Tăng cường trách nhiệm xã hội đối với người lao động trên cơ sở tuân thủ pháp luật và chính sách về lao động

Thực hiện TNXH đảm bảo quyền cho NLĐ là thực hiện tốt quy định pháp  luật hiện hành. Những quy định này giúp DN tiến hành hoạt động kinh doanh ổn định và tự do phát triển trong phạm vi. Tại Việt nam những văn bản pháp luật liên quan tới quyền và lợi ích  của NLĐ được cụ thể hóa trong Bộ luật lao  động (2012),  Luật việc làm (2013), Luật Bảo hiểm xã hội (2014), Luật an toàn, vệ sinh lao động (2015)… Cụ thể quyền của người lao động được ghi trong Bộ Luật lao động sửa  đổi năm 2012 của Quốc hội nước ta (xem hộp 4 – phụ lục 11).

Để định hướng phát triển vững bền cũng như coi nguồn nhân lực là nguyên khí của quốc gia. Chính phủ đã ban hành Quyết định số 622/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về kế hoạch hành động quốc gia thực hiện chương trình nghị sự 2030 vì sự phát triển vững bền. Trong đó mục tiêu thứ 8: “Đảm bảo tăng trưởng kinh tế vững bền, toàn diện, liên tục; tạo việc làm đầy đủ, năng suất và việc làm tốt cho tất cả mọi người”; Quyết định 145/QĐ-TTg phê duyệt chiến lược hội nhập quốc tế lao động và xã hội tới năm 2020 và tầm nhìn tới năm 2030 với mục tiêu cụ thể: “Hoàn thiện thiết chế về lao động – xã hội theo tiêu chuẩn khu vực và quốc tế, trong đó sở hữu những tiêu chuẩn lao động quốc tế của ILO. Tới năm 2030, đảm bảo nội luật hóa toàn bộ những cam kết quốc tế về lao động – xã hội”; Quyết nghị số 22-NQ/TW của Bộ Chính trị về Hội nhập quốc tế về lao động – xã hội; Chỉ thị 52-CT/TW của Ban bí thư về tăng đời sống ý thức của người lao động lao động… Đặc trưng, Nghị định 85/2015/NĐ-CP về chính sách đối với lao động nữ – đối tượng chiếm tới trên 80% lao động tại những DN could. Bởi ko giống như lao động nam giới, lao động nữ vừa là lao động vừa là mẹ. Thực hiện quy định cho đối tượng này nhằm mục đích đảm bảo quyền làm việc và quyền đồng đẳng giới tạo điều kiện cho họ thực hiện tốt hai chức năng là lao động, làm mẹ để chăm sóc và nuôi dạy con trẻ – thế hệ lao động tương lai. Tương tự, những DN could cần phải lấy những quyết định, nghị định, chỉ thị trên làm ý kiến thực hiện TNXH đảm bảo quyền và trên quyền là lợi ích cho NLĐ.

Rate this post

Bình luận