Tài khoản 152 – Nguyên liệu, vật liệu

Tài khoản này tiêu dùng để phản ánh trị giá hiện mang và tình hình biến động tăng giảm của những loại vật liệu, vật liệu trong kho của doanh nghiệp.
Vật liệu, vật liệu của doanh nghiệp là những đối tượng lao động sắm ngoài hoặc tự chế biến tiêu dùng cho mục đích sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Nguyên liệu, vật liệu phản ánh vào tài khoản này được phân loại như sau:

– Vật liệu, vật liệu chính;
– Vật liệu phụ;
– Nhiên liệu;
– Phụ tùng thay thế;
– Vật liệu và thiết bị xây dựng cơ bản.

1. Vật liệu, vật liệu chính: Là những loại vật liệu, vật liệu lúc tham gia vào quá trình sản xuất thì cấu thành thực thể vật chất, thực thể chính của sản phẩm. Vì vậy khái niệm vật liệu, vật liệu chính gắn liền với từng doanh nghiệp sản xuất cụ thể. Trong những doanh nghiệp kinh doanh thương nghiệp, nhà cung cấp,… ko đặt ra khái niệm vật liệu chính, vật liệu phụ. Vật liệu vật liệu chính cũng bao gồm cả nửa thành phẩm sắm ngoài với mục đích tiếp tục quá trình sản xuất chế tạo sản phẩm.

2. Vật liệu phụ: Là những loại vật liệu lúc tham gia vào quá trình sản xuất, ko cấu thành thực thể chính của sản phẩm nhưng mang thể kết hợp với vật liệu chính làm thay đổi, màu sắc, mùi vị, hình dáng bên ngoài, tăng thêm chất lượng sản phẩm hoặc tạo điều kiện cho quá trình chế tạo sản phẩm được thực hiện thông thường, hoặc phục vụ cho nhu cầu khoa học, kỹ thuật, bảo quản đóng gói, phuc vụ cho quá trình lao động.

3. Nhiên liệu: Là những thứ mang tác dụng phân phối nhiệt lượng cho quá trình sản xuất, kinh doanh tạo điều kiện cho quá trình chế tạo sản phẩm diễn ra thông thường. Nhiên liệu mang thể tồn tại ở thể lỏng, thể rắn, và thể khí.

4. Phụ tùng thay thế: Là những loại vật tư tiêu dùng để thay thế, sửa chữa máy móc thiết bị, phương tiện vận tải, dụng cụ, dụng cụ sản xuất.

5. Vật liệu và thiết bị XDCB: Là những loại vật liệu thiết bị được sử dụng vào công việc XDCB. Đối với thiết bị XDCB bao gồm cả thiết bị cần lắp, ko cần lắp, dụng cụ, khí cụ, và vật kết cấu tiêu dùng để lắp đặt vào dự án XDCB.

HẠCH TOÁN TÀI KHOẢN NÀY CẦN TÔN TRỌNG MỘT SỐ QUY ĐỊNH SAU

1. Kế toán, nhập, xuất, tồn kho vật liệu, vật liệu trên Tài khoản 152 phải được thực hiện theo nguyên tắc giá gốc quy định trong Chuẩn mực kế toán số 02- “Hàng tồn kho”. Nội dung giá gốc của vật liệu, vật liệu được xác định tuỳ theo từng nguồn nhập.

1.1. Giá gốc của vật liệu, vật liệu sắm ngoài bao gồm: Giá sắm ghi trên hoá đơn, thuế nhập khẩu phải nộp, thuế tiêu thụ đặc trưng hàng nhập khẩu phải nộp (nếu mang), thuế GTGT đầu vào ko được khấu trừ, giá bán vận chuyển, bốc xếp, bảo quản, phân loại, bảo hiểm,…vật liệu, vật liệu từ nơi sắm về tới kho của doanh nghiệp, công việc phí của cán bộ thu sắm, giá bán của phòng ban thu sắm độc lập, những giá bán khác liên quan đén việc thu sắm vật liệu, vật liệu và số hao hụt tự nhiên trong định mức (nếu mang).

– Trường hợp doanh nghiệp sắm vật liệu, vật liệu tiêu dùng vào sản xuất, kinh doanh hàng hóa, nhà cung cấp thuộc đối tượng chịu thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ thì trị giá của vật liệu, vật liệu sắm vào được phản ánh theo giá sắm chưa mang thuế GTGT. Thuế GTGT đầu vào lúc sắm vật liệu, vật liệu và thuế GTGT đầu vào của dich vụ vận chuyển, bốc xếp, bảo quản, giá bán gia công,…được khấu trừ vào hạch toán Tài khoản 133- “Thuế GTGT được khấu trừ” (1331).

– Trường hợp doanh nghiệp sắm vật liệu, vật liệu tiêu dùng vào sản xuất, kinh doanh hàng hóa, nhà cung cấp thuộc đối tượng chịu thuế GTGT tính phương pháp trực tiếp hoặc ko thuộc đối tượng chịu thuế GTGT thì trị giá của vật liệu, vật liệu sắm vào được phản ánh theo tổng giá trả tiền bao gồm cả thuế GTGT đầu vào ko đựơc khấu trừ (nếu mang).

– Đối với vật liệu, vật liệu sắm bằng ngoại tệ thì phải được quy đổi ra Đồng Việt Nam theo tỷ giá giao dịch thực tế hoặc tỷ giá giao dịch bình quân trên thị trường ngoại tệ liên Nhà băng do Nhà băng Nhà nước việt Nam công bố tại thời khắc phát sinh nghiệp vụ để, ghi tăng giá vật liệu, vật liệu nhập kho.

1.2. Giá gốc của vật liệu, vật liệu tự chế biến, bao gồm: Giá thực tế của nguiyên liệu xuất chế biến và giá bán chế biến.

1.3. Giá gốc của vật liệu, vật liệu thuê ngoài gia công chế biến bao gồm: Giá thực tế của vật liệu, vật liệu xuất thuê ngoài gia công chế biến, giá bán vận chuyển tới nơi chế biến và từ nơi chế biến về đơn vị, tiền thuê ngoài gia công chế biến.

1.4. Giá gốc của vật liệu nhận góp vốn liên doanh, cổ phần: Là trị giá được các đối tác tham gia góp vốn thống nhất thẩm định chấp thuận.

2. Việc tính trị giá vật liệu, vật liệu xuất kho, được thực hiện theo một trong bốn phương pháp quy định tronh Chuẩn mực kế toán số 02- “Hàng tồn kho”:
– Phương pháp giá đích danh;
– Phương pháp bình quân gia quyền sau mổi lần nhập hoặc cuối kỳ;
– Phương pháp nhập trước xuất trước;
– Phương pháp nhập sau xuất trước;
Doanh nghiệp lựa chọn phương pháp tính giá nào thì phải đảm bảo tính nhất quán trong cả niên độ kế toán.

3. Kế toán chi tiết vật liệu, vật liệu phải thực hiện theo từng kho, từng loại, từng nhóm, từng thứ vật liệu, vật liệu.

4. Trường hợp doanh nghiệp sử dụng giá hạnh toán trong kế toán chi tiết nhập xuất vật liệu, vật liệu, thì cuối kỳ kế toán phải tính Hệ số chênh lệch giữa giá thực tế và giá hạch toán của vật liệu, vật liệu để tính giá thực tế của vật liệu, vật liệu xuất tiêu dùng trong kỳ theo công thức:


KẾT CẤU VÀ NỘI DUNG PHẢN ÁNH CỦA TÀI KHOẢN 152- NGUYÊN LIỆU, VẬT LIỆU

Bên Nợ:
– Trị giá thực tế của vật liệu, vật liệu nhập kho do sắm ngoài, tự chế, thuê ngoài gia công, chế biến nhập góp vốn từ những nguồn khác;
– Trị giá vật liệu, vật liệu thừa phát hiện lúc kiểm kê;
– Kết chuyển trị giá thực tế của vật liệu, vật liệu tồn kho cuối kỳ (trường hợp doanh nghiệp kế toán hàng tồn kho theo phương pháp kiểm kê định kỳ).

Bên Với:

– Trị giá thực tế của vật liệu, vật liệu xuất kho tiêu dùng vào sản xuất kinh doanh, để bán, thuê ngoài gia công chế biến, hoặc đưa đi góp vốn;
– Trị giá vật liệu, vật liệu trả lại sức bán hoặc được khuyến mại hàng sắm;
– Chiết khấu thương nghiệp vật liệu, vật liệu lúc sắm thừa hưởng;
– Kết chuyển trị giá thực tế của vật liệu, vật liệu tồn kho đầu kỳ (trong trường hợp doanh nghiệp kế toán hàng tồn kho theo phương pháp kiểm kê định kỳ).

Số dư bên Nợ:

Trị giá thực tế của vật liệu, vật liệu tồn kho cuối kỳ.

PHƯƠNG PHÁP HẠCH TOÁN KẾ TOÁN MỘT SỐ NGHIỆP VỤ KINH TẾ CHỦ YẾU

I. Trường hợp doanh nghiệp hạch toán hàng tồn kho theo phương pháp kê khai thường xuyên:

1. Lúc sắm vật liệu, vật liệu về nhập kho đơn vị, căn cứ hoá đơn phiếu nhập kho và những chứng từ liên quan phản ánh trị giá vật liệu, vật liệu nhập kho:

– Đối với vật liệu, vật liệu sắm vào tiêu dùng để sản xuất, kinh doanh hàng hóa, nhà cung cấp thuộc đối tượng chịu thuế GTGT tính theo phương pháp khấu trừ, ghi:

Nợ TK 152 – Vật liệu, vật liệu
Nợ TK 133 – Thuế GTGT được khấu trừ (nếu mang)
Với những TK 111, 112, 141, 331,…(Tổng giá trả tiền).

– Đối với vật liệu, vật liệu sắm vào tiêu dùng để sản xuất, kinh doanh hàng hóa, nhà cung cấp thuộc đối tượng chịu thuế GTGT tính theo phương pháp trực tiếp hoặc tiêu dùng để sản xuất, kinh doanh hàng hóa, nhà cung cấp ko thuộc đối tượng chịu thuế GTGT hoặc phục vụ cho những hoạt động phúc lợi, ghi:

Nợ TK 152 – Vật liệu, vật liệu (Tổng giá trả tiền).
Với những TK 111, 112, 141, 331,…(Tổng giá trả tiền).

2. Trường hợp sắm vật liệu, vật liệu thừa hưởng chiết khấu thương nghiệp thì phải, ghi khuyến mại gốc vật liệu, vật liệu đã sắm đối với khoản chiết khấu thương mại thực tế thừa hưởng, ghi:

Nợ những TK 111, 112, 331,…
Với TK 152 – Vật liệu, vật liệu (Phần chiết khấu thương nghiệp thừa hưởng)
Với TK 133 – Thuế GTGT được khấu trừ (1331) (nếu mang).

3. Trường hợp vật liệu, vật liệu sắm về nhập kho nhưng đơn vị phát hiện thấy ko đúng quy cách, phẩm chất theo hợp đồng ký kết phải trả lại sức bán hoặc được khuyến mại, kế toán phản ánh trị giá hàng sắm xuất kho trả lại hoặc được khuyến mại, ghi:

Nợ những TK 111, 112, 331,…
Với TK 152 – Vật liệu, vật liệu (Giá sắm chưa mang thuế GTGT)
Với TK 133 – Thuế GTGT được khấu trừ (1331) (nếu mang).

4. Trường hợp doanh nghiệp đã nhận được hoá đơn sắm hàng nhưng vật liệu, liệu chưa về nhập kho đơn vị thì kế toán lưu hoá đơn vào một tập hồ sơ riêng “Hàng sắm đang đi đường”.

4.1. Nếu trong tháng hàng về thì căn cứ vào Hoá đơn, Phiếu nhập kho để ghi vào Tài khoản 152- “Vật liệu, vật liệu”.

4.2. Nếu tới cuối tháng, vật liệu, vật liệu vẫn chưa về thì căn cứ vào Hoá đơn (Trường hợp vật liệu, vật liệu tiêu dùng vào sản xuất, kinh doanh hàng hoá, nhà cung cấp chịu thuế GTGT tính theo phương pháp khấu trừ), kế toán ghi:

Nợ TK 151 – Hàng sắm đang đi đường
Nợ TK 133 – Thuế GTGT được khấu trừ (1331)
Với TK 331 – Phải trả người bán hoặc
Với những TK 111, 112, 141,…

– Sang tháng sau, lúc vật liệu, vật liệu về nhập kho, căn cứ vào hoá đơn và
Phiếu nhập kho, ghi:

Nợ TK 152 – Vật liệu, vật liệu
Với TK 151 – Hàng sắm đang đi đường.

5. Lúc trả tiền cho người bán nếu thừa hưởng chiết khấu trả tiền thì khoản chiết khấu trả tiền thực tế thừa hưởng, ghi nhận vào doanh thu hoạt động tài chính, ghi:
Nợ TK 331 – Phải trả cho người bán
Với TK 515 – Doanh thu hoạt động tài chính (Phần chiết khấu trả tiền được hưởng).

6. Đối với vật liệu, vật liệu nhập khẩu:

– Nếu vật liệu, vật liệu nhập khẩu về tiêu dùng cho hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, nhà cung cấp chịu thuế GTGT tính theo phương pháp khấu trừ, kế toán phản ánh vào giá gốc vật liệu, vật liệu nhập khẩu theo giá mang thuế nhập khẩu, ghi:

Nợ TK 152 – Vật liệu vật liệu (Giá mang thuế nhập khẩu)
Với TK 331 – Phải trả cho người bán
Với TK 3333 – Thuế xuất nhập khẩu (Chi tiết thuế nhập khẩu).

+ Đồng thời phản ánh thuế GTGT hàng nhập khẩu phải nộp được khấu trừ, ghi:
Nợ TK 133 – Thuế GTGT được khấu trừ
Với TK 3331 – Thuế GTGT phải nộp (33312- Thuế GTGT hàng nhập khẩu).

– Đối với vật liệu, vật liệu nhập khẩu về cho hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, nhà cung cấp chịu thuế GTGT tính theo phương pháp trực tiếp hoặc tiêu dùng cho sản xuất, kinh doanh hàng hóa, nhà cung cấp ko thuộc đối tượng chịu thuế GTGT (kế toán phản ánh giá gốc vật liệu, vật liệu nhập khẩu theo giá mang thuế nhập khẩu và thuế GTGT hàng nhập khẩu), ghi:

Nợ TK 152 – Vật liệu, vật liệu (Giá mang thuế NK và thuế GTGT hàng NK)
Với TK 331 – Phải trả cho người bán
Với TK 3333 – Thuế xuất nhập khẩu (Chi tiết thuế nhập khẩu)
Với TK 3331 – Thuế GTGT phải nộp (33312- Thuế GTGT hàng nhập khẩu).

– Nếu vật liệu, vật liệu nhập khẩu phải chịu thuế tiêu thụ đặc trưng thì số thuế tiêu thụ đặc trưng phải nộp được phản ánh vào giá gốc vật liệu, vật liệu nhập khẩu, ghi:
Nợ TK 152 – Vật liệu, vật liệu (Giá mang thuế tiêu thụ đặc trưng hàng nhập khẩu)
Với TK 331 – Phải trả cho người bán
Với TK 333 – Thuế và những khoản phải nộp Nhà nước.

7. Những giá bán về thu, sắm, vận chuyển, bốc xếp vật liệu, vật liệu từ nơi sắm về kho doanh nghiệp, trường hợp vật liệu, vật liệu sắm về tiêu dùng vào sản xuất, kinh doanh hàng hóa, nhà cung cấp thuộc đối tượng chịu thuế GTGT tính theo phương pháp khấu trừ, ghi:
Nợ TK 152 – Vật liệu, vật liệu
Nợ TK 133 – Thuế GTGT được khấu trừ
Với những TK 111, 112, 141, 331,…

8. Đối với vật liệu, vật liệu nhập kho do thuê ngoài gia công, chế biến:
– Lúc vật liệu, vật liệu đưa đi gia công, chế biến, ghi:
Nợ TK 154 – Tầm giá sản xuất, kinh doanh dở dang.
Với TK 152 – Vật liệu, vật liệu

– Lúc phát sinh giá bán thuê ngoài gia công, chế biến, ghi:
Nợ TK 154 – Tầm giá sản xuất, kinh doanh dở dang.
Nợ TK 133 – Thuế GTGT được khấu trừ
Với những TK 111, 112, 141,…

– Lúc nhập kho lại số vật liệu, vật liệu thuê ngoài gia công chế biến xong, ghi:
Nợ TK 152 – Vật liệu, vật liệu
Với TK 154 – Tầm giá sản xuất, kinh doanh dở dang.

9. Đối với vật liệu, vật liệu nhập kho do tự chế:

– Lúc xuất kho vật liệu, vật liệu để tự chế biến, ghi:
Nợ TK 154 – Tầm giá sản xuất, kinh doanh dở dang.
Với TK 152 – Vật liệu, vật liệu.

– Lúc nhập kho vật liệu, vật liệu đã tự chế, ghi:
Nợ TK 152 – Vật liệu, vật liệu
Với TK 154 – Tầm giá sản xuất, kinh doanh dở dang.

10. Đối với vật liệu, vật liệu thừa phát hiện lúc kiểm kê nếu chưa xác địnhvđược nguyên nhân, chờ xử lý thì căn cứ vào trị giá vật liệu, vật liệu thừa, ghi:
Nợ TK TK 152 – Vật liệu, vật liệu
Với TK 338 – Phải trả phải nộp khác (3381- Tài sản thừa chờ khắc phục).
– Lúc mang quyết định xử lý vật liệu, vật liệu thừa phát hiện trong kiểm kê, cănvcứ vào quyết định xử lý, ghi:
Nợ TK 338 – Phải trả phải nộp khác (3381)
Với những tài khoản liên quan.

– Nếu xác định ngay lúc kiểm kê số vật liệu, vật liệu thừa là của những đơn vị khác lúc nhập kho chưa, ghi tăng Tài khoản 152 thì ko ghi vào bên Với TK 338 (3381) mà, ghi vào bên Nợ TK 002- “Vật tư, hàng hoá nhận giữ hộ, nhận gia công”. Lúc trả vật liệu, vật liệu cho đơn vị khác, ghi vào bên Với TK 002 (Tài khoản ngoài Bảng cân đối kế toán).

11. Lúc xuất kho vật liệu, vật liệu sử dụng cho hoạt động sản xuất, kinh doanh, ghi:
Nợ TK 621 – Tầm giá nguyên vật liệu trực tiếp
Nợ những TK 623, 627, 641, 642,…
Với TK 152 – Vật liệu, vật liệu.

12. Xuất kho vật liệu, vật liệu sử dụng cho hoạt động đầu tư XDCB hoặc sửa chữa to TSCĐ, ghi:
Nợ TK 241 – XDCB dở dang.
Với TK 152 – Vật liệu, vật liệu.

13. Đối với vật liệu, vật liệu đưa đi góp vốn vào cơ sở vật chất kinh doanh đồng kiểm soát:

13.1. Lúc xuất vật liệu, vật liệu đưa đi góp vốn liên doanh,ghi:
Nợ TK 222 – Vốn góp liên doanh (Theo giá thẩm định lại)
Nợ TK 811 – Tầm giá khác (Chênh lệch giữa giá thẩm định lại nhỏ hơn trị giá, ghi sổ của nguyên vật liệu)
Với TK 152 – Vật liệu, vật liệu
Với TK 711 – Thu nhập khác (Chênh lệch giữa giá đánh lại to hơn trị giá, ghi sổ của vật liệu, vật liệu tương ứng với phần lợi ích của các đối tác khác trong liên doanh).
Với TK 3387 – Doanh thu chưa thực hiện (Chênh lệch giữa giá thẩm định lại to hơn trị giá ghi sổ của vật liệu, vật liệu tương ứng với phần lợi ích của mình trong liên doanh)

13.2. Lúc cơ sở vật chất kinh doanh đồng kiểm soát đã bán thành phẩm sản xuất bằng vật liệu, vật liệu nhập góp vốn, hoặc bán số vật liệu, vật liệu đó cho bên thứ 3 độc lập, bên góp vốn liên doanh kết chuyển phần doanh thu chưa thực hiện đó vào thu nhập khác, ghi:

Nợ TK 3387 – Doanh thu chưa thực hiện
Với TK 711 – Thu nhập khác.

14. Đối với vật liệu, vật liệu thiếu hụt lúc kiểm kê: Mọi trường hợp thiếu hụt vật liệu, vật liệu trong kho hoặc tại nơi quản lý, bảo quản phát hiện lúc kiểm kê phải lập biên bản và truy tìm nguyên nhân, xác đinh người phạm lỗi. Căn cứ vào biên bản kiểm kê và quyết định xử lý của cấp mang thẩm quyền để, ghi sổ kế toán:

– Nếu do nhầm lẫn hoặc chưa ghi sổ phải tiến hành, ghi bổ sung hoặc điều chỉnh lại số liệu, ghi trên sổ kế toán.

– Nếu trị giá vật liệu, vật liệu hao hụt nằm trsong phạm vi hao hụt cho phép (Hao hụt vật liệu trong định mức), ghi:
Nợ TK 632 – Giá vốn hàng bán.
Với TK 152 – Vật liệu, vật liệu.

– Nếu hao hụt, mất mát chưa xác định rõ nguyên nhân phải chừ xử lý, căn cứ vào trị giá hao hụt, ghi:
Nợ TK 138 – Phải thu khác (1381- Tài sản thiếu chờ xử lý)
Với TK 152 – Vật liệu, vật liệu.

+ Lúc mang quyết định xử lý, căn cứ vào quyết định, ghi:
Nợ TK 111 – Tiền mặt (Người phạm lỗi nộp tiền bồi thường)
Nợ TK 138 – Phải thu khác (1388) (Phải thu tiền bồi thường của người phạm lỗi)
Nợ TK 334 – Phải trả người lao động (Nếu trừ vào tiền lương của người phạm lỗi)
Nợ TK 632 – Giá vốn hàng bán (Phần trị giá hao hụt, mất mát vật liệu, vật liệu còn lại phải tính vào giá vốn hàng bán)
Với TK 138 – Phải thu khác (1381- Tài sản thiếu chờ xử lý).

II. Trường hợp doanh nghiệp hạch toán hàng tồn kho theo phương pháp kiểm kê định kỳ:

1. Đầu kỳ, kết chuyển trị giá vật liệu, vật liệu tồn kho đầu kỳ, ghi:
Nợ TK 611 – Tìm hàng.
Với TK 152 – Vật liệu, vật liệu.

2. Cuối kỳ, căn cứ vào kết quả kiểm kê xác định trị giá vật liệu, vật liệu tồn kho cuối kỳ, ghi:
Nợ TK 152 – Vật liệu, vật liệu
Với TK 611 – Tìm hàng.

Rate this post

Originally posted 2019-01-07 13:19:49.

Bình luận