CHUẨN MỰC KẾ TOÁN SỐ 04

CHUẨN MỰC SỐ 04 – TÀI SẢN CỐ ĐỊNH VÔ HÌNH

QUY ĐỊNH CHUNG
01. Mục đích của chuẩn mực này là quy định và hướng dẫn những nguyên tắc và phương pháp kế
toán tài sản nhất thiết (TSCĐ) vô hình, gồm: Tiêu chuẩn TSCĐ vô hình, thời khắc ghi nhận, xác
định trị giá ban sơ, giá bán phát sinh sau ghi nhận ban sơ, xác định trị giá sau ghi nhận ban sơ,
khấu hao, thanh lý TSCĐ vô hình và một số quy định khác làm hạ tầng ghi số kế toán và lập báo
cáo tài chính.
02. Chuẩn mực này vận dụng cho kế toán TSCĐ vô hình, trì lúc với chuẩn mực kế toán khác quy
định cho phép vận dụng nguyên tắc và phương pháp kế toán khác cho TSCĐ vô hình.
03. Một số TSCĐ vô hình với thể chứa đựng trong hoặc trên thực thể vật chất. Ví dụ như đĩa
compact (trong trường hợp phần mềm máy tính được ghi trong đĩa compact), văn bản pháp lý
(trong trường hợp giấy phép hoặc bằng sáng chế). Để quyết định một tài sản bao gồm cả yếu tố
vô hình và hữu hình được hạch toán theo quy định của chuẩn mực TSCĐ hữu hình hay chuẩn
mực TSCĐ vô hình, doanh nghiệp phải căn cứ vào việc xác định yếu tố nào là quan yếu. Ví dụ
phần mềm của máy vi tính nếu là một phòng ban ko thể tách rời với phần cứng của máy đó để
máy với thể hoạt động được, thì phần mềm này là một phòng ban của máy và nó được coi là một bộ
phận của TSCĐ hữu hình. Trường hợp phần mềm là phòng ban với thể tách rời với phần cứng với
liên quan thì phần mềm đó là một TSCĐ vô hình.
04. Chuẩn mực này quy định về những giá bán liên quan tới hoạt động quảng cáo, huấn luyện nhân
viên, thành lập doanh nghiệp, nghiên cứu và triển khai. Những hoạt động nghiên cứu và triển khai
hướng tới việc phát triển tri thức, với thể tạo thành một tài sản thuộc dạng vật chất (ví dụ vật mẫu),
nhưng yếu tố vật chất chỉ với vai trò thứ yếu so với thành phần vô hình là tri thức ẩn chứa trong tài
sản đó.
05. TSCĐ vô hình thuê tài chính sau lúc được ghi nhận ban sơ, bên thuê phải kế toán TSCĐ vô
hình trong hợp đồng thuê tài chính theo chuẩn mực này. Những quyền trong hợp đồng cấp phép đối
với phim ảnh, chương trình thu băng video, tác phẩm kịch, bản thảo, bằng sáng chế và bản quyền
thuộc phạm vi của chuẩn mực này.
06. Những thuật ngữ trong chuẩn mực này được hiểu như sau:
Tài sản: Là một nguồn lực:
(a) Doanh nghiệp kiểm soát được; và
(b) Dự trù đem lại lợi ích kinh tế trong tương lai cho doanh nghiệp.
Tài sản nhất thiết vô hình: Là tài sản ko với hình thái vật chất nhưng xác định được trị giá và do
doanh nghiệp nắm giữ, sử dụng trong sản xuất, kinh doanh, phân phối nhà sản xuất hoặc cho những đối
tượng khác thuê thích hợp với tiêu chuẩn ghi nhận TSCĐ vô hình.
Nghiên cứu: Là hoạt động tìm kiếm ban sơ và với kế hoạch được tiến hành nhằm đạt được sự
hiểu biết và tri thức khoa học hoặc kỹ thuật mới.
Triển khai: Là hoạt động ứng dụng những kết quả nghiên cứu hoặc tri thức khoa học vào một kế
hoạch hoặc thiết kế để sản xuất sản phẩm mới hoặc được cải tiến một cách cơ bản trước lúc bắt
đầu sản xuất hoặc sử dụng mang tính thương nghiệp những vật liệu, dụng cụ, sản phẩm, những thứ tự,
hệ thống hoặc nhà sản xuất mới.
Nguyên giá: Là toàn bộ những giá bán mà doanh nghiệp phải bỏ ra để với được TSCĐ vô hình tính
tới thời khắc đưa tài sản đó vào sử dụng theo dự trù.
Khấu hao: Là việc phân bổ với hệ thống trị giá phải khấu hao của TSCĐ vô hình trong suốt thời
gian sử dụng hữu ích của tài sản đó.
Trị giá phải khấu hao: Là nguyên giá của TSCĐ vô hình ghi trên BCTC, trừ (-) trị giá
thanh lý ước tính của tài sản đó.
Thời kì sử dụng hữu ích: Là thời kì mà TSCĐ vô hình phát huy được tác dụng cho sản xuất,
kinh doanh, được tính bằng:
(a) Thời kì mà doanh nghiệp dự trù sử dụng TSCĐ vô hình; hoặc
(b) Số lượng sản phẩm, hoặc những đơn vị tính tương tự mà doanh nghiệp dự trù thu được từ
việc sử dụng tài sản.
Trị giá thanh lý: Là trị giá ước tính thu được lúc hết thời kì sử dụng hữu ích của tài sản, sau lúc
trừ (-) giá bán thanh lý ước tính.
Trị giá còn lại: Là nguyên giá của TSCĐ vô hình sau lúc trừ (-) số khấu hao lũy kế của tài sản đó.
Trị giá hợp lý: Là trị giá tài sản với thể được trao đổi giữa các đối tác với đầy đủ hiểu biết trong sự
trao đổi ngang giá.
Thị trường hoạt động: Là thị trường thỏa mãn đồng thời ba (3) điều kiện sau:
(a) Những sản phẩm được bán trên thị trường với tính tương đồng;
(b) Người tậu và người bán với thể tìm thấy nhau vào bất kỳ lúc nào;
(c) Giá cả được công khai.
TÀI SẢN CỐ ĐỊNH VÔ HÌNH
07. Những doanh nghiệp thường đầu tư để với những nguồn lực vô hình, như: Quyền sử dụng đất với
thời hạn, phần mềm máy vi tính, bằng sáng chế, bản quyền, giấy phép khai thác thủy sản, hạn
ngạch xuất khẩu, hạn ngạch nhập khẩu, giấy phép nhượng quyền, quan hệ kinh doanh với khách
hàng hoặc nhà phân phối, sự trung thành của khách hàng, thị trường và quyền tiếp thị…
08. Để xác định nguồn lực vô hình quy định trong đoạn số 07 thỏa mãn khái niệm TSCĐ vô hình
cần phải xem xét những yếu tố: Tính với thể xác định được, khả năng kiểm soát nguồn lực và tính
vững chắc của lợi ích kinh tế trong tương lai. Nếu một nguồn lực vô hình ko thỏa mãn định
nghĩa TSCĐ vô hình thì giá bán phát sinh để tạo ra nguồn lực vô hình đó phải ghi nhận là giá bán
sản xuất, kinh doanh trong kỳ hoặc giá bán trả trước. Riêng nguồn lực vô hình doanh nghiệp với
được thông qua việc sáp nhập doanh nghiệp với tính chất tậu lại được ghi nhận là lợi thế thương
mại vào ngày phát sinh nghiệp vụ tậu (Theo quy định tại Đoạn 46).
Tính với thể xác định được
09. TSCĐ vô hình phải là tài sản với thể xác định được để với thể phân biệt một cách rõ ràng tài
sản đó với lợi thế thương nghiệp. Lợi thế thương nghiệp phát sinh từ việc sáp nhập doanh nghiệp với
tính chất tậu lại được thể hiện bằng một khoản trả tiền do bên đi tậu tài sản thực hiện để với
thể thu được lợi ích kinh tế trong tương lai.
10. Một TSCĐ vô hình với thể xác định riêng biệt lúc doanh nghiệp với thể đem TSCĐ vô hình đó
cho thuê, bán, trao đổi hoặc thu được lợi ích kinh tế cụ thể từ tài sản đó trong tương lai. Những tài
sản chỉ tạo ra lợi ích kinh tế trong tương lai lúc kết hợp với những tài sản khác nhưng vẫn được coi
là tài sản với thể xác định riêng biệt nếu doanh nghiệp xác định được vững chắc lợi ích kinh tế
trong tương lai do tài sản đó đem lại.
Khả năng kiểm soát
11. Doanh nghiệp nắm quyền kiểm soát một tài sản nếu doanh nghiệp với quyền thu lợi ích kinh tế
trong tương lai mà tài sản đó đem lại, đồng thời cũng với khả năng hạn chế sự tiếp cận của những
đối tượng khác đối với lợi ích đó. Khả năng kiểm soát của doanh nghiệp đối với lợi ích kinh tế
trong tương lai từ TSCĐ vô hình, thông thường với nguồn gốc từ quyền pháp lý.
12. Tri thức về thị trường và hiểu biết chuyên môn với thể mang lại lợi ích kinh tế trong tương lai.
Doanh nghiệp với thể kiểm soát lợi ích đó lúc với ràng buộc bằng quyền pháp lý, ví dụ: Bản quyền,
giấy phép khai thác thủy sản.
13. Doanh nghiệp với hàng ngũ viên chức lành nghề và thông qua việc huấn luyện, doanh nghiệp với thể
xác định được sự tăng tri thức của viên chức sẽ mang lại lợi ích kinh tế trong tương lai,
nhưng doanh nghiệp ko đủ khả năng kiểm soát lợi ích kinh tế đó, vì vậy ko được ghi nhận
là TSCĐ vô hình. Tài năng lãnh đạo và kỹ thuật chuyên môn cũng ko được ghi nhận là TSCĐ
vô hình trừ lúc tài sản này được bảo đảm bằng những quyền pháp lý để sử dụng nó và để thu được
lợi ích kinh tế trong tương lai đồng thời thỏa mãn những quy định về khái niệm TSCĐ vô hình và
tiêu chuẩn ghi nhận TSCĐ vô hình.
14. Doanh nghiệp với danh sách khách hàng hoặc thị trường nhưng do ko với quyền pháp lý
hoặc giải pháp khác để bảo vệ hoặc kiểm soát những lợi ích kinh tế từ những mối quan hệ với khách
hàng và sự trung thành của họ, vì vậy ko được ghi nhận là TSCĐ vô hình.
Lợi ích kinh tế trong tương lai
15. Lợi ích kinh tế trong tương lai mà TSCĐ vô hình đem lại cho doanh nghiệp với thể bao gồm:
Tăng doanh thu, tiết kiệm giá bán, hoặc lợi ích khác xuất phát từ việc sử dụng TSCĐ vô hình.
NỘI DUNG CỦA CHUẨN MỰC
GHI NHẬN VÀ XÁC ĐỊNH GIÁ TRỊ BAN ĐẦU

16. Một tài sản vô hình được ghi nhận là TSCĐ vô hình phải thỏa mãn đồng thời:
– Khái niệm về TSCĐ vô hình; và
– Bốn (4) tiêu chuẩn ghi nhận sau:
+ Vững chắc thu được lợi ích kinh tế trong tương lai do tài sản đó mang lại;
+ Nguyên giá tài sản phải được xác định một cách đáng tin cậy;
+ Thời kì sử dụng ước tính trên 1 năm;
+ Với đủ tiêu chuẩn trị giá theo quy định hiện hành.
17. Doanh nghiệp phải xác định được mức độ vững chắc khả năng thu được lợi ích kinh tế trong
tương lai bằng việc sử dụng những giả thiết hợp lý và với hạ tầng về những điều kiện kinh tế tồn tại trong
suốt thời kì sử dụng hữu ích của tài sản đó.
18. TSCĐ vô hình phải được xác định trị giá ban sơ theo nguyên giá.
XÁC ĐỊNH NGUYÊN GIÁ TSCĐ VÔ HÌNH TRONG TỪNG TRƯỜNG HỢP
MUA TSCĐ VÔ HÌNH RIÊNG BIỆT

19. Nguyên giá TSCĐ vô hình tậu riêng biệt, bao gồm giá tậu (-) những khoản được chiết khấu
thương nghiệp hoặc khuyến mãi), những khoản thuế (ko bao gồm những khoản thuế được hoàn lại) và
những giá bán liên quan trực tiếp tới việc đưa tài sản vào sử dụng theo dự trù.
20. Trường hợp quyền sử dụng đất được tậu cùng với tậu nhà cửa, vật kiến trúc trên đất thì giá
trị quyền sử dụng đất phải được xác định riêng biệt và ghi nhận là TSCĐ vô hình.
21. Trường hợp TSCĐ vô hình tậu sắm được trả tiền theo phương thức trả chậm, nguyên
giá của TSCĐ vô hình được phản ánh theo giá tậu trả ngay tại thời khắc tậu. Khoản chênh lệch
giữa tổng số tiền phải trả tiền và giá tậu trả ngay được hạch toán vào giá bán sản xuất, kinh
doanh theo kỳ hạn trả tiền, trừ lúc số chênh lệch đó được tính vào nguyên giá TSCĐ vô hình
(vốn hóa) theo quy định của chuẩn mực kế toán “Giá tiền đi vay”.
22. Nếu TSCĐ vô hình hình thành từ việc trao đổi trả tiền chứng cứ từ liên quan tới quyền
sở hữu vốn của đơn vị, nguyên giá TSCĐ vô hình là trị giá hợp lý của những chứng từ được phát
hành liên quan tới quyền sở hữu vốn.
MUA TSCĐ VÔ HÌNH TỪ VIỆC SÁP NHẬP DOANH NGHIỆP
23. Nguyên giá TSCĐ vô hình hình thành trong quá trình sáp nhập doanh nghiệp với tính chất tậu
lại là trị giá hợp lý của tài sản đó vào ngày tậu (ngày sáp nhập doanh nghiệp).
24. Doanh nghiệp phải xác định nguyên giá TSCĐ vô hình một cách đáng tin cậy để ghi nhận tài
sản đó một cách riêng biệt.
Trị giá hợp lý với thể là:
– Giá niêm yết tại thị trường hoạt động;
– Giá của nghiệp vụ tậu bán TSCĐ vô hình tương tự.
25. Nếu ko với thị trường hoạt động cho tài sản thì nguyên giá của TSCĐ vô hình được xác
định bằng khoản tiền mà doanh nghiệp lẽ ra phải trả vào ngày tậu tài sản trong điều kiện nghiệp
vụ đó được thực hiện trên hạ tầng khách quan dựa trên những thông tin tin cậy hiện với. Trường hợp
này doanh nghiệp cần cân nhắc kết quả của những nghiệp vụ đó trong mối quan hệ tương quan với
những tài sản tương tự.
26. Lúc sáp nhập doanh nghiệp, TSCĐ vô hình được ghi nhận như sau:
(a) Bên tậu tài sản ghi nhận là TSCĐ vô hình nếu tài sản đó giải quyết được khái niệm về
TSCĐ vô hình và tiêu chuẩn ghi nhận quy định trong đoạn 16, 17, kể cả trường hợp
TSCĐ vô hình đó ko được ghi nhận trong BCTC của bên bán tài sản;
(b) Nếu TSCĐ vô hình được tậu thông qua việc sáp nhập doanh nghiệp với tính chất tậu
lại, nhưng ko thể xác định được nguyên giá một cách đáng tin cậy thì tài sản đó
ko được ghi nhận là một TSCĐ vô hình riêng biệt, mà được hạch toán vào lợi thế
thương nghiệp (Theo quy định tại Đoạn 46).
27. Lúc ko với thị trường hoạt động cho TSCĐ vô hình được tậu thông qua việc sáp nhập doanh
nghiệp với tính chất tậu lại, thì nguyên giá TSCĐ vô hình là trị giá mà tại đó nó ko tạo ra lợi
thế thương nghiệp với trị giá phát sinh vào ngày sáp nhập doanh nghiệp.
TSCĐ VÔ HÌNH LÀ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT CÓ THỜI HẠN
28. Nguyên giá TSCĐ vô hình là quyền chuyển nhượng đất với thời hạn lúc được giao đất hoặc số tiền
trả lúc nhận chuyển nhượng sử dụng đất hợp pháp từ người khác, hoặc trị giá quyền sử dụng
đất nhận góp vốn liên doanh.
29. Trường hợp quyền sử dụng đất được chuyển nhượng cùng với tậu nhà cửa, vật kiến trúc trên
đất thì trị giá của nhà cửa, vật kiến trúc phải được xác định riêng biệt và ghi nhận là TSCĐ hữu
hình.
TSCĐ VÔ HÌNH ĐƯỢC NHÀ NƯỚC CẤP HOẶC ĐƯỢC TẶNG, BIẾU
30. Nguyên giá TSCĐ vô hình được nhà nước cấp hoặc được tặng, biếu, được xác định theo trị giá
hợp lý ban sơ cùng (+) những giá bán liên quan trực tiếp tới việc đưa tài sản vào sử dụng theo dự
tính.
TSCĐ VÔ HÌNH MUA DƯỚI HÌNH THỨC TRAO ĐỔI
31. Nguyên giá TSCĐ vô hình tậu dưới hình thức trao đổi với một TSCĐ vô hình ko tương tự
hoặc tài sản khác được xác định theo trị giá hợp lý của TSCĐ vô hình nhận về hoặc bằng trị giá
hợp lý của tài sản đem trao đổi, sau lúc điều chỉnh những khoản tiền hoặc tương đương tiền trả
thêm hoặc thu về.
32. Nguyên giá TSCĐ vô hình tậu dưới hình thức trao đổi với một TSCĐ vô hình tương tự, hoặc với
thể hình thành do được bán để đổi lấy quyền sở hữu một tài sản tương tự (tài sản tương tự là tài
sản với công dụng tương tự, trong cùng ngành nghề kinh doanh và với trị giá tương đương). Trong cả
hai trường hợp ko với bất kỳ khoản lãi hay lỗ nào được ghi nhận trong quá trình trao đổi.
Nguyên giá TSCĐ vô hình nhận về được tính bằng trị giá còn lại của TSCĐ vô hình đem trao đổi.
LỢI THẾ THƯƠNG MẠI ĐƯỢC TẠO RA TỪ NỘI BỘ DOANH NGHIỆP
33. Lợi thế thương nghiệp được tạo ra từ nội bộ doanh nghiệp ko được ghi nhận là tài sản.
34. Giá tiền phát sinh để tạo ra lợi ích kinh tế trong tương lai nhưng ko hình thành TSCĐ vô hình vì
không liên quan được khái niệm và tiêu chuẩn ghi nhận trong chuẩn mực này, mà tạo nên lợi thế
thương nghiệp từ nội bộ doanh nghiệp. Lợi thế thương nghiệp được tạo ra từ nội bộ doanh nghiệp
ko được ghi nhận là tài sản vì nó ko phải là nguồn lực để xác định, ko thẩm định được
một cách đáng tin cậy và doanh nghiệp ko kiểm soát được.
35. Khoản chênh lệch giữa trị giá thị trường của doanh nghiệp với trị giá tài sản thuần của doanh
nghiệp ghi trên BCTC được xác định tại một thời khắc ko được ghi nhận là TSCĐ
vô hình do doanh nghiệp kiểm soát.
TSCĐ VÔ HÌNH ĐƯỢC TẠO RA TỪ NỘI BỘ DOANH NGHIỆP
36. Để thẩm định một tài sản vô hình được tạo ra từ nội bộ doanh nghiệp được ghi nhận vào ngày phát
sinh nghiệp vụ giải quyết được khái niệm và tiêu chuẩn ghi nhận TSCĐ vô hình, doanh nghiệp
phải phân chia quá trình hình thành tài sản theo:
(a) Giai đoạn nghiên cứu; và
(b) Giai đoạn triển khai.
37. Nếu doanh nghiệp ko phân biệt giai đoạn nghiên cứu với giai đoạn triển khai của một dự án
nội bộ để tạo ra TSCĐ vô hình, doanh nghiệp phải hạch toán vào giá bán để xác định kết quả kinh
doanh trong kỳ toàn bộ giá bán phát sinh liên quan tới dự án đó.
Giai đoạn nghiên cứu
38. Toàn bộ giá bán phát sinh trong giai đoạn nghiên cứu ko được ghi nhận là TSCĐ vô hình mà
được ghi nhận là giá bán sản xuất, kinh doanh trong kỳ.
39. Ví dụ về những hoạt động trong giai đoạn nghiên cứu:
(a) Những hoạt động nghiên cứu, phát triển tri thức mới và hoạt động tìm kiếm, thẩm định và lựa
chọn những phương án cuối cùng;
(b) Việc ứng dụng những kết quả nghiên cứu, hoặc những tri thức khác;
(c) Việc tìm kiếm những phương pháp thay thế đối với những vật liệu, dụng cụ, sản phẩm, quy
trình, nhà sản xuất;
(d) Công thức, thiết kế, thẩm định và lựa chọn cuối cùng những phương án thay thế đối với những
vật liệu, dụng cụ, sản phẩm, thứ tự, hệ thống, nhà sản xuất mới hoặc cải tiến hơn.
Giai đoạn triển khai
40. Tài sản vô hình được tạo ra trong giai đoạn triển khai được ghi nhận là TSCĐ vô hình nếu thỏa
mãn được bảy (7) điều kiện sau:
(a) Tính khả thi về mặt kỹ thuật đảm bảo cho việc hoàn thành và đưa tài sản vô hình vào sử
dụng theo dự trù hoặc để bán;
(b) Doanh nghiệp dự kiến hoàn thành tài sản vô hình để sử dụng hoặc để bán;
(c) Doanh nghiệp với khả năng sử dụng hoặc bán tài sản vô hình đó;
(d) Tài sản vô hình đó phải tạo được lợi ích kinh tế trong tương lai;
(e) Với đầy đủ những nguồn lực về kỹ thuật, tài chính và những nguồn lực khác để hoàn thành những
giai đoạn triển khai, bán hoặc sử dụng tài sản vô hình đó;
(g) Với khả năng xác định một cách vững chắc toàn bộ giá bán trong giai đoạn triển khai để
tạo ra tài sản vô hình đó;
(f) Ước tính với đủ tiêu chuẩn về thời kì sử dụng và trị giá theo quy định cho TSCĐ vô
hình.
41. Ví dụ về những hoạt động triển khai:
(a) Thiết kế, xây dựng và thử nghiệm những vật mẫu hoặc kiểu mẫu trước lúc đưa vào sản
xuất hoặc sử dụng;
(b) Thiết kế những dụng cụ, khuôn mẫu, khuôn dẫn và khuôn dập liên quan tới kỹ thuật
mới;
(c) Thiết kế, xây dựng và vận hành xưởng thử nghiệm ko với tính khả thi về mặt kinh tế
cho hoạt động sản xuất mang tính thương nghiệp;
(d) Thiết kế, xây dựng và sản xuất thử nghiệm một phương pháp thay thế những vật liệu, dụng
cụ, sản phẩm, thứ tự, hệ thống và nhà sản xuất mới hoặc được cải tiến.
42. Những nhãn hiệu hàng hóa, quyền phát hành, danh sách khách hàng và những khoản mục tương tự
được hình thành trong nội bộ doanh nghiệp ko được ghi nhận là TSCĐ vô hình.
Nguyên giá TSCĐ vô hình được tạo ra từ nội bộ doanh nghiệp
43. TSCĐ vô hình được tạo ra từ nội bộ doanh nghiệp được thẩm định ban sơ theo nguyên giá là toàn
bộ giá bán phát sinh từ thời khắc mà tài sản vô hình giải quyết được khái niệm và tiêu chuẩn ghi
nhận TSCĐ vô hình quy định cụ thể trong những đoạn 16, 17 và 40 tới lúc TSCĐ vô hình được
đưa vào sử dụng. Những giá bán phát sinh trước thời khắc này phải tính vào giá bán sản xuất, kinh
doanh trong kỳ.
44. Nguyên giá TSCĐ vô hình được tạo ra từ nội bộ doanh nghiệp bao gồm tất cả những giá bán liên
quan trực tiếp hoặc được phân bổ theo tiêu thức hợp lý và nhất quán từ những khâu thiết kế, xây
dựng, sản xuất thử nghiệm tới chuẩn bị đưa tài sản đó vào sử dụng theo dự trù.
Nguyên giá TSCĐ vô hình được tạo ra từ nội bộ doanh nghiệp bao gồm:
(a) Giá tiền vật liệu, vật liệu hoặc nhà sản xuất đã sử dụng trong việc tạo ra TSCĐ vô hình;
(b) Tiền lương, tiền công và những giá bán khác liên quan tới việc thuê viên chức trực tiếp tham
gia vào việc tạo ra tài sản đó;
(c) Những giá bán khác liên quan trực tiếp tới việc tạo ra tài sản, như giá bán đăng ký quyền
pháp lý, khấu hao bằng sáng chế phát minh và giấy phép được sử dụng để tạo ra tài sản
đó;
(d) Giá tiền sản xuất chung được phân bổ theo tiêu thức hợp lý và nhất quán vào tài sản (Ví
dụ: phân bổ khấu hao nhà xưởng, máy móc thiết bị, phí bảo hiểm, tiền thuê nhà xưởng,
thiết bị).
45. Những giá bán sau đây ko được tính vào nguyên giá TSCĐ vô hình được tạo ra từ nội bộ doanh
nghiệp:
(a) Giá tiền bán hàng, giá bán quản lý doanh nghiệp và giá bán sản xuất chung ko liên quan
trực tiếp tới việc đưa tài sản vào sử dụng;
(b) Những giá bán ko hợp lý như: vật liệu, vật liệu lãng phí, giá bán lao động, những khoản
giá bán khác sử dụng vượt quá mức thông thường;
(c) Giá tiền huấn luyện viên chức để vận hành tài sản.
GHI NHẬN CHI PHÍ
46. Giá tiền liên quan tới tài sản vô hình phải được ghi nhận là giá bán sản xuất, kinh doanh trong kỳ
hoặc giá bán trả trước, trừ trường hợp:
(a) Giá tiền hình thành một phần nguyên giá TSCĐ vô hình và thỏa mãn khái niệm và tiêu
chuẩn ghi nhận TSCĐ vô hình (Quy định từ đoạn 16 tới đoạn 44)
(b) Tài sản vô hình hình thành trong quá trình sáp nhập doanh nghiệp với tính chất tậu lại
nhưng không liên quan được khái niệm và tiêu chuẩn ghi nhận là TSCĐ vô hình thì
những giá bán đó (nằm trong giá bán tậu tài sản) hình thành một phòng ban của lợi thế
thương nghiệp (kể cả trường hợp lợi thế thương nghiệp với trị giá âm) vào ngày quyết định sáp
nhập doanh nghiệp.
47. Giá tiền phát sinh đem lại lợi ích kinh tế trong tương lai cho doanh nghiệp nhưng ko được ghi
nhận là TSCĐ vô hình thì được ghi nhận là giá bán sản xuất, kinh doanh trong kỳ, trừ những giá bán
được quy định trong đoạn 48.
48. Giá tiền phát sinh đem lại lợi ích kinh tế trong tương lai cho doanh nghiệp gồm giá bán thành lập
doanh nghiệp, giá bán huấn luyện viên chức và giá bán quảng cáo phát sinh trong giai đoạn trước
hoạt động của doanh nghiệp mới thành lập, giá bán cho giai đoạn nghiên cứu, giá bán dịch chuyển
địa điểm được ghi nhận là giá bán sản xuất, kinh doanh trong kỳ hoặc được phân bổ dần vào chi
phí sản xuất, kinh doanh trong thời kì tối đa ko quá 3 năm.
49. Giá tiền liên quan tới tài sản vô hình đã được doanh nghiệp ghi nhận là giá bán để xác định kết
quả hoạt động kinh doanh trong kỳ trước đó thì ko được tái ghi nhận vào nguyên giá TSCĐ
vô hình.
CHI PHÍ PHÁT SINH SAU GHI NHẬN BAN ĐẦU
50. Giá tiền liên quan tới TSCĐ vô hình phát sinh sau lúc ghi nhận ban sơ phải được ghi nhận là chi
phí sản xuất, kinh doanh trong kỳ, trừ lúc thỏa mãn đồng thời 2 điều kiện sau thì được tính vào
nguyên giá TSCĐ vô hình:
(a) Giá tiền này với khả năng làm cho TSCĐ vô hình tạo ra lợi ích kinh tế trong tương lai nhiều
hơn mức hoạt động được thẩm định ban sơ;
(b) Giá tiền được thẩm định một cách vững chắc và gắn liền với một TSCĐ vô hình cụ thể.
51. Giá tiền liên quan tới TSCĐ vô hình phát sinh sau lúc ghi nhận ban sơ được ghi nhận là giá bán
sản xuất, kinh doanh trong kỳ, trừ lúc những giá bán này gắn liền với một TSCĐ vô hình cụ thể và
làm tăng lợi ích kinh tế từ những tài sản này.
52. Giá tiền phát sinh sau lúc ghi nhận ban sơ liên quan tới nhãn hiệu hàng hóa, quyền phát hành,
danh sách khách hàng và những khoản mục tương tự về bản tính (kể cả trường hợp tậu từ bên
ngoài hoặc tạo ra từ nội bộ doanh nghiệp) luôn được ghi nhận là giá bán sản xuất, kinh doanh
trong kỳ.
XÁC ĐỊNH GIÁ TRỊ SAU GHI NHẬN BAN ĐẦU
53. Sau lúc ghi nhận ban sơ, trong quá trình sử dụng, TSCĐ vô hình được xác định theo nguyên giá,
khấu hao lũy kế và trị giá còn lại.
KHẤU HAO
THỜI GIAN TÍNH KHẤU HAO
54. Trị giá phải khấu hao của TSCĐ vô hình được phân bổ một cách với hệ thống trong suốt thời kì
sử dụng hữu ích ước tính hợp lý của nó. Thời kì tính khấu hao của TSCĐ vô hình tối đa là 20
năm. Việc trích khấu hao được từ khi lúc đưa TSCĐ vô hình vào sử dụng.
55. Lúc xác định thời kì sử dụng hữu ích của TSCĐ vô hình làm căn cứ tính khấu hao cần phải xem
xét những yếu tố sau:
(a) Khả năng sử dụng dự trù của tài sản;
(b) Vòng đời của sản phẩm và những thông tin chung về những ước tính liên quan tới thời kì sử
dụng hữu ích của những loại tài sản giống nhau được sử dụng trong điều kiện tương tự;
(c) Sự lạc hậu về kỹ thuật, kỹ thuật;
(d) Tính ổn định của ngành sử dụng tài sản đó và sự thay đổi về nhu cầu thị trường đối với
những sản phẩm hoặc việc phân phối nhà sản xuất mà tài sản đó đem lại;
(e) Hoạt động dự trù của những đối thủ khó khăn hiện tại hoặc tiềm tàng;
(f) Mức giá bán cần thiết để duy trì, bảo dưỡng;
(g) Thời kì kiểm soát tài sản, những hạn chế về mặt pháp lý và những hạn chế khác về quá
trình sử dụng tài sản;
(h) Sự phụ thuộc thời kì sử dụng hữu ích của TSCĐ vô hình với những tài sản khác trong
doanh nghiệp.
56. Phần mềm máy vi tính và những TSCĐ vô hình khác với thể nhanh chóng bị lạc hậu về kỹ thuật thì
thời kì sử dụng hữu ích của những tài sản này thường là ngắn hơn.
57. Trong một số trường hợp, thời kì sử dụng hữu ích của TSCĐ vô hình với thể vượt quá 20 năm
lúc với những chứng cứ tin cậy, nhưng phải xác định được cụ thể. Trong trường hợp này,
doanh nghiệp phải:
(a) Khấu hao TSCĐ vô hình theo thời kì sử dụng hữu ích ước tính chuẩn xác nhất; và
(b) Trình bày những lý do ước tính thời kì sử dụng hữu ích của tài sản trên BCTC.
58. Nếu việc kiểm soát đối với những lợi ích kinh tế trong tương lai từ TSCĐ vô hình đạt được bằng
quyền pháp lý được cấp trong một khoảng thời kì xác định thì thời kì sử dụng hữu ích của
TSCĐ vô hình ko vượt quá thời kì với hiệu lực của quyền pháp lý, trừ lúc quyền pháp lý
được gia hạn.
59. Những nhân tố kinh tế và pháp lý tác động tới thời kì sử dụng hữu ích của TSCĐ vô hình, gồm:
(1) Những nhân tố kinh tế quyết định khoảng thời kì thu được lợi ích kinh tế trong tương lai; (2)
Những nhân tố pháp lý giới hạn khoảng thời kì doanh nghiệp kiểm soát được lợi ích kinh tế này.
Thời kì sử dụng hữu ích là thời kì ngắn hơn trong số những khoảng thời kì trên.
PHƯƠNG PHÁP KHẤU HAO
60. Phương pháp khấu hao TSCĐ vô hình được sử dụng phải phản ánh cách thức thu hồi lợi ích kinh
tế từ tài sản đó của doanh nghiệp. Phương pháp khấu hao được sử dụng cho từng TSCĐ vô
hình được vận dụng thống nhất qua nhiều thời kỳ và với thể được thay đổi lúc với sự thay đổi đáng
kể cách thức thu hồi lợi ích kinh tế của doanh nghiệp. Giá tiền khấu hao cho từng thời kỳ phải
được ghi nhận là giá bán hoạt động sản xuất, kinh doanh, trừ lúc giá bán đó được tính vào trị giá
của tài sản khác.
61. Với ba (3) phương pháp khấu hao TSCĐ vô hình, gồm:
Phương pháp khấu hao đường thẳng;
Phương pháp khấu hao theo số dư giảm dần;
Phương pháp khấu hao theo số lượng sản phẩm.
– Theo phương pháp khấu hao đường thẳng, số khấu hao hàng năm ko đổi trong suốt thời
gian sử dụng hữu ích của TSCĐ vô hình.
– Theo phương pháp khấu hao theo số dư giảm dần, số khấu hao hàng năm giảm dần trong
suốt thời kì sử dụng hữu ích của tài sản.
– Phương pháp khấu hao theo số lượng sản phẩm dựa trên tổng số đơn vị sản phẩm ước tính
tài sản với thể tạo ra.
GIÁ TRỊ THANH LÝ
62. TSCĐ vô hình với trị giá thanh lý lúc:
(a) Với bên thứ ba thỏa thuận tậu lại tài sản đó vào cuối thời kì sử dụng hữu ích của tài
sản; hoặc
(b) Với thị trường hoạt động vào cuối thời kì sử dụng hữu ích của tài sản và trị giá thanh lý
với thể được xác định thông qua giá thị trường.
Lúc ko với một trong hai điều kiện nói trên thì trị giá thanh lý TSCĐ vô hình được xác định
bằng ko (0).
63. Trị giá phải khấu hao được xác định bằng nguyên giá trừ (-) trị giá thanh lý ước tính của tài sản.
64. Trị giá thanh lý được ước tính lúc TSCĐ vô hình được hình thành đưa vào sử dụng bằng cách
dựa trên giá bán phổ biến ở cuối thời kì sử dụng hữu ích ước tính của một tài sản tương tự và
đã hoạt động trong những điều kiện tương tự. Trị giá thanh lý ước tính ko tăng lên lúc với thay
đổi về giá cả hoặc trị giá.
XEM XÉT LẠI THỜI GIAN KHẤU HAO VÀ PHƯƠNG PHÁP KHẤU HAO
65. Thời kì khấu hao và phương pháp khấu hao TSCĐ vô hình phải được xem xét lại ít nhất là vào
cuối mỗi năm tài chính. Nếu thời kì sử dụng hữu ích ước tính của tài sản khác biệt to so với
những ước tính trước đó thì thời kì khấu hao phải được thay đổi tương ứng. Phương pháp khấu
hao TSCĐ vô hình được thay đổi lúc với thay đổi đáng kể cách thức ước tính thu hồi lợi ích kinh
tế cho doanh nghiệp. Trường hợp này, phải điều chỉnh giá bán khấu hao cho năm hiện hành và
những năm tiếp theo, và được thuyết minh trong BCTC.
66. Trong suốt thời kì sử dụng TSCĐ vô hình, lúc xét thấy việc ước tính thời kì sử dụng hữu ích
của tài sản ko còn thích hợp thì thời kì khấu hao cần phải thay đổi. Ví dụ: Thời kì sử dụng
hữu ích với thể tăng lên do đầu tư thêm giá bán làm tăng năng lực của tài sản so với năng lực
hoạt động được thẩm định ban sơ.
67. Trong suốt thời kì sử dụng hữu ích của TSCĐ vô hình, với thể thay đổi cách thức ước tính về lợi
ích kinh tế trong tương lai mà doanh nghiệp dự trù thu được, do đó với thể thay đổi phương
pháp khấu hao. Ví dụ: Phương pháp khấu hao theo số dư giảm dần thích hợp hơn phương pháp
khấu hao đường thẳng.
NHƯỢNG BÁN VÀ THANH LÝ TSCĐ VÔ HÌNH
68. TSCĐ vô hình được ghi gỉam lúc thanh lý, nhượng bán hoặc lúc xét thấy ko thu được lợi ích
kinh tế từ việc sử dụng tiếp sau.
69. Lãi hay lỗ phát sinh do thanh lý, nhượng bán TSCĐ vô hình được xác định bằng số chênh lệch
giữa thu nhập với giá bán thanh lý, nhượng bán cùng (+) trị giá còn lại của TSCĐ vô hình. Số lãi,
lỗ này được ghi nhận là một khoản thu nhập hoặc giá bán trên báo cáo kết quả hoạt động kinh
doanh trong kỳ.
TRÌNH BÀY BÁO CÁO TÀI CHÍNH
70. Trong BCTC, doanh nghiệp phải trình bày theo từng loại TSCĐ vô hình được tạo ra từ
nội bộ doanh nghiệp và TSCĐ vô hình được hình thành từ những nguồn khác, về những thông tin
sau:
(a) Phương pháp xác định nguyên giá TSCĐ vô hình;
(b) Phương pháp khấu hao; Thời kì sử dụng hữu ích hoặc tỷ lệ khấu hao;
(c) Nguyên giá, khấu hao lũy kế và trị giá còn lại vào đầu năm và cuối kỳ;
(d) Bản Thuyết minh BCTC (Phần TSCĐ vô hình) phải trình bày những thông tin:
– Nguyên giá TSCĐ vô hình tăng, trong đó trị giá TSCĐ tăng từ hoạt động trong giai đoạn
triển khai hoặc do sáp nhập doanh nghiệp;
– Nguyên giá TSCĐ vô hình giảm;
– Số khấu hao trong kỳ, tăng, giảm và lũy kế tới cuối kỳ;
– Lý do lúc một TSCĐ vô hình được khấu hao trên 20 năm (Lúc đưa ra những lý do này,
doanh nghiệp phải chỉ ra những nhân tố đóng vai trò quan yếu trong việc xác định thời
gian sử dụng hữu ích của tài sản);
– Nguyên giá, số khấu hao lũy kế, trị giá còn lại và thời kì khấu hao còn lại của từng
TSCĐ vô hình với vị trí quan yếu, chiếm tỷ trọng to trong tài sản của doanh nghiệp;
– Trị giá hợp lý của TSCĐ vô hình do Nhà nước cấp (Quy định tại Đoạn 30), trong đó ghi
rõ: Trị giá hợp lý lúc ghi nhận ban sơ; Trị giá khấu hao lũy kế; Trị giá còn lại của tài
sản.
– Trị giá còn lại của TSCĐ vô hình đã sử dụng để thế chấp cho những khoản nợ phải trả;
– Những cam kết về tậu, bán TSCĐ vô hình với trị giá to trong tương lai.
– Trị giá còn lại của TSCĐ vô hình tạm thời ko sử dụng;
– Nguyên giá TSCĐ vô hình đã khấu hao hết nhưng vẫn còn sử dụng;
– Trị giá còn lại của TSCĐ vô hình đang chờ thanh lý.
– Giải trình khoản giá bán trong giai đoạn nghiên cứu và giá bán trong giai đoạn triển khai
đã được ghi nhận là giá bán sản xuất, kinh doanh trong kỳ.
– Những thay đổi khác về TSCĐ vô hình.
71. Kế toán TSCĐ vô hình được phân loại theo nhóm tài sản với cùng tính chất và mục đích sử dụng
trong những hoạt động của doanh nghiệp, gồm:
(a) Quyền sử dụng đất với thời hạn;
(b) Nhãn hiệu hàng hóa;
(c) Quyền phát hành;
(d) Phần mềm máy vi tính;
(e) Giấy phép và giấy phép nhượng quyền;
(f) Bản quyền, bằng sáng chế;
(g) Công thức và cách thức pha chế, kiểu mẫu, thiết kế và vật mẫu;
(h) TSCĐ vô hình đang triển khai.

3.5/5 - (15 bình chọn)

Originally posted 2019-01-06 20:26:12.

Bình luận