Mức lương hưu hằng tháng được tính như thế nào?

Theo quy định tại Khoản 1,2,3 Điều 28 Nghị định số 152/2006/NĐ-CP ngày 22 tháng 12 năm 2006 của Chính phủ;

– Mức lương hưu hằng tháng của người lao động với đủ điều kiện được tính bằng 45% mức bình quân tiền lương, tiền công tháng đóng bảo hiểm xã hội, tương ứng với mười lăm năm đóng bảo hiểm xã hội tính thêm 2% đối với nam, 3% đối với nữ; mức tối đa bằng 75%.

– Đối với người lao động hưởng lương hưu bị lúc suy giảm khả năng lao động thì cứ mỗi năm nghỉ hưu trước tuổi quy định thì mức lương hưởng giảm  đi 1%.

– Mức lương hưu hằng tháng thấp nhất bằng mức lương tối thiểu chung.

Rate this post

Bình luận