CHUẨN MỰC KẾ TOÁN SỐ 11

CHUẨN MỰC SỐ 11 – HỢP NHẤT KINH DOANH

QUY ĐỊNH CHUNG
01. Mục đích của chuẩn mực này là quy định và hướng dẫn những nguyên tắc và phương pháp
kế toán việc thống nhất kinh doanh theo phương pháp tìm. Bên tìm ghi nhận tài sản, nợ phải trả với
thể xác định được, những khoản nợ tiềm tàng theo trị giá hợp lý tại ngày tìm và ghi nhận lợi thế thương
mại.
02. Chuẩn mực này ứng dụng cho việc hạch toán thống nhất kinh doanh theo phương pháp
tìm.
03. Chuẩn mực này ko ứng dụng đối với:
a) Thống nhất kinh doanh trong trường hợp những doanh nghiệp riêng biệt hoặc những hoạt động
kinh doanh riêng biệt được thực hiện dưới hình thức liên doanh;
b) Thống nhất kinh doanh liên quan tới những doanh nghiệp hoặc những hoạt động kinh doanh cùng
dưới một sự kiểm soát chung;
c) Thống nhất kinh doanh liên quan tới hai hoặc nhiều doanh nghiệp tương hỗ;
d) Thống nhất kinh doanh trong trường hợp những doanh nghiệp riêng biệt hoặc những hoạt động
kinh doanh riêng biệt được thống nhất lại để hình thành một đơn vị báo cáo thông qua một hợp đồng
mà ko xác định được quyền sở hữu.
Xác định thống nhất kinh doanh
04. Thống nhất kinh doanh là việc kết hợp những doanh nghiệp riêng biệt hoặc những hoạt động kinh
doanh riêng biệt thành một đơn vị báo cáo. Kết quả của phần to những trường hợp thống nhất kinh
doanh là một doanh nghiệp (bên tìm) nắm được quyền kiểm soát một hoặc nhiều hoạt động kinh
doanh khác (bị đơn tìm). Nếu một doanh nghiệp nắm quyền kiểm soát một hoặc nhiều đơn vị khác
ko phải là những hoạt động kinh doanh thì việc kết hợp những đơn vị này ko phải là thống nhất kinh
doanh. Lúc một doanh nghiệp tìm một nhóm những tài sản hoặc những tài sản thuần nhưng ko cấu
thành một hoạt động kinh doanh thì phải phân bổ giá phí của nhóm tài sản đó cho những tài sản và nợ
phải trả với thể xác định riêng rẽ trong nhóm tài sản đó dựa trên trị giá hợp lý tương ứng tại ngày tìm.
05. Thống nhất kinh doanh với thể được thực hiện dưới nhiều hình thức khác nhau như: Một
doanh nghiệp với thể tìm cổ phần của một doanh nghiệp khác; tìm tất cả tài sản thuần của một
doanh nghiệp khác, gánh chịu những khoản nợ của một doanh nghiệp khác; tìm một số tài sản thuần
của một doanh nghiệp khác để cùng hình thành nên một hoặc nhiều hoạt động kinh doanh.Việc tìm,
bán với thể được thực hiện bằng việc phát hành dụng cụ vốn hoặc trả tiền bằng tiền, những khoản
tương đương tiền hoặc chuyển giao tài sản khác hoặc kết hợp những hình thức trên. Những giao dịch này
với thể diễn ra giữa những cổ đông của những doanh nghiệp tham gia thống nhất hoặc giữa một doanh
nghiệp và những cổ đông của doanh nghiệp khác. Thống nhất kinh doanh với thể bao gồm việc thành lập
một doanh nghiệp mới để kiểm soát những doanh nghiệp tham gia thống nhất hoặc những tài sản thuần đã
được chuyển giao, hoặc tái cơ cấu một hoặc nhiều doanh nghiệp tham gia thống nhất.
06. Thống nhất kinh doanh với thể sẽ dẫn tới quan hệ doanh nghiệp mẹ – doanh nghiệp con, trong đó bên
tìm sẽ là doanh nghiệp mẹ và bị đơn tìm sẽ là doanh nghiệp con. Trường hợp này, bên tìm sẽ ứng dụng Chuẩn
mực này lúc lập BCTC thống nhất của mình. Đơn vị mẹ sẽ trình bày phần sở hữu của mình
trong doanh nghiệp con trên BCTC riêng của mình như là khoản đầu tư vào doanh nghiệp con (Theo
quy định tại Chuẩn mực kế toán số 25 “Con số tài chính thống nhất và kế toán những khoản đầu tư vào
doanh nghiệp con”).
07. Thống nhất kinh doanh với thể liên quan tới việc tìm tài sản thuần, bao gồm cả lợi thế
thương nghiệp (nếu với) của một doanh nghiệp khác mà ko phải là việc tìm cổ phần ở doanh nghiệp
đó. Thống nhất kinh doanh theo hình thức này ko dẫn tới quan hệ doanh nghiệp mẹ – doanh nghiệp con.
08. Thống nhất kinh doanh trong chuẩn mực này bao gồm cả việc thống nhất kinh doanh trong đó
một doanh nghiệp được nắm quyền kiểm soát đối với những doanh nghiệp khác nhưng ngày nắm quyền
kiểm soát (ngày tìm) ko trùng với ngày nắm quyền sở hữu (ngày trao đổi). Trường hợp này với
thể phát sinh lúc bên được đầu tư đồng ý với thoả thuận tìm lại cổ phiếu với một số nhà đầu tư và do
đó quyền kiểm soát của bên được đầu tư thay đổi.
09. Chuẩn mực này ko quy định về kế toán những khoản vốn góp liên doanh của các đối tác
góp vốn liên doanh (theo quy định tại Chuẩn mực kế toán số 08 “Thông tin tài chính về những khoản
vốn góp liên doanh”).
Thống nhất kinh doanh liên quan tới những doanh nghiệp chịu sự kiểm soát chung
10. Thống nhất kinh doanh liên quan tới những doanh nghiệp hoặc những hoạt động kinh doanh chịu
sự kiểm soát chung là thống nhất kinh doanh, trong đó tất cả những doanh nghiệp hoặc những hoạt động
kinh doanh tham gia thống nhất chịu sự kiểm soát trong tương lai bởi cùng một bên hoặc nhiều bên kể cả trước
hoặc sau lúc thống nhất kinh doanh và việc kiểm soát là trong tương lai.
11. Nhóm tư nhân với quyền kiểm soát một doanh nghiệp khác lúc họ với quyền chi phối những
chính sách tài chính và hoạt động của doanh nghiệp nhằm thu được lợi ích kinh tế từ những hoạt động
của doanh nghiệp đó, theo thoả thuận hợp đồng. Do đó, việc thống nhất kinh doanh theo hình thức này
sẽ ko thuộc phạm vi ứng dụng của chuẩn mực này trong trường hợp cùng một nhóm tư nhân với
quyền lợi chung cao nhất chi phối những chính sách tài chính và hoạt động của từng đơn vị tham gia
thống nhất nhằm đạt được lợi ích từ hoạt động của những đơn vị đó theo thoả thuận hợp đồng và quyền
lợi chung cao nhất đó là trong tương lai.
12. Một tư nhân hoặc nhóm tư nhân với thể cùng nhau kiểm soát một đơn vị theo một thoả
thuận hợp đồng mà tư nhân hoặc nhóm tư nhân đó ko phải lập và trình bày BCTC
theo quy định của chuẩn mực kế toán. Vì vậy, những đơn vị tham gia thống nhất ko được coi như một
phần của BCTC thống nhất cho việc thống nhất kinh doanh của những đơn vị dưới sự kiểm soát
chung.
13. Lợi ích của cổ đông thiểu số trong từng đơn vị tham gia thống nhất trước hoặc sau lúc hợp
nhất kinh doanh ko liên quan tới việc xác định thống nhất với bao gồm những đơn vị dưới sự kiểm
soát chung ko. Một trong những đơn vị tham gia thống nhất là doanh nghiệp con ko được trình bày
trên BCTC thống nhất của tập đoàn theo quy định tại Chuẩn mực kế toán số 25 “Con số tài
chính thống nhất và kế toán những khoản đầu tư vào doanh nghiệp con” sẽ ko liên quan tới việc xác định
việc thống nhất với liên quan tới những đơn vị dưới sự kiểm soát chung.
Những thuật ngữ trong Chuẩn mực này được hiểu như sau:
Ngày tìm: Là ngày mà bên tìm với quyền kiểm soát đối với bị đơn tìm.
Ngày ký kết: Là ngày ghi trên hợp đồng lúc đạt được thoả thuận giữa các đối tác tham gia
thống nhất và ngày thông tin công khai trong trường hợp doanh nghiệp niêm yết trên thị trường
chứng khoán. Trường hợp tìm mang tính thôn tính, ngày sớm nhất thoả thuận giữa các đối tác
thống nhất đạt được là ngày với đủ những chủ sở hữu của bị đơn tìm chấp thuận đề nghị của bên
tìm về việc nắm quyền kiểm soát của bị đơn tìm.
Hoạt động kinh doanh: Là tập hợp những hoạt động và tài sản được thực hiện và quản lý
nhằm mục đích:
a) Tạo ra nguồn thu cho những nhà đầu tư; hoặc
b) Giảm mức giá cho nhà đầu tư hoặc mang lại lợi ích kinh tế khác trực tiếp hoặc theo tỷ
lệ cho những người nắm quyền hoặc những người tham gia.
Hoạt động kinh doanh thường bao gồm những yếu tố đầu vào, những thứ tự để xử lý những
yếu tố đầu vào đó, và những yếu tố đầu ra đang hoặc sẽ được sử dụng để tạo ra doanh thu. Nếu
lợi thế thương nghiệp với được từ một tập hợp những hoạt động và những tài sản được chuyển giao thì
tập hợp đó được coi là một hoạt động kinh doanh.
Thống nhất kinh doanh: Là việc chuyển những doanh nghiệp riêng biệt hoặc những hoạt động
kinh doanh riêng biệt thành một đơn vị báo cáo.
Thống nhất kinh doanh liên quan tới những doanh nghiệp hoặc những hoạt động kinh doanh dưới sự
kiểm soát chung: Là thống nhất kinh doanh trong đó những doanh nghiệp hoặc hoạt động kinh
doanh tham gia thống nhất chịu sự kiểm soát của cùng một bên hoặc một nhóm các đối tác cả
trước và sau lúc thống nhất kinh doanh và sự kiểm soát đó là trong tương lai.
Nợ tiềm tàng: Theo Chuẩn mực kế toán số 18 “Những khoản dự phòng, tài sản và nợ tiềm
tàng”, nợ tiềm tàng là:
a) Nghĩa vụ nợ với khả năng phát sinh từ những sự kiện đã xảy ra và sự tồn tại của nghĩa vụ
nợ này sẽ chỉ được xác nhận bởi khả năng hay xảy ra hoặc ko hay xảy ra của một hoặc
nhiều sự kiện ko vững chắc trong tương lai mà doanh nghiệp ko kiểm soát được; hoặc
b) Nghĩa vụ nợ hiện tại phát sinh từ những sự kiện đã xảy ra nhưng chưa được ghi nhận vì:
i) Ko vững chắc với sự sút giảm về lợi ích kinh tế do việc phải trả tiền nghĩa vụ
nợ; hoặc
ii) Trị giá của nghĩa vụ nợ đó ko được xác định một cách đáng tin cậy.
Kiểm soát: Là quyền chi phối những chính sách tài chính và hoạt động của doanh nghiệp
nhằm thu được lợi ích kinh tế từ những hoạt động của doanh nghiệp đó.
Ngày trao đổi: Là ngày tìm lúc việc thống nhất kinh doanh được thực hiện trong một giao dịch đơn lẻ. Lúc việc thống nhất kinh doanh liên quan tới nhiều giao dịch, ví dụ việc thống nhất đạt được theo từng giai đoạn bằng việc tìm cổ phần liên tục, ngày trao đổi là ngày mỗi khoản đầu tư đơn lẻ đó được ghi nhận trong BCTC của bên tìm.
Trị giá hợp lý: Là trị giá tài sản với thể được trao đổi hoặc trị giá một khoản nợ được
trả tiền một cách tự nguyện giữa các đối tác với đầy đủ hiểu biết và sẵn sàng trong sự trao đổi
ngang giá.
Lợi thế thương nghiệp: Là những lợi ích kinh tế trong tương lai phát sinh từ những tài sản
ko xác định được và ko ghi nhận được một cách riêng biệt.
Tài sản nhất thiết vô hình: Là tài sản ko với hình thái vật chất nhưng xác định được
trị giá và do doanh nghiệp nắm giữ, sử dụng trong sản xuất, kinh doanh, cung ứng nhà sản xuất
hoặc cho những đối tượng khác thuê thích hợp với tiêu chuẩn ghi nhận TSCĐ vô hình.
Liên doanh: Là thoả thuận bằng hợp đồng của hai hoặc nhiều bên để cùng thực hiện
hoạt động kinh tế, mà hoạt động này được đồng kiểm soát bởi các đối tác góp vốn liên doanh.
Lợi ích của cổ đông thiểu số: Là một phần của kết quả hoạt động thuần và trị giá tài
sản thuần của một doanh nghiệp con được xác định tương ứng cho những phần lợi ích ko phải do
doanh nghiệp mẹ sở hữu một cách trực tiếp hoặc gián tiếp thông qua những doanh nghiệp con. Doanh nghiệp tương hỗ: Là doanh nghiệp ko thuộc quyền sở hữu của nhà đầu tưnhưng mang lại mức giá thấp hơn hoặc những lợi ích kinh tế khác trực tiếp hay theo tỷ lệ cho những người với quyền hoặc những người tham gia, như doanh nghiệp bảo hiểm tương hỗ hoặc đơn vị hợp tác tương hỗ.
Đơn vị mẹ: Là doanh nghiệp với một hoặc nhiều doanh nghiệp con.
Đơn vị báo cáo: Là một đơn vị kế toán riêng biệt hoặc một tập đoàn bao gồm doanh nghiệp mẹ và những doanh nghiệp con phải lập BCTC theo quy định của pháp luật.
Đơn vị con: Là doanh nghiệp chịu sự kiểm soát của một doanh nghiệp khác (gọi là doanh nghiệp mẹ).
NỘI DUNG CHUẨN MỰC
Phương pháp kế toán

14. Mọi trường hợp thống nhất kinh doanh đều phải được kế toán theo phương pháp tìm.
15. Phương pháp tìm xem xét việc thống nhất kinh doanh trên ý kiến là doanh nghiệp
thôn tính những doanh nghiệp khác được xác định là bên tìm. Bên tìm tìm tài sản thuần và ghi nhận
những tài sản đã tìm, những khoản nợ phải trả và nợ tiềm tàng phải gánh chịu, kể cả những tài sản, nợ
phải trả và nợ tiềm tàng mà bị đơn tìm chưa ghi nhận trước đó. Việc xác định trị giá tài sản và nợ
phải trả của bên tìm ko bị tác động bởi giao dịch thống nhất cũng như ko một tài sản hay nợ
phải trả thêm nào của bên tìm được ghi nhận là kết quả từ giao dịch do chúng ko phải là đối
tượng của giao dịch này.
Vận dụng phương pháp tìm
16. Vận dụng phương pháp tìm gồm những bước sau:
a) Xác định bên tìm;
b) Xác định giá phí thống nhất kinh doanh; và
c) Tại ngày tìm, bên tìm phải phân bổ giá phí thống nhất kinh doanh cho tài sản được tìm,
nợ phải trả cũng như những khoản nợ tiềm tàng phải gánh chịu.
Xác định bên tìm
17. Mọi trường hợp thống nhất kinh doanh đều phải xác định được bên tìm. Bên tìm là một
doanh nghiệp tham gia thống nhất nắm quyền kiểm soát những doanh nghiệp hoặc những hoạt động kinh
doanh tham gia thống nhất khác.
18. Do phương pháp tìm xem xét thống nhất kinh doanh theo ý kiến của bên tìm nên
phương pháp này giả thiết rằng một trong những bên tham gia giao dịch thống nhất kinh doanh với thể
được xác định là bên tìm.
19. Kiểm soát là quyền chi phối những chính sách tài chính và hoạt động của một doanh nghiệp
hoặc hoạt động kinh doanh nhằm thu được lợi ích kinh tế từ những hoạt động của doanh nghiệp hoặc
hoạt động kinh doanh đó. Một doanh nghiệp tham gia thống nhất sẽ được coi là nắm được quyền kiểm
soát của doanh nghiệp tham gia thống nhất khác lúc doanh nghiệp đó nắm giữ trên 50% quyền biểu
quyết của doanh nghiệp khác đó trừ lúc quyền sở hữu đó ko gắn liền quyền kiểm soát. Nếu một
trong số những doanh nghiệp tham gia thống nhất ko nắm giữ trên 50% quyền biểu quyết của doanh nghiệp tham gia thống nhất khác thì doanh nghiệp đó vẫn với thể với được quyền kiểm soát những doanh
nghiệp tham gia thống nhất do kết quả của thống nhất kinh doanh mà với; nếu:
a) Quyền to hơn 50% quyền biểu quyết của doanh nghiệp kia nhờ với một thoả thuận với những nhà đầu tư khác;
b) Quyền chi phối những chính sách tài chính và hoạt động của doanh nghiệp khác theo một qui chế hay một thoả thuận;
c) Quyền bổ nhiệm, bãi miễn hầu hết thành viên Hội đồng quản trị (hoặc một phòng ban quản lý
tương đương) của doanh nghiệp khác; hoặc
d) Quyền bỏ thăm quyết định trong những cuộc họp Hội đồng quản trị (hoặc phòng ban quản lý
tương đương) của doanh nghiệp khác.
20. Một số trường hợp khó xác định được bên tìm thì việc xác định bên tìm với thể dựa vào
những biểu hiện sau, ví dụ:
a) Nếu trị giá hợp lý của một doanh nghiệp tham gia thống nhất to hơn nhiều so với trị giá hợp
lý của những doanh nghiệp khác cùng tham gia thống nhất thì doanh nghiệp với trị giá hợp lý to hơn
thường được coi là bên tìm;
b) Nếu thống nhất kinh doanh được thực hiện bằng việc trao đổi những dụng cụ vốn thông thường
với quyền biểu quyết để đổi lấy tiền hoặc những tài sản khác thì doanh nghiệp bỏ tiền hoặc tài sản khác
ra thường được coi là bên tìm;
c) Nếu thống nhất kinh doanh mà ban lãnh đạo của một trong những doanh nghiệp tham gia hợp
nhất với quyền chi phối việc bổ nhiệm những thành viên ban lãnh đạo của doanh nghiệp hình thành từ
thống nhất kinh doanh thì doanh nghiệp tham gia thống nhất với ban lãnh đạo với quyền chi phối đó
thường là bên tìm.
21. Lúc thống nhất kinh doanh được thực hiện thông qua việc trao đổi cổ phiếu thì đơn vị phát
hành cổ phiếu thường được coi là bên tìm. Tuy nhiên, cần xem xét thực tế và hoàn cảnh cụ thể để
xác định đơn vị thống nhất nào với quyền chi phối những chính sách tài chính và hoạt động của đơn vị
khác để đạt được lợi ích từ hoạt động của đơn vị đó. Một số trường hợp thống nhất kinh doanh như
tìm hoán đổi, bên tìm là doanh nghiệp với cổ phiếu đã được tìm và doanh nghiệp phát hành là bên
bị tìm. Ví dụ, để nhằm mục đích được niêm yết trên thị trường chứng khoán, một doanh nghiệp chưa được
niêm yết trên thị trường chứng khoán với một thoả thuận để được một doanh nghiệp nhỏ hơn nhưng đang
được niêm yết trên thị trường chứng khoán tìm lại.Mặc dù về mặt pháp lý doanh nghiệp đang niêm yết
được xem như doanh nghiệp mẹ và doanh nghiệp chưa niêm yết là doanh nghiệp con, nhưng doanh nghiệp con sẽ là bên tìm
nếu với quyền kiểm soát những chính sách tài chính và hoạt động của doanh nghiệp mẹ để đạt được lợi ích từ
hoạt động của doanh nghiệp mẹ đó. Thông thường, bên tìm lại là đơn vị to hơn, tuy nhiên với một số tình
huống doanh nghiệp nhỏ hơn tìm lại doanh nghiệp to hơn. Phần hướng dẫn về kế toán tìm hoán
đổi được trình bày trong những đoạn từ A1-A15 Phụ lục A.
22. Lúc một doanh nghiệp mới được thành lập phát hành dụng cụ vốn để tiến hành thống nhất
kinh doanh thì một trong những đơn vị tham gia thống nhất tồn tại trước lúc thống nhất sẽ được xác định
là bên tìm trên hạ tầng những chứng cớ sẵn với.
23. Tương tự, lúc thống nhất kinh doanh với sự tham gia của hai đơn vị trở lên, đơn vị nào tồn
tại trước lúc tiến hành thống nhất sẽ được xác định là bên tìm dựa trên những chứng cớ sẵn với. Việc
xác định bên tìm trong những trường hợp tương tự sẽ bao gồm việc xem xét đơn vị tham gia hợp
nhất nào khởi đầu tiến hành giao dịch thống nhất và liệu tài sản hoặc doanh thu của một trong những
đơn vị tham gia thống nhất với to hơn đáng kể so với những đơn vị khác ko.
Giá phí thống nhất kinh doanh
24. Bên tìm sẽ xác định giá phí thống nhất kinh doanh bao gồm: Trị giá hợp lý tại ngày diễn ra
trao đổi của những tài sản đem trao đổi, những khoản nợ phải trả đã phát sinh hoặc đã thừa nhận và những
dụng cụ vốn do bên tìm phát hành để đổi lấy quyền kiểm soát bị đơn tìm, cùng (+) những mức giá liên
quan trực tiếp tới việc thống nhất kinh doanh.
25. Ngày tìm là ngày mà bên tìm đạt được quyền kiểm soát thực tế đối với bị đơn tìm. Lúc
quyền kiểm soát đạt được thông qua một giao dịch trao đổi đơn lẻ thì ngày trao đổi trùng với ngày
tìm. Nếu quyền kiểm soát đạt được thông qua nhiều giao dịch trao đổi, ví dụ đạt được theo từng giai
đoạn từ việc tìm liên tục, lúc đó:
a) Giá phí thống nhất kinh doanh là tổng mức giá của những giao dịch trao đổi đơn lẻ; và
b) Ngày trao đổi là ngày của từng giao dịch trao đổi (là ngày mà từng khoản đầu tư đơn lẻ
được ghi nhận trong BCTC của bên tìm), còn ngày tìm là ngày mà bên tìm đạt được
quyền kiểm soát đối với bị đơn tìm.
26. Những tài sản đem trao đổi và những khoản nợ phải trả đã phát sinh hoặc đã được bên tìm thừa nhận để đổi lấy quyền kiểm soát đối với bị đơn tìm theo yêu cầu của đoạn 24 được xác định theo trị giá hợp lý tại ngày trao đổi. Vì thế, lúc việc trả tiền tất cả hoặc một phần giá phí của việc thống nhất kinh doanh được hoãn lại, thì trị giá hợp lý của phần hoãn lại đó phải được quy đổi về trị giá hiện tại tại ngày trao đổi, với tính tới phần phụ trội hoặc chiết khấu sẽ phát sinh lúc trả tiền.
27. Giá công bố tại ngày trao đổi của dụng cụ vốn đã niêm yết là chứng cớ tin cậy nhất về
trị giá hợp lý của dụng cụ vốn đó và sẽ được sử dụng, trừ một số ít trường hợp. Những chứng cớ và
cách tính toán khác chỉ được xác nhận lúc bên tìm chứng minh được rằng giá công bố tại ngày
trao đổi là chỉ số ko đáng tin cậy về trị giá hợp lý và những chứng cớ và cách tính toán khác này
mới là đáng tin cậy hơn về trị giá hợp lý của dụng cụ vốn. Giá công bố tại ngày trao đổi được coi là
ko đáng tin cậy về trị giá hợp lý lúc dụng cụ vốn đó được giao dịch trên thị trường với ít giao dịch.
Nếu giá công bố tại ngày trao đổi là chỉ số ko đáng tin cậy hoặc nếu ko với giá công bố cho
dụng cụ vốn do bên tìm phát hành, thì trị giá hợp lý của những dụng cụ này với thể ước tính trên hạ tầng
phần lợi ích trong trị giá hợp lý của bên tìm hoặc phần lợi ích trong trị giá hợp lý của bị đơn tìm mà
bên tìm đã đạt được, miễn sao hạ tầng nào với chứng cớ rõ ràng hơn. Trị giá hợp lý tại ngày trao đổi
của những những tài sản tiền tệ đã trả cho người nắm giữ vốn của bị đơn tìm với thể cung ứng chứng cớ
về tổng trị giá hợp lý mà bên tìm đã trả để với được quyền kiểm soát bị đơn tìm. Trong bất kỳ trường
hợp nào, trên mọi khía cạnh của thống nhất kinh doanh, kể cả những yếu tố tác động to tới việc đàm
phán, cũng phải được xem xét. Việc xác định trị giá hợp lý của dụng cụ vốn được quy định trong
chuẩn mực kế toán về dụng cụ tài chính.
28. Giá phí thống nhất kinh doanh còn bao gồm trị giá hợp lý tại ngày trao đổi của những khoản
nợ phải trả đã phát sinh hoặc đã thừa nhận để đổi lấy quyền kiểm soát bị đơn tìm. Những khoản lỗ
hoặc mức giá khác sẽ phát sinh trong tương lai do thống nhất kinh doanh ko được coi là khoản nợ đã
phát sinh hoặc đã được bên tìm thừa nhận để đổi lấy quyền kiểm soát đối với bị đơn tìm nên ko
được tính vào giá phí thống nhất kinh doanh.
29. Giá phí thống nhất kinh doanh còn bao gồm những mức giá liên quan trực tiếp tới việc hợp
nhất kinh doanh, như mức giá trả cho kiểm toán viên, tư vấn pháp lý, thẩm định viên về giá và những nhà
tư vấn khác về thực hiện thống nhất kinh doanh. Những mức giá quản lý chung và những mức giá khác ko
liên quan trực tiếp tới một giao dịch thống nhất kinh doanh cụ thể thì ko được tính vào giá phí hợp
nhất kinh doanh, mà được ghi nhận là mức giá trong kỳ phát sinh.
30. Giá tiền thoả thuận và phát hành những khoản nợ tài chính là một phòng ban cấu thành của
khoản nợ đó, ngay cả lúc khoản nợ đó phát hành để thực hiện thống nhất kinh doanh, mà ko được
coi là mức giá liên quan trực tiếp tới thống nhất kinh doanh. Vì vậy, doanh nghiệp ko được tính chi
phí đó vào giá phí thống nhất kinh doanh.
31. Giá tiền phát hành dụng cụ vốn cũng là một phòng ban cấu thành của dụng cụ vốn đó, ngay
cả lúc dụng cụ vốn đó phát hành để thực hiện thống nhất kinh doanh, mà ko được coi là mức giá liên
quan trực tiếp tới thống nhất kinh doanh. Vì vậy, doanh nghiệp ko được tính mức giá đó vào giá phí
thống nhất kinh doanh.
Điều chỉnh giá phí thống nhất kinh doanh tuỳ thuộc vào những sự kiện trong tương lai
32. Lúc thoả thuận thống nhất kinh doanh cho phép điều chỉnh giá phí thống nhất kinh doanh tuỳ
thuộc vào những sự kiện trong tương lai, bên tìm phải điều chỉnh vào giá phí thống nhất kinh doanh tại
ngày tìm nếu khoản điều chỉnh đó với khả năng vững chắc xảy ra và trị giá điều chỉnh với thể xác định
được một cách đáng tin cậy.
33. Thoả thuận thống nhất kinh doanh với thể cho phép điều chỉnh giá phí thống nhất kinh doanh
lúc xảy ra một hoặc nhiều sự kiện trong tương lai. Ví dụ, khoản điều chỉnh này với thể phụ thuộc vào
việc duy trì hay đạt được một mức độ lợi nhuận nhất định trong tương lai hay phụ thuộc vào giá thị
trường của những dụng cụ đã phát hành và đang được duy trì. Thông thường, với thể ước tính được giá
trị cần điều chỉnh ngay tại thời khắc ghi nhận ban sơ giao dịch thống nhất kinh doanh một cách đáng
tin cậy, mặc dù còn tồn tại một vài sự kiện ko vững chắc. Nếu những sự kiện trong tương lai ko
xảy ra hoặc cần phải xem xét lại trị giá ước tính, thì giá phí thống nhất kinh doanh cũng phải được điều
chỉnh theo.
34. Lúc thoả thuận thống nhất kinh doanh cho phép điều chỉnh giá phí thống nhất kinh doanh,
khoản điều chỉnh đó ko được tính vào giá phí thống nhất kinh doanh tại thời khắc ghi nhận ban sơ
nếu khoản điều chỉnh đó ko với khả năng vững chắc xảy ra hoặc ko thể xác định được một
cách đáng tin cậy. Nếu sau đó, khoản điều chỉnh này trở nên với khả năng vững chắc xảy ra và trị giá
điều chỉnh với thể xác định được một cách đáng tin cậy thì khoản xem xét bổ sung sẽ được coi là
khoản điều chỉnh vào giá phí thống nhất kinh doanh.
35. Trong một số trường hợp, bên tìm được yêu cầu trả thêm cho bị đơn tìm một khoản bồi
thường do việc ưu đãi trị của những tài sản đem trao đổi, những khoản nợ đã phát sinh hoặc đã thừa
nhận và những dụng cụ vốn do bên tìm phát hành để đổi lấy quyền kiểm soát bị đơn tìm. Ví dụ: trường hợp này xảy ra lúc bên tìm đảm bảo về giá thị trường của dụng cụ vốn hoặc dụng cụ nợ đã phát
hành như một phần của giá phí thống nhất kinh doanh và được yêu cầu phát hành bổ sung dụng cụ vốn
hoặc dụng cụ nợ để khôi phục trị giá đã xác định ban sơ. Trường hợp này, ko được ghi tăng giá
phí thống nhất kinh doanh. Nếu là những dụng cụ vốn thì trị giá hợp lý của khoản trả thêm sẽ được giảm
trừ tương ứng vào trị giá đã ghi nhận ban sơ cho dụng cụ đó lúc phát hành. Nếu là dụng cụ nợ thì
trị giá hợp lý của khoản trả thêm sẽ được ghi giảm khoản phụ trội hoặc ghi tăng khoản chiết khấu lúc
phát hành ban sơ.
Phân bổ giá phí thống nhất kinh doanh cho tài sản đã tìm, nợ phải trả hoặc nợ tiềm tàng
36. Tại ngày tìm, bên tìm phân bổ giá phí thống nhất kinh doanh bằng việc ghi nhận theo giá
trị hợp lý tại ngày tìm những tài sản, nợ phải trả với thể xác định được và nợ tiềm tàng của bị đơn tìm
nếu thoả mãn tiêu chuẩn trong đoạn 37, trừ những tài sản dài hạn (hoặc nhóm những tài sản thanh lý) được
phân loại là nắm giữ để bán sẽ được ghi nhận theo trị giá hợp lý trừ đi mức giá bán chúng. Chênh lệch
giữa giá phí thống nhất kinh doanh và phần sở hữu của bên tìm trong trị giá hợp lý thuần của những tài
sản, nợ phải trả với thể xác định được và nợ tiềm tàng đã ghi nhận được hạch toán theo quy định từ
đoạn 50 tới đoạn 54.
37. Bên tìm sẽ ghi nhận riêng rẽ những tài sản, nợ phải trả với thể xác định được và nợ tiềm
tàng của bị đơn tìm vào ngày tìm chỉ lúc chúng thoả mãn những tiêu chuẩn sau tại ngày tìm:
a) Nếu là tài sản nhất thiết hữu hình, thì phải vững chắc đem lại lợi ích kinh tế trong tương lai
cho bên tìm và trị giá hợp lý của nó với thể xác định được một cách tin cậy.
b) Nếu là nợ phải trả với thể xác định được (ko phải là nợ tiềm tàng), thì phải vững chắc
rằng doanh nghiệp phải chi trả từ những nguồn lực của mình để trả tiền nghĩa vụ hiện tại và trị giá
hợp lý của nó với thể xác định được một cách tin cậy.
c) Nếu là tài sản nhất thiết vô hình và nợ tiềm tàng thì trị giá hợp lý của nó với thể xác định được
một cách tin cậy.
38. Con số kết quả hoạt động kinh doanh của bên tìm sẽ bao gồm cả lãi hoặc lỗ sau ngày
tìm của bị đơn tìm bằng cách gộp cả thu nhập và mức giá của bị đơn tìm dựa trên giá phí thống nhất
kinh doanh. Ví dụ, mức giá khấu hao tài sản nhất thiết sau ngày tìm được tính vào báo cáo kết quả hoạt
động kinh doanh của bên tìm liên quan tới tài sản nhất thiết phải khấu hao của bị đơn tìm dựa trên giá
trị hợp lý của tài sản nhất thiết phải khấu hao đó tại ngày tìm mà bên tìm đã ghi nhận.
39. Việc ứng dụng phương pháp tìm được tính từ lúc ngày tìm, là ngày mà bên tìm đạt
được quyền kiểm soát thực tế đối với bị đơn tìm. Vì kiểm soát là quyền chi phối chính sách tài chính
và hoạt động của một doanh nghiệp nhằm thu được lợi ích kinh tế từ hoạt động của doanh nghiệp đó,
do vậy, ko nhất thiết giao dịch thống nhất phải hoàn thành hoặc kết thúc theo quy định của pháp luật
trước lúc bên tìm đạt được quyền kiểm soát. Những sự kiện quan yếu liên quan tới việc thống nhất
kinh doanh phải được xem xét lúc giám định việc bên tìm đã đạt được quyền kiểm soát hay chưa.
40. Vì bên tìm ghi nhận những tài sản, nợ phải trả với thể xác định được và nợ tiềm tàng của
bị đơn tìm vào ngày tìm lúc thoả mãn những tiêu chuẩn quy định tại đoạn 37, phần lợi ích của cổ đông thiểu số của bị đơn tìm được phản ánh theo phần sở hữu của cổ đông thiểu số trong trị giá hợp lý thuần của những khoản mục này. Đoạn A16 và A17 của Phụ lục A hướng dẫn cách xác định trị giá hợp lý của những tài sản, nợ phải trả với thể xác định được và nợ tiềm tàng của bị đơn tìm cho mục đích phân bổ giá phí thống nhất kinh doanh.
Tài sản và nợ phải trả với thể xác định được của bị đơn tìm
41. Theo đoạn 36, bên tìm sẽ ghi nhận riêng rẽ phần giá phí thống nhất kinh doanh được phân
bổ nếu những tài sản, nợ phải trả với thể xác định được và nợ tiềm tàng của bị đơn tìm tồn tại vào ngày
tìm và thoả mãn những tiêu chuẩn trong đoạn 37. Vì thế:
a) Bên tìm phải ghi nhận khoản nợ để thay thế hoặc cắt giảm hoạt động của bị đơn tìm
như một phần được phân bổ của giá phí thống nhất kinh doanh lúc tại ngày tìm bị đơn tìm đã tồn tại
một khoản nợ để tái cơ cấu và đã ghi nhận theo quy định của Chuẩn mực kế toán số 18 “Những khoản
dự phòng, tài sản và nợ tiềm tàng”; và
b) Lúc phân bổ giá phí thống nhất kinh doanh, bên tìm ko được ghi nhận khoản nợ phải trả về khoản lỗ trong tương lai hoặc về những mức giá khác dự kiến sẽ phát sinh từ việc thống nhất kinh doanh.
42. Khoản trả tiền mà doanh nghiệp phải trả theo cam kết trong hợp đồng, ví dụ trả cho người lao động hoặc người cung ứng trong trường hợp doanh nghiệp đó bị tìm lại do thống nhất kinh doanh, là một nghĩa vụ hiện tại của doanh nghiệp và được coi là khoản nợ tiềm tàng cho tới lúc việc thống nhất kinh doanh vững chắc xảy ra. Nghĩa vụ theo cam kết trong hợp đồng đó được doanh nghiệp ghi nhận là khoản nợ phải trả theo quy định của Chuẩn mực kế toán số 18 “Những khoản dự phòng, tài sản và nợ tiềm tàng” lúc việc thống nhất kinh doanh trở nên vững chắc và khoản nợ với thể xác định được một cách đáng tin cậy. Vì thế, lúc việc thống nhất kinh doanh được thực hiện, khoản nợ phải trả đó của bị đơn tìm sẽ được bên tìm ghi nhận bằng cách phân bổ một phần giá phí thống nhất kinh doanh cho nó.
43. Trường hợp, ngay trước lúc thống nhất kinh doanh, việc thực hiện kế hoạch tái cơ cấu của
bị đơn tìm phụ thuộc vào việc thống nhất kinh doanh với xảy ra hay ko, thì khoản nợ cho việc tái cơ
cấu đó ko được coi là nghĩa vụ hiện tại của bị đơn tìm và cũng ko được coi là nợ tiềm tàng
của bị đơn tìm trước lúc thống nhất vì nó ko phải là nghĩa vụ với thể xảy ra phát sinh từ một sự kiện
trong quá khứ mà sự tồn tại của sự kiện này chỉ được xác nhận bởi việc với xảy ra hoặc ko xảy ra
của một hoặc nhiều sự kiện ko vững chắc trong tương lai mà bên tìm ko kiểm soát được toàn
bộ. Vì thế, bên tìm ko ghi nhận một khoản nợ tiềm tàng cho kế hoạch tái cơ cấu đó lúc phân bổ
giá phí thống nhất kinh doanh.
44. Những tài sản và nợ phải trả với thể xác định được được ghi nhận theo đoạn 36 gồm tất cả
những tài sản và nợ phải trả của bị đơn tìm mà bên tìm đã tìm hoặc thừa nhận, bao gồm cả tài sản tài
chính và nợ tài chính. Chúng với thể bao gồm cả những tài sản và nợ phải trả trước đây chưa được ghi
nhận trong BCTC của bị đơn tìm do ko đủ tiêu chuẩn ghi nhận trước lúc việc tìm diễn
ra. Ví dụ, khoản lợi ích kinh tế với được liên quan tới thuế TNDN phát sinh từ những
khoản lỗ tính thuế TNDN mà bị đơn tìm chưa ghi nhận trước lúc thống nhất kinh
doanh, nay đủ điều kiện ghi nhận là một tài sản với thể xác định được theo đoạn 36 nếu như chắc
chắn rằng bên tìm sẽ với lợi nhuận chịu thuế trong tương lai để bù trừ lại, lúc đó khoản lợi ích kinh tế
với được liên quan tới thuế TNDN chưa được ghi nhận sẽ được bên tìm ghi nhận.
Tài sản nhất thiết vô hình của bị đơn tìm
45. Theo đoạn 37, bên tìm ghi nhận tách biệt TSCĐ vô hình của bị đơn tìm tại ngày tìm chỉ
lúc nào những tài sản đó thoả mãn tiêu chuẩn của tài sản nhất thiết vô hình quy định trong Chuẩn mực
kế toán số 04 “Tài sản nhất thiết vô hình”, và lúc trị giá hợp lý với thể được xác định một cách đáng tin
cậy. Chuẩn mực kế toán số 04 “Tài sản nhất thiết vô hình” quy định việc xác định liệu trị giá hợp lý của
TSCĐ vô hình được tìm lúc thống nhất kinh doanh với được xác định đáng tin cậy hay ko.
Những khoản nợ tiềm tàng của bị đơn tìm
46. Theo đoạn 37, bên tìm ghi nhận khoản nợ tiềm tàng của bị đơn tìm một cách riêng biệt như một phần của mức giá thống nhất kinh doanh chỉ lúc trị giá hợp lý của khoản nợ tiềm tàng được xác định đáng tin cậy. Nếu trị giá hợp lý của khoản nợ tiềm tàng ko được xác định đáng tin cậy thì:
a) Sẽ tác động tới trị giá được ghi nhận là lợi thế thương nghiệp hoặc được kế toán theo quy định tại đoạn 55; và
b) Bên tìm sẽ trình bày thông tin về khoản nợ tiềm tàng theo quy định của Chuẩn mực kế toán số 18 “Những khoản dự phòng, tài sản và nợ tiềm tàng”.
Đoạn A16(okay) của Phụ lục A hướng dẫn việc xác định trị giá hợp lý của khoản nợ tiềm tàng.
47. Sau ghi nhận ban sơ, bên tìm sẽ xác định trị giá của những khoản nợ tiềm tàng được ghi
nhận một cách riêng biệt theo quy định tại đoạn 36. Trị giá khoản nợ tiềm tàng được xác định theo
Chuẩn mực kế toán số 18 “Những khoản dự phòng, tài sản và nợ tiềm tàng”
48. Quy định trong đoạn 47 ko ứng dụng cho hợp đồng được kế toán theo Chuẩn mực kế
toán về dụng cụ tài chính. Tuy nhiên, những cam kết vay được loại trừ khỏi phạm vi của Chuẩn mực kế
toán về dụng cụ tài chính ko phải là những cam kết cung ứng những khoản vay với mức lãi suất thấp
hơn lãi suất thị trường sẽ được hạch toán vào nợ tiềm tàng của bị đơn tìm, nếu tại ngày tìm, ko
vững chắc rằng việc giảm những lợi ích kinh tế là cần thiết để trả tiền nghĩa vụ hoặc nếu trị giá của
nghĩa vụ ko được xác định một cách đáng tin cậy. Theo đoạn 37, những cam kết vay tương tự
được ghi nhận riêng biệt như một phần của giá phí thống nhất kinh doanh lúc trị giá hợp lý được xác
định một cách đáng tin cậy.
49. Những khoản nợ tiềm tàng được ghi nhận riêng biệt như một phần của giá phí thống nhất kinh
doanh là ngoài phạm vi của Chuẩn mực kế toán số 18 “Những khoản dự phòng, tài sản và nợ tiềm tàng”.
Tuy nhiên, bên tìm sẽ phải trình bày những thông tin về những khoản nợ tiềm tàng theo quy định của
Chuẩn mực kế toán số 18 “Những khoản dự phòng, tài sản và nợ tiềm tàng” cho mỗi loại dự phòng.
Lợi thế thương nghiệp
50. Tại ngày tìm, bên tìm sẽ:
a) Ghi nhận lợi thế thương nghiệp phát sinh lúc thống nhất kinh doanh là tài sản; và
b) Xác định trị giá ban sơ của lợi thế thương nghiệp theo giá gốc, là phần chênh lệch của giá
phí thống nhất so với phần sở hữu của bên tìm trong trị giá hợp lý thuần của tài sản, nợ phải trả với thể
xác định được và những khoản nợ tiềm tàng đã ghi nhận theo quy định tại đoạn 36.
51. Lợi thế thương nghiệp phát sinh lúc thống nhất kinh doanh thể hiện khoản trả tiền của bên
tìm cho những lợi ích kinh tế ước tính thu được trong tương lai từ những tài sản ko đủ tiêu chuẩn
ghi nhận và ko xác định được một cách riêng biệt.
52. Nếu những tài sản, nợ phải trả với thể xác định được và những khoản nợ tiềm tàng của bị đơn
tìm ko thoả mãn tiêu chuẩn trong đoạn 37 về ghi nhận riêng biệt tại ngày tìm thì sẽ tác động
tới khoản lợi thế thương nghiệp được ghi nhận (được kế toán theo đoạn 55), bởi vì lợi thế thương nghiệp
được xác định là phần trị giá còn lại trong giá phí của thống nhất kinh doanh sau lúc ghi nhận tài sản,
nợ phải trả với thể xác định được và khoản nợ tiềm tàng của bị đơn tìm.
53. Lợi thế thương nghiệp được ghi ngay vào mức giá sản xuất, kinh doanh (nếu trị giá nhỏ) hoặc
phải được phân bổ dần một cách với hệ thống trong suốt thời kì sử dụng hữu ích ước tính (nếu giá
trị to). Thời kì sử dụng hữu ích phải phản ánh được ước tính đúng đắn về thời kì thu hồi lợi ích
kinh tế với thể mang lại cho doanh nghiệp. Thời kì sử dụng hữu ích của lợi thế thương nghiệp tối đa
ko quá 10 năm kể từ ngày được ghi nhận.
Phương pháp phân bổ phải phản ánh được cách thức thu hồi lợi ích kinh tế phát sinh từ lợi
thế thương nghiệp. Phương pháp đường thẳng được sử dụng phổ biến trừ lúc với chứng cớ thuyết
phục cho việc ứng dụng phương pháp phân bổ khác thích hợp hơn. Phương pháp phân bổ phải được
ứng dụng nhất quán cho những thời kỳ trừ lúc với sự thay đổi về cách thức thu hồi lợi ích kinh tế của lợi
thế thương nghiệp đó.
54. Thời kì phân bổ và phương pháp phân bổ lợi thế thương nghiệp phải được xem xét lại
cuối mỗi năm tài chính. Nếu thời kì sử dụng hữu ích của lợi thế thương nghiệp khác biệt to so với
ước tính ban sơ thì phải thay đổi thời kì phân bổ. Nếu với sự thay đổi to về cách thức thu hồi lợi
ích kinh tế trong tương lai do lợi thế thương nghiệp đem lại thì phương pháp phân bổ cũng phải thay đổi.
Trường hợp này phải điều chỉnh mức giá phân bổ của lợi thế thương nghiệp cho năm hiện hành và những
năm tiếp theo và phải được thuyết minh trong BCTC.
Khoản vượt trội giữa phần sở hữu của bên tìm trong trị giá hợp lý thuần của tài sản, nợ phải trả với thể xác định được và khoản nợ tiềm tàng của bị đơn tìm so với giá phí thống nhất kinh doanh
55. Nếu phần sở hữu của bên tìm trong trị giá hợp lý thuần của tài sản, nợ phải trả với thể
xác định được và nợ tiềm tàng được ghi nhận theo quy định tại đoạn 36 vượt quá giá phí thống nhất kinh doanh thì bên tìm phải:
a) Xem xét lại việc xác định trị giá của tài sản, nợ phải trả với thể xác định được, nợ tiềm tàng
và việc xác định giá phí thống nhất kinh doanh; và
b) Ghi nhận ngay vào Con số kết quả hoạt động kinh doanh tất cả những khoản chênh lệch vẫn
còn sau lúc giám định lại.
56. Một khoản thu nhập đã ghi nhận theo đoạn 55 với thể bao gồm một hoặc tất cả những yếu tố sau đây:
a) Những sơ sót lúc xác định trị giá hợp lý của giá phí thống nhất kinh doanh hoặc của tài sản,
nợ phải trả với thể xác định được và nợ tiềm tàng của bị đơn tìm. Giá phí dự kiến với thể phát sinh
của bị đơn tìm đã ko phản ánh xác thực theo trị giá hợp lý của tài sản, nợ phải trả với thể xác
định và nợ tiềm tàng của bị đơn tìm là nguyên nhân tiềm tàng của những sơ sót này.
b) Quy định của Chuẩn mực kế toán về xác định trị giá tài sản thuần với thể xác định được đã
tìm ở mức ko phải trị giá hợp lý nhưng được coi như trị giá hợp lý nhằm mục đích phân bổ giá
phí của việc thống nhất kinh doanh, như hướng dẫn trong Phụ lục A về việc xác định trị giá hợp lý của
tài sản và nợ phải trả với thể xác định được của bị đơn tìm; hướng dẫn xác định cho tài sản thuế thu
nhập hoãn lại và thuế thu nhập hoãn lại phải trả ko được chiết khấu.
c) Khoản ưu đãi tìm.
Thống nhất kinh doanh được hoàn thành trong từng giai đoạn
57. Thống nhất kinh doanh thường liên quan tới nhiều giao dịch trao đổi, như giao dịch tìm cổ
phiếu liên tục. Lúc đó, mỗi giao dịch trao đổi sẽ được bên tìm xử lý một cách riêng biệt bằng cách sử
dụng giá phí của giao dịch và thông tin về trị giá hợp lý tại ngày diễn ra từng giao dịch trao đổi để xác
định trị giá của lợi thế thương nghiệp liên quan tới từng giao dịch đó. Do đó, việc so sánh giá phí của
những khoản đầu tư đơn lẻ với lợi ích của bên tìm trong trị giá hợp lý của tài sản, nợ phải trả với thể xác
định được và nợ tiềm tàng của bị đơn tìm được thực hiện ở từng bước.
58. Nếu thống nhất kinh doanh liên quan tới nhiều giao dịch trao đổi thì trị giá hợp lý của tài
sản, nợ phải trả với thể xác định được và khoản nợ tiềm tàng của bị đơn tìm với thể với chênh lệch tại
mỗi ngày diễn ra giao dịch trao đổi, vì:
a) Tài sản, nợ phải trả với thể xác định được và khoản nợ tiềm tàng của bị đơn tìm được
trình bày lại một cách ước tính theo trị giá hợp lý của chúng tại mỗi ngày diễn ra từng giao dịch trao
đổi để xác định trị giá của lợi thế thương nghiệp gắn với từng giao dịch; và
b) Tài sản, nợ phải trả với thể xác định được và khoản nợ tiềm tàng của bị đơn tìm sau đó
phải được bên tìm ghi nhận theo trị giá hợp lý tại ngày tìm.
59. Trước lúc được coi là thống nhất kinh doanh, một giao dịch với thể được coi là khoản đầu tư
vào doanh nghiệp liên kết và được hạch toán theo quy định của Chuẩn mực kế toán số 07 “Kế toán những
khoản đầu tư vào doanh nghiệp liên kết” theo phương pháp giá gốc.
Kế toán ban sơ được xác định tạm thời
60. Kế toán ban sơ của việc thống nhất kinh doanh bao gồm: Xác định và giám định trị giá hợp
lý của tài sản, nợ phải trả với thể xác định được và nợ tiềm tàng của bị đơn tìm và giá phí thống nhất
kinh doanh.
61. Nếu kế toán ban sơ cho giao dịch thống nhất kinh doanh chỉ với thể xác định một cách tạm
thời vào cuối kỳ mà việc thống nhất kinh doanh được thực hiện do trị giá hợp lý của tài sản, nợ phải trả
với thể xác định được hoặc nợ tiềm tàng của bị đơn tìm hoặc giá phí thống nhất kinh doanh chỉ với thể
xác định một cách tạm thời, thì bên tìm phải kế toán giao dịch thống nhất kinh doanh bằng cách sử
dụng những trị giá tạm thời đó. Bên tìm phải ghi nhận những khoản điều chỉnh đối với những trị giá tạm
thời như là kết quả của việc hoàn thành việc kế toán ban sơ:
a) Trong vòng 12 tháng kể từ ngày tìm; và
b) Từ ngày tìm. Do đó:
(i) Trị giá còn lại của tài sản, nợ phải trả với thể xác định được hoặc nợ tiềm tàng được ghi
nhận hoặc điều chỉnh theo kết quả với được từ việc kế toán ban sơ sẽ được tính là trị giá hợp lý của
chúng được ghi nhận tại ngày tìm.
(ii) Từ thời khắc tìm, lợi thế thương nghiệp hoặc bất kỳ khoản thu nhập nào đã được ghi nhận
theo quy định tại đoạn 55 sẽ được điều chỉnh tương ứng với khoản điều chỉnh theo trị giá hợp lý tại
ngày tìm của tài sản, nợ phải trả với thể xác định được hoặc nợ tiềm tàng được ghi nhận hoặc được
điều chỉnh.
(iii) Thông tin so sánh được trình bày trong những kỳ trước lúc việc hạch toán của thống nhất kinh
doanh hoàn thành sẽ được trình bày như là việc kế toán ban sơ đã được hoàn thành từ ngày tìm, với
tức là những khoản khấu hao hay những tác động tới lãi hoặc lỗ đều được ghi nhận như là kết quả với
được từ việc kế toán ban sơ.
Những điều chỉnh sau lúc kế toán ban sơ hoàn thành
62. Ngoại trừ những trường hợp đã quy định tại những đoạn 33, 34 và 64, những điều chỉnh đối với
kế toán ban sơ được xác định tạm thời cho giao dịch thống nhất kinh doanh sau lúc việc kế toán đó
hoàn thành sẽ chỉ được ghi nhận nhằm mục đích sửa chữa sơ sót theo Chuẩn mực kế toán số 29 “Thay
đổi chính sách kế toán, ước tính kế toán và những sơ sót”. Những điều chỉnh đối với việc kế toán ban
đầu cho giao dịch thống nhất kinh doanh sau lúc hoàn thành việc kế toán đó sẽ ko được ghi nhận là
tác động của thay đổi ước tính kế toán. Theo Chuẩn mực kế toán số 29, tác động của thay đổi
ước tính kế toán sẽ được ghi nhận trong kỳ hiện tại và những kỳ tương lai.
63. Chuẩn mực kế toán số 29 “Thay đổi chính sách kế toán, ước tính kế toán và những sơ sót”
quy định doanh nghiệp phải sửa chữa sơ sót theo phương pháp hồi tố, và trình bày BCTC như là lúc những sơ sót chưa xảy ra bằng cách trình bày lại thông tin so sánh cho những kỳ trước lúc xảy
ra sơ sót. Do đó, trị giá còn lại của tài sản, nợ phải trả với thể xác định được hoặc nợ tiềm tàng của
bị đơn tìm đã được ghi nhận hoặc điều chỉnh như là kết quả của việc sửa chữa sơ sót sẽ được tính
là trị giá hợp lý của chúng hoặc điều chỉnh trị giá hợp lý được ghi nhận tại ngày tìm. Lợi thế thương
mại hoặc bất kỳ khoản thu nhập nào đã được ghi nhận trong kỳ trước theo quy định tại đoạn 55 sẽ
được điều chỉnh hồi tố bằng một khoản tương ứng với trị giá hợp lý tại ngày tìm (hoặc điều chỉnh đối
với trị giá hợp lý tại thời khắc tìm) của tài sản, nợ phải trả với thể xác định được hoặc nợ tiềm tàng
đang được ghi nhận (hoặc điều chỉnh).
Ghi nhận tài sản thuế thu nhập hoãn lại sau lúc hoàn thành việc kế toán ban sơ
64. Nếu lợi ích tiềm tàng của những khoản lỗ tính thuế chuyển sang năm sau của bị đơn tìm hoặc những tài sản thuế thu nhập hoãn lại khác ko thoả mãn những tiêu chuẩn quy định trong đoạn 37 đối với việc ghi nhận riêng rẽ, lúc việc thống nhất kinh doanh được kế toán ban sơ nhưng được thực hiện sau đó, bên tìm sẽ ghi nhận lợi ích đó là thu nhập thuế hoãn lại thích hợp với quy định của Chuẩn mực kế toán số 17 “Thuế TNDN”. Ngoài ra, bên tìm sẽ:
a) Khuyến mại trị còn lại của lợi thế thương nghiệp tới mức sẽ được ghi nhận nếu tài sản thuế thu
nhập hoãn lại được ghi nhận là tài sản với thể xác định từ ngày tìm; và
b) Ghi nhận khoản ưu đãi trị còn lại của lợi thế thương nghiệp là mức giá.
Tuy nhiên, việc ghi nhận này ko làm phát sinh khoản vượt trội hay làm tăng khoản thu
nhập đã được ghi nhận trước đó theo quy định tại đoạn 55.
Trình bày BCTC
65. Bên tìm phải trình bày những thông tin để người sử dụng BCTC giám định được
thực chất và tác động về tài chính phát sinh từ việc thống nhất kinh doanh tới:
a) Trong kỳ;
b) Sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm nhưng trước ngày phát hành BCTC.
66. Bên tìm phải trình bày thông tin sau cho từng giao dịch thống nhất kinh doanh diễn ra
trong kỳ:
a) Tên và diễn giải liên quan tới các đối tác tham gia thống nhất kinh doanh;
b) Ngày tìm;
c) Tỷ lệ phần trăm (%) dụng cụ vốn với quyền biểu quyết được tìm;
d) Giá tiền liên quan trực tiếp tới việc thống nhất kinh doanh. Lúc dụng cụ vốn được phát hành hoặc với thể được phát hành và những dụng cụ này được cấu thành là một phòng ban của giá phí thống nhất kinh doanh, cần trình bày những thông tin sau:
(i) Số lượng dụng cụ vốn được phát hành hoặc với thể được phát hành;
(ii) Trị giá hợp lý của những dụng cụ vốn trên và hạ tầng xác định trị giá hợp lý đó. Nếu ko với
giá phát hành tại thời khắc giao dịch thì sẽ trình bày những giả thiết chủ yếu được sử dụng để xác định
trị giá hợp lý. Nếu với giá phát hành vào thời khắc giao dịch nhưng ko được sử dụng là hạ tầng để
xác định giá phí thống nhất kinh doanh thì phải trình bày lý do ko sử dụng giá phát hành, phương
pháp và những giả thiết chủ yếu sử dụng tiêu dùng để xác định trị giá hợp lý cho dụng cụ vốn; và những khoản
chênh lệch tích luỹ giữa trị giá và giá phát hành dụng cụ vốn;
e) Chi tiết của bất kỳ hoạt động nào được doanh nghiệp quyết định thanh lý sau thống nhất
kinh doanh;
f) Trị giá được ghi nhận tại ngày tìm cho từng loại tài sản, nợ phải trả và nợ tiềm tàng của
bị đơn tìm, trừ lúc ko thể xác định được thì trị giá còn lại của từng loại tài sản, nợ phải trả và nợ
tiềm tàng đó được xác định theo quy định của những Chuẩn mực kế toán với liên quan ngay trước lúc
diễn ra thống nhất kinh doanh. Nếu ko trình bày được thì phải nêu rõ lý do.
g) Khoản vượt trội được ghi nhận vào lãi hoặc lỗ thích hợp với quy định tại đoạn 55 và những
khoản mục tương đương trong Con số kết quả hoạt động kinh doanh của bên tìm.
h) Diễn giải những yếu tố cấu thành giá phí là kết quả của việc ghi nhận lợi thế thương nghiệp –
diễn giải từng tài sản nhất thiết vô hình chưa được ghi nhận tách riêng khỏi lợi thế thương nghiệp và giải
thích lý do trị giá hợp lý của tài sản nhất thiết vô hình ko được tính toán một cách đáng tin cậy, hoặc
diễn giải về tính chất của khoản vượt trội được ghi vào lỗ hoặc lãi theo quy định tại đoạn 55.
i) Khoản lỗ hay lãi của bị đơn tìm phát sinh từ ngày tìm bao gồm lỗ hay lãi của bên tìm
trong kỳ, nếu ko xác định được thì phải nêu rõ lý do.
67. Thông tin theo yêu cầu của đoạn 66 sẽ được trình bày một cách tổng thể đối với những hoạt động thống nhất kinh doanh phát sinh trong kỳ báo cáo mà ko với tác động trọng yếu một cách riêng rẽ.
68. Nếu việc kế toán ban sơ cho giao dịch thống nhất kinh doanh phát sinh trong kỳ được xác
định tạm thời theo quy định trong đoạn 61, thì phải trình bày và giảng giải.
69. Bên tìm phải trình bày thông tin sau:
a) Doanh thu trong kỳ của đơn vị được thống nhất kinh doanh trước ngày thống nhất kinh doanh;
b) Lỗ hoặc lãi trong kỳ của đơn vị được thống nhất kinh doanh trước ngày thống nhất kinh doanh.
Nếu ko thể trình bày được thông tin này thì phải giảng giải rõ lý do.
70. Bên tìm sẽ trình bày thông tin theo quy định tại đoạn 66 cho từng giao dịch thống nhất kinh
doanh phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm nhưng trước ngày phát hành BCTC.
71. Bên tìm phải trình bày những thông tin để giúp người sử dụng BCTC giám định
được những tác động về tài chính tới lãi hoặc lỗ phát sinh từ việc sửa chữa sơ sót và những điều
chỉnh khác được ghi nhận trong kỳ hiện hành liên quan tới những giao dịch thống nhất kinh doanh đã
phát sinh trong kỳ hiện hành hoặc trước đó.
72. Bên tìm sẽ trình bày thông tin sau:
a) Những khoản lãi hoặc lỗ được ghi nhận trong kỳ hiện hành và giảng giải thông tin này.
(i) Liên quan tới tài sản, nợ phải trả với thể xác định được hoặc nợ tiềm tàng của từng giao
dịch thống nhất kinh doanh đã phát sinh trong kỳ hiện hành hoặc kỳ trước đó;
(ii) Quy mô, thực chất hoặc sự việc mà việc trình bày này với liên quan tới hiểu biết về hoạt
động tài chính của đơn vị được thống nhất;
b) Nếu việc kế toán ban sơ của từng giao dịch thống nhất kinh doanh thực hiện trong kỳ trước
đó được xác định tạm thời vào cuối kỳ thì phải trình bày trị giá những khoản được điều chỉnh và giải
thích những khoản điều chỉnh này về trị giá được xác định tạm thời đã ghi nhận trong kỳ hiện hành.
c) Thông tin về sửa chữa sơ sót được yêu cầu trình bày theo Chuẩn mực kế toán số 29
“Thay đổi chính sách kế toán, ước tính kế toán và những sơ sót” đối với bất kỳ tài sản, nợ phải trả với thể
xác định được, hoặc nợ tiềm tàng, hoặc những thay đổi trong trị giá của những khoản mục trên, mà
bên tìm ghi nhận trong kỳ hiện hành theo quy định tại đoạn 62 và 63.
73. Nếu với lợi thế thương nghiệp, doanh nghiệp cần trình bày:
a) Thời kì phân bổ;
b) Trường hợp lợi thế thương nghiệp ko được phân bổ theo phương pháp đường thẳng thì
phải trình bày rõ phương pháp được sử dụng và lý do ko sử dụng phương pháp đường thẳng;
c) Trị giá lợi thế thương nghiệp tính vào mức giá sản xuất, kinh doanh trong kỳ;
d) Bảng đối chiếu trị giá ghi sổ của lợi thế thương nghiệp vào đầu kỳ và cuối kỳ:
(i) Tổng trị giá lợi thế thương nghiệp và số đã phân bổ luỹ kế đầu kỳ;
(ii) Lợi thế thương nghiệp phát sinh trong kỳ;
(iii) Những điều chỉnh do với thay đổi hoặc phát hiện thấy sự thay đổi trị giá của những tài sản và
nợ phải trả với thể xác định được;
(iv) Lợi thế thương nghiệp bị loại bỏ lúc thanh lý, nhượng bán toàn bộ hoặc một phần doanh
nghiệp trong kỳ;
(v) Trị giá lợi thế thương nghiệp phân bổ trong kỳ;
(vi) Những thay đổi khác về lợi thế thương nghiệp trong kỳ;
(vii) Tổng trị giá lợi thế thương nghiệp chưa phân bổ luỹ kế cuối kỳ.
74. Doanh nghiệp sẽ trình bày thêm những thông tin bổ sung để thích hợp với quy định tại
đoạn 65, 71 và 73./.

~ PHỤ LỤC A ~
Hướng dẫn bổ sung
Sắm hoán đổi

A1. Như đã quy định trong đoạn 21, trường hợp thống nhất kinh doanh được gọi là tìm hoán đổi, lúc
bên tìm là một doanh nghiệp mà vốn chủ sở hữu của nó đã bị tìm lại bởi chính doanh nghiệp bị
tìm. Ví dụ, một doanh nghiệp bị một doanh nghiệp nhỏ hơn tìm lại để được niêm yết trên thị trường chứng
khoán. Mặc dù về mặt pháp lý thì doanh nghiệp nhỏ hơn được coi là doanh nghiệp mẹ và doanh nghiệp bị tìm
được coi là doanh nghiệp con. Tuy nhiên doanh nghiệp con về mặt pháp lý sẽ là bên tìm nếu nó với quyền chi
phối chính sách tài chính và hoạt động của doanh nghiệp mẹ để đạt được lợi ích từ hoạt động của doanh nghiệp
mẹ.
A2. Doanh nghiệp ứng dụng hướng dẫn trong đoạn từ A3 tới A15 lúc hạch toán việc tìm hoán đổi.
A3. Hạch toán việc tìm hoán đổi xác định cách thức phân bổ giá phí thống nhất kinh doanh tại ngày
tìm và ko ứng dụng cho những nghiệp vụ xảy ra sau lúc thống nhất.
Giá phí thống nhất kinh doanh
A4. Lúc dụng cụ vốn được phát hành được cấu thành trong giá phí thống nhất kinh doanh, đoạn 24 quy
định giá phí thống nhất kinh doanh phải bao gồm trị giá hợp lý tại ngày trao đổi của những dụng cụ vốn đó.
Đoạn 27 quy định trường hợp ko với giá công bố đáng tin cậy, thì trị giá hợp lý của dụng cụ vốn với
thể ước tính bằng cách tham chiếu tới trị giá hợp lý của bên tìm hoặc tham chiếu tới trị giá hợp lý
của doanh nghiệp bị tìm, miễn sao giá nào với chứng cớ rõ ràng hơn.
A5. Trong nghiệp vụ tìm hoán đổi, giá phí thống nhất kinh doanh thường do doanh nghiệp con về pháp lý
gánh chịu (là bên tìm theo mục đích kế toán) phát hành dụng cụ vốn cho người sở hữu doanh nghiệp mẹ
(là bị đơn tìm theo mục đích kế toán). Nếu như giá công bố của dụng cụ vốn của doanh nghiệp con được
phát hành để xác định giá phí của giao dịch thống nhất kinh doanh, thì cần phải tính toán để xác định số
lượng dụng cụ vốn mà doanh nghiệp con phải phát hành để với cùng tỷ lệ sở hữu trong doanh nghiệp hợp
nhất cho những chủ sở hữu của doanh nghiệp mẹ. Trị giá hợp lý của số lượng dụng cụ vốn đã tính toán này
chính là giá phí thống nhất kinh doanh.
A6. Nếu trị giá hợp lý của dụng cụ vốn của doanh nghiệp con ko phải là chứng cớ rõ ràng, thì tổng trị giá hợp lý của tất cả những dụng cụ vốn đã phát hành của doanh nghiệp mẹ trước thống nhất sẽ được sử dụng làm hạ tầng để tính toán giá phí thống nhất kinh doanh.
Lập và trình bày BCTC thống nhất
A7. Con số tài chính thống nhất được phát hành sau lúc thống nhất do tìm hoán đổi sẽ đứng tên công
ty mẹ, nhưng cần mô tả trong thuyết minh đó là sự tiếp tục của BCTC của doanh nghiệp mẹ (là
bên tìm theo mục đích kế toán). Con số tài chính thống nhất thể hiện sự tiếp tục BCTC
của doanh nghiệp con:
a) Tài sản và nợ phải trả của doanh nghiệp con được tính toán và ghi nhận trong BCTC thống nhất
theo trị giá còn lại của chúng trước lúc thống nhất kinh doanh.
b) Lợi nhuận giữ lại và số dư những khoản mục khác trong vốn chủ sở hữu được ghi nhận trong BCTC
thống nhất này theo trị giá của chúng trong báo cáo của doanh nghiệp con trước lúc thống nhất kinh doanh.
c) Trị giá đã ghi nhận của dụng cụ vốn đã phát hành trong BCTC thống nhất này được xác
định bằng cách cùng thêm vào vốn chủ của doanh nghiệp con trước lúc thống nhất phần giá phí thống nhất
kinh doanh đã được xác định theo đoạn những đoạn A4 tới A6. Tuy nhiên, cơ cấu vốn chủ sở hữu trình
bày trong BCTC thống nhất (số lượng, loại dụng cụ vốn đã phát hành) sẽ phản ánh cơ cấu
vốn của doanh nghiệp mẹ, kể cả dụng cụ vốn mà doanh nghiệp mẹ đã phát hành để thực hiện việc thống nhất kinh doanh.
d) Thông tin so sánh trình bày trong BCTC thống nhất sẽ là thông tin so sánh của doanh nghiệp con.
A8. Kế toán việc tìm hoán đổi chỉ được ứng dụng trong Con số tài chính thống nhất. Trong báo cáo tài
chính riêng của doanh nghiệp mẹ, nếu với, khoản đầu tư vào doanh nghiệp con được hạch toán theo quy định của
Chuẩn mực kế toán số 25 “Con số tài chính thống nhất và kế toán những khoản đầu tư vào doanh nghiệp con”.
A9. Con số tài chính thống nhất được lập sau lúc tìm hoán đổi sẽ phản ánh trị giá hợp lý của tài sản,
nợ phải trả và nợ tiềm tàng của doanh nghiệp mẹ (là bị đơn tìm theo mục đích kế toán). Vì thế, giá phí của
thống nhất kinh doanh sẽ được phân bổ bằng cách tính toán tài sản, nợ phải trả với thể xác định được
và nợ tiềm tàng của doanh nghiệp mẹ mà thoả mãn những tiêu chuẩn quy định trong đoạn 37 theo trị giá hợp lý
tại ngày tìm. Phần to hơn giữa giá phí thống nhất kinh doanh và phần sở hữu của bên tìm trong giá
trị hợp lý thuần của những khoản mục này sẽ được hạch toán theo những đoạn 50 tới 54. Phần to hơn giữa phần sở hữu của bên tìm trong trị giá hợp lý thuần của những khoản mục này và giá phí thống nhất kinh doanh sẽ được hạch toán theo đoạn 55.
Lợi ích của cổ đông thiểu số
A10. Trong một số giao dịch tìm hoán đổi, một số chủ sở hữu của doanh nghiệp con hợp pháp ko trao đổi
những dụng cụ vốn của họ với những dụng cụ vốn của doanh nghiệp mẹ. Mặc dù một đơn vị trong đó với những
chủ sở hữu nắm giữ những dụng cụ vốn (doanh nghiệp con hợp pháp) đã tìm lại một đơn vị khác (doanh nghiệp mẹ
hợp pháp). Những chủ sở hữu này được xem như lợi ích của cổ đông thiểu số trong BCTC
thống nhất lập sau giao dịch tìm hoán đổi. Điều đó là do những chủ sở hữu của doanh nghiệp con hợp pháp đã
ko trao đổi những dụng cụ vốn của họ với những dụng cụ vốn của doanh nghiệp mẹ, những chủ sở hữu này chỉ
quan tâm tới kết quả và tài sản thuần của doanh nghiệp con hợp pháp, mà ko phải là kết quả và tài sản
thuần của đơn vị thống nhất. Trái lại, tất cả những chủ sở hữu của doanh nghiệp mẹ, kể cả doanh nghiệp mẹ được coi
là bị đơn tìm, quan tâm tới kết quả và tài sản thuần của đơn vị thống nhất.
A11. Tài sản và nợ phải trả của doanh nghiệp con hợp pháp được ghi nhận và xác định trong BCTC thống nhất theo trị giá còn lại của chúng trước lúc thống nhất. Lợi ích của cổ đông thiểu số phản ánh phần lợi ích tương ứng của những cổ đông thiểu số trong trị giá còn lại trước thống nhất của tài sản thuần của doanh nghiệp con hợp pháp.
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
A12. Như đã lưu ý trong đoạn A7(c), cơ cấu vốn chủ sở hữu thể hiện trong BCTC thống nhất
lập cho một cuộc tìm hoán đổi phản ánh cơ cấu vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp mẹ, bao gồm những công
cụ vốn phát hành bởi doanh nghiệp mẹ để thực hiện việc thống nhất kinh doanh.
A13. Với mục đích tính toán số bình quân gia quyền của cổ phiếu phổ thông còn lại (mẫu số) trong kỳ
việc tìm hoán đổi diễn ra:
a) Số cổ phiếu phổ thông còn lại từ đầu kỳ cho tới ngày tìm sẽ được coi là số cổ phiếu phổ thông
phát hành bởi doanh nghiệp mẹ cho những chủ sở hữu của doanh nghiệp con; và
b) Số cổ phiếu phổ thông còn lại kể từ ngày tìm tới ngày kết thúc kỳ sẽ là số thực tế của số cổ phiếu phổ
thông của doanh nghiệp mẹ còn lại trong cả kỳ đó.
A14. Lãi cơ bản trên mỗi cổ phiếu trình bày trên mỗi kỳ với tính chất so sánh trước ngày tìm được thể
hiện trong BCTC thống nhất sau lúc thực hiện việc tìm hoán đổi sẽ được tính toán bằng
cách phân chia lợi nhuận hoặc lỗ của doanh nghiệp con hợp pháp với thể tính cho những cổ đông thường trong
mỗi kỳ đó cho số cổ phiếu phổ thông do doanh nghiệp mẹ phát hành cho những chủ sở hữu của doanh nghiệp con
hợp pháp trong vụ tìm hoán đổi.
A15. Những tính toán trình bày trong đoạn A13 và A14 giả thiết rằng ko với sự thay đổi nào trong
số cổ phiếu phổ thông đã phát hành của doanh nghiệp con hợp pháp trong suốt những kỳ với tính chất so sánh
và trong kỳ, kể từ lúc xảy ra việc tìm lại đảo ngược cho tới ngày tìm lại. Việc tính toán lãi trên mỗi
cổ phiếu sẽ được điều chỉnh một cách thích hợp tính tới sự thay đổi trong số cổ phiếu phổ thông đã
phát hành của doanh nghiệp con hợp pháp trong suốt những kỳ đó.
Phân bổ giá phí thống nhất kinh doanh
A16. Chuẩn mực này yêu cầu bên tìm ghi nhận tài sản, nợ phải trả với thể xác định được và nợ tiềm
tàng của bị đơn tìm nếu thoả mãn những tiêu chuẩn ghi nhận theo trị giá hợp lý tại ngày tìm. Để phân
bổ giá phí thống nhất kinh doanh, bên tìm sẽ coi những giám định sau đây như trị giá hợp lý:
a) Đối với những dụng cụ tài chính trao đổi trên thị trường hoạt động, bên tìm sẽ sử dụng trị giá thị
trường hiện hành.
b) Đối với những dụng cụ tài chính ko trao đổi trên thị trường hoạt động, bên tìm sẽ sử dụng giá
ước tính với xét tới những đặc điểm như tỷ suất giá – thu nhập, lợi tức cổ phần và tỷ lệ tăng trưởng kỳ
vọng của những dụng cụ với thể so sánh của những đơn vị với những đặc điểm tượng tự.
c) Đối với những khoản phải thu, những hợp đồng sinh lợi và những tài sản với thể xác định khác, bên tìm sẽ sử dụng trị giá hiện tại của khoản sẽ thu được trong tương lai theo mức lãi suất hiện hành thích hợp, trừ đi khoản dự phòng phải thu khó đòi và mức giá thu hồi, nếu cần. Tuy nhiên, chuẩn mực này ko quy định việc chiết khấu đối với những khoản phải thu ngắn hạn, những hợp đồng sinh lợi và những tài sản với thể xác định khác lúc khoản chênh lệch giữa số danh nghĩa và số đã chiết khấu là ko đáng kể.
d) Đối với hàng tồn kho:
(i) Đối với thành phẩm và hàng hoá, bên tìm sẽ sử dụng giá bán trừ đi tổng của (1) Giá tiền bán hàng
ước tính và (2) Lợi nhuận ước tính hợp lý đối với khả năng bán của bên tìm dựa trên lợi nhuận đối
với thành phẩm và hàng hoá tương tự;
(ii) Đối với sản phẩm dở dang, bên tìm sẽ sử dụng giá bán của thành phẩm trừ đi tổng của (1) Chi
phí hoàn thành (2) Giá tiền bán hàng ước tính và (3) Lợi nhuận ước tính hợp lý đối với khả năng bán
và hoàn thành của bên tìm dựa trên lợi nhuận của thành phẩm tương tự; và
(iii) Đối với nguyên vật liệu, bên tìm sẽ sử dụng giá thay thế hiện hành.
e) Đối với đất đai và nhà cửa, bên tìm sẽ sử dụng giá thị trường.
f) Đối với nhà xưởng, thiết bị, bên tìm sẽ sử dụng giá thị trường, thông thường được xác định bằng
giám định. Nếu ko với thông tin về trị giá thị trường do thực chất đặc trưng của khoản mục nhà xưởng,
thiết bị và những tài sản này hiếm lúc đem bán, trừ trường hợp nó là một phần của công việc kinh doanh
đang hoạt động, bên tìm với thể cần phải ước tính trị giá hợp lý theo phương pháp thu nhập hoặc
phương pháp mức giá thay thế với thể khấu hao.
g) Đối với tài sản nhất thiết vô hình, bên tìm sẽ xác định trị giá hợp lý bằng cách:
(i) Nghiên cứu, xem xét thị trường hoạt động như đã khái niệm trong Chuẩn mực kế toán số 04 “Tài
sản nhất thiết vô hình”; hoặc
(ii) Nếu ko với thị trường hoạt động, hạ tầng để xác định số tiền mà bên tìm phải trả cho tài sản đó
trong sự trao đổi ngang giá một cách tự nguyện giữa các đối tác với đầy đủ hiểu biết dựa trên những
thông tin tốt nhất với được (theo quy định tại Chuẩn mực kế toán số 04 “Tài sản nhất thiết vô hình” để
biết thêm những hướng dẫn cụ thể hơn về việc xác định trị giá hợp lý của tài sản nhất thiết vô hình với
được trong một giao dịch thống nhất kinh doanh).
h) Đối với tài sản thuế thu nhập hoãn lại và thuế thu nhập hoãn lại phải trả, bên tìm sẽ sử dụng
khoản lợi về thuế phát sinh từ lỗ thuế hay thuế phải nộp tương ứng với lợi nhuận hay lỗ theo Chuẩn
mực kế toán số 17 “Thuế TNDN”, được giám định từ tương lai của đơn vị thống nhất.
Tài sản thuế thu nhập hoãn lại hay thuế thu nhập hoãn lại phải trả được xác định sau lúc thừa nhận
tác động về thuế tới việc trình bày lại những tài sản, nợ phải trả và nợ tiềm tàng với thể xác định theo
trị giá hợp lý của chúng và ko được chiết khấu.
i) Đối với những khoản phải trả, nợ dài hạn, mức giá phải trả và những khoản phải bồi thường khác, bên
tìm sẽ sử dụng trị giá hiện tại của những khoản được tiêu dùng để trả tiền nợ phải trả trong tương lai
theo mức lãi suất hiện hành thích hợp. Tuy nhiên, bên tìm ko phải chiết khấu đối với những khoản
nợ ngắn hạn lúc chênh lệch giữa trị giá danh nghĩa và khoản đã chiết khấu là ko đáng kể.
j) Đối với những hợp đồng khó thực hiện và những khoản nợ với thể xác định của bị đơn tìm, bên tìm
sẽ sử dụng trị giá hiện tại của khoản mục được tiêu dùng để trả tiền những nghĩa vụ đã xác định ở những
mức lãi suất hiện hành thích hợp.
okay) Đối với những khoản nợ tiềm tàng của bị đơn tìm, bên tìm sẽ sử dụng khoản mà bên thứ ba sẽ tính
lúc gánh chịu những khoản nợ phải trả đó.
A17. Một số quy định trên đây yêu cầu trị giá hợp lý phải được ước tính dựa vào phương pháp trị giá hiện
tại. Nếu quy định cho một khoản mục riêng biệt ko nhắc tới tới việc sử dụng phương pháp trị giá
hiện tại, thì phương pháp này vẫn với thể sử dụng trong việc ước tính trị giá hiện tại của khoản mục đó.

Rate this post

Originally posted 2019-01-06 18:34:21.

Bình luận