Thông Tư 203 năm 2009 “Hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định”

Số hiệu văn bản: 203/2009/TT-BTC
Cơ quan ban hành: BỘ TÀI CHÍNH
Ngày ban hành: Hà Nội, ngày 20 tháng 10 năm 2009
Phạm vi vận dụng: Hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản nhất quyết

Văn bản liên quan:
– Căn cứ Luật Thuế TNDN năm 2008;
– Căn cứ Nghị định số 124/2008/NĐ-CP ngày 11/12/2009 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế TNDN;
– Căn cứ Nghị định số 118/2008/NĐ-CP ngày 27/11/2008 của Chính phủ quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Bộ Tài chính;
Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản nhất quyết đối với những doanh nghiệp như sau:

PHẦN A – QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1.  Đối tượng, phạm vi vận dụng:

1. Thông tư này vận dụng cho doanh nghiệp được thành lập và hoạt động tại Việt Nam theo quy định của pháp luật.

Mức giá khấu hao tài sản nhất quyết tính theo quy định tại Thông tư này được sử dụng để xác định giá tiền được trừ lúc tính thuế TNDN.

2. Việc tính và trích khấu hao theo Thông tư này được thực hiện đối với từng tài sản nhất quyết (sau đây viết tắt là TSCĐ) của doanh nghiệp.

Điều 2. Những từ ngữ sử dụng trong Thông tư này được hiểu như sau:

1. Tài sản nhất quyết hữu hình: là những tư liệu lao động chủ yếu mang hình thái vật chất thoả mãn những tiêu chuẩn của tài sản nhất quyết hữu hình, tham gia vào nhiều chu kỳ kinh doanh nhưng vẫn giữ nguyên hình thái vật chất ban sơ như nhà cửa, vật kiến trúc, máy móc, thiết bị, phương tiện vận tải…

2. Tài sản nhất quyết vô hình: là những tài sản ko mang hình thái vật chất, thể hiện một lượng trị giá đã được đầu tư thoả mãn những tiêu chuẩn của tài sản nhất quyết vô hình, tham gia vào nhiều chu kỳ kinh doanh, như một số giá tiền liên quan trực tiếp tới đất sử dụng; giá tiền về quyền phát hành, bằng phát minh, bằng sáng chế, bản quyền tác giả…

3. Tài sản nhất quyết thuê tài chính: là những TSCĐ mà doanh nghiệp thuê của doanh nghiệp cho thuê tài chính. Lúc kết thúc thời hạn thuê, bên thuê được quyền lựa chọn tậu lại tài sản thuê hoặc tiếp tục thuê theo những điều kiện đã thỏa thuận trong hợp đồng thuê tài chính. Tổng số tiền thuê một loại tài sản quy định tại hợp đồng thuê tài chính ít nhất phải tương đương với trị giá của tài sản đó tại thời khắc thỏa thuận.

Mọi TSCĐ đi thuê nếu ko thoả mãn những quy định nêu trên được coi là tài sản nhất quyết thuê hoạt động.

4. Tài sản nhất quyết tương tự: là TSCĐ mang công dụng tương tự trong cùng một ngành kinh doanh và mang trị giá tương đương.

5. Nguyên giá tài sản nhất quyết:

– Nguyên giá tài sản nhất quyết hữu hình là toàn bộ những giá tiền mà doanh nghiệp phải bỏ ra để mang tài sản nhất quyết hữu hình tính tới thời khắc đưa tài sản đó vào trạng thái sẵn sàng sử dụng.

– Nguyên giá tài sản nhất quyết vô hình là toàn bộ những giá tiền mà doanh nghiệp phải bỏ ra để mang tài sản nhất quyết vô hình tính tới thời khắc đưa tài sản đó vào sử dụng theo dự trù.

6. Trị giá hợp lý của tài sản nhất quyết: là trị giá tài sản mang thể trao đổi giữa các đối tác mang đầy đủ hiểu biết trong sự trao đổi ngang giá.

7. Thời kì sử dụng tài sản nhất quyết: là thời kì doanh nghiệp dự trù sử dụng tài sản nhất quyết vào hoạt động sản xuất, kinh doanh hoặc xác định theo số lượng, khối lượng sản phẩm dự kiến sản xuất được từ việc sử dụng tài sản nhất quyết theo quy định hiện hành, ở điều kiện thường nhật, thích hợp với những thông số kinh tế – kỹ thuật của tài sản nhất quyết và những yếu tố khác mang liên quan tới sự hoạt động của tài sản nhất quyết.

8. Hao mòn tài sản nhất quyết: là sự giảm dần trị giá sử dụng và trị giá của tài sản nhất quyết do tham gia vào hoạt động sản xuất kinh doanh, do bào mòn của tự nhiên, do tiến bộ kỹ thuật… trong quá trình hoạt động của tài sản nhất quyết.

9. Trị giá hao mòn luỹ kế của tài sản nhất quyết: là tổng cùng trị giá hao mòn của tài sản nhất quyết tính tới thời khắc báo cáo.

10. Khấu hao tài sản nhất quyết: là việc tính toán và phân bổ một cách mang hệ thống nguyên giá của tài sản nhất quyết vào giá tiền sản xuất, kinh doanh trong thời kì sử dụng của tài sản nhất quyết.

11. Số khấu hao lũy kế của tài sản nhất quyết: là tổng cùng số khấu hao đã trích vào giá tiền sản xuất, kinh doanh qua những kỳ kinh doanh của tài sản nhất quyết tính tới thời khắc báo cáo.

12. Trị giá còn lại của tài sản nhất quyết: là hiệu số giữa nguyên giá của TSCĐ sau lúc trừ (-) số khấu hao luỹ kế (hoặc trị giá hao mòn luỹ kế) của TSCĐ tính tới thời khắc báo cáo.

13. Sửa chữa tài sản nhất quyết: là việc duy tu, bảo dưỡng, thay thế sửa chữa những hư hỏng phát sinh trong quá trình hoạt động nhằm khôi phục lại năng lực hoạt động theo trạng thái hoạt động tiêu chuẩn ban sơ của tài sản nhất quyết.

14. Nâng cấp tài sản nhất quyết: là hoạt động cải tạo, xây lắp, trang bị bổ sung thêm cho TSCĐ nhằm tăng công suất, chất lượng sản phẩm, tính năng tác dụng của TSCĐ so với mức ban sơ hoặc kéo dài thời kì sử dụng của TSCĐ; đưa vào vận dụng thứ tự khoa học sản xuất mới làm giảm giá tiền hoạt động của TSCĐ so với trước.

PHẦN  B – QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ TÀI SẢN CỐ ĐỊNH

            Điều 3. Tiêu chuẩn và nhận diện tài sản nhất quyết:

1. Tư liệu lao động là những tài sản hữu hình mang kết cấu độc lập, hoặc là một hệ thống gồm nhiều phòng ban tài sản riêng lẻ liên kết với nhau để cùng thực hiện một hay một số chức năng nhất định mà nếu thiếu bất kỳ một phòng ban nào thì cả hệ thống ko thể hoạt động được, nếu thoả mãn đồng thời cả ba tiêu chuẩn dưới đây thì được coi là tài sản nhất quyết:

a. Kiên cố thu được lợi ích kinh tế trong tương lai từ việc sử dụng tài sản đó;

b. Mang thời kì sử dụng trên 1 năm trở lên;

c. Nguyên giá tài sản phải được xác định một cách tin cậy và mang trị giá từ 10.000.000 đồng (mười triệu đồng) trở lên.

Trường hợp một hệ thống gồm nhiều phòng ban tài sản riêng lẻ liên kết với nhau, trong đó mỗi phòng ban cấu thành mang thời kì sử dụng khác nhau và nếu thiếu một phòng ban nào đó mặc cả hệ thống vẫn thực hiện được chức năng hoạt động chính của nó nhưng do yêu cầu quản lý, sử dụng tài sản nhất quyết đòi hỏi phải quản lý riêng từng phòng ban tài sản thì mỗi phòng ban tài sản đó nếu cùng thoả mãn đồng thời ba tiêu chuẩn của tài sản nhất quyết được coi là một tài sản nhất quyết hữu hình độc lập.

Đối với thú vật làm việc và/hoặc cho sản phẩm, thì từng con thú vật thoả mãn đồng thời ba tiêu chuẩn của tài sản nhất quyết được coi là một TSCĐ hữu hình.

Đối với vườn cây lâu năm thì từng mảnh vườn cây, hoặc cây thoả mãn đồng thời ba tiêu chuẩn của TSCĐ được coi là một TSCĐ hữu hình.

2. Tiêu chuẩn và nhận diện tài sản nhất quyết vô hình:

Mọi khoản giá tiền thực tế mà doanh nghiệp đã chi ra thoả mãn đồng thời cả ba tiêu chuẩn quy định tại điểm 1 ở trên, mà ko hình thành TSCĐ hữu hình được coi là TSCĐ vô hình.

Những khoản giá tiền ko đồng thời thoả mãn cả ba tiêu chuẩn nêu tại khoản 1 Điều 3 Thông tư này thì được hạch toán trực tiếp hoặc được phân bổ dần vào giá tiền kinh doanh của doanh nghiệp.

Riêng những giá tiền phát sinh trong giai đoạn triển khai được ghi nhận là TSCĐ vô hình tạo ra từ nội bộ doanh nghiệp nếu thỏa mãn đồng thời bảy điều kiện sau:

a. Tính khả thi về mặt kỹ thuật đảm bảo cho việc hoàn thành và đưa tài sản vô hình vào sử dụng theo dự trù hoặc để bán;

b. Doanh nghiệp dự kiến hoàn thành tài sản vô hình để sử dụng hoặc để bán;

c. Doanh nghiệp mang khả năng sử dụng hoặc bán tài sản vô hình đó;

d. Tài sản vô hình đó phải tạo ra được lợi ích kinh tế trong tương lai;

đ. Mang đầy đủ những nguồn lực về kỹ thuật, tài chính và những nguồn lực khác để hoàn thành những giai đoạn triển khai, bán hoặc sử dụng tài sản vô hình đó;

e. Mang khả năng xác định một cách vững chắc toàn bộ giá tiền trong giai đoạn triển khai để tạo ra tài sản vô hình đó;

g. Ước tính mang đủ tiêu chuẩn về thời kì sử dụng và trị giá theo quy định cho tài sản nhất quyết vô hình.

Mức giá thành lập doanh nghiệp, giá tiền tập huấn viên chức, giá tiền quảng cáo phát sinh trước lúc thành lập doanh nghiệp, giá tiền cho giai đoạn nghiên cứu, giá tiền dịch chuyển địa điểm, lợi thế kinh doanh ko phải là tài sản nhất quyết vô hình mà được phân bổ dần vào giá tiền kinh doanh trong thời kì tối đa ko quá 3 năm kể từ lúc doanh nghiệp khởi đầu hoạt động.

Điều 4. Xác định nguyên giá của tài sản nhất quyết:

1. Xác định nguyên giá tài sản nhất quyết hữu hình:

a. TSCĐ hữu hình tậu sắm:

Nguyên giá TSCĐ hữu hình tậu sắm (kể cả tậu mới và cũ): là giá tậu thực tế phải trả cùng (+) những khoản thuế (ko bao gồm những khoản thuế được hoàn lại), những giá tiền liên quan trực tiếp phải chi ra tính tới thời khắc đưa tài sản nhất quyết vào trạng thái sẵn sàng sử dụng như: lãi tiền vay phát sinh trong quá trình đầu tư tậu sắm tài sản nhất quyết; giá tiền vận chuyển, bốc toá; giá tiền nâng cấp; giá tiền lắp đặt, chạy thử; lệ phí trước bạ và những giá tiền liên quan trực tiếp khác.

Trường hợp TSCĐ hữu hình tậu trả chậm, trả góp, nguyên giá TSCĐ là giá tậu trả tiền ngay tại thời khắc tậu cùng (+) những khoản thuế (ko bao gồm những khoản thuế được hoàn lại), những giá tiền liên quan trực tiếp phải chi ra tính tới thời khắc đưa TSCĐ vào trạng thái sẵn sàng sử dụng như: giá tiền vận chuyển, bốc toá; giá tiền nâng cấp; giá tiền lắp đặt, chạy thử; lệ phí trước bạ (nếu mang).

Trường hợp tậu TSCĐ hữu hình là nhà cửa, vật kiến trúc gắn liền với quyền sử dụng đất thì trị giá quyền sử dụng đất phải xác định riêng và ghi nhận là TSCĐ vô hình, còn TSCĐ hữu hình là nhà cửa, vật kiến trúc thì nguyên giá là giá tậu thực tế phải trả cùng (+) những khoản giá tiền liên quan trực tiếp tới việc đưa TSCĐ hữu hình vào sử dụng.

Trường hợp sau lúc tậu TSCĐ hữu hình là nhà cửa, vật kiến trúc gắn liền với quyền sử dụng đất, doanh nghiệp toá bỏ hoặc huỷ bỏ để xây dựng mới thì trị giá quyền sử dụng đất phải xác định riêng và ghi nhận là TSCĐ vô hình; nguyên giá của TSCĐ xây dựng mới được xác định là giá quyết toán dự án đầu tư xây dựng theo quy định tại Quy chế quản lý đầu tư và xây dựng hiện hành. Những tài sản toá bỏ hoặc huỷ bỏ được xử lý hạch toán theo quy định hiện hành đối với thanh lý tài sản nhất quyết.

b. TSCĐ hữu hình tậu theo hình thức trao đổi:

Nguyên giá TSCĐ tậu theo hình thức trao đổi với một TSCĐ hữu hình ko tương tự hoặc tài sản khác là trị giá hợp lý của TSCĐ hữu hình nhận về, hoặc trị giá hợp lý của TSCĐ đem trao đổi (sau lúc cùng thêm những khoản phải trả thêm hoặc trừ đi những khoản phải thu về) cùng (+) những khoản thuế (ko bao gồm những khoản thuế được hoàn lại), những giá tiền liên quan trực tiếp phải chi ra tới thời khắc đưa TSCĐ vào trạng thái sẵn sàng sử dụng, như: giá tiền vận chuyển, bốc toá; giá tiền nâng cấp; giá tiền lắp đặt, chạy thử; lệ phí trước bạ (nếu mang).

Nguyên giá TSCĐ hữu hình tậu theo hình thức trao đổi với một TSCĐ hữu hình tương tự, hoặc mang thể hình thành do được bán để đổi lấy quyền sở hữu một tài sản tương tự là trị giá còn lại của TSCĐ hữu hình đem trao đổi.

c. Tài sản nhất quyết hữu hình tự xây dựng hoặc tự sản xuất:

Nguyên giá TSCĐ hữu hình tự xây dựng là trị giá quyết toán dự án lúc đưa vào sử dụng. Trường hợp TSCĐ đã đưa vào sử dụng nhưng chưa thực hiện quyết toán thì doanh nghiệp hạch toán nguyên giá theo giá tạm tính và điều chỉnh sau lúc quyết toán dự án hoàn thành.

Nguyên giá TSCĐ hữu hình tự sản xuất là giá thành thực tế của TSCĐ hữu hình cùng (+) những giá tiền lắp đặt chạy thử, những giá tiền khác trực tiếp liên quan tính tới thời khắc đưa TSCĐ hữu hình vào trạng thái sẵn sàng sử dụng (trừ những khoản lãi nội bộ, trị giá sản phẩm thu hồi được trong quá trình chạy thử, sản xuất thử, những giá tiền ko hợp lý như vật liệu lãng phí, lao động hoặc những khoản giá tiền khác vượt quá định mức quy định trong xây dựng hoặc sản xuất).

d. Nguyên giá tài sản nhất quyết hữu hình do đầu tư xây dựng:

Nguyên giá TSCĐ do đầu tư xây dựng cơ bản hình thành theo phương thức giao thầu là giá quyết toán dự án xây dựng theo quy định tại Quy chế quản lý đầu tư và xây dựng hiện hành cùng (+) lệ phí trước bạ, những giá tiền liên quan trực tiếp khác. Trường hợp TSCĐ do đầu tư xây dựng đã đưa vào sử dụng nhưng chưa thực hiện quyết toán thì doanh nghiệp hạch toán nguyên giá theo giá tạm tính và điều chỉnh sau lúc quyết toán dự án hoàn thành.

Đối với tài sản nhất quyết là con thú vật làm việc hoặc cho sản phẩm,  vườn cây lâu năm thì nguyên giá là toàn bộ những giá tiền thực tế đã chi ra cho con thú vật, vườn cây đó từ lúc hình thành tính tới thời khắc đưa vào khai thác, sử dụng.

đ. Tài sản nhất quyết hữu hình được tài trợ, được biếu, được tặng, do phát hiện thừa:

Nguyên giá tài sản nhất quyết hữu hình được tài trợ, được biếu, được tặng, do phát hiện thừa là trị giá theo thẩm định thực tế của Hội đồng giao nhận hoặc tổ chức định giá giỏi.

e. Tài sản nhất quyết hữu hình được cấp; được điều chuyển tới:

Nguyên giá TSCĐ hữu hình được cấp, được điều chuyển tới bao gồm trị giá còn lại của TSCĐ trên số kế toán ở đơn vị cấp, đơn vị điều chuyển hoặc trị giá theo thẩm định thực tế của tổ chức định giá giỏi theo quy định của pháp luật, cùng (+) những giá tiền liên quan trực tiếp mà bên nhận tài sản phải chi ra tính tới thời khắc đưa TSCĐ vào trạng thái sẵn sàng sử dụng như giá tiền thuê tổ chức định giá; giá tiền nâng cấp, lắp đặt, chạy thử…

g. Tài sản nhất quyết hữu hình nhận góp vốn, nhận lại vốn góp:

TSCĐ nhận góp vốn, nhận lại vốn góp là trị giá do những thành viên, cổ đông sáng lập định giá nhất trí; hoặc doanh nghiệp và người góp vốn thoả thuận; hoặc do tổ chức giỏi định giá theo quy định của pháp luật và được những thành viên, cổ đông sáng lập chấp thuận.

2. Xác định nguyên giá tài sản nhất quyết vô hình:

a. Tài sản nhất quyết vô hình tậu sắm:

Nguyên giá TSCĐ vô hình tậu sắm là giá tậu thực tế phải trả cùng (+) những khoản thuế (ko bao gồm những khoản thuế được hoàn lại) và những giá tiền liên quan trực tiếp phải chi ra tính tới thời khắc đưa tài sản vào sử dụng.

Trường hợp TSCĐ vô hình tậu sắm theo hình thức trả chậm, trả góp, nguyên giá TSCĐ là giá tậu tài sản theo phương thức trả tiền ngay tại thời khắc tậu (ko bao gồm lãi trả chậm).

b. Tài sản nhất quyết vô hình tậu theo hình thức trao đổi:

Nguyên giá TSCĐ vô hình tậu theo hình thức trao đổi với một TSCĐ vô hình ko tương tự hoặc tài sản khác là trị giá hợp lý của TSCĐ vô hình nhận về, hoặc trị giá hợp lý của tài sản đem trao đổi (sau lúc cùng thêm những khoản phải trả thêm hoặc trừ đi những khoản phải thu về) cùng (+) những khoản thuế (ko bao gồm những khoản thuế được hoàn lại), những giá tiền liên quan trực tiếp phải chi ra tính tới thời khắc đưa tài sản vào sử dụng theo dự trù.

Nguyên giá TSCĐ vô hình tậu dưới hình thức trao đổi với một TSCĐ vô hình tương tự, hoặc mang thể hình thành do được bán để đổi lấy quyền sở hữu một tài sản tương tự là trị giá còn lại của TSCĐ vô hình đem trao đổi.

c. Tài sản nhất quyết vô hình được cấp, được biếu, được tặng, được điều chuyển tới:

Nguyên giá TSCĐ vô hình được cấp, được biếu, được tặng là trị giá hợp lý ban sơ cùng (+) những giá tiền liên quan trực tiếp phải chi ra tính tới việc đưa tài sản vào sử dụng.

Nguyên giá TSCĐ được điều chuyển tới là nguyên giá ghi trên sổ sách kế toán của doanh nghiệp mang tài sản điều chuyển. Doanh nghiệp tiếp nhận tài sản điều chuyển mang trách nhiệm hạch toán nguyên giá, trị giá hao mòn, trị giá còn lại của tài sản theo quy định.

d. Tài sản nhất quyết vô hình được tạo ra từ nội bộ doanh nghiệp:

Nguyên giá TSCĐ vô hình được tạo ra từ nội bộ doanh nghiệp là những giá tiền liên quan trực tiếp tới khâu xây dựng, sản xuất thử nghiệm phải chi ra tính tới thời khắc đưa TSCĐ đó vào sử dụng theo dự trù.

Riêng những giá tiền phát sinh trong nội bộ để doanh nghiệp mang nhãn hiệu hàng hoá, quyền phát hành, danh sách khách hàng, giá tiền phát sinh trong giai đoạn nghiên cứu và những khoản mục tương tự không phù hợp được tiêu chuẩn và nhận diện TSCĐ vô hình được hạch toán vào giá tiền kinh doanh trong kỳ.

đ. TSCĐ vô hình là quyền sử dụng đất:

– Trường hợp doanh nghiệp được giao đất mang thu tiền sử dụng đất: nguyên giá TSCĐ là quyền sử dụng đất được giao được xác định là toàn bộ khoản tiền chi ra để mang quyền sử dụng đất hợp pháp cùng (+) những giá tiền cho đền bù phóng thích mặt bằng, san lấp mặt bằng, lệ phí trước bạ (ko bao gồm những giá tiền chi ra để xây dựng những dự án trên đất); hoặc là trị giá quyền sử dụng đất nhận góp vốn.

– Trường hợp doanh nghiệp thuê đất thì tiền thuê đất được tính vào giá tiền kinh doanh, ko ghi nhận là TSCĐ vô hình. Cụ thể:

+ Nếu doanh nghiệp thuê đất trả tiền thuê một lần cho cả thời kì thuê thì được phân bổ dần vào giá tiền kinh doanh theo số năm thuê đất.

+ Nếu doanh nghiệp thuê đất trả tiền thuê hàng năm thì hạch toán vào giá tiền kinh doanh trong kỳ tương ứng số tiền thuê đất trả hàng năm.

e. Nguyên giá của TSCĐ vô hình là quyền tác giả, quyền sở hữu công nghiệp, quyền đối với giống cây trồng theo quy định của Luật sở hữu trí tuệ: là toàn bộ những giá tiền thực tế mà doanh nghiệp đã chi ra để mang được quyền tác giả, quyền sở hữu công nghiệp, quyền đối với giống cây trồng  theo quy định của pháp luật về sở hữu trí tuệ.

g. Nguyên giá TSCĐ là những chương trình phần mềm:

Nguyên giá TSCĐ của những chương trình phần mềm được xác định là toàn bộ những giá tiền thực tế mà doanh nghiệp đã bỏ ra để mang những chương trình phần mềm trong trường hợp chương trình phần mềm là một phòng ban mang thể tách rời với phần cứng mang liên quan, thiết kế sắp xếp mạch tích hợp bán dẫn theo quy định của pháp luật về sở hữu trí tuệ.

3. Tài sản nhất quyết thuê tài chính:

Nguyên giá TSCĐ thuê tài chính phản ánh ở đơn vị thuê là trị giá của tài sản thuê tại thời khắc khởi đầu thuê tài sản hoặc trị giá hiện tại của khoản trả tiền tiền thuê tối thiểu (trường hợp trị giá của tài sản thuê cao hơn trị giá hiện tại của khoản trả tiền tiền thuê tối thiểu) cùng (+) với những giá tiền trực tiếp phát sinh ban sơ liên quan tới hoạt động thuê tài chính.

4. Nguyên giá tài sản nhất quyết của doanh nghiệp chỉ được thay đổi trong những trường hợp sau:

a. Tìm hiểu lại trị giá TSCĐ trong những trường hợp:

– Theo quyết định của cơ quan nhà nước mang thẩm quyền.

– Thực hiện tổ chức lại doanh nghiệp, chuyển đổi sở hữu doanh nghiệp, chuyển đổi hình thức doanh nghiệp: chia, tách, sáp nhập, thống nhất, cổ phần hoá, bán, khoán, cho thuê, chuyển đổi doanh nghiệp trách nhiệm hữu hạn thành doanh nghiệp cổ phần, chuyển đổi doanh nghiệp cổ phần thành doanh nghiệp trách nhiệm hữu hạn.

– Sử dụng tài sản để đầu tư ra ngoài doanh nghiệp.

b. Đầu tư nâng cấp TSCĐ.

c. Tháo toá một hay một số phòng ban của TSCĐ mà những phòng ban này được quản lý theo tiêu chuẩn của 1 TSCĐ hữu hình.

Lúc thay đổi nguyên giá TSCĐ, doanh nghiệp phải lập biên bản ghi rõ những căn cứ thay đổi và xác định lại những mục tiêu nguyên giá, trị giá còn lại trên sổ kế toán, số khấu hao luỹ kế, thời kì sử dụng của TSCĐ và tiến hành hạch toán theo quy định.

Điều 5. Nguyên tắc quản lý tài sản nhất quyết:

1. Mọi TSCĐ trong doanh nghiệp phải mang bộ hồ sơ riêng (gồm biên bản giao nhận TSCĐ, hợp đồng, hoá đơn tậu TSCĐ và những chứng từ, giấy tờ khác mang liên quan). Mỗi TSCĐ phải được phân loại, đánh số và mang thẻ riêng, được theo dõi chi tiết theo từng đối tượng ghi TSCĐ và được phản ánh trong sổ theo dõi TSCĐ.

2. Mỗi TSCĐ phải được quản lý theo nguyên giá, số hao mòn luỹ kế và trị giá còn lại trên sổ sách kế toán:

Trị giá còn lại trên sổ kế toán của TSCĐ = Nguyên giá của tài sản nhất quyết Số hao mòn luỹ kế của TSCĐ

3. Đối với những TSCĐ ko cần tiêu dùng, chờ thanh lý nhưng chưa hết khấu hao, doanh nghiệp phải thực hiện quản lý, theo dõi, bảo quản theo quy định hiện hành và trích khấu hao theo quy định tại Thông tư này.

4. Doanh nghiệp phải thực hiện việc quản lý đối với những tài sản nhất quyết đã khấu hao hết nhưng vẫn tham gia vào hoạt động kinh doanh như những TSCĐ thông thường.

Điều 6. Phân loại tài sản nhất quyết của doanh nghiệp:

Căn cứ vào mục đích sử dụng của tài sản nhất quyết, doanh nghiệp tiến hành phân loại tài sản nhất quyết theo những mục tiêu sau:

1. Tài sản nhất quyết tiêu dùng cho mục đích kinh doanh là những tài sản nhất quyết do doanh nghiệp quản lý, sử dụng cho những mục đích kinh doanh của doanh nghiệp.

a. Đối với tài sản nhất quyết hữu hình, doanh nghiệp phân loại như sau:

Loại 1: Nhà cửa, vật kiến trúc: là tài sản nhất quyết của doanh nghiệp được hình thành sau quá trình thi công xây dựng như trụ sở làm việc, nhà kho, hàng rào, tháp nước, sân bãi, những dự án trang trí cho nhà cửa, đường xá, cầu cống, đường sắt, đường băng sân bay, cầu tầu, cầu cảng, ụ triền đà.

Loại 2: Máy móc, thiết bị: là toàn bộ những loại máy móc, thiết bị tiêu dùng trong hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp như máy móc chuyên tiêu dùng, thiết bị công việc, giàn khoan trong ngành dầu khí, cần cẩu, dây truyền khoa học, những máy móc đơn lẻ.

Loại 3: Phương tiện vận tải, thiết bị truyền dẫn: là những loại phương tiện vận tải gồm phương tiện vận tải đường sắt, đường thuỷ, đường bộ, đường ko, đường ống và những thiết bị truyền dẫn như hệ thống thông tin, hệ thống điện, đường ống nước, băng tải.

Loại 4: Thiết bị, dụng cụ quản lý: là những thiết bị, dụng cụ tiêu dùng trong công việc quản lý hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp như máy vi tính phục vụ quản lý, thiết bị điện tử, thiết bị, dụng cụ đo lường, rà soát chất lượng, máy hút ẩm, hút bụi, chống mối mọt.

Loại 5: Vườn cây lâu năm, thú vật làm việc và/hoặc cho sản phẩm: là những vườn cây lâu năm như vườn cà phê, vườn chè, vườn cao su, vườn cây ăn quả, thảm cỏ, thảm cây xanh…; thú vật làm việc và/ hoặc cho sản phẩm như đàn voi, đàn ngựa, đàn trâu, đàn bò…

Loại 6: Những loại tài sản nhất quyết khác: là toàn bộ những tài sản nhất quyết khác chưa liệt kê vào năm loại trên như tranh ảnh, tác phẩm nghệ thuật.

b. Tài sản nhất quyết vô hình: quyền sử dụng đất, quyền phát hành, bằng sáng chế phát minh, tác phẩm văn học, nghệ thuật, khoa học, sản phẩm, kết quả của cuộc trình diễn nghệ thuật, bản thu thanh, ghi hình, chương trình phát sóng, tín hiệu vệ tinh mang chương trình được mã hoá, kiểu dáng công nghiệp, thiết kế sắp xếp mạch tích hợp bán dẫn, bí mật kinh doanh, nhãn hiệu, tên thương nghiệp và hướng dẫn địa lý, giống cây trồng và vật liệu nhân giống.

2. Tài sản nhất quyết tiêu dùng cho mục đích phúc lợi, sự nghiệp, an ninh, quốc phòng là những tài sản nhất quyết do doanh nghiệp quản lý sử dụng cho những mục đích phúc lợi, sự nghiệp, an ninh, quốc phòng trong doanh nghiệp. Những tài sản nhất quyết này cũng được phân loại theo quy định tại điểm 1 nêu trên.

3. Tài sản nhất quyết bảo quản hộ, giữ hộ, đựng giữ hộ là những tài sản nhất quyết doanh nghiệp bảo quản hộ, giữ hộ cho đơn vị khác hoặc đựng giữ hộ Nhà nước theo quy định của cơ quan Nhà nước mang thẩm quyền.

4. Tuỳ theo yêu cầu quản lý của từng doanh nghiệp, doanh nghiệp tự phân loại chi tiết hơn những tài sản nhất quyết của doanh nghiệp trong từng nhóm cho thích hợp.

Điều 7. Đầu tư nâng cấp, sửa chữa tài sản nhất quyết:

1. Những giá tiền doanh nghiệp chi ra để đầu tư nâng cấp tài sản nhất quyết được phản ánh tăng nguyên giá của TSCĐ đó, ko được hạch toán những giá tiền này vào giá tiền sản xuất kinh doanh trong kỳ.

2. Những giá tiền sửa chữa tài sản nhất quyết ko được tính tăng nguyên giá TSCĐ mà được hạch toán trực tiếp hoặc phân bổ dần vào giá tiền kinh doanh trong kỳ, nhưng tối đa ko quá 3 năm.

Đối với những tài sản nhất quyết mà việc sửa chữa mang tính chu kỳ thì doanh nghiệp được trích trước giá tiền sửa chữa theo dự toán vào giá tiền hàng năm. Nếu số thực chi sửa chữa tài sản nhất quyết to hơn số trích theo dự toán thì doanh nghiệp được tính thêm vào giá tiền hợp lý số chênh lệch này. Nếu số thực chi sửa chữa tài sản nhất quyết nhỏ hơn số đã trích thì phần chênh lệch được hạch toán giảm giá tiền kinh doanh trong kỳ.

3. Những giá tiền liên quan tới TSCĐ vô hình phát sinh sau ghi nhận ban sơ được thẩm định một cách vững chắc, làm tăng lợi ích kinh tế của TSCĐ vô hình so với mức hoạt động ban sơ, thì được phản ánh tăng nguyên giá TSCĐ. Những giá tiền khác liên quan tới TSCĐ vô hình phát sinh sau ghi nhận ban sơ được hạch toán vào giá tiền sản xuất kinh doanh.

Điều 8. Cho thuê, cầm cố, thế chấp, nhượng bán, thanh lý TSCĐ:

1. Mọi hoạt động cho thuê, cầm cố, thế chấp, nhượng bán, thanh lý tài sản nhất quyết phải theo đúng những quy định của pháp luật hiện hành.

2. Đối với tài sản nhất quyết đi thuê:

a. TSCĐ thuê hoạt động:

– Doanh nghiệp đi thuê phải mang trách nhiệm quản lý, sử dụng TSCĐ theo những quy định trong hợp đồng thuê. Mức giá thuê TSCĐ được hạch toán vào giá tiền kinh doanh trong kỳ.

– Doanh nghiệp cho thuê, với tư cách là chủ sở hữu, phải theo dõi, quản lý TSCĐ cho thuê.

b. Đối với TSCĐ thuê tài chính:

– Doanh nghiệp đi thuê phải theo dõi, quản lý, sử dụng tài sản nhất quyết đi thuê như tài sản nhất quyết thuộc sở hữu của doanh nghiệp và phải thực hiện đầy đủ những nghĩa vụ đã cam kết trong hợp đồng thuê tài sản nhất quyết.

– Doanh nghiệp cho thuê, với tư cách là chủ đầu tư, phải theo dõi và thực hiện đúng những quy định trong hợp đồng cho thuê tài sản nhất quyết.

c. Trường hợp trong hợp đồng thuê tài sản (bao gồm cả thuê hoạt động và thuê tài chính) quy định bên đi thuê mang trách nhiệm sửa chữa tài sản trong thời kì thuê thì giá tiền sửa chữa TSCĐ đi thuê được phép hạch toán vào giá tiền hoặc phân bổ dần vào giá tiền kinh doanh nhưng thời kì tối đa ko quá 3 năm.

4. Đối với giao dịch bán và thuê lại tài sản nhất quyết:

– Trường hợp doanh nghiệp bán và cho thuê lại tài sản nhất quyết là thuê hoạt động, doanh nghiệp phải thực hiện như quy định đối với doanh nghiệp đi thuê tài sản nhất quyết hoạt động. Những khoản chênh lệch phát sinh lúc giá bán thỏa thuận, tiền thuê lại tài sản nhất quyết ở mức thấp hơn hoặc cao hơn trị giá hợp lý được hạch toán ngay vào thu nhập trong kỳ phát sinh hoặc phân bổ dần vào giá tiền theo quy định.

– Trường hợp doanh nghiệp bán và thuê lại tài sản nhất quyết là thuê tài chính, doanh nghiệp phải thực hiện như quy định đối với doanh nghiệp đi thuê tài sản nhất quyết tài chính. Khoản chênh lệch giữa giữa thu nhập bán tài sản với trị giá còn lại trên sổ kế toán được hạch toán vào thu nhập theo quy định.

PHẦN C – QUY ĐỊNH VỀ TRÍCH KHẤU HAO TÀI SẢN CỐ ĐỊNH

Điều 9. Nguyên tắc trích khấu hao TSCĐ:

1. Tất cả TSCĐ hiện mang của doanh nghiệp đều phải trích khấu hao, trừ những TSCĐ sau đây:

– TSCĐ đã khấu hao hết trị giá nhưng vẫn đang sử dụng vào hoạt động sản xuất kinh doanh.

– TSCĐ chưa khấu hao hết bị mất.

– TSCĐ khác do doanh nghiệp quản lý mà ko thuộc quyền sở hữu của doanh nghiệp (trừ TSCĐ thuê tài chính).

– TSCĐ ko được quản lý, theo dõi, hạch toán trong sổ sách kế toán của doanh nghiệp.

– TSCĐ sử dụng trong những hoạt động phúc lợi phục vụ người lao động của doanh nghiệp (trừ những TSCĐ phục vụ cho người lao động làm việc tại doanh nghiệp như: nhà nghỉ giữa ca, nhà ăn giữa ca, nhà thay quần áo, nhà vệ sinh, bể chứa nước sạch, nhà để xe, phòng hoặc trạm y tế để khám chữa bệnh, xe đưa đón người lao động, hạ tầng tập huấn, dạy nghề, nhà ở cho người lao động do doanh nghiệp đầu tư xây dựng).

– TSCĐ là nhà và đất ở trong trường hợp tậu lại nhà và đất ở đã được nhà nước cấp quyền sử dụng đất trong khoảng thời gian dài thì trị giá quyền sử dụng đất ko phải tính khấu hao.

– TSCĐ từ nguồn viện trợ ko hoàn lại sau lúc được cơ quan mang thẩm quyền bàn ủy quyền doanh nghiệp để phục vụ công việc nghiên cứu khoa học.

– TSCĐ vô hình là quyền sử dụng đất.

2. Những khoản giá tiền khấu hao tài sản nhất quyết quy định tại điểm 2.2 mục IV phần C Thông tư số 130/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế TNDN số 14/2008/QH12 và hướng dẫn thi hành Nghị định số 124/2008/NĐ-CP ngày 11/12/2008 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thuế TNDN thì ko được tính vào giá tiền hợp lý lúc tính thuế TNDN.

3. Trường hợp TSCĐ sử dụng trong những hoạt động phúc lợi phục vụ cho người lao động của doanh nghiệp quy định tại khoản 1 Điều 9 Thông tư này mang tham gia hoạt động sản xuất kinh doanh thì doanh nghiệp căn cứ vào thời kì và tính chất sử dụng những tài sản nhất quyết này để thực hiện tính và trích khấu hao vào giá tiền kinh doanh của doanh nghiệp và thông tin cho cơ thuế quan trực tiếp quản lý để theo dõi, quản lý.

4. TSCĐ chưa khấu hao hết bị mất, bị hư hỏng mà ko thể sửa chữa, khắc phục được, doanh nghiệp xác định nguyên nhân, trách nhiệm bồi thường của tập thể, tư nhân gây ra. Chênh lệch giữa trị giá còn lại của tài sản với tiền bồi thường và trị giá thu hồi được (nếu mang), doanh nghiệp tiêu dùng Quỹ dự phòng tài chính để bù đắp. Trường hợp Quỹ dự phòng tài chính ko đủ bù đắp, thì phần chênh lệch thiếu doanh nghiệp được tính vào giá tiền hợp lý của doanh nghiệp lúc xác định thuế TNDN.

5. Doanh nghiệp cho thuê TSCĐ hoạt động phải trích khấu hao đối với TSCĐ cho thuê.

6. Doanh nghiệp thuê TSCĐ theo hình thức thuê tài chính (gọi tắt là TSCĐ thuê tài chính) phải trích khấu hao TSCĐ đi thuê như TSCĐ thuộc sở hữu của doanh nghiệp theo quy định hiện hành. Trường hợp ngay tại thời khắc khởi đầu thuê tài sản, doanh nghiệp thuê TSCĐ thuê tài chính cam kết ko tậu tài sản thuê trong hợp đồng thuê tài chính, thì doanh nghiệp đi thuê được trích khấu hao TSCĐ thuê tài chính theo thời hạn thuê trong hợp đồng.

7. Trường hợp thẩm định lại trị giá TSCĐ đã hết khấu hao để góp vốn, điều chuyển lúc chia tách, thống nhất, sáp nhập, chuyển đổi loại hình doanh nghiệp thì những TSCĐ này phải được những tổ chức định giá giỏi xác định trị giá nhưng ko thấp hơn 20% nguyên giá tài sản đó. Thời khắc trích khấu hao đối với những tài sản này là thời khắc doanh nghiệp chính thức nhận bàn giao đưa tài sản vào sử dụng và thời kì trích khấu hao từ 3 tới 5 năm. Thời kì cụ thể do doanh nghiệp quyết định nhưng phải đăng ký với cơ thuế quan trước lúc thực hiện.

8. Những doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thực hiện xác định trị giá doanh nghiệp để cổ phần hoá theo phương pháp dòng tiền chiết khấu (DCF) thì phần chênh lệch tăng của vốn nhà nước giữa trị giá thực tế và trị giá ghi trên sổ sách kế toán ko được ghi nhận là TSCĐ vô hình và được phân bổ dần vào giá tiền sản xuất kinh doanh trong kỳ nhưng thời kì ko quá 10 năm. Thời khắc khởi đầu phân bổ vào giá tiền là thời khắc doanh nghiệp chính thức chuyển thành doanh nghiệp cổ phần (mang giấy chứng thực đăng ký kinh doanh).

9. Việc trích hoặc thôi trích khấu hao TSCĐ được thực hiện từ khi ngày (theo số ngày của tháng) mà TSCĐ tăng hoặc giảm. Doanh nghiệp thực hiện hạch toán tăng, giảm TSCĐ theo quy định hiện hành về chế độ kế toán doanh nghiệp.

Điều 10. Xác định thời kì sử dụng tài sản nhất quyết hữu hình:

1. Đối với tài sản nhất quyết còn mới (chưa qua sử dụng), doanh nghiệp phải căn cứ vào khung thời kì sử dụng tài sản nhất quyết quy định tại Phụ lục 1 ban hành kèm theo Thông tư này để xác định thời kì sử dụng của tài sản nhất quyết.

2. Đối với tài sản nhất quyết đã qua sử dụng, thời kì sử dụng của tài sản nhất quyết được xác định như sau:

Thời kì sử dụng của TSCĐ = Trị giá hợp lý của TSCĐ : Giá bán của TSCĐ cùng loại mới 100% (hoặc của TSCĐ tương đương trên thị trường) x Thời kì sử dụng của TSCĐ mới cùng loại xác định theo Phụ lục 1 (ban hành kèm theo Thông tư này)

Trong đó:

Trị giá hợp lý của TSCĐ là giá tậu hoặc trao đổi thực tế (trong trường hợp tậu bán, trao đổi), trị giá còn lại của TSCĐ hoặc trị giá theo thẩm định của tổ chức định giá giỏi định giá (trong trường hợp được cho, được biếu, được tặng, được cấp, được điều chuyển tới ) và những trường hợp khác.

3. Thay đổi thời kì sử dụng tài sản nhất quyết:

a. Trường hợp doanh nghiệp muốn xác định thời kì sử dụng của tài sản nhất quyết mới và đã qua sử dụng khác với khung thời kì sử dụng quy định tại Phụ lục 1 ban hành kèm theo Thông tư này, doanh nghiệp phải lập Phương án thay đổi thời kì sử dụng tài sản nhất quyết trên hạ tầng giải trình rõ những nội dung sau:

– Tuổi thọ kỹ thuật của TSCĐ theo thiết kế;

– Trạng thái TSCĐ (thời kì TSCĐ đã qua sử dụng, thế hệ tài sản, tình trạng thực tế của tài sản);

– Tác động của việc tăng, giảm khấu hao TSCĐ tới kết quả sản xuất kinh doanh và tài chính trả nợ những tổ chức tín dụng.

b. Thẩm quyền phê duyệt Phương án thay đổi thời kì sử dụng của tài sản nhất quyết:

– Bộ Tài chính phê duyệt đối với những doanh nghiệp nhà nước, bao gồm: doanh nghiệp mẹ những Tập đoàn kinh tế, Tổng doanh nghiệp nhà nước; những doanh nghiệp con do nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ; những doanh nghiệp cổ phần do nhà nước nắm giữ 51% vốn điều lệ trở lên thuộc những Tập đoàn kinh tế, Tổng doanh nghiệp nhà nước.

– Sở Tài chính phê duyệt đối với những doanh nghiệp nhà nước độc lập trực thuộc những Bộ, Uỷ ban nhân dân tỉnh, những doanh nghiệp thuộc những thành phần kinh tế khác mang trụ sở chính trên khu vực.

Trên hạ tầng Phương án thay đổi thời kì sử dụng tài sản nhất quyết đã được phê duyệt, trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày được phê duyệt Phương án, doanh nghiệp phải đăng ký với cơ thuế quan trực tiếp quản lý để theo dõi, quản lý.

c. Doanh nghiệp chỉ được thay đổi thời kì sử dụng TSCĐ một lần đối với một tài sản. Việc kéo dài thời kì sử dụng của TSCĐ bảo đảm ko vượt quá tuổi thọ kỹ thuật của TSCĐ và ko làm thay đổi kết quả kinh doanh của doanh nghiệp từ lãi thành lỗ hoặc trái lại tại năm quyết định thay đổi. Trường hợp doanh nghiệp thay đổi thời kì sử dụng TSCĐ ko đúng quy định thì Bộ Tài chính, cơ thuế quan trực tiếp quản lý yêu cầu doanh nghiệp xác định lại theo đúng quy định.

4. Trường hợp mang những yếu tố tác động (như việc nâng cấp hay tháo toá một hay một số phòng ban của tài sản nhất quyết) nhằm kéo dài hoặc rút ngắn thời kì sử dụng đã xác định trước đó của tài sản nhất quyết, doanh nghiệp tiến hành xác định lại thời kì sử dụng của tài sản nhất quyết theo ba tiêu chuẩn nêu trên tại thời khắc hoàn thành nghiệp vụ phát sinh, đồng thời phải lập biên bản nêu rõ những căn cứ làm thay đổi thời kì sử dụng, trình cấp mang thẩm quyền quyết định theo quy định tại tiết b khoản 3 Điều 10 Thông tư này.

Điều 11. Xác định thời kì sử dụng tài sản nhất quyết vô hình:

1. Doanh nghiệp tự xác định thời kì sử dụng tài sản nhất quyết vô hình nhưng tối đa ko quá 20 năm.

2. Đối với TSCĐ vô hình là quyền sử dụng đất mang thời hạn, thời kì sử dụng là thời hạn được phép sử dụng đất theo quy định.

3. Đối với TSCĐ vô hình là quyền tác giả, quyền sở hữu trí tuệ, quyền đối với giống cây trồng, thì thời kì sử dụng là thời hạn bảo hộ được ghi trên văn bằng bảo hộ theo quy định (ko được tính thời hạn bảo hộ được gia hạn thêm).

Điều 12. Xác định thời kì sử dụng tài sản nhất quyết trong một số trường hợp đặc thù:

1. Đối với dự án đầu tư theo hình thức Xây dựng – Kinh doanh – Chuyển giao (B.O.T), thời kì sử dụng tài sản nhất quyết được xác định từ  thời khắc đưa tài sản nhất quyết vào sử dụng tới lúc kết thúc dự án.

2. Đối với hợp đồng hợp tác kinh doanh (B.C.C) mang bên nước ngoài tham gia Hợp đồng, sau lúc kết thúc thời hạn của hợp đồng bên nước ngoài thực hiện chuyển giao ko đền bù cho Nhà nước Việt Nam, thì thời kì sử dụng tài sản nhất quyết chuyển giao được xác định từ thời khắc đưa tài sản nhất quyết vào sử dụng tới lúc  kết thúc dự án.

3. Đối với dây chuyền sản xuất mang tính đặc thù quân sự và trực tiếp thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh tại những doanh nghiệp quốc phòng, doanh nghiệp an ninh, thì căn cứ vào quy định tại Thông tư này, Bộ Quốc phòng, Bộ Công An quyết định khung thời kì sử dụng của những tài sản này.

Điều 13. Phương pháp trích khấu hao tài sản nhất quyết:

1. Nội dung của phương pháp khấu hao đường thẳng; phương pháp khấu hao theo số dư giảm dần mang điều chỉnh; phương pháp khấu hao theo số lượng, khối lượng sản phẩm được quy định tại Phụ lục 2 ban hành kèm theo Thông tư này.

2. Căn cứ khả năng đáp ứng những điều kiện vận dụng quy định cho từng phương pháp trích khấu hao tài sản nhất quyết, doanh nghiệp được lựa chọn những phương pháp trích khấu hao thích hợp với từng loại tài sản nhất quyết của doanh nghiệp:

a. Phương pháp khấu hao đường thẳng:

Tài sản nhất quyết tham gia vào hoạt động kinh doanh được trích khấu hao theo phương pháp khấu hao đường thẳng.

Doanh nghiệp hoạt động mang hiệu quả kinh tế cao được khấu hao nhanh nhưng tối đa ko quá 2 lần mức khấu hao xác định theo phương pháp đường thẳng để nhanh chóng đổi mới khoa học. Tài sản nhất quyết tham gia vào hoạt động kinh doanh được trích khấu hao nhanh là máy móc, thiết bị; dụng cụ làm việc đo lường, thí nghiệm; thiết bị và phương tiện vận tải; dụng cụ quản lý; thú vật, vườn cây lâu năm. Lúc thực hiện trích khấu hao nhanh, doanh nghiệp phải đảm bảo kinh doanh mang lãi. Trường hợp doanh nghiệp trích khấu hao nhanh vượt 2 lần mức quy định tại khung thời kì sử dụng tài sản nhất quyết nêu tại Phụ lục 1 kèm theo Thông tư này, thì phần trích vượt mức khấu hao nhanh (quá 2 lần) ko được tính vào giá tiền hợp lý lúc tính thuế thu nhập trong kỳ.

b. Phương pháp khấu hao theo số dư giảm dần mang điều chỉnh:

Phương pháp khấu hao theo số dư giảm dần mang điều chỉnh được vận dụng đối với những doanh nghiệp thuộc những ngành mang khoa học đòi hỏi phải thay đổi, phát triển nhanh.

TSCĐ tham gia vào hoạt động kinh doanh được trích khấu hao theo phương pháp số dư giảm dần mang điều chỉnh phải thoả mãn đồng thời những điều kiện sau:

– Là tài sản nhất quyết đầu tư mới (chưa qua sử dụng);

– Là những loại máy móc, thiết bị; dụng cụ làm việc đo lường, thí nghiệm.

c. Phương pháp khấu hao theo số lượng, khối lượng sản phẩm:

Tài sản nhất quyết tham gia vào hoạt động kinh doanh được trích khấu hao theo phương pháp này là những loại máy móc, thiết bị thỏa mãn đồng thời những điều kiện sau:

– Trực tiếp liên quan tới việc sản xuất sản phẩm;

– Xác định được tổng số lượng, khối lượng sản phẩm sản xuất theo công suất thiết kế của tài sản nhất quyết;

– Công suất sử dụng thực tế bình quân tháng trong năm tài chính ko thấp hơn 50% công suất thiết kế.

3. Doanh nghiệp thực hiện đăng ký phương pháp trích khấu hao TSCĐ mà doanh nghiệp lựa chọn vận dụng với cơ thuế quan trực tiếp quản lý trước lúc thực hiện trích khấu hao. Trường hợp việc lựa chọn của doanh nghiệp ko trên hạ tầng mang đủ những điều kiện quy định thì trong vòng 30 ngày kể từ ngày cơ thuế quan trực tiếp quản lý nhận được đăng ký phương pháp trích khấu hao tài sản nhất quyết của doanh nghiệp (tính theo dấu bưu điện), cơ thuế quan mang trách nhiệm thông tin bằng văn bản cho doanh nghiệp biết để thay đổi phương pháp khấu hao cho thích hợp.

4. Phương pháp khấu hao vận dụng cho từng TSCĐ mà doanh nghiệp đã lựa chọn và đăng ký phải được thực hiện nhất quán trong suốt quá trình sử dụng TSCĐ trừ lúc mang sự thay đổi trong cách thức sử dụng tài sản đó để đem lại lợi ích cho doanh nghiệp hoặc lúc mang thay đổi đáng kể cách thức ước tính thu hồi lợi ích kinh tế cho doanh nghiệp.

Trường hợp đặc thù cần thay đổi phương pháp khấu hao, doanh nghiệp phải giải trình rõ sự thay đổi về cách thức sử dụng TSCĐ và thay đổi về cách thức ước tính thu hồi lợi ích kinh tế cho doanh nghiệp đối với TSCĐ cần thay đổi phương pháp khấu hao và mỗi tài sản nhất quyết chỉ được phép thay đổi phương pháp trích khấu hao tối đa ko quá hai lần trong quá trình sử dụng và phải mang ý kiến bằng văn bản của cơ thuế quan quản lý trực tiếp.

Điều 14. Thông tư này mang hiệu lực kể từ ngày 1/1/2010 và thay thế Quyết định số 206/2003/QĐ-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc ban hành Chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản nhất quyết.

Điều 15. Trường hợp những tư nhân kinh doanh mang TSCĐ đáp ứng đầy đủ những quy định về quản lý tài sản nhất quyết tại Thông tư này thì được trích khấu hao tài sản nhất quyết để xác định giá tiền hợp lý được trừ lúc tính thuế TNCN.

Điều 16. Những đơn vị thuộc Bộ Tài chính, trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của mình mang trách nhiệm thực hiện, tổ chức và hướng dẫn những doanh nghiệp thực hiện đúng Chế độ này.

Nơi nhận:
– Thủ tướng Chính phủ và những Phó TTCP;
– Văn phòng TW và những ban của Đảng;
– Văn phòng Quốc hội;
– Văn phòng Chủ toạ nước;
– Văn phòng Chính phủ;
– Viện Kiểm sát Nhân dân vô thượng;
– Toà án Nhân dân vô thượng;
– Kiểm toán Nhà nước;
– Những Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
– Cơ quan Trung ương của những đoàn thể;
– UBND, Sở Tài chính, Cục Thuế, Ngân khố nhà nước những tỉnh, thành xã trực thuộc TW;
– Web site Chính phủ; Công báo;
– Cục Rà soát văn bản (Bộ Tư pháp);
– Những Tập đoàn kinh tế, Tổng doanh nghiệp nhà nước, Hội Kế toán và Kiểm toán VN, Hội Kiểm toán viên hành nghề VN (VACPA)
– Những đơn vị thuộc Bộ Tài chính;
– Web site Bộ Tài chính;
– Lưu: VT, Cục TCDN.
KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
(đã ký)
Trần Văn Hiếu

PHỤ LỤC I
KHUNG THỜI GIAN SỬ DỤNG CÁC LOẠI TÀI SẢN CỐ ĐỊNH
(Ban hành kèm theo Thông tư số 203/2009 /TT-BTC
ngày 20/10/2009 của Bộ Tài chính)

 

~~~~~~~~~~~~~~~~~

PHỤ LỤC I: KHUNG THỜI GIAN SỬ DỤNG CÁC LOẠI TÀI SẢN CỐ ĐỊNH

(Ban hành kèm theo Thông tư số 203/2009 /TT-BTC  ngày 20/10/2009 của  Bộ Tài chính)

 


Danh mục những nhóm tài sản nhất quyết

Thời kì sử dụng tối thiểu (năm)

Thời kì sử dụng tối đa (năm)

 

Ghi chú:

(1)     Nhà cửa loại kiên cố là loại nhà ở, trụ sở làm việc, nhà văn phòng, khách sạn… được xác định là mang độ vững bền Bậc I, Bậc II.

(2)     Nhà cửa khác là nhà ở, trụ sở làm việc, nhà văn phòng… được xác định là mang độ vững bền Bậc III, Bậc IV theo quy định của Bộ Xây dựng.

PHỤ LỤC 2: PHƯƠNG PHÁP TRÍCH KHẤU HAO TÀI SẢN CỐ ĐỊNH

    (Ban hành kèm theo Thông tư số 203/2009 /TT-BTC ngày 20/10/2009 của  Bộ Tài chính)

 

I. Phương pháp khấu hao đường thẳng:

1. Nội dung của phương pháp:

Tài sản nhất quyết trong doanh nghiệp được trích khấu hao theo phương pháp khấu hao đường thẳng như sau:

– Xác định mức trích khấu hao trung bình hàng năm cho tài sản nhất quyết theo công thức dưới đây:

Mức trích khấu hao trung bình hàng năm của tài sản nhất quyết = Nguyên giá của tài sản nhất quyết : Thời kì sử dụng

– Mức trích khấu hao trung bình hàng tháng bằng số khấu hao phải trích cả năm chia cho 12 tháng.

2. Trường hợp thời kì sử dụng hay nguyên giá của tài sản nhất quyết thay đổi, doanh nghiệp phải xác định lại mức trích khấu hao trung bình của tài sản nhất quyết bằng cách lấy trị giá còn lại trên sổ kế toán chia (:) cho thời kì sử dụng xác định lại hoặc thời kì sử dụng còn lại (được xác định là chênh lệch giữa thời kì sử dụng đã đăng ký trừ thời kì đã sử dụng) của tài sản nhất quyết.

3. Mức trích khấu hao cho năm cuối cùng của thời kì sử dụng tài sản nhất quyết được xác định là hiệu số giữa nguyên giá tài sản nhất quyết và số khấu hao luỹ kế đã thực hiện tới năm trước năm cuối cùng của tài sản nhất quyết đó.

4. Ví dụ tính và trích khấu hao TSCĐ:

Ví dụ: Tổ chức A tậu một tài sản nhất quyết (mới 100%) với giá ghi trên hoá đơn là 119 triệu đồng, chiết khấu tậu hàng là 5 triệu đồng, giá tiền vận chuyển là 3 triệu đồng, giá tiền lắp đặt, chạy thử là 3 triệu đồng.

a. Biết rằng tài sản nhất quyết mang tuổi thọ kỹ thuật là 12 năm, thời kì sử dụng của tài sản nhất quyết doanh nghiệp dự kiến là 10 năm (thích hợp với quy định tại Phụ lục 1 ban hành kèm theo Thông tư số 203/2009/TT- BTC), tài sản được đưa vào sử dụng vào ngày 1/1/2010 (Những chữ hay số màu xanh là đã đính chính theo QĐ 2841/2009).

Nguyên giá tài sản nhất quyết = 119 triệu 5 triệu + 3 triệu + 3 triệu = 120 triệu đồng

Mức trích khấu hao trung bình hàng năm = 120 triệu : 10 năm = 12 triệu đồng/năm.

Mức trích khấu hao trung bình hàng tháng = 12 triệu đồng: 12 tháng = 1 triệu đồng/ tháng

Hàng năm, doanh nghiệp trích 12 triệu đồng giá tiền trích khấu hao tài sản nhất quyết đó vào giá tiền kinh doanh.

b. Sau 5 năm sử dụng, doanh nghiệp nâng cấp tài sản nhất quyết với tổng giá tiền là 30 triệu đồng, thời kì sử dụng được thẩm định lại là 6 năm (tăng 1 năm so với thời kì sử dụng đã đăng ký ban sơ), ngày hoàn thành đưa vào sử dụng là 1/1/2015.

Nguyên giá tài sản nhất quyết = 120 triệu đồng + 30 triệu đồng = 150 triệu đồng

Số khấu hao luỹ kế đã trích = 12 triệu đồng x 5 năm = 60 triệu đồng

Trị giá còn lại trên sổ kế toán = 150 triệu đồng 60 triệu đồng = 90 triệu đồng

Mức trích khấu hao trung bình hàng năm  = 90 triệu đồng : 6 năm = 15 triệu đồng/ năm

Mức trích khấu hao trung bình hàng tháng = 15.000.000 đồng : 12 tháng =1.250.000 đồng/ tháng

Từ năm 2015 trở đi, doanh nghiệp trích khấu hao vào giá tiền kinh doanh mỗi tháng 1.250.000 đồng đối với tài sản nhất quyết vừa được nâng cấp.

5. Xác định mức trích khấu hao đối với những tài sản nhất quyết đưa vào sử dụng trước ngày 01/01/2010:

a. Cách xác định mức trích khấu hao:

– Căn cứ những số liệu trên sổ kế toán, hồ sơ của tài sản nhất quyết để xác định trị giá còn lại trên sổ kế toán của tài sản nhất quyết.

– Xác định thời kì sử dụng còn lại của tài sản nhất quyết theo công thức sau:

T = T2x [ 1 ( t1: T1) ]

Trong đó:

T   : Thời kì sử dụng còn lại của tài sản nhất quyết

T1 : Thời kì sử dụng của tài sản nhất quyết xác định theo quy định tại Phụ lục 1 ban hành kèm theo Quyết định số 206/2003/TT-BTC.

T2 : Thời kì sử dụng của tài sản nhất quyết xác định theo quy định tại Phụ lục 1 ban hành kèm theo Quyết định số 206/2003/TT-BTC.

t1 : Thời kì thực tế đã trích khấu hao của tài sản nhất quyết

– Xác định mức trích khấu hao hàng năm (cho những năm còn lại của tài sản nhất quyết) như sau:

Mức trích khấu hao trung bình hàng năm trung bình hàng năm của tài sản nhất quyết  = Trị giá còn lại của tài sản nhất quyết : Thời kì sử dụng còn lại của tài sản nhất quyết

– Mức trích khấu hao trung bình hàng tháng bằng số khấu hao phải trích cả năm chia cho 12 tháng.

b. Ví dụ tính và trích khấu hao tài sản nhất quyết:

Ví dụ: Doanh nghiệp sử dụng một máy dệt mang nguyên giá 600 triệu đồng từ ngày 01/01/2008. Thời kì sử dụng xác định theo quy định tại Phụ lục 1 ban hành kèm theo Quyết định số 206/2003/QĐ-BTC là 10 năm. Thời kì đã sử dụng của máy dệt này tính tới hết ngày 31/12/2009 là 2 năm. Số khấu hao lũy kế là 120 triệu đồng.

– Trị giá còn lại trên sổ kế toán của máy dệt là 480 triệu đồng.

– Doanh nghiệp xác định thời kì sử dụng của máy dệt là 5 năm.

– Xác định thời kì sử dụng còn lại của máy dệt như sau:

Thời kì sử dụng còn lại của TSCĐ = 5 năm x [ 1 (2 năm : 10 năm) ] = 4 năm

– Mức trích khấu hao trung bình hàng năm = 480 triệu đồng : 4 năm = 120 triệu đồng/ năm (theo Thông tư số 203/2009/TT-BTC)

Mức trích khấu hao trung bình hàng tháng = 120 triệu đồng : 12 tháng = 10 triệu đồng/ tháng

Từ ngày 01/01/2009 tới hết ngày 31/12/2012, doanh nghiệp trích khấu hao đối với máy dệt này vào giá tiền kinh doanh mỗi tháng là 10 triệu đồng.

II. Phương pháp khấu hao theo số dư giảm dần mang điều chỉnh:

1. Nội dung của phương pháp:

Mức trích khấu hao tài sản nhất quyết theo phương pháp số dư giảm dần mang điều chỉnh được xác định như:

– Xác định thời kì sử dụng của tài sản nhất quyết:

Doanh nghiệp xác định thời kì sử dụng của tài sản nhất quyết theo quy định tại Thông tư số 203/2009/TT-BTC của Bộ Tài chính.

– Xác định mức trích khấu hao năm của tài sản nhất quyết trong những năm đầu theo công thức dưới đây:

Mức trích khấu hao hàng năm của tài sản nhất quyết    =    Trị giá còn lại của   tài sản nhất quyết    x    Tỷ lệ khấu hao nhanh

Trong đó: Tỷ lệ khấu hao nhanh xác định theo công thức sau:

Tỷ lệ (%) khấu khao nhanh = Tỷ lệ khấu hao tài sản nhất quyết theo phương pháp đường thẳng x Hệ số điều chỉnh

Tỷ lệ khấu hao tài sản nhất quyết theo phương pháp đường thẳng xác định như sau:

Tỷ lệ khấu hao tài sản nhất quyết theo phương pháp đường thẳng = ( 1 : Thời kì sử dụng của tài sản nhất quyết ) x 100

Hệ số điều chỉnh xác định theo thời kì sử dụng của tài sản nhất quyết quy định tại bảng dưới đây:

Thời kì sử dụng của tài sản nhất quyết

Hệ số điều chỉnh

(lần)

1,5

2,0

2,5

 

Những năm cuối, lúc mức khấu hao năm xác định theo phương pháp số dư giảm dần nói trên bằng (hoặc thấp hơn) mức khấu hao tính bình quân giữa trị giá còn lại và số năm sử dụng còn lại của tài sản nhất quyết, thì kể từ năm đó mức khấu hao được tính bằng trị giá còn lại của tài sản nhất quyết chia cho số năm sử dụng còn lại của tài sản nhất quyết.

– Mức trích khấu hao hàng tháng bằng số khấu hao phải trích cả năm chia cho 12 tháng.

2. Ví dụ tính và trích khấu hao tài sản nhất quyết:

Ví dụ: Tổ chức A tậu một thiết bị sản xuất những linh kiện điện tử mới với nguyên giá là 10 triệu đồng.             Thời kì sử dụng của tài sản nhất quyết xác định theo quy định tại Phụ lục 1 (ban hành kèm theo Thông tư số 203/2009/TT-BTC)  là 5 năm.

Xác định mức khấu hao hàng năm như sau:

– Tỷ lệ khấu hao hàng năm của tài sản nhất quyết theo phương pháp khấu hao đường thẳng là 20%.

– Tỷ lệ khấu hao nhanh theo phương pháp số dư giảm dần bằng 20% x 2 (hệ số điều chỉnh) = 40%

– Mức trích khấu hao hàng năm của tài sản nhất quyết trên được xác định cụ thể  theo bảng dưới đây:

Đơn vị tính: Đồng

Năm thứ

Trị giá còn lại của TSCĐ

Cách tính số khấu hao TSCĐ hàng năm

Mức khấu hao  hàng năm

Mức khấu hao  hàng tháng

Khấu hao luỹ kế cuối năm

1

10.000.000

4.000.000

333.333

4.000.000

2

6.000.000

2.400.000

200.000

6.400.000

3

3.600.000

1.440.000

120.000

7.840.000

4

2.160.000

1.080.000

90.000

8.920.000

5

2.160.000

1.080.000

90.000

10.000.000

Trong đó:

+ Mức khấu hao tài sản nhất quyết từ năm thứ nhất tới hết năm thứ 3 được tính bằng trị giá còn lại của tài sản nhất quyết nhân với tỷ lệ khấu hao nhanh (40%).

+ Từ năm thứ 4 trở đi, mức khấu hao hàng năm bằng trị giá còn lại của tài sản nhất quyết (đầu năm thứ 4) chia cho số năm sử dụng còn lại của tài sản nhất quyết (2.160.000 : 2 = 1.080.000). [Vì tại năm thứ 4: mức khấu hao theo phương pháp số dư giảm dần (2.160.000 x 40%= 864.000) thấp hơn mức khấu hao tính bình quân giữa giá trị còn lại và số năm sử dụng còn lại của tài sản cố định (2.160.000 : 2 = 1.080.000)].

III. Phương pháp khấu hao theo số lượng, khối lượng sản phẩm:

1. Nội dung của phương pháp:

Tài sản nhất quyết trong doanh nghiệp được trích khấu hao theo phương pháp khấu hao theo số lượng, khối lượng sản phẩm như sau:

– Căn cứ vào hồ sơ kinh tế – kỹ thuật của tài sản nhất quyết, doanh nghiệp xác định tổng số lượng, khối lượng sản phẩm sản xuất theo công suất thiết kế của tài sản nhất quyết, gọi tắt là sản lượng theo công suất thiết kế.

– Căn cứ tình hình thực tế sản xuất, doanh nghiệp xác định số lượng, khối lượng sản phẩm thực tế sản xuất hàng tháng, hàng năm của tài sản nhất quyết.

– Xác định mức trích khấu hao trong tháng của tài sản nhất quyết theo công thức dưới đây:

Mức trích khấu hao trong tháng của tài sản nhất quyết = Số lượng sản phẩm sản xuất trong tháng x Mức trích khấu hao bình quân tính cho một đơn vị sản phẩm

Trong đó:

Mức trích khấu hao bình quân tính cho một đơn vị sản phẩm = Nguyên giá của tài sản nhất quyết x Sản lượng theo công suất thiết kế

– Mức trích khấu hao năm của tài sản nhất quyết bằng tổng mức trích khấu hao của 12 tháng trong năm, hoặc tính theo công thức sau:

Mức trích khấu hao năm của tài sản nhất quyết = Số lượng sản phẩm sản xuất trong năm x Mức trích khấu hao bình quân tính cho một đơn vị sản phẩm

Trường hợp công suất thiết kế hoặc nguyên giá của tài sản nhất quyết thay đổi, doanh nghiệp phải xác định lại mức trích khấu hao của tài sản nhất quyết.

2. Ví dụ tính và trích khấu hao tài sản nhất quyết:

Ví dụ: Tổ chức A tậu máy ủi đất (mới 100%) với nguyên giá 450 triệu đồng. Công suất thiết kế của máy ủi này là 30m3/giờ. Sản lượng theo công suất thiết kế của máy ủi này là 2.400.000 m3. Khối lượng sản phẩm đạt được trong năm thứ nhất của máy ủi này là:

Tháng

Khối lượng sản phẩm hoàn thành (m3)

Tháng

Khối lượng sản phẩm hoàn thành (m3)

Tháng 1

14.000

Tháng 7

15.000

Tháng 2

15.000

Tháng 8

14.000

Tháng 3

18.000

Tháng 9

16.000

Tháng 4

16.000

Tháng 10

16.000

Tháng 5

15.000

Tháng 11

18.000

Tháng 6

14.000

Tháng 12

18.000

Mức trích khấu hao theo phương pháp khấu hao theo số lượng, khối lượng sản phẩm của tài sản nhất quyết này được xác định như sau:

– Mức trích khấu hao bình quân tính cho 1 m3 đất ủi = 450 triệu đồng: 2.400.000 m3  = 187,5 đ/m3

– Mức trích khấu hao của máy ủi được tính theo bảng sau:

Tháng

Sản lượng thực tế tháng

(m3)

Mức trích khấu hao tháng

 (đồng)

1

14.000

14.000 x 187,5 =  2.625.000

2

15.000

15.000 x 187,5 = 2.812.500

3

18.000

18.000 x 187,5 = 3.375.000

4

16.000

16.000 x 187,5 = 3.000.000

5

15.000

15.000 x 187,5 = 2.812.500

6

14.000

14.000 x 187,5 = 2.625.000

7

15.000

15.000 x 187,5 = 2.812.500

8

14.000

14.000 x 187,5 = 2.625.000

9

16.000

16.000 x 187,5 = 3.000.000

10

16.000

16.000 x 187,5 = 3.000.000

11

18.000

18.000 x 187,5 = 3.375.000

12

18.000

18.000 x 187,5 = 3.375.000

Tổng cùng cả năm

35.437.500

~~Thông tin thêm: QUYẾT ĐỊNH 2841/QĐ-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2009 “Đính chính Phụ lục số 2 – Thông tư số 203/2009/TT-BTC ngày 20/10/2009 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản nhất quyết”

 

Rate this post

Originally posted 2019-01-07 01:36:15.

Bình luận