Hoàn thiện chính sách đối với các công ty chứng khoán và trung gian chứng khoán

Thực hiện đề án tái cấu trúc TTCK của Chính phủ phấn đấu năm 2020 thị trường chứng khoán trở thành kênh huy động vốn trung dài hạn chủ yếu cho nền kinh tế nên tới cuối năm 2017 số lượng doanh nghiệp chứng khoán giảm từ 105 doanh nghiệp năm 2012 xuống còn 77 doanh nghiệp năm 2017. Để nhằm hoàn thiện và phát triển thị trường chứng khoán thì Chính phủ cần phải xây dựng và hoàn thiện khung pháp lý đối với những doanh nghiệp chứng khoán, doanh nghiệp quản lý quỹ.

– Tăng vai trò quản lý của Ủy ban chứng khoán Nhà nước

+ Tiếp tục triển khai tái cấu trúc TTCK, tăng cường công việc quản lý, tích cực thanh tra, giám sát, xử lý vi phạm đối với những doanh nghiệp chứng khoán, thanh lọc những doanh nghiệp chứng khoán yếu kém.

+ Hoàn thiện hồ sơ xây dựng Luật chứng khoán sửa đổi trong đó (i) Quy định lại việc cấp giấy phép thành lập và hoạt động đối với doanh nghiệp chứng khoán, doanh nghiệp quản lý quỹ, đảm bảo thích hợp với Luật Doanh nghiệp; (ii) Xác định vai trò, trách nhiệm của doanh nghiệp chứng khoán trong việc đảm bảo khách hàng của mình phải tuân thủ quy định pháp luật; (iii) Chuẩn hóa quy định về quản trị doanh nghiệp đối với doanh nghiệp đại chúng, quản trị doanh nghiệp đối với doanh nghiệp chứng khoán, doanh nghiệp quản lý quỹ nhằm tăng chất lượng những doanh nghiệp.

– Ủy ban chứng khoán Nhà nước tăng cường phối hợp với những doanh nghiệp chứng khoán hình thành một hệ thống những tổ chức trung gian trên thị trường hiện đại, đáp ứng những yêu cầu về khó khăn và tiếp tục tương trợ cho quá trình phát triển thị trường chứng khoán và nền kinh tế.

– Chính phủ cần mang những chính sách tương trợ, tạo điều kiện cho những doanh nghiệp chứng khoán hoạt động và mang những hướng dẫn cụ thể như tương trợ về thuế, tương trợ công việc quản trị quản lý…

Rate this post

Bình luận