Các chính sách ưu tiên đầu tư khác

Ngoài những chính sách như đã đề xuất trên, một số chính sách ưu tiên đầu tư khác:

– Đẩy mạnh chính sách khuyến khích những nhà đầu tư với tổ chức nước ngoài tham gia thị trường chứng khoán. Để khuyến khích khối những nhà đầu tư này, những hạn chế về tỷ lệ sở hữu cần phải được xem xét toá bỏ cho thích hợp với lộ trình hội nhập và nhu cầu tái cơ cấu và phát triển nền kinh tế;

– Tiếp tục phát triển hệ thống nhà đầu tư tư nhân và những nhà đầu tư khác trong nước. Cho phép và khuyến khích phát triển và rộng rãi những loại hình quỹ đầu tư chứng khoán, tạo điều kiện cho những nhà đầu tư tư nhân tham gia vào quỹ, thích hợp với tiềm lực tài chính và khả năng chấp nhận rủi ro. Hình thành và phát triển những hình thức góp vốn đầu tư tập thể;

– Vận dụng rộng rãi những hình thức ưu đãi để khuyến khích nhà đầu tư tổ chức chủ động và tích cực tham gia thị trường chứng khoán. Trong đó, chú trọng ưu đãi về thuế trên cổ tức;

– Ban hành những quy định cho phép thành lập những quỹ hưu trí tự nguyện, quỹ hưu trí của khối doanh nghiệp tư nhân và những tư nhân khác. Điều này ko chỉ tương trợ thị trừờng tài chính phát triển, mà còn đỡ gánh nặng cho Ngân sách nhà nước trong công việc xã hội, tiết giảm mức giá trả tiền hưu trí, trợ cấp xã hội…Đồng thời, góp phần tăng mức sống và an sinh xã hội, tạo điều kiện cho người lao động với thể đầu tư cho tương lai;

– Xây dựng cơ chế kết nối giữa thị trường bảo hiểm (như bảo hiểm nhân thọ, bảo hiểm xã hội) và thị trường vốn, bằng cách khuyến khích những doanh nghiệp bảo hiểm chào bán những sản phẩm bảo hiểm liên kết đầu tư; khuyến khích việc thành lập những quỹ hưu trí tự nguyện, quỹ hưu trí cùng đồng liên kết đầu tư trong khối những doanh nghiệp tư nhân, những doanh nghiệp đầu tư nước ngoài;

– Thiết lập cơ chế tài chính bảo hiểm xã hội, cho phép sử dụng nguồn nhàn rỗi với tỷ lệ an toàn thích hợp đầu tư vào những dụng cụ với mức sinh lời ổn định, an toàn của thị trường vốn (trái phiếu Chính phủ, trái phiếu tổ chức với mức độ tín nhiệm cao…);

– Thiết lập cơ chế kết nối thị trường nhà băng với thị trường vốn, cho phép những tổ chức quản lý quỹ kết hợp với những nhà băng thương nghiệp thiết kế những sản phẩm tài chính mà nhà đầu tư với thể thế chấp những chứng chỉ quỹ để vay; phát triển những hình thức tiết kiệm liên kết đầu tư; tạo điều kiện khuyến khích và phát triển quỹ thị trường tiền tệ.

Rate this post

Bình luận