Định hướng phát triển của các doanh nghiệp may trong ngành

Xuất phát từ quan niệm phát triển ngành dệt might trở thành ngành mũi nhọn, Bộ Công thương nghiệp đã ban hành Quyết định số 3218/QĐ-BCT phê duyệt Quy hoạch phát triển ngành công nghiệp Dệt Could Việt Nam tới năm 2020, tầm nhìn tới năm 2030. Tuy nhiên để những DN might phát triển vững bền thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt quyết định 432/QĐ-TTg về Chiến lược phát triển vững bền của Việt Nam hay quyết định 145/QĐ-TTg về chiến lược hội nhập quốc tế về lao động và xã hội.Trong quy hoạch phát triển những DN might thì mục tiêu là phát triển nhanh và vững bền. Số lượng lao động những DN might sử dụng năm 2020 là 2200 lao động và năm 2030 là 3200 lao động, tỷ lệ nội địa hóa năm 2030 là 58%. Với số lượng NLĐ to và tỷ lệ nội địa hóa ngày càng cao tương tự thì thực hiện TNXH đối với NLĐ cần được thực hiện một cách bài bản, sở hữu chất lượng để phát triển nguồn nhân lực cả về lượng và chất cho sự phát triển vững bền của những DN might.

Tương tự trong quy hoạch phát triển thực hiện TNXH đối với NLĐ chính là thách thức đặt ra để tạo sự chuyển biến về lượng và chất trong lực lượng lao động của những DN might Việt Nam, giúp những DN might tăng khả năng khó khăn, hội nhập nền kinh tế khu vực và toàn cầu.

Quy hoạch này cũng cho rằng những DN might cần phát triển vững bền, hiệu  quả trên cơ sở vật chất kỹ thuật hiện đại, hệ thống quản lý chất lượng, quản lý lao động theo những chuẩn mực quốc tế. Phát triển vững bền ở đây chính là thực hiện TNXH đối với NLĐ. Muốn vậy thì quá trình thực hiện TNXH đối với NLĐ cần được hoạch định thực hiện, triển khai thực hiện và kiểm soát thực hiện để quản lý lao động theo những chuẩn mực quốc tế với những CoC về lao động cũng như tuân thủ tiêu chuẩn lao động quốc tế; Phân bố những DN might ở những vùng thích hợp, thuận lợi về nguồn sản xuất lao động, liên lạc, cảng biển. Cho tới năm 2030, những DN might thuộc ngành dệt might xây dựng được thương hiệu nổi tiếng.

Rate this post

Bình luận