Phân tích tính tất yếu khách quan và lợi ích của sự phát triển kinh tế thị trường ở Việt Nam

Khái niệm kinh tế thị trường? Phân tích tính thế tất khách quan và lợi ích của sự phát triển kinh tế thị trường ở Việt Nam

* Khái niệm kinh tế thị trường:

– Kinh tế thị trường là mô phỏng kinh tế trong đó những yếu tố đầu vào và đầu ra phải đều phải thong qua thị trường.

– Đại hội IX nêu lên : nền kinh tế nước ta là nền kinh tế hold hóa nhiều thành phần vận hành theo cơ chế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa với sự quản lý của nhà nước, được gọi tắt là kinh tế thị trường định hướng XHCN.

– Kinh tế thị trường định hướng XHCN ở VN: là một kiểu tổ chức kinh tế vừa dựa trên những nguyên tắc và quy luật của kinh tế thị trường vừa trên cơ sở vật chất được dẫn dắt và chi phối bởi những nguyên tắc và bản tính CNXH thể hiện trên 3 mặt : sở hữu, tổ chức quản lý và phân phối.

* Phân tích tính thế tất khách quan và lợi ích của sự phát triển kinh tế thị trường ở Việt Nam

– Thế tất khách quan:

Việt Nam, trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, những điều kiện chung để kinh tế hàng hóa xuất hiện vẫn còn tồn tại. Do đó, sự tồn tại kinh tế hàng hóa , kinh tế thị trường ở nước ta là một thế tất khách quan:

+ Phân công lao động xã hội là cơ sở vật chất thế tất của nền sản xuất hàng hóa vẫn tồn tại và ngày càng phát triển cả về chiều rộng lẫn chiều sâu ở nước ta hiện nay

Phân công lao động xã hội phát triển thể hiện ở chỗ những ngành nghề ở nước ta ngày càng rộng rãi, phong phú, chuyên môn hóa sâu. Tác động của phân công lao động:

– Góp phần phá vỡ tính chất tự cung tự cấp của nền kinh tế tự nhiên trước đây và xúc tiến kinh tế hàng hóa phát triển mạnh mẽ hơn.

– Là cơ sở vật chất và là động lực để tăng năng suất lao động xã hội, tức là làm cho nền kinh tế ngày càng với nhiều sản phẩm thặng dư tiêu dùng để trao đổi, sắm bán. Do đó, làm cho trao đổi, sắm bán hàng hóa trên thị trường ngày càng phát triển hơn.

+ Sự tách biệt tương đối về mặt kinh tế: Do tồn tại nhiều hình thức sở hữu ( sở hữu toàn dân, sở hữu tập thể, sở hữu tư nhân, sở hữu hỗn hợp. Do đó tồn tại nhiều chủ thể kinh tế độc lập, lợi ích riêng, nên quan hệ kinh tế giữa họ chỉ với thể thực hiện bằng quan hệ hàng hóa -tiền tệ.

+ Thành phần kinh tế nhà nước và kinh tế tập thể, tuy cùng dựa trên chế độ công hữu về tư liệu sản xuất, nhưng những đơn vị kinh tế vẫn với sự khác biệt nhất định, với quyền tự chủ trong sản xuất kinh doanh, với lợi ích riêng, mặt khác những đơn vị kinh tế còn với sự khác nhau về trình độ kỹ thuật – khoa học, về trình độ quản lý, nên giá thành sản xuất và hiệu quả cũng khác nhau nên quan hệ kinh tế giữa họ phải thực hiện bằng quan hệ hàng hóa tiền tệ.

+ Trong quan hệ kinh tế đối ngoại trong điều kiện phân công lao động quốc tế mỗi quốc gia riêng biệt là chủ sở hữu đối với mỗi hàng hóa đưa ra trao đổi trên thị trường, sự trao đổi này phải trên nguyên tắc ngang giá.

Với bốn lý do trên, kinh tế thị trường ở nước ta là một tồn tại thế tất.

Đại hội Đảng lần thứ IX đã khẳng định mô phỏng nền kinh tế ở nước ta trong thời kỳ quá độ là nền kinh tế hàng hóa nhiều thành phần vận động theo cơ chế thị trường, với sự quản lý của Nhà nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Sự lựa chọn đó là xuất phát từ những lợi ích của việc phát triển kinh tế – xã hội đem lại cho nước ta.

– Lợi ích của sự phát triển kinh tế thị trường ở Việt Nam

+ Tạo động lực xúc tiến lực lượng sản xuất phát triển

Do khó khăn trong nền sản xuất hàng hóa, buộc những chủ thể sản xuất phải cải tiến kỹ thuật, vận dụng khoa học mới vào sản xuất làm cho năng xuất lao động tăng, giá thành sản xuất giảm ở mức thấp nhất nhờ đó mà thắng lợi trong khó khăn. Quá trình đó đã xúc tiến lực lượng sản xuất phát triển.

+ Kích thích tính năng động, thông minh của những chủ thể kinh tế, kích thích việc tăng chất lượng, cải tiến mẫu mã , tăng khối lượng hàng hóa và nhà sản xuất, làm cho sản xuất gắn với tiêu tiêu dùng. Kinh tế thị trường chịu sự chi phối của  quy luật trị giá, khó khăn, cung cầu, buộc mỗi người sản xuất tự chịu trách nhiệm về hàng hóa mình làm ra. Mỗi người sản xuất đều chịu sức ép buộc phải quan tâm tới sự tiêu thụ trên thị trường, sao cho sản phẩm của mình được xã hội thừa nhận và cũng từ đó họ mới với thu nhập.

+ Xúc tiến phân công lao động, chuyên môn hóa sản xuất vì vậy mà phát huy được tiềm năng, lợi thế của từng vùng, của quốc gia để mở rộng quan hệ kinh tế đối ngoại.

+ Xúc tiến quá trình tích tụ và tập trung sản xuất, tạo điều kiện ra đời nền sản xuất to xã hội hóa cao; đồng thời lựa chọn được những nhà sản xuất kinh doanh giỏi, hình thành nhóm cán bộ quản lý với trình độ, nhóm lao động lành nghề đáp ứng nhu cầu của quốc gia.

+  Phát triển nền kinh tế thị trường làm cho lực lượng sản xuất phát triển sản phẩm xã hội ngày càng phong phú, đáp ứng nhu cầu rộng rãi của mọi người.

Tương tự, phát triển kinh tế thị trường đối với nước ta là một thế tất kinh tế, một nhiệm vụ kinh tế cấp bách để chuyển nền kinh tế lạc hậu thành nền kinh tế hiện đại, hội nhập vào sự phân công lao động quốc tế. Đó là con đường đúng đắn để phát triển lực lượng sản xuất, khai thác với hiệu quả mọi tiềm năng của quốc gia để thực hiện nhiệm vụ công nghiệp hóa, hiện đại hóa.

Thực tiễn những năm đổi mới chỉ ra rằng, việc chuyển đổi sang mô phỏng kinh tế thị trường của Đảng là hoàn toàn đúng đắn.

Rate this post

Originally posted 2019-01-06 19:54:18.

Bình luận