Chính sách cổ phần hóa, tái cơ cấu và sắp xếp lại doanh nghiệp nhà nước tác động đến đầu tư chứng khoán

Tác động của chính sách cổ phần hóa, tái cơ cấu và sắp xếp lại doanh nghiệp nhà nước là nhằm tăng hiệu quả hoạt động của hệ thống doanh nghiệp nhà nước và tăng cường sản xuất sản phẩm cổ phiếu trên thị trường chứng khoán.

Sau lúc thực hiện tái cơ cấu DNNN đã giảm mạnh về số lượng, hoạt động sản xuất, kinh doanh tiếp tục được duy trì, góp phần giữ vững mục tiêu ổn định kinh tế vĩ mô, hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp sau cổ phần hóa, tác động tích cực tới quá trình phát triển kinh tế – xã hội của quốc gia. Chính sách cơ cấu lại DNNN là tăng hiệu quả hoạt động của những DNNN, đồng thời, thực hiện công khai, sáng tỏ theo cơ chế thị trường và quy định của pháp luật trong CPH. Những doanh nghiệp nhà nước cổ phần hóa và niêm yết đã giúp quy mô thị trường chứng khoán Việt Nam tăng trưởng mạnh mẽ. Những nhà đầu tư trước lúc đưa ra quyết định đầu tư sẽ xem xét trên một số góc độ: i) mang hiệu quả trong hoạt động kinh doanh, ii) khả năng thanh khoản, iii) tính sáng tỏ của thị trường và iv) tính kỷ luật của thị trường. Việc tiến hành cổ phần hóa DNNN làm cho TTCK trở nên quyến rũ những nhà đầu tư trong và ngoài nước.

Do vậy, chính sách cổ phần hóa doanh nghiệp, tái cơ cấu doanh nghiệp là một trong những chính sách tăng quy mô thị trường chứng khoán, xúc tiến đầu tư chứng khoán.

Rate this post

Bình luận