Các nghiên cứu về “Nhân tố khách quan ảnh hưởng đến trách nhiệm xã hội đối với người lao động của doanh nghiệp”

Những DN ngoài quan tâm tới quá trình thực hiện TNXH đối với NLĐ thì việc thông hiểu những nhân tố khách quan cũng với ý nghĩa quan yếu ko kém. Chủ động làm tốt được việc này sẽ giúp DN nắm bắt được thời cơ cũng như ứng phó, phản ứng kịp thời để TNXH đối với NLĐ với chất lượng. Một số nghiên cứu định tính chỉ ra rằng những nhân tố khách quan tác động tới TNXH đối với NLĐ như:

Tình hình phát triển kinh tế và hội nhập kinh tế quốc tế: là tiền đề để DN phát triển kinh tế, thực hiện trách nhiệm pháp lý với NLĐ. Thêm vào đó, những DN tham gia vào chuỗi trị giá toàn cầu thì việc thực hiện TNXH đối với NLĐ trong lúc là một mắt xích của chuỗi là điều thế tất. Đây là yếu tố mà trong nghiên cứu của Nguyễn Thị Minh Nhàn (2015), Lê Thị Hướng (2017), cho rằng thực hiện TNXH là một trong những yêu cầu đối với những DN trong tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế.

Quản lý nhà nước về thực hiện TNXH đối với NLĐ: được Nguyễn Thị Minh Nhàn (2015), Lê Thị Hướng (2017), Bùi Thị Thu Hương (2018) giám định là nhân tố tác động tới thực hiện TNXH đối với NLĐ. Tác động của những chủ thể mang tính quyền lực nhà nước, bằng nhiều giải pháp tới những đối tượng quản lý nhằm thực hiện chức năng đối nội và đối ngoại của Nhà nước trên hạ tầng pháp luật. Quản lý nhà nước về thực hiện TNXH đối với NLĐ của DN bao gồm một số hoạt động như: Nhà nước ban hành pháp luật và chính sách với liên quan, thiết lập cơ quan, tổ chức bộ máy các ngành về thực hiện TNXH, thanh rà soát việc thực hiện TNXH đối với NLĐ.

Những CoC trong thực hiện TNXH đối với NLĐ: DN hoạt động trong bối cảnh hội nhập quốc tế với rất nhiều tiêu chuẩn liên quan tới thực hiện TNXH đối với NLĐ để lựa chọn. Trong đó, những CoC SA8000, ISO 26000, WRAP theo chương trình cấp chứng chỉ cho DN được sử dụng phổ biến và được những nhà nhập khẩu trên những thị trường to (Mỹ, Châu Âu) sử dụng làm hạ tầng thực hiện hoạt động thương nghiệp. Những CoC này tác động tới hoạt động thực hiện TNXH đối với NLĐ được Phạm Công Đoàn (2012), Nguyễn Thị Minh Nhàn (2015) kể tới trong nghiên cứu của họ.

Các đối tác liên quan ngoài DN: Sức ép từ các đối tác liên quan khác tác động tới thực hiện TNXH của DN trong nghiên cứu thực nghiệm của Murillo & Lozano, (2006); Saulquin & Schier, (2010) phát hiện như: khách hàng, nhà cung ứng, cùng đồng, chính phủ tác động tới mức độ thực hiện TNXH của DN. Trong đó sức ép từ khách hàng và nhà cung ứng tác động nhiều nhất tới DN. Đặc thù đối với những DN gia công might mặc, điện tử thường bị khách hàng, nhà cung ứng gây sức ép trong việc tuân thủ thực hiện TNXH đối với NLĐ.

Tóm lại tổng quan những nghiên cứu ở mục 1.1.3, 1.1.4 là hạ tầng để xác định nhân tố chủ quan tác động chủ yếu tới quá trình thực hiện TNXH đối với NLĐ như: lãnh đạo DN, hoạch định chiến lược, tài chính của DN, văn hóa DN, quy mô DN; Nhân tố khách quan tác động tới TNXH đối với NLĐ đó là: tình hình phát triển và hội nhập kinh tế quốc tế, quản lý Nhà nước về thực hiện TNXH đối với NLĐ, những CoC về TNXH đối với NLĐ và các đối tác liên quan ngoài DN; Mặc dù vậy, những nghiên cứu này hầu hết được thực hiện ở nước ngoài với điều kiện khác rất nhiều so với nước ta. Trong điều kiện ở Việt Nam tới bây giờ chưa với nghiên cứu hoàn chỉnh nào về xây dựng mô phỏng, kiểm định chiều hướng và mức độ tác động của những nhân tố chủ quan tới quá trình thực hiện TNXH đối với NLĐ của những DN might Việt Nam.

Rate this post

Bình luận