Bán lẻ hàng hóa là gì?

Bán lẻ hàng hoá là phương thức bán hàng trực tiếp cho người tiêu tiêu dùng hoặc những tổ chức kinh tế hoặc những đơn vị kinh tế tập thể tìm về mang tính chất tiêu tiêu dùng nội bộ. Bán hàng theo phương thức này mang đặc điểm là hàng hoá đã ra khỏi ngành nghề lưu thông và đi vào ngành nghề tiêu tiêu dùng, trị giá và trị giá sử dụng của hàng hoá đã được thực hiện. Bán lẻ thường bán đơn chiếc hoặc bán với số lượng nhỏ, giá bán thường ổn định. Bán lẻ mang thể thực hiện dưới những hình thức sau:

– Hình thức bán lẻ thu tiền tập trung: Bán lẻ thu tiền tập trung là hình thức bán hàng mà trong đó tách rời nghiệp vụ thu tiền tài người tìm và nghiệp vụ giao hàng cho người tìm. Mỗi quầy hàng mang một viên chức thu tiền làm nhiệm vụ thu tiền tài khách, viết hoá đơn hoặc tích kê cho khách để khách tới nhận hàng ở quầy hàng do viên chức bán hàng giao. Hết ca (hoặc hết ngày) bán hàng, viên chức bán hàng căn cứ vào hoá đơn và tích kê giao hàng cho khách hoặc kiểm kê hàng hoá tồn quầy để xác định số lượng hàng đã bán trong ngày, trong ca và lập báo cáo bán hàng. Viên chức thu tiền làm giấy nộp tiền và nộp tiền bán hàng cho thủ quỹ.

– Hình thức bán lẻ thu tiền trực tiếp: Theo hình thức này, viên chức bán hàng trực tiếp thu tiền tài khách và giao hàng cho khách. Hết ca, hết ngày bán hàng, viên chức bán hàng làm giấy nộp tiền và nộp tiền cho thủ quỹ. Đồng thời, kiểm kê hàng hoá tồn quầy để xác định số lượng hàng đã bán trong ca, trong ngày và lập báo cáo bán hàng.

– Hình thức bán lẻ tự phục vụ (tự chọn): Theo hình thức này, khách hàng tự chọn lấy hàng hoá, mang tới bán tình tiền để tính tiền và trả tiền tiền hàng. Viên chức thu tiền kiểm hàng, tính tiền, lập hoá đơn bán hàng và thu tiền tài khách hàng. Viên chức bán hàng mang trách nhiệm hướng dẫn khách hàng và bảo quản hàng hoá ở quầy (kệ) do mình phụ trách. Hình thức này được ứng dụng phổ biến ở những siêu thị.

– Hình thức bán trả góp: Theo hình thức này, người tìm được trả tiền tìm hàng thành nhiều lần. Doanh nghiệp thương nghiệp, ngoài số tiền thu theo giá bán thông thường còn thu thêm ở người tìm một khoản lãi do trả chậm. Đối với hình thức này, về thực chất, người bán chỉ mất quyền sở hữu lúc người tìm trả tiền hết tiền hàng. Tuy nhiên,về mặt hạch toán, lúc giao hàng cho người tìm, hàng hoá bán trả góp được coi là tiêu thụ, bên bán ghi nhận doanh thu.

– Hình thức bán hàng tự động: Bán hàng tự động là hình thức bán lẻ hàng hoá mà trong đó, những doanh nghiệp thương nghiệp sử dụng những máy bán hàng tự động chuyên tiêu dùng cho một hoặc một vài loại hàng hoá nào đó đặt ở những nơi công cùng. Khách hàng sau lúc bỏ tiền vào máy, máy sẽ tự động đẩy hàng ra cho người tìm.

– Hình thức gửi đại lý bán hay ký gửi hàng hoá: Gửi đại lý bán hay ký gửi hàng hoá là hình thức bán hàng mà trong đó doanh nghiệp thương nghiệp giao hàng cho hạ tầng đại lý, ký gửi để những hạ tầng này trực tiếp bán hàng. Bên nhận làm đại lý, ký gửi sẽ trực tiếp bán hàng, trả tiền tiền hàng và thừa hưởng huê hồng đại lý. Số hàng chyển ủy quyền những hạ tầng đại lý, ký gửi vẫn thuộc quyền sở hữu của doanh nghiệp thương nghiệp cho tới lúc doanh nghiệp thương nghiệp được hạ tầng đại lý, ký gửi trả tiền tiền hay chấp nhận trả tiền hoặc thông tin về số hàng đã bán được, doanh nghiệp mới mất quyền sở hữu về số hàng này.

Rate this post

Originally posted 2019-01-06 10:38:18.

Bình luận