Các yếu tố thuộc về nhà nước ảnh hưởng đến quản lý huy động và sử dụng các nguồn lực tài chính cho xây dựng nông thôn mới

Chiến lược phát triển KTXH nói chung và kế hoạch XDNTM của địa phương là yếu tố quyết định tới quy mô huy động, sử dụng NLTC. Việc huy động, sử dụng những NLTC luôn phục vụ cho mục tiêu phát triển KTXH cho mỗi địa phương nói chung, cho XDNTM nói riêng. Do tính chất của những dự án XDNTM thường với tổng mức đầu tư to nên kế hoạch được định hướng dài hạn, ổn định là điều kiện quyết định cho việc thu hút những NLTC đầu tư.

Những chính sách của nhà nước tạo hành lang pháp lý cho việc quản lý huy động và sử dụng NLTC cho XDNTM. Hệ thống chính sách càng đồng bộ, đầy đủ, với tính tới yếu tố đặc thù của địa phương, của chương trình XDNTM sẽ tăng hiệu quả huy động và sử dụng NLTC cho XDNTM. Chính sách phân cấp cho CQĐP các ngành trong quản lý huy động, sử dụng những NLTC sẽ tạo điều kiện phát  huy được tính chủ động, thông minh của những địa phương. Để ứng dụng những chính sách với hiệu quả trong thực tiễn, CQĐP các ngành cần với sự điều chỉnh linh hoạt, thích hợp với điều kiện KT-XH cụ thể của mỗi địa phương trong từng giai đoạn cụ thể.

Năng lực quản lý quản lý của CQĐP là một trong những yếu tố quan yếu tác động tới huy động và sử dụng NLTC cho XDNTM. Nếu trình độ quản lý cao, thích hợp với điều kiện, đặc điểm ở mỗi cấp, mỗi ngành thì công việc huy động NLTC sẽ đạt hiệu quả cao hơn; trình độ quản lý thấp sẽ với tác động trái lại, kết quả huy động NLTC sẽ đạt thấp và không liên quan được nhu cầu cho XDNTM. Năng lực của CQĐP với nội hàm rộng, tuy nhiên những yếu tố thuộc về năng lực của CQĐP tác động trực tiếp tới việc huy động, sử dụng những NLTC cho XDNTM bao gồm: Cơ cấu tổ chức của CQĐP nói chung và của bộ máy chỉ đạo, quản lý XDNTM ở địa phương nói riêng; Năng lực thực hiện công khai, sáng tỏ và trách nhiệm giải trình của CQĐP về huy động, sử dụng những NLTC cho XDNTM. Trách nhiệm giải trình được thực hiện theo 2 hướng: hướng lên trên là trách nhiệm giải trình của cấp dưới đối với cấp trên trong việc thực hiện nhiệm vụ, trong việc chấp hành, thực thi chủ trương, chính sách; hướng xuống dưới là trách nhiệm giải trình của cấp trên đối với cấp dưới, của chính quyền, của cán bộ đối với công chúng nhân dân. Trong xu thế cải cách hành chính theo hướng đẩy mạnh dân chủ cơ sở vật chất như hiện nay, trách nhiệm giải trình được thực hiện theo cả hai hướng bởi sự cần thiết phải với sự kết nối qua lại giữa cấp trên và cấp dưới, giữa chính quyền với nhân dân để thu thập những thông tin phản hồi, tạo được sự đồng thuận trong hệ thống. Chỉ lúc nào cùng đồng dân cư với được đầy đủ những thông tin thì họ mới ủng hộ những chủ trương, chính sách của chính quyền về XDNTM.

Nhận thức của cán bộ cũng tác động ko nhỏ tới việc huy động, sử dụng NLTC cho XDNTM. Lực lượng cán bộ quản lý với nhận thức tốt, ý thức trách nhiệm cao với tính tới những yếu tố quyền lợi và nghĩa vụ thiết thực của người dân thì hiệu quả của công việc huy động và sử dụng NLTC sẽ cao và trái lại

Rate this post

Bình luận