Hiện trạng nông thôn Hà Tĩnh trước khi triển khai xây dựng nông thôn mới

Để giám định thực trạng NN, ND, NT theo “Quyết định số 491/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ”[70], UBND tỉnh Hà Tĩnh đã chỉ đạo rà soát, giám định thực trạng 19 tiêu chí trước lúc thực hiện CTMTQG XDNTM, kết quả: mang 1 xã đạt 15 tiêu chí; 18 xã đạt từ 10 – 14 tiêu chí; 144 xã đạt từ 5 – 9 tiêu chí; đặc trưng mang 72 xã đạt dưới 5 tiêu chí. Tương tự, Hà Tĩnh là tỉnh gặp nhiều khó khăn, với điểm xuất phát thấp trước lúc thực hiện XDNTM, số tiêu chí bình quân mới đạt 4,1 tiêu chí/xã so với mức trung bình chung của cả nước là 4,7 tiêu chí/xã

Rate this post

Bình luận