Đọc và phân tích báo cáo kết quả kinh doanh

Kết cấu Con số kết quả kinh doanh chia hoạt động một doanh nghiệp thành 3 loại: hoạt động sản xuất kinh doanh chính, hoạt động tài chính và hoạt động khác.

Con số kết quả kinh doanh sở hữu 2 phần, phần I_ Lãi, lỗ là phần những đơn vị đại chúng công bố cho những nhà đầu tư. Công thức chung của phần này là Lợi nhuận = Doanh thu – Giá thành.

Kết cấu Con số kết quả kinh doanh Phần Lãi, lỗ chia hoạt động một doanh nghiệp thành 3 loại: hoạt động sản xuất kinh doanh chính, hoạt động về tài chính và hoạt động khác (ko thường xuyên).

Hoạt động sản xuất kinh doanh chính thể hiện qua 3 mục tiêu chính: Doanh thu (thuần) bán hàng và sản xuất nhà sản xuất, Giá vốn hàng bán và Lợi nhuận gộp từ hoạt động bán hàng.

Lợi nhuận gộp từ bán hàng = Doanh thu thuần bán hàng – Giá vốn hàng bán.

Tiêu chí này cho biết hoạt động sản xuất kinh doanh chính mang về bao nhiêu tiền. Lợi nhuận gộp tăng sở hữu thể do doanh thu thuần tăng hoặc giá vốn hàng bán giảm.

1 Doanh thu bán hàng và sản xuất nhà sản xuất

2 Những khoản giảm trừ doanh thu

3 Doanh thu thuần về bán hàng và sản xuất nhà sản xuất (1) -(2)

4 Giá vốn hàng bán và nhà sản xuất sản xuất

5 Lợi nhuận gộp về bán hàng và sản xuất nhà sản xuất (3) -(4)

Hoạt động tài chính: thể hiện qua 2 mục tiêu: Doanh thu tài chính và Giá thành tài chính.Doanh thu tài chính sở hữu từ những nguồn: như lãi tiền gửi, lãi nhận từ việc đầu tư, sắm bán trái phiếu, cổ phiếu,…

Giá thành tài chính: Gồm sở hữu tầm giá lãi vay, tầm giá dự phòng những khoản đầu tư tài chính, lỗ từ đầu tư tài chính, lỗ do chênh lệch tỷ giá,…

1 LN gộp về bán hàng và sản xuất nhà sản xuất

2 Doanh thu tài chính

3 Giá thành tài chính

4 Giá thành bán hàng

5 Giá thành quản lý doanh nghiệp

6 Lợi nhuận thuần từ kinh doanh (6) = (1) + (2) – (3) – (4) – (5)

 

 

 

1 Lợi nhuận thuần từ kinh doanh

2 Thu nhập khác

3 Giá thành khác

4 Lợi nhuân từ hoạt động khác (4)= (2) – (3)

5 Lợi nhuận trước thuế (5) = (1) + (4)

Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh là mục tiêu thế hiện kết quả nhận được từ hai hoạt động bán hàng và tài chính, sau lúc trừ đi Giá thành bán hàng và Giá thành quản lý doanh nghiệp.

Lợi nhuận thuần từ kinh doanh = Lợi nhuận gộp từ bán hàng + (Doanh thu tài chính – Giá thành tài chính) – Giá thành bán hàng – Giá thành quản lý doanh nghiệp.

Hoạt động khác: thể hiện qua hai mục tiêu Thu nhập khác và Giá thành khác.

Thu nhập khác sở hữu nguồn từ: lãi thanh lý, nhượng bán tài sản, hoặc là được bồi thường… và trái lại Giá thành khác sở hữu nguồn từ lỗ thanh lý, nhượng bán tài sản, phải bồi thường do vi phạm hợp đồng,…

Lợi nhuận trước thuế = Lợi nhuận thuần từ kinh doanh + (Doanh thu khác – Giá thành khác).

Lợi nhuận sau thuế = Lợi nhuận trước thuế –  Giá thành thuế thu nhập hiện hành phải nộp

Phân tích báo cáo kết quả kinh doanh trong 1 kỳ cho ta thấy hoạt động nào đóng góp nhiều nhất vào lợi nhuận của doanh nghiệp. Thông thường hoạt động chính phải đóng góp to nhất.

Lúc so sánh với những kỳ trước đó, ta sở hữu thể thấy biến động tăng hay giảm của từng hoạt động. Thông thường hoạt động sản xuất kinh doanh chính tăng là tốt.

Kết quả kinh doanh sẽ cho chúng ta biết tình hellònh kinh doanh của một doanh nghiệp trong một thời kỳ nhất định, nên lúc nhìn vào tài liệu này các nhà đầu tư có thể thấy rõ nhất hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp.

 

Rate this post

Bình luận