Quỹ bảo hiểm xã hội bắt buộc gồm có các quỹ thành phần nào?

Theo quy định tại Điều 89 Luật Bảo hiểm xã hội, Quỹ bảo hiểm xã hội gồm các quỹ thành phần sau:

– Quỹ ốm đau và thai sản.

– Quỹ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.

– Quỹ hưu trí và tử tuất.

Rate this post

Bình luận