Vai trò của các nguồn lực tài chính đối với xây dựng nông thôn mới

Một là, NLTC là điều kiện cần thiết để phát triển CSHT KT-XH theo định hướng NTM.

CSHT KT-XH NT là tập hợp một hệ thống liên hoàn những dự án tạo điều

kiện, tiền đề cho phát triển KT-XH ở NT. CSHT NT bao gồm nhiều phòng ban hợp thành như hệ thống liên lạc NT; hệ thống điện phục vụ NT; hệ thống thủy lợi tưới tiêu cho NN, cấp thoát nước cho sản xuất, cho sinh hoạt; hệ thống những trường học ở NT; hệ thống những hạ tầng chăm sóc y tế NT; hệ thống giao thương, kinh doanh ở NT. Trên góc độ phân loại hàng hóa, CSHT được phân chia thành hai loại: (i) CSHT là hàng hóa công cùng và (ii) CSHT là hàng hóa tư nhân hay còn gọi là những dự án thương nghiệp. Để mang thể xây dựng được hệ thống CSHT KT-XH NT theo định hướng NTM, đòi hỏi phải tiêu tốn những NLTC đáng kể của xã hội. Những  nguồn lực đó vừa mang thể được huy động tại chỗ vừa được huy động từ nhiều nguồn bên ngoài. Đó là đóng góp của NSNN, của những tổ chức tín dụng (TCTD), của những DN, của vốn ODA, FDI từ nước ngoài…[23].

Hai là, NLTC cung ứng vốn cho việc phát triển kinh tế và tổ chức sản xuất

Mục tiêu cốt lõi của chương trình XDNTM là tái cơ cấu sản xuất, tăng thu nhập

cho người ND. Sản xuất NN theo hướng hàng hóa, những ngành nghề truyền thống được đầu tư; xúc tiến phát triển kinh tế NT dựa trên tiềm năng, năng lực sẵn mang. Những ngành nghề thuộc ngành công nghiệp và nhà cung cấp NT cũng mang điều kiện mở rộng,  phát  triển tại những vùng NT nhằm tận dụng những nguồn lực tại chỗ như vật liệu, nhân lực, đất đai… như ngành nghề chế biến nông sản, sản xuất hàng hóa tiêu tiêu dùng, những nhà cung cấp tiêu khiển… Để thực hiện điều đó, một trong những điều kiện cần thiết là những NLTC. Đó là những vốn góp của các đối tác tham gia SXKD; sự tài trợ vốn thông qua kênh tín dụng; sự tương trợ của NSNN thông qua những chính sách ưu đãi về phát triển NN, NT [23]…

Ba là, sự phân phối những NLTC là điều kiện khuyến khích, tương trợ tích cực cho dịch chuyển CCKT NT theo hướng CNH, HĐH.

CCKT NT là tổng thể những ngành, những ngành, những phòng ban kinh tế gắn bó hữu cơ hợp thành khu vực kinh tế gắn liền với địa bàn NT và tương quan giữa chúng trong quá trình phát triển kinh tế NT. CDCCKTNT là quá trình cải biến cơ cấu kinh tế nông thôn từ tình trạng lạc hậu, năng suất và hiệu quả thấp sang hiện đại, văn minh, năng suất, hiệu quả cao hơn. CDCCKTNT là giải pháp cơ bản để phóng thích mọi tiềm năng trong phát triển nông nghiệp, nông thôn, giải quyết được nhu cầu của thị trường; thực hiện phân công lại lao động, tạo ra nhiều việc làm, xã hội hoá nền sản xuất, xúc tiến phát triển kinh tế hàng hoá phong phú, phổ thông, tăng thu nhập, tăng sức tậu, ổn định và cải thiện đời sống nhân dân, tác động tới phát triển công nghiệp và nhà cung cấp. Quá trình CDCCKTNT đồng thời cũng là quá trình cải biến sâu sắc và toàn diện nông thôn theo hướng CNH – HĐH.

Dịch chuyển CCKT NT theo hướng CNH, HĐH trước hết chính là quá trình phát triển mạnh những ngành nghề phi NN, thông qua đó giảm bớt lao động trong ngành NN, tăng thu nhập và khả năng tích luỹ cho dân cư. Đây lại chính là điều kiện để tái đầu tư, ứng dụng những phương pháp sản xuất, khoa học tiên tiến hiện đại vào sản xuất NN[54]. Ứng dụng KHCN vào sản xuất, như việc tăng chất lượng giống cây trồng, vật nuôi; chuyển giao kỹ thuật canh tác và xử lý môi trường, khoa học sau thu hoạch; xây dựng những khu NN khoa học cao; tăng khả năng phòng chống và xử lý dịch bệnh đối với cây trồng, vật nuôi…

Muốn làm được tương tự, Nhà nước cần mang những chính sách khuyến khích, ưu đãi về thuế, trợ cấp sản xuất, tiền thuê đất, lãi suất tín dụng… phát huy vai trò của những NLTC thông qua những chương trình tương trợ về dịch chuyển CCKT, tương trợ tập huấn, tương trợ về thông tin thị trường, chuyển giao những thành tựu khoa học, kỹ thuật…

Bốn là, NLTC là yếu tố góp phần quan yếu trong việc tập huấn nguồn nhân lực, phát triển VH-XH, tăng đời sống vật chất và ý thức của người dân.

Nguồn lao động ở NT chủ yếu là chưa được tập huấn. Muốn phát triển kinh tế NT vững bền thì phải dựa vào nguồn nhân lực của địa phương. Vì vậy, đòi hỏi phải tập huấn cho người lao động NT thông qua những chương trình tập huấn thiết thực, hiệu quả. NLTC để thực hiện vấn đề này thường được thực hiện theo chủ trương “xã hội hoá”, mang sự chung tay của Nhà nước, những TCTD, những doanh nghiệp và bản thân người lao động …

Lúc kinh tế phát triển, người dân NT sẽ mang nhu cầu tăng đời sống văn  hoá ý thức, thông qua những hoạt  động  về  giáo dục,  y tế, văn hoá, xã hội… Những hoạt động đó, vì thế, cũng sẽ được quan tâm đầu tư và phát triển.

Năm là, NLTC là dụng cụ xúc tiến NT hội nhập kinh tế với những vùng miền của cả nước và hội nhập kinh tế quốc tế.

Quá trình hội nhập giữa NT và thành  thị là một trong những điều kiện để cả hai khu vực đều phát triển. Vai trò của những NLTC ở đây thể hiện rất rõ, trước hết là đầu tư cho hệ thống liên lạc tại những vùng NTM giải quyết được nhu cầu giao lưu, hội nhập giữa những vùng miền. Đồng thời, thông qua hoạt động đầu tư  của những  nhà đầu tư từ những tỉnh thành về những vùng NT  tạo điều kiện cho kinh tế của vùng NT hội nhập với  tỉnh thành [23]. CCKT của vùng NT nhờ đó mà mang thể mà thay đổi nhanh chóng. Mặt khác, nhiều nhu cầu khác về du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, du lịch văn hóa, tâm linh của những tỉnh thành được đáp ứng bởi vùng NT. Thời kì qua, nhiều quần thể bảo tồn về sinh thái hoặc bảo tồn văn hoá  truyền  thống được trở thành khu du lịch, thu hút nhiều du khách, góp phần từng bước chuyển đổi CCKT NT từ NN sang nông nghiệp – du lịch – nhà cung cấp. Những hoạt động này góp phần xúc tiến giao lưu giữa những  địa phương trong nước và quốc tế. Thông qua du lịch về NT, hình ảnh về vùng NT được quảng bá tốt hơn và kéo theo nhiều thời cơ đầu tư phát triển kinh tế.

Mặt khác, cũng nhờ mang những NLTC cho phép tổ chức nhiều hoạt động xúc tiến đầu tư, giới thiệu những sản phẩm đặc thù của những làng nghề truyền thống, những đặc sản NN của địa phương. Những hoạt động đó tạo điều kiện cho NN hội nhập kinh tế với cả nước và toàn cầu

Rate this post

Bình luận