Xử lý dữ liệu thống kê và tổng hợp ý kiến từ doanh nghiệp

Khảo sát được thực hiện dựa trên bộ tiêu chí TTX cho doanh nghiệp SXXM đã đề xuất tại mục 4.3, bao gồm 29 chỉ số thuộc 7 tiêu chí: năng lượng và tài nguyên, môi trường, kết quả kinh tế, lao động, sản phẩm, tái chế, và chính sách doanh nghiệp.

 Điểm trung bình về sự cần thiết của mỗi khía cạnh đo lường tăng trưởng xanh cho doanh nghiệp SXXM từ 3.7000 đến 4.6667, chi tiết trong Bảng 4.8:

Kết quả về 7 tiêu chuẩn đánh giá của các chỉ số 

Bảng 4.9 cho thấy điểm số trung bình của mỗi chỉ số theo các tiêu chuẩn:

Rate this post

Bình luận