(b): Vận dụng cho trường hợp sau:

(1)           Kiểm toán báo tài chính thống nhất do Ban Tổng Giám đốc đơn vị mẹ (Tập đoàn, Tổng Doanh nghiệp) lập cho mục đích chung theo chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán (doanh nghiệp) Việt Nam và những quy định pháp lý sở hữu liên quan tới việc lập và trình bày BCTC thống nhất;

(2)           Những điều khoản của hợp đồng kiểm toán tập đoàn nêu rõ trách nhiệm của Ban Tổng Giám đốc đối với BCTC thống nhất theo Chuẩn mực kiểm toán Việt Nam số 210;

(3)           Ngoài trách nhiệm kiểm toán BCTC thống nhất, kiểm toán viên sở hữu trách nhiệm báo cáo về những yêu cầu khác của pháp luật và những quy định.

 

 

Doanh nghiệp kiểm toán XYZ

Liên hệ, điện thoại, fax…

Số: … /20×2

 

BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP

 

Kính gửi: [Người nhận báo cáo kiểm toán]

Con số kiểm toán về BCTC thống nhất

Chúng tôi đã kiểm toán BCTC thống nhất kèm theo của Tập đoàn (Tổng Doanh nghiệp) ABC, được lập ngày…, từ trang…tới trang…., bao gồm Bảng cân đối kế toán thống nhất tại ngày 31/12/20×1, Con số kết quả hoạt động kinh doanh thống nhất, Con số thay đổi vốn chủ sở hữu thống nhất (nếu sở hữu), Con số lưu chuyển tiền tệ thống nhất cho năm tài chính kết thúc cùng ngày và Bản thuyết minh BCTC thống nhất.

Trách nhiệm của Ban Tổng Giám đốc

Ban Tổng Giám đốc Tập đoàn (Tổng Doanh nghiệp) chịu trách nhiệm về việc lập và trình bày trung thực và hợp lý BCTC thống nhất của Tập đoàn (Tổng Doanh nghiệp) theo chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán (doanh nghiệp) Việt Nam và những quy định pháp lý sở hữu liên quan tới việc lập và trình bày BCTC thống nhất và chịu trách nhiệm về kiểm soát nội bộ mà Ban Tổng Giám đốc xác định là cần thiết để đảm bảo cho việc lập và trình bày BCTC thống nhất ko sở hữu sơ sót trọng yếu do gian lận hoặc nhầm lẫn.

Trách nhiệm của Kiểm toán viên

Trách nhiệm của chúng tôi là đưa ra ý kiến về BCTC thống nhất dựa trên kết quả của cuộc kiểm toán. Chúng tôi đã tiến hành kiểm toán theo những chuẩn mực kiểm toán Việt Nam. Những chuẩn mực này yêu cầu chúng tôi tuân thủ chuẩn mực và những quy định về đạo đức nghề nghiệp, lập kế hoạch và thực hiện cuộc kiểm toán để đạt được sự đảm bảo hợp lý về việc liệu BCTC thống nhất của Tập đoàn (Tổng Doanh nghiệp) sở hữu còn sơ sót trọng yếu hay ko.

Công việc kiểm toán bao gồm thực hiện những thủ tục nhằm thu thập những chứng cứ kiểm toán về những số liệu và thuyết minh trên BCTC thống nhất. Những thủ tục kiểm toán được lựa chọn dựa trên xét đoán của kiểm toán viên, bao gồm giám định rủi ro sở hữu sơ sót trọng yếu trong BCTC thống nhất do gian lận hoặc nhầm lẫn. Lúc thực hiện giám định những rủi ro này, kiểm toán viên đã xem xét kiểm soát nội bộ của Tập đoàn (Tổng Doanh nghiệp) liên quan tới việc lập và trình bày BCTC thống nhất trung thực, hợp lý nhằm thiết kế những thủ tục kiểm toán thích hợp với tình hình thực tế, tuy nhiên ko nhằm mục đích đưa ra ý kiến về hiệu quả của kiểm soát nội bộ của Tập đoàn (Tổng Doanh nghiệp). Công việc kiểm toán cũng bao gồm giám định tính thích hợp của những chính sách kế toán được ứng dụng và tính hợp lý của những ước tính kế toán của Ban Tổng Giám đốc cũng như giám định việc trình bày tổng thể BCTC thống nhất.

Chúng tôi tin tưởng rằng những chứng cứ kiểm toán mà chúng tôi đã thu thập được là đầy đủ và thích hợp để làm cơ sở vật chất cho ý kiến kiểm toán của chúng tôi.

Ý kiến của Kiểm toán viên

Theo ý kiến của chúng tôi, BCTC thống nhất đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên những khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Tập đoàn (Tổng Doanh nghiệp) ABC tại ngày 31/12/20×1, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, thích hợp với chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán (doanh nghiệp) Việt Nam và những quy định pháp lý sở hữu liên quan tới việc lập và trình bày BCTC thống nhất.

Con số về những yêu cầu khác của pháp luật và những quy định

[Hình thức và nội dung của mục này trong báo cáo kiểm toán sẽ thay đổi tùy thuộc vào trách nhiệm báo cáo khác của kiểm toán viên.]

[(Hà Nội), ngày…tháng…năm…]

*****

5/5 - (1 bình chọn)

Originally posted 2019-01-06 16:08:20.

Bình luận