Thiết lập khuôn khổ pháp lý và chính sách cho việc quản lý huy động, sử dụng các nguồn lực tài chính cho xây dựng nông thôn mới

Chính sách huy động, sử dụng những NLTC cho XDNTM là những định hướng, giải pháp của Nhà nước nhằm huy động, sử dụng những NLTC cho XDNTM. Đây là nội dung với vị trí quan yếu trước nhất trong việc tạo môi trường bảo đảm quản lý huy động, sử dụng những NLTC cho XDNTM. Phạm vi pháp lý được thiết lập thích hợp với thể xác định quyền và tạo động lực đẩy mạnh quản lý huy động, sử dụng những NLTC cho XDNTM. Hơn nữa, phạm vi pháp lý đầy đủ giúp hạn chế tình trạng thất thoát, chiếm dụng vốn trong quá trình XDNTM, cũng như tăng niềm tin của những chủ thể của những NLTC cho XDNTM.

Với nội dung này, quản lý huy động, sử dụng NLTC thực hiện như sau:

Thứ nhất, Chính quyền cấp tỉnh ban hành chính sách huy động những NLTC cho XDNTM đúng mục đích, nguyên tắc, tổ chức chặt chẽ, bảo đảm đúng định mức theo quy định. Nguyên tắc huy động những NLTC cho XDNTM do chính quyền cấp tỉnh ban hành phải thống nhất với quy định của Nhà nước (cấp trên) và thích hợp với điều kiện cụ thể về kinh tế, tự nhiên và xã hội của địa phương. Công việc tổ chức huy động những NLTC cho XDNTM được thực hiện công khai sáng tỏ, chặt chẽ, tuân thủ đúng thứ tự thủ tục theo quy định hiện hành.

Thứ hai, Chính quyền cấp tỉnh ban hành chính sách sử dụng những NLTC cho XDNTM đúng mục đích, đúng đối tượng và đạt hiệu quả cao, phân cấp tối đa cho cấp xã và cùng đồng trong việc quyết định, giám sát đầu tư. Cơ chế đầu tư thông thoáng sẽ giúp tiết kiệm kinh phí đầu tư, bảo đảm tỷ lệ tương trợ từ NSNN. Nguyên tắc dân biết, dân bàn, dân rà soát, dân thu giãn phải được hiện thực hóa trên hạ tầng với sự tham vấn, lấy ý kiến của người dân và qua sự giám sát của Ban Giám sát cùng đồng (BGSCĐ).

Rate this post

Bình luận