Khái niệm về chính sách kinh tế

Lúc nói tới phạm trù chính sách kinh tế, trước hết cần phải làm rõ: Chính sách là gì, người nào là người tạo ra nó, nó tác động tới người nào, tới chiếc gì?

Chính sách được hiểu là phương tiện, là giải pháp can thiệp của Nhà nước vào một ngành, một ngành nghề hay toàn bộ nền kinh tế theo những mục tiêu nhất định, với những điều kiện thực hiện nhất định và trong một thời hạn xác định.

Chính sách kinh tế nói tới phương tiện, giải pháp can thiệp của chính phủ vận dụng vào ngành nghề kinh tế. Chính sách kinh tế thường bị chi phối từ những chính đảng, nhóm lợi ích mang quyền lực trong nước, những cơ quan quốc tế như Quỹ tiền tệ quốc tế, Nhà băng toàn cầu hay tổ chức thương nghiệp toàn cầu.

Theo James Anderson: “Chính sách là một quá trình hành động mang mục đích theo đuổi bởi một hoặc nhiều chủ thể trong việc khắc phục những vấn đề mà họ quan tâm”

Nghị định 34/2016/NĐ-CP – Quy định chi tiết một số điều và giải pháp thực hiện Luật Ban hành VBQPPL- ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định: “Chính sách là định hướng, giải pháp của Nhà nước để khắc phục vấn đề của thực tiễn nhằm đạt được Mục tiêu nhất định.” [59]

Tương tự, mang thể hiểu: “Chính sách là chương trình định hướng, giải pháp hành động của Nhà nước do những nhà lãnh đạo hay nhà quản lý đề ra để khắc phục một vấn đề của thực tiễn nào đó nhằm đạt được mục tiêu nhất định thuộc phạm vi, thẩm quyền của mình” hoặc chính sách kinh tế là một hệ thống những quan niệm, mục tiêu phương thức phương tiện mà chủ thể quản lý sử dụng tác động lên hành vi của chủ thể và đối tượng nhằm thực hiện những nội dung quản lý kinh tế hướng tới những mục tiêu đã xác định. Nói cách khác, chính sách kinh tế của Nhà nước đó là những giải pháp mà nhà nước sử dụng để xử lý và khắc phục những nội dung kinh tế to trong quá trình hoạt động và phát triển của nền kinh tế quốc dân.

Những chính sách do những cơ quan hay các đơn vị quản lý chính quyền trong bộ máy Nhà nước ban hành nhằm khắc phục những vấn đề mang tính cùng đồng được gọi là chính sách công. Tới bây giờ mang nhiều quan niệm về khái niệm chính sách công.

Còn Peter Aucoin lại khẳng định: “Chính sách công bao gồm những hoạt động thực tế do Chính phủ tiến hành”.

Những chính sách mang thể được đề ra và thực hiện ở những tầng nấc, cấp độ khác nhau, từ những tổ chức quốc tế tới từng quốc gia, từ Nhà nước tới các đơn vị quản lý, đơn vị, tổ chức chính trị xã hội cơ sở vật chất, doanh nghiệp, nhằm khắc phục những vấn đề đặt ra cho mỗi tổ chức đó và chúng chỉ mang hiệu lực thi hành trong tổ chức đó.

Trên cơ sở vật chất những khái niệm chung về CSKT của Nhà nước để tạo ra yêu cầu nghiên cứu CSKT của chính quyền địa phương trong luận án, tác giả mạnh dạn đề xuất và thống nhất sử dụng khái niệm: “Chính sách kinh tế của Nhà nước địa phương (chính quyền địa phương) tương trợ DN là định hướng, giải pháp của Chính quyền để khắc phục vấn đề đặt ra và nhằm đạt được mục tiêu phát triển và tăng NLCT cho DN thích hợp với đặc điểm, nguồn lực và thẩm quyền địa phương”.

Rate this post

Bình luận