Chuẩn mực kiểm toán số 800

Chuẩn mực kiểm toán số 800: Lưu ý lúc kiểm toán BCTC được lập theo phạm vi về lập và trình bày BCTC cho mục đích đặc trưng

(Ban hành kèm theo Thông tư số 214/2012/TT-BTC

ngày 06 tháng 12 năm 2012 của Bộ Tài chính) 


I/ QUY ĐỊNH CHUNG

Phạm vi ứng dụng

01.         Những chuẩn mực kiểm toán Việt Nam (VSA) với số hiệu từ nhóm 100 tới nhóm 700 được ứng dụng cho cuộc kiểm toán BCTC. Chuẩn mực kiểm toán này quy định và hướng dẫn những vấn đề mà kiểm toán viên và doanh nghiệp kiểm toán (sau đây gọi là “kiểm toán viên”) cần lưu ý lúc ứng dụng những chuẩn mực kiểm toán Việt Nam nêu trên cho cuộc kiểm toán BCTC được lập theo phạm vi về lập và trình bày BCTC cho mục đích đặc trưng.

02.         Chuẩn mực này được ứng dụng cho cuộc kiểm toán một bộ BCTC (đầy đủ) được lập theo phạm vi về lập và trình bày BCTC cho mục đích đặc trưng. Chuẩn mực kiểm toán Việt Nam số 805 quy định và hướng dẫn những vấn đề cần lưu ý lúc kiểm toán một BCTC riêng lẻ hoặc kiểm toán một yếu tố, tài khoản hoặc khoản mục cụ thể của một BCTC.

03.         Quy định và hướng dẫn của Chuẩn mực này ko thay thế quy định và hướng dẫn của những chuẩn mực khác. Chuẩn mực này cũng ko quy định và hướng dẫn tất cả những vấn đề cần lưu ý với thể liên quan tới tình huống cụ thể của cuộc kiểm toán.

04.         Kiểm toán viên và doanh nghiệp kiểm toán phải tuân thủ những quy định và hướng dẫn của Chuẩn mực này trong quá trình kiểm toán BCTC được lập theo phạm vi về lập và trình bày BCTC cho mục đích đặc trưng.

          Đơn vị được kiểm toán (khách hàng) và các đối tác sử dụng kết quả kiểm toán cần thiết những hiểu biết cần thiết về những quy định và hướng dẫn của Chuẩn mực này để phối hợp công việc với kiểm toán viên và doanh nghiệp kiểm toán khắc phục những mối quan hệ trong quá trình kiểm toán BCTC cho mục đích đặc trưng.

Mục tiêu

05.         Lúc ứng dụng những chuẩn mực kiểm toán Việt Nam trong cuộc kiểm toán BCTC được lập theo phạm vi về lập và trình bày BCTC cho mục đích đặc trưng, mục tiêu của kiểm toán viên và doanh nghiệp kiểm toán là xử lý thích hợp đối với những vấn đề cần lưu ý liên quan tới:

(a)      Việc chấp nhận hợp đồng kiểm toán;

(b)      Việc lập kế hoạch và thực hiện kiểm toán;

(c)      Hình thành ý kiến và lập báo cáo kiểm toán về BCTC.

Giảng giải thuật ngữ

06.         Trong những chuẩn mực kiểm toán Việt Nam, những thuật ngữ dưới đây được hiểu như sau:

(a)      Thống kê tài chính cho mục đích đặc trưng: Là BCTC được lập và trình bày theo phạm vi về lập và trình bày BCTC cho mục đích đặc trưng (xem hướng dẫn tại đoạn A4 Chuẩn mực này);

(b)      Phạm vi về lập và trình bày BCTC cho mục đích đặc trưng: Là phạm vi về lập và trình bày BCTC được xây dựng để tạo ra nhu cầu về thông tin tài chính của những người sử dụng cụ thể. Đoạn 13(a) Chuẩn mực kiểm toán Việt Nam số 200 quy định phạm vi về lập và trình bày BCTC với thể là phạm vi về trình bày hợp lý hoặc phạm vi về tuân thủ (xem hướng dẫn tại đoạn A1 – A4 Chuẩn mực này).

07.         Thuật ngữ “Thống kê tài chính” trong Chuẩn mực này với tức là “một bộ BCTC (đầy đủ) cho mục đích đặc trưng, kể cả những thuyết minh với liên quan”. Những thuyết minh với liên quan thường gồm bản tóm tắt những chính sách kế toán chủ yếu và những thông tin giảng giải khác. Phạm vi về lập và trình bày BCTC được ứng dụng quy định về hình thức, nội dung của BCTC và những phòng ban tạo thành một bộ BCTC đầy đủ.

II/ NỘI DUNG CHUẨN MỰC

Yêu cầu

Lưu ý lúc chấp nhận hợp đồng kiểm toán

Tính với thể chấp nhận được của phạm vi về lập và trình bày BCTC

08.         Đoạn 06(a) Chuẩn mực kiểm toán Việt Nam số 210 quy định kiểm toán viên phải xác định tính với thể chấp nhận được của phạm vi về lập và trình bày BCTC được ứng dụng trong việc lập và trình bày BCTC.

Lúc kiểm toán BCTC cho mục đích đặc trưng, kiểm toán viên phải tìm hiểu về (xem hướng dẫn tại đoạn A5 – A8 Chuẩn mực này):

(a)   Mục đích của việc lập BCTC;

(b)   Người sử dụng dự kiến;

(c)   Những bước mà Ban Giám đốc đơn vị được kiểm toán đã thực hiện để xác định rằng phạm vi về lập và trình bày BCTC được ứng dụng là với thể chấp nhận được trong hoàn cảnh cụ thể của đơn vị.

Lưu ý lúc lập kế hoạch và thực hiện kiểm toán

09.         Đoạn 18 Chuẩn mực kiểm toán Việt Nam số 200 quy định kiểm toán viên phải tuân thủ tất cả những chuẩn mực kiểm toán với liên quan tới cuộc kiểm toán. Lúc lập kế hoạch và thực hiện kiểm toán BCTC cho mục đích đặc trưng, kiểm toán viên phải xác định liệu việc ứng dụng những chuẩn mực kiểm toán với liên quan với yêu cầu những vấn đề cần lưu ý trong hoàn cảnh cụ thể của cuộc kiểm toán hay ko (xem hướng dẫn tại đoạn A9 – A12 Chuẩn mực này).

10.         Đoạn 11(c) Chuẩn mực kiểm toán Việt Nam số 315 quy định kiểm toán viên phải tìm hiểu về việc lựa chọn và ứng dụng những chính sách kế toán của đơn vị. Trong trường hợp BCTC được lập và trình bày theo những điều khoản của thỏa thuận cho mục đích đặc trưng, kiểm toán viên phải tìm hiểu về những diễn giải quan yếu của thỏa thuận trong hợp đồng mà Ban Giám đốc đơn vị được kiểm toán thể hiện trong việc lập BCTC đó. Một diễn giải được coi là quan yếu lúc ứng dụng một diễn giải hợp lý khác sẽ tạo nên sự khác biệt trọng yếu trong những thông tin được trình bày trong BCTC.

Lưu ý lúc hình thành ý kiến kiểm toán và lập báo cáo kiểm toán

11.         Lúc hình thành ý kiến kiểm toán và lập báo cáo kiểm toán về BCTC cho mục đích đặc trưng, kiểm toán viên phải ứng dụng những quy định và hướng dẫn của Chuẩn mực kiểm toán Việt Nam số 700 (xem hướng dẫn tại đoạn A13 Chuẩn mực này).

Mô tả phạm vi về lập và trình bày BCTC được ứng dụng

12.         Đoạn 15 Chuẩn mực kiểm toán Việt Nam số 700 quy định kiểm toán viên phải thẩm định xem liệu BCTC với tham chiếu tới hoặc mô tả đầy đủ phạm vi về lập và trình bày BCTC được ứng dụng hay ko. Trong trường hợp BCTC được lập và trình bày theo những điều khoản của thỏa thuận cho mục đích đặc trưng, kiểm toán viên phải thẩm định xem liệu BCTC với mô tả thích hợp từng diễn giải quan yếu của thỏa thuận trong hợp đồng mà BCTC được lập và trình bày căn cứ vào diễn giải đó.

13.         Chuẩn mực kiểm toán Việt Nam số 700 quy định và hướng dẫn về hình thức và nội dung của báo cáo kiểm toán. Trong trường hợp báo cáo kiểm toán về BCTC cho mục đích đặc trưng:

(a)   Thống kê kiểm toán phải mô tả mục đích của việc lập BCTC và nếu cần, phải mô tả về đối tượng sử dụng BCTC dự kiến, hoặc tham chiếu tới phần thuyết minh với những thông tin đó trong BCTC cho mục đích đặc trưng;

(b)   Nếu Ban Giám đốc đơn vị được kiểm toán được lựa chọn phạm vi về lập và trình bày BCTC để lập và trình bày BCTC cho mục đích đặc trưng, trong báo cáo kiểm toán, việc giảng giải về trách nhiệm của Ban Giám đốc đơn vị được kiểm toán đối với BCTC cũng phải nhắc tới trách nhiệm của Ban Giám đốc trong việc xác định xem phạm vi về lập và trình bày BCTC được ứng dụng là với thể chấp nhận được trong hoàn cảnh cụ thể của đơn vị hay ko.

Thông tin cho người đọc về việc BCTC được lập theo phạm vi về lập và trình bày BCTC cho mục đích đặc trưng

14.         Thống kê kiểm toán về BCTC cho mục đích đặc trưng phải bao gồm đoạn “Vấn đề cần nhấn mạnh” nhằm thông tin cho người sử dụng báo cáo kiểm toán là BCTC được lập theo phạm vi về lập và trình bày BCTC cho mục đích đặc trưng và do đó, BCTC này với thể ko thích hợp cho mục đích khác. Kiểm toán viên phải trình bày đoạn nhấn mạnh này với một tiêu đề thích hợp (xem hướng dẫn tại đoạn A14 – A15 Chuẩn mực này).

III/ HƯỚNG DẪN ÁP DỤNG

Lúc thực hiện Chuẩn mực này cần tham khảo Chuẩn mực kiểm toán Việt Nam số 200.

Giảng giải thuật ngữ “Phạm vi về lập và trình bày BCTC cho mục đích đặc trưng” (hướng dẫn đoạn 06 Chuẩn mực này)

A1.   Ví dụ về phạm vi về lập và trình bày BCTC cho mục đích đặc trưng:

(1)      Hạ tầng kế toán thuế được ứng dụng để lập một bộ BCTC đính kèm với bản QTT của đơn vị;

(2)      Hạ tầng kế toán thực thu, thực chi được ứng dụng để lập báo cáo về dòng tiền tài đơn vị, theo yêu cầu của những chủ nợ;

(3)      Những quy định về BCTC do cơ quan quản lý Nhà nước đặt ra để tạo ra những yêu cầu riêng của cơ quan quản lý Nhà nước; hoặc

(4)      Những quy định về lập và trình bày BCTC theo những điều khoản của thỏa thuận trong hợp đồng, ví dụ thỏa thuận hợp đồng phát hành trái phiếu, hợp đồng vay hoặc hiệp nghị tài trợ cho dự án.

A2.  Mang trường hợp phạm vi về lập và trình bày BCTC cho mục đích đặc trưng được dựa trên một phạm vi về lập và trình bày BCTC được xây dựng bởi tổ chức chịu trách nhiệm xây dựng và ban hành chuẩn mực hoặc theo pháp luật và những quy định, tuy nhiên ko tuân thủ tất cả những quy định của phạm vi đó. Ví dụ, một thỏa thuận yêu cầu phải lập BCTC theo hầu hết, nhưng ko phải tất cả, những chuẩn mực về lập và trình bày BCTC của nước X. Lúc những thỏa thuận cho mục đích đặc trưng là với thể chấp nhận được trong hoàn cảnh cụ thể của hợp đồng kiểm toán, BCTC cho mục đích đặc trưng ko nên mô tả phạm vi về lập và trình bày BCTC được ứng dụng để thể hiện sự tuân thủ hoàn toàn phạm vi về lập và trình bày BCTC được xây dựng bởi tổ chức chịu trách nhiệm xây dựng và ban hành chuẩn mực hoặc theo pháp luật và những quy định. Trong ví dụ của thỏa thuận nêu trên, việc mô tả phạm vi về lập và trình bày BCTC được ứng dụng với thể tham chiếu tới những quy định của thỏa thuận về lập BCTC, thay vì tham chiếu tới những chuẩn mực về lập và trình bày BCTC của nước X.

A3.  Trong trường hợp mô tả tại đoạn A2 Chuẩn mực này, phạm vi về lập và trình bày BCTC cho mục đích đặc trưng với thể ko phải là phạm vi về trình bày hợp lý, ngay cả lúc phạm vi đó được xây dựng dựa trên một phạm vi về lập và trình bày BCTC là phạm vi về trình bày hợp lý. Nguyên nhân là do phạm vi về lập và trình bày BCTC cho mục đích đặc trưng với thể ko tuân thủ tất cả những quy định của phạm vi về lập và trình bày BCTC được xây dựng bởi tổ chức chịu trách nhiệm xây dựng và ban hành chuẩn mực hoặc theo pháp luật và những quy định mà những quy định đó là cần thiết để đạt được sự trình bày hợp lý của BCTC.

A4.    Thống kê tài chính được lập và trình bày theo phạm vi về lập và trình bày BCTC cho mục đích đặc trưng với thể là BCTC duy nhất mà đơn vị lập ra. Trong trường hợp đó, BCTC với thể với những đối tượng sử dụng khác ngoài những đối tượng được xác định theo phạm vi về lập và trình bày BCTC. Mặc dù BCTC này với thể được lưu hành rộng rãi nhưng trong trường hợp này, BCTC vẫn được coi là BCTC cho mục đích đặc trưng theo quy định của những chuẩn mực kiểm toán Việt Nam. Những quy định tại đoạn 13 – 14 Chuẩn mực này nhằm tránh sự hiểu lầm về mục đích lập BCTC.

Lưu ý lúc chấp nhận hợp đồng kiểm toán

Tính với thể chấp nhận được của phạm vi về lập và trình bày BCTC (hướng dẫn đoạn 08 Chuẩn mực này)

A5.    Đối với BCTC cho mục đích đặc trưng, nhu cầu thông tin tài chính của người sử dụng dự kiến là một yếu tố quan yếu để xác định tính với thể chấp nhận được của phạm vi về lập và trình bày BCTC được ứng dụng trong việc lập BCTC.

A6.    Phạm vi về lập và trình bày BCTC được ứng dụng với thể bao gồm những chuẩn mực về lập và trình bày BCTC được xây dựng bởi tổ chức chịu trách nhiệm xây dựng và ban hành những chuẩn mực ứng dụng cho BCTC cho mục đích đặc trưng. Trong trường hợp đó, những chuẩn mực trên sẽ được coi là với thể chấp nhận được cho mục đích đặc trưng nếu tổ chức chịu trách nhiệm xây dựng và ban hành chuẩn mực đảm bảo tuân theo một thứ tự sáng tỏ, được xây dựng với xem xét tới quan niệm của các đối tác sở quan. Pháp luật và những quy định với thể quy định cụ thể về phạm vi về lập và trình bày BCTC mà Ban Giám đốc đơn vị được kiểm toán phải sử dụng để lập BCTC cho mục đích đặc trưng đối với một loại hình doanh nghiệp nào đó. Ví dụ, cơ quan quản lý Nhà nước với thể đặt ra những quy định về lập và trình bày BCTC để tạo ra những yêu cầu riêng của cơ quan quản lý Nhà nước. Nếu ko với tranh chấp, phạm vi về lập và trình bày BCTC đó sẽ được coi là với thể chấp nhận được đối với BCTC cho mục đích đặc trưng mà đơn vị lập.

A7.    Lúc với những quy định mang tính pháp lý bổ sung cho những chuẩn mực về lập và trình bày BCTC quy định tại đoạn A6 Chuẩn mực này, theo quy định tại đoạn 18 Chuẩn mực kiểm toán Việt Nam số 210, kiểm toán viên phải xác định xem với bất kỳ sự tranh chấp nào giữa những quy định pháp lý và những chuẩn mực về lập và trình bày BCTC hay ko, và nếu với tranh chấp thì kiểm toán viên phải xác định những hành động phải thực hiện.

A8.    Ngoài những trường hợp đã hướng dẫn trong đoạn A6 và A7 Chuẩn mực này, phạm vi về lập và trình bày BCTC được ứng dụng với thể bao gồm những quy định về lập và trình bày BCTC theo thỏa thuận, hoặc những nguồn tài liệu khác. Trong trường hợp đó, tính với thể chấp nhận được của phạm vi về lập và trình bày BCTC trong hoàn cảnh cụ thể của hợp đồng kiểm toán được kiểm toán viên xác định bằng cách xem xét liệu phạm vi đó với thể hiện những đặc điểm thường thấy của những phạm vi về lập và trình bày BCTC với thể chấp nhận được như mô tả tại Phụ lục 02 Chuẩn mực kiểm toán Việt Nam số 210 hay ko. Đối với phạm vi về lập và trình bày BCTC cho mục đích đặc trưng, kiểm toán viên phải sử dụng xét đoán chuyên môn để xác định tầm quan yếu của những đặc điểm thường thấy của những phạm vi về lập và trình bày BCTC với thể chấp nhận được đối với một thỏa thuận cụ thể. Ví dụ, với mục đích xác định trị giá tài sản thuần của đơn vị tại thời khắc thanh lý (bán), người bán và người tìm phải thống nhất rằng những ước tính mang tính thận trọng cho những khoản dự phòng nợ phải thu khó đòi là thích hợp với nhu cầu của họ, mặc dù thông tin tài chính đó là khác biệt lúc đối chiếu với cùng thông tin đó nhưng được lập theo phạm vi về lập và trình bày BCTC cho mục đích chung.

Lưu ý lúc lập kế hoạch và thực hiện kiểm toán (hướng dẫn đoạn 09 Chuẩn mực này)

A9.   Chuẩn mực kiểm toán Việt Nam số 200 yêu cầu kiểm toán viên phải tuân thủ: (a) chuẩn mực và những quy định về đạo đức nghề nghiệp, bao gồm cả tính độc lập, liên quan tới hợp đồng kiểm toán BCTC, và (b) tất cả những chuẩn mực kiểm toán Việt Nam với liên quan tới cuộc kiểm toán. Đoạn 14, 18, 22 – 23 Chuẩn mực kiểm toán Việt Nam số 200 cũng yêu cầu kiểm toán viên phải tuân thủ tất cả những quy định của từng chuẩn mực kiểm toán, trừ lúc trong hoàn cảnh cụ thể của cuộc kiểm toán, toàn bộ chuẩn mực kiểm toán đó là ko liên quan tới cuộc kiểm toán; hoặc một số quy định là ko thích hợp bởi vì quy định đó phải được ứng dụng với điều kiện và điều kiện đó lại ko tồn tại. Trong trường hợp ngoại lệ, kiểm toán viên với thể xét thấy cần phải thực hiện khác với một quy định nào đó của một chuẩn mực kiểm toán, bằng cách thực hiện những thủ tục kiểm toán thay thế để đạt được mục tiêu của quy định đó.

A10. Kiểm toán viên cần lưu ý lúc ứng dụng một số quy định của những chuẩn mực kiểm toán Việt Nam trong cuộc kiểm toán BCTC cho mục đích đặc trưng. Ví dụ, theo quy định tại đoạn 02 Chuẩn mực kiểm toán Việt Nam số 320, những xét đoán về những vấn đề trọng yếu đối với người sử dụng BCTC phải dựa trên việc xem xét những nhu cầu chung về thông tin tài chính của nhóm người sử dụng. Tuy nhiên, lúc kiểm toán BCTC cho mục đích đặc trưng, những xét đoán này phải dựa trên việc xem xét những nhu cầu thông tin tài chính của người sử dụng dự kiến.

A11. Đối với BCTC cho mục đích đặc trưng, ví dụ, BCTC được lập và trình bày theo những điều khoản thỏa thuận cho mục đích đặc trưng, Ban Giám đốc đơn vị được kiểm toán với thể thống nhất với người sử dụng dự kiến về mức trị giá mà những sơ sót phát hiện trong quá trình kiểm toán với trị giá dưới mức đó sẽ ko phải sửa chữa hoặc điều chỉnh. Sự tồn tại của mức trị giá đó ko làm giảm trách nhiệm của kiểm toán viên trong việc xác định mức trọng yếu theo quy định của Chuẩn mực kiểm toán Việt Nam số 320 để phục vụ lập kế hoạch và thực hiện kiểm toán BCTC cho mục đích đặc trưng.

A12.  Việc trao đổi với Ban quản trị đơn vị được kiểm toán theo những quy định và hướng dẫn của chuẩn mực kiểm toán Việt Nam được căn cứ vào mối liên hệ giữa Ban quản trị và BCTC được kiểm toán, cụ thể là Ban quản trị với chịu trách nhiệm giám sát việc lập và trình bày BCTC đó hay ko. Đối với BCTC cho mục đích đặc trưng, Ban quản trị đơn vị được kiểm toán với thể ko với trách nhiệm giám sát này; ví dụ, lúc những thông tin tài chính chỉ được lập riêng cho Ban Giám đốc sử dụng. Trường hợp này, những quy định của Chuẩn mực kiểm toán Việt Nam số 260 với thể ko liên quan tới cuộc kiểm toán BCTC cho mục đích đặc trưng, trừ lúc kiểm toán viên cũng thực hiện kiểm toán BCTC cho mục đích chung của đơn vị; hoặc kiểm toán viên đã nhất trí với Ban quản trị đơn vị là sẽ trao đổi với Ban quản trị về những vấn đề với liên quan được phát hiện trong quá trình kiểm toán BCTC cho mục đích đặc trưng.

Lưu ý lúc hình thành ý kiến kiểm toán và lập báo cáo kiểm toán (hướng dẫn đoạn 11 Chuẩn mực này)

A13.  Phụ lục của Chuẩn mực này sản xuất những ví dụ minh họa về báo cáo kiểm toán về BCTC cho mục đích đặc trưng.

Thông tin cho người đọc về việc BCTC được lập theo phạm vi về lập và trình bày BCTC cho mục đích đặc trưng (hướng dẫn đoạn 14 Chuẩn mực này)

A14. Thống kê tài chính cho mục đích đặc trưng với thể được sử dụng cho những mục đích ngoài dự kiến ban sơ. Ví dụ, cơ quan quản lý Nhà nước với thể yêu cầu những đơn vị phải công khai BCTC cho mục đích đặc trưng trên những phương tiện thông tin đại chúng. Để tránh hiểu lầm, kiểm toán viên phải thông tin cho người sử dụng báo cáo kiểm toán rằng BCTC được kiểm toán được lập và trình bày theo phạm vi về lập và trình bày BCTC cho mục đích đặc trưng, do đó, với thể ko thích hợp cho mục đích khác.

Hạn chế việc lưu hành hoặc sử dụng báo cáo kiểm toán (hướng dẫn đoạn 14 Chuẩn mực này)

A15. Ngoài việc thông tin cho người sử dụng theo quy định tại đoạn 14 Chuẩn mực này, kiểm toán viên với thể thấy cần thiết phải nêu rõ báo cáo kiểm toán chỉ được dự kiến sản xuất cho những người sử dụng cụ thể. Tùy theo pháp luật và những quy định, kiểm toán viên với thể yêu cầu đơn vị hạn chế trong việc lưu hành hoặc sử dụng báo cáo kiểm toán. Trong trường hợp đó, đoạn “Vấn đề cần nhấn mạnh” trong báo cáo kiểm toán như quy định tại đoạn 14 Chuẩn mực này với thể được mở rộng để trình bày cả những vấn đề khác, đồng thời, tiêu đề của đoạn đó cũng được sửa đổi tương ứng.

 

Phụ lục

(Hướng dẫn đoạn A13 Chuẩn mực này)

VÍ DỤ VỀ BÁO CÁO KIỂM TOÁN VỀ BÁO CÁO TÀI CHÍNH CHO MỤC ĐÍCH ĐẶC BIỆT

Ví dụ 1: 

Thống kê kiểm toán về một bộ BCTC (đầy đủ) được lập theo những quy định về lập và trình bày BCTC theo điều khoản thỏa thuận cho mục đích đặc trưng (trong ví dụ này là phạm vi về tuân thủ).

Ứng dụng cho trường hợp sau:

(1)        Thống kê tài chính do Ban Giám đốc đơn vị lập theo những quy định về lập và trình bày BCTC theo điều khoản thỏa thuận cho mục đích đặc trưng (phạm vi về lập và trình bày BCTC cho mục đích đặc trưng) để đảm bảo tuân thủ những điều khoản thỏa thuận cho mục đích đặc trưng đó. Ban Giám đốc ko được lựa chọn phạm vi về lập và trình bày BCTC;

(2)        Phạm vi về lập và trình bày BCTC được ứng dụng là phạm vi về tuân thủ;

(3)        Những điều khoản của hợp đồng kiểm toán nêu rõ trách nhiệm của Ban Giám đốc đối với BCTC theo Chuẩn mực kiểm toán Việt Nam số 210;

(4)         Đối tượng được nhận và sử dụng báo cáo kiểm toán là hạn chế.

 

Doanh nghiệp kiểm toán XYZ

Liên hệ, điện thoại, fax…

Số: … /20×2

BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP

 

Kính gửi: [Người nhận báo cáo kiểm toán]

Chúng tôi đã kiểm toán BCTC kèm theo của Doanh nghiệp ABC, được lập ngày …, từ trang…tới trang…, bao gồm Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/20×1, Thống kê kết quả hoạt động kinh doanh, Thống kê thay đổi vốn chủ sở hữu (nếu với), Thống kê lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, và Bản thuyết minh BCTC. Thống kê tài chính này đã được Ban Giám đốc Doanh nghiệp ABC lập theo những quy định về lập và trình bày BCTC tại phần Z của thỏa thuận ngày 01/01/20×1 giữa Doanh nghiệp ABC và Doanh nghiệp DEF (“Thỏa thuận”).

Trách nhiệm của Ban Giám đốc

Ban Giám đốc Doanh nghiệp chịu trách nhiệm về việc lập và trình bày BCTC theo những quy định về lập và trình bày BCTC tại phần Z của Thỏa thuận và chịu trách nhiệm về kiểm soát nội bộ mà Ban Giám đốc xác định là cần thiết để đảm bảo cho việc lập và trình bày BCTC ko với sơ sót trọng yếu do gian lận hoặc nhầm lẫn.

Trách nhiệm của Kiểm toán viên

Trách nhiệm của chúng tôi là đưa ra ý kiến về BCTC dựa trên kết quả của cuộc kiểm toán. Chúng tôi đã tiến hành kiểm toán theo những chuẩn mực kiểm toán Việt Nam. Những chuẩn mực này yêu cầu chúng tôi tuân thủ chuẩn mực và những quy định về đạo đức nghề nghiệp, lập kế hoạch và thực hiện cuộc kiểm toán để đạt được sự đảm bảo hợp lý về việc liệu BCTC của Doanh nghiệp với còn sơ sót trọng yếu hay ko.

Công việc kiểm toán bao gồm thực hiện những thủ tục nhằm thu thập những chứng cứ kiểm toán về những số liệu và thuyết minh trên BCTC. Những thủ tục kiểm toán được lựa chọn dựa trên xét đoán của kiểm toán viên, bao gồm thẩm định rủi ro với sơ sót trọng yếu trong BCTC do gian lận hoặc nhầm lẫn. Lúc thực hiện thẩm định những rủi ro này, kiểm toán viên đã xem xét kiểm soát nội bộ của Doanh nghiệp liên quan tới việc lập và trình bày BCTC trung thực, hợp lý nhằm thiết kế những thủ tục kiểm toán thích hợp với tình hình thực tế, tuy nhiên ko nhằm mục đích đưa ra ý kiến về hiệu quả của kiểm soát nội bộ của Doanh nghiệp. Công việc kiểm toán cũng bao gồm thẩm định tính thích hợp của những chính sách kế toán được ứng dụng và tính hợp lý của những ước tính kế toán của Ban Giám đốc cũng như thẩm định việc trình bày tổng thể BCTC.

Chúng tôi tin tưởng rằng những chứng cứ kiểm toán mà chúng tôi đã thu thập được là đầy đủ và thích hợp làm hạ tầng cho ý kiến kiểm toán của chúng tôi.

Ý kiến của kiểm toán viên

Theo ý kiến của chúng tôi, BCTC của Doanh nghiệp ABC cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/20×1 đã được lập, trên những khía cạnh trọng yếu, tuân thủ theo những quy định về lập và trình bày BCTC tại phần Z của Thỏa thuận.

Chính sách kế toán và giới hạn về đối tượng nhận và sử dụng báo cáo kiểm toán

Ko phủ nhận ý kiến nêu trên, chúng tôi lưu ý người đọc BCTC tới Thuyết minh X của BCTC mô tả chính sách kế toán. Thống kê tài chính này được lập để giúp Doanh nghiệp ABC tuân thủ những quy định về lập BCTC theo quy định của Thỏa thuận nêu trên. Vì thế, BCTC này với thể ko thích hợp để sử dụng vào mục đích khác. Thống kê kiểm toán của chúng tôi chỉ dành riêng cho Doanh nghiệp ABC và Doanh nghiệp DEF và ko được sản xuất cho bên nào khác ngoài Doanh nghiệp ABC và Doanh nghiệp DEF.

[(Hà Nội), ngày…tháng…năm…]

 

Ví dụ 2: 

Thống kê kiểm toán về một bộ BCTC (đầy đủ) được lập theo hạ tầng kế toán thuế (trong ví dụ này là phạm vi về tuân thủ).

Ứng dụng cho trường hợp sau:

(1)        Thống kê tài chính do Ban Giám đốc của một doanh nghiệp hợp danh lập theo hạ tầng kế toán thuế (phạm vi về lập và trình bày BCTC cho mục đích đặc trưng) để giúp các đối tác góp vốn lập Thống kê thuế TNDN. Ban Giám đốc ko được lựa chọn phạm vi về lập và trình bày BCTC;

(2)        Phạm vi về lập và trình bày BCTC được ứng dụng là phạm vi về tuân thủ;

(3)        Những điều khoản của hợp đồng kiểm toán nêu rõ trách nhiệm của Ban Giám đốc đối với BCTC theo Chuẩn mực kiểm toán Việt Nam số 210;

(4)        Đối tượng được nhận báo cáo kiểm toán là hạn chế.

 

Doanh nghiệp kiểm toán XYZ

Liên hệ, điện thoại, fax…

Số: … /20×2

 

BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP

 

Kính gửi: [Người nhận báo cáo kiểm toán]

 

Chúng tôi đã kiểm toán BCTC kèm theo của Doanh nghiệp hợp danh ABC, được lập ngày…, từ trang…tới trang…, bao gồm Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/20×1, Thống kê kết quả hoạt động kinh doanh, Thống kê thay đổi vốn chủ sở hữu (nếu với), Thống kê lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, và Bản thuyết minh BCTC. Thống kê tài chính này đã được Ban Giám đốc Doanh nghiệp hợp danh ABC lập theo hạ tầng kế toán thuế của nước (X).

Trách nhiệm của Ban Giám đốc

Ban Giám đốc Doanh nghiệp chịu trách nhiệm về việc lập và trình bày BCTC theo hạ tầng kế toán thuế của nước (X) và chịu trách nhiệm về kiểm soát nội bộ mà Ban Giám đốc xác định là cần thiết để đảm bảo cho việc lập và trình bày BCTC ko với sơ sót trọng yếu do gian lận hoặc nhầm lẫn.

Trách nhiệm của Kiểm toán viên

Trách nhiệm của chúng tôi là đưa ra ý kiến về BCTC dựa trên kết quả của cuộc kiểm toán. Chúng tôi đã tiến hành kiểm toán theo những chuẩn mực kiểm toán Việt Nam. Những chuẩn mực này yêu cầu chúng tôi tuân thủ chuẩn mực và những quy định về đạo đức nghề nghiệp, lập kế hoạch và thực hiện cuộc kiểm toán để đạt được sự đảm bảo hợp lý về việc liệu BCTC của Doanh nghiệp với còn sơ sót trọng yếu hay ko.

Công việc kiểm toán bao gồm thực hiện những thủ tục nhằm thu thập những chứng cứ kiểm toán về những số liệu và thuyết minh trên BCTC. Những thủ tục kiểm toán được lựa chọn dựa trên xét đoán của kiểm toán viên, bao gồm thẩm định rủi ro với sơ sót trọng yếu trong BCTC do gian lận hoặc nhầm lẫn. Lúc thực hiện thẩm định những rủi ro này, kiểm toán viên đã xem xét kiểm soát nội bộ của Doanh nghiệp liên quan tới việc lập và trình bày BCTC trung thực, hợp lý nhằm thiết kế những thủ tục kiểm toán thích hợp với tình hình thực tế, tuy nhiên ko nhằm mục đích đưa ra ý kiến về hiệu quả của kiểm soát nội bộ của Doanh nghiệp. Công việc kiểm toán cũng bao gồm thẩm định tính thích hợp của những chính sách kế toán được ứng dụng và tính hợp lý của những ước tính kế toán của Ban Giám đốc cũng như thẩm định việc trình bày tổng thể BCTC.

Chúng tôi tin tưởng rằng những chứng cứ kiểm toán mà chúng tôi đã thu thập được là đầy đủ và thích hợp làm hạ tầng cho ý kiến kiểm toán của chúng tôi.

Ý kiến của kiểm toán viên

Theo ý kiến của chúng tôi, BCTC của Doanh nghiệp hợp danh ABC cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/20×1 đã được lập, trên những khía cạnh trọng yếu, tuân thủ theo… [mô tả Luật thuế thu nhập doanh nghiệp được áp dụng].

Chính sách kế toán và giới hạn về đối tượng nhận báo cáo kiểm toán

Ko phủ nhận ý kiến nêu trên, chúng tôi lưu ý người đọc BCTC tới Thuyết minh X của BCTC mô tả chính sách kế toán. Thống kê tài chính này được lập để giúp bên góp vốn của Doanh nghiệp hợp danh ABC lập Thống kê thuế TNDN của các đối tác góp vốn. Vì thế, BCTC này với thể ko thích hợp để sử dụng vào mục đích khác. Thống kê kiểm toán của chúng tôi chỉ dành riêng cho Doanh nghiệp hợp danh ABC và các đối tác góp vốn của Doanh nghiệp và ko được sản xuất cho bên nào khác ngoài Doanh nghiệp hợp danh ABC và các đối tác góp vốn của Doanh nghiệp.

[(Hà Nội), ngày…tháng…năm…]

 

Ví dụ 3: 

Thống kê kiểm toán về một bộ BCTC (đầy đủ) được lập theo yêu cầu riêng trong quy định về lập và trình bày BCTC của cơ quan quản lý Nhà nước (trong ví dụ này là phạm vi về trình bày hợp lý).

Ứng dụng cho trường hợp sau:

(1)        Thống kê tài chính do Ban Giám đốc đơn vị lập theo những quy định về lập và trình bày BCTC theo yêu cầu riêng của cơ quan quản lý Nhà nước (phạm vi về lập và trình bày BCTC cho mục đích đặc trưng) để tạo ra những quy định của cơ quan quản lý đó. Ban Giám đốc ko được lựa chọn phạm vi về lập và trình bày BCTC;

(2)        Phạm vi về lập và trình bày BCTC được ứng dụng là phạm vi về trình bày hợp lý;

(3)        Những điều khoản của hợp đồng kiểm toán nêu rõ trách nhiệm của Ban Giám đốc đối với BCTC theo Chuẩn mực kiểm toán Việt Nam số 210;

(4)        Đối tượng được nhận hoặc sử dụng báo cáo kiểm toán là ko hạn chế;

(5)        Đoạn “Vấn đề khác” trong báo cáo kiểm toán nhắc tới việc kiểm toán viên đã phát hành báo cáo kiểm toán về BCTC cùng kỳ kế toán đó của Doanh nghiệp ABC, được lập theo phạm vi về lập và trình bày BCTC cho mục đích chung.

 

Doanh nghiệp kiểm toán XYZ

Liên hệ, điện thoại, fax…

Số: … /20×2

 

BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP

 

Kính gửi: [Người nhận báo cáo kiểm toán]

 

Chúng tôi đã kiểm toán BCTC kèm theo của Doanh nghiệp ABC, được lập ngày…, từ trang…tới trang…, bao gồm Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/20×1, Thống kê kết quả hoạt động kinh doanh, Thống kê thay đổi vốn chủ sở hữu (nếu với), Thống kê lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, và Bản thuyết minh BCTC. Thống kê tài chính này đã được Ban Giám đốc Doanh nghiệp ABC lập theo những quy định về lập và trình bày BCTC tại phần Y của văn bản Z.

Trách nhiệm của Ban Giám đốc

Ban Giám đốc Doanh nghiệp chịu trách nhiệm về việc lập và trình bày BCTC theo những quy định về lập và trình bày BCTC tại phần Y của văn bản Z và chịu trách nhiệm về kiểm soát nội bộ mà Ban Giám đốc xác định là cần thiết để đảm bảo cho việc lập và trình bày BCTC ko với sơ sót trọng yếu do gian lận hoặc nhầm lẫn.

Trách nhiệm của Kiểm toán viên

Trách nhiệm của chúng tôi là đưa ra ý kiến về BCTC dựa trên kết quả của cuộc kiểm toán. Chúng tôi đã tiến hành kiểm toán theo những chuẩn mực kiểm toán Việt Nam. Những chuẩn mực này yêu cầu chúng tôi tuân thủ chuẩn mực và những quy định về đạo đức nghề nghiệp, lập kế hoạch và thực hiện cuộc kiểm toán để đạt được sự đảm bảo hợp lý về việc liệu BCTC của Doanh nghiệp với còn sơ sót trọng yếu hay ko.

Công việc kiểm toán bao gồm thực hiện những thủ tục nhằm thu thập những chứng cứ kiểm toán về những số liệu và thuyết minh trên BCTC. Những thủ tục kiểm toán được lựa chọn dựa trên xét đoán của kiểm toán viên, bao gồm thẩm định rủi ro với sơ sót trọng yếu trong BCTC do gian lận hoặc nhầm lẫn. Lúc thực hiện thẩm định những rủi ro này, kiểm toán viên đã xem xét kiểm soát nội bộ của Doanh nghiệp liên quan tới việc lập và trình bày BCTC trung thực, hợp lý nhằm thiết kế những thủ tục kiểm toán thích hợp với tình hình thực tế, tuy nhiên ko nhằm mục đích đưa ra ý kiến về hiệu quả của kiểm soát nội bộ của Doanh nghiệp. Công việc kiểm toán cũng bao gồm thẩm định tính thích hợp của những chính sách kế toán được ứng dụng và tính hợp lý của những ước tính kế toán của Ban Giám đốc cũng như thẩm định việc trình bày tổng thể BCTC.

Chúng tôi tin tưởng rằng những chứng cứ kiểm toán mà chúng tôi đã thu thập được là đầy đủ và thích hợp làm hạ tầng cho ý kiến kiểm toán của chúng tôi.

Ý kiến của kiểm toán viên

Theo ý kiến của chúng tôi, BCTC đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên những khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính của Doanh nghiệp ABC tại ngày 31/12/20×1, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, thích hợp với những quy định về lập và trình bày BCTC tại phần Y của văn bản Z.

Chính sách kế toán  

Ko phủ nhận ý kiến nêu trên, chúng tôi lưu ý người đọc BCTC tới Thuyết minh X của BCTC mô tả chính sách kế toán. Thống kê tài chính này được lập để giúp Doanh nghiệp ABC đáp ứng những yêu cầu của cơ quan quản lý DEF. Vì thế, BCTC này với thể ko thích hợp để sử dụng cho mục đích khác.

Vấn đề khác

Doanh nghiệp ABC đã lập một bộ BCTC riêng cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/20×1 theo chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán (doanh nghiệp) Việt Nam và những quy định pháp lý với liên quan tới việc lập và trình bày BCTC và chúng tôi đã phát hành báo cáo kiểm toán riêng về BCTC đó cho những chủ sở hữu của Doanh nghiệp ABC vào ngày 31/3/20×2.
[(Hà Nội), ngày…tháng…năm…]

*****

 

Rate this post

Originally posted 2019-01-07 23:31:23.

Bình luận