Phương pháp yết giá

Sở hữu nhiều tác giả sử dụng những thuật ngữ khác nhau về biểu hiện tỷ giá, thậm trí trái ngược nhau xung quanh hai khái niệm trực tiếp và gián tiếp.

Để dễ hiểu ở đây chúng ta sử dụng hai cách biểu hiện tỷ giá sau đây:

Cách thứ nhất, tại một nước người ta so sánh một ngoại tệ n ào đó với đồng nội tệ (yết giá trực tiếp trên quan niệm đồng ngoại tệ)

1 ngoại tệ = X nội tệ

Ví dụ:

Ở Việt Nam, tỷ giá theo cách biểu hiện này sẽ là so sánh những đồng ngoại tệ với VND, chẳng hạn:          1 USD = 15,950 VND

Ta viết là:                    USD/VND = 15,950

Ở Pháp:                         1 USD = 0.81EUR

Ta viết là:                      USD/EUR = 0.81

Cách thứ hai, tại một nước, người ta so sánh đồng nội tệ với đồng ngoại tệ (yết giá gián tiếp trên quan niệm đồng ngoại tệ)

1 nội tệ = X ngoại tệ

Ở Pháp, tỷ giá theo cách biểu hiện này sẽ là so sánh đồng tiền EUR với ngoại tệ.

Chẳng hạn: 1 EUR                     = 1.2104 USD

Ta viết là: EUR /USD = 1.2104 Ở Anh:       1 GBP   = 1.6958 USD

Ta viết là: GBP/USD = 1.6958

Theo tập quán kinh doanh tiền tệ của nhà băng , tỷ giá hối đoái thường được yết giá như sau:

USD / EUR = 0.8100 / 0.8110

USD / VND = 15,950 / 15,970

Đồng USD đứng trước gọi là tiền yết giá hay còn gọi là đồng tiền hàng hoá hay đồng tiền cơ sở vật chất, nó luôn là một đơn vị. Những đồng EUR, VND xếp sau gọi là tiền định giá và là một số đơn vị tiền tệ và thường thay đổi phụ thuộc vào thời giá của tiền yết giá. Tỷ giá đứng trước 8100 là tỷ giá tậu đô la Mỹ trả bằng EUR của nhà băng, và tỷ giá đứng trước 15,950 là tỷ giá tậu đô la Mỹ trả bằng đồng Việt Nam của nhà băng, chúng được gọi là tỷ giá tậu v ào của nhà băng (BID RATE)

Tỷ giá xếp sau 0.8110 là tỷ giá bán đô la Mỹ thu bằng EUR của nhà băng và 15,970 là tỷ giá bán USD thu bằng VND của nhà băng, chúng được gọi là tỷ giá bán ra của nhà băng (ASK RATE)

Thông thường tỷ giá ASK cao hơn tỷ giá BID. Chênh lệch giữa chúng gọi là lợi nhuận trước thuế của nhà băng hay tiếng Anh gọi là Unfold, tiếng Pháp là Fourchette. Khoản chênh lệch này tùy thuộc vào từng ngoại tệ nhưng thông thường vào khoảng 0.001 tới 0.003 tức là từ tới 30 điểm. Chúng ta mang thể mô phỏng mối quan hệ này theo sơ đồ sau đây:

Tương tự: Unfold = Ask Fee – Bid Fee

Tỷ giá thường được công bố tới 4 số lẻ. Điểm biểu hiện 1/10,000của một đ ơn vị tiền tệ, nó là khoảng tăng nhỏ nhất lúc tỷ giá biến đổi. Số của tỷ giá thông thường biểu hiện hai con số sau dấu chấm của tỷ giá. Con số này ít được quan tâm, bởi vì con số biến động mạnh nhất chính là phần điểm của tỷ giá.

Trong giao dịch ngoại hối, người ta mang thể lấy tên thủ đô những nước công nghiệp phát triển thay cho tên tiền tệ của nước đó ở vị trí tiền định giá.

Để thống nhất những đơn vị tiền tệ của những nước, tổ chức tiêu chuẩn quốc tế (ISO) đã ban hành ký hiệu tiền tệ thống nhất (xem Phụ lục 2.1). Tất cả đồng tiền tài những nước đều được mã hoá bằng 3 chữ mẫu in hoa, trong đó hai chữ mẫu đầu l à ký hiệu của tên nước và chữ mẫu thứ ba là chữ mẫu đầu ti ên của tên tiền tệ nước đó. Ví dụ, VND là ký hiệu đồng tiền tài Việt Nam, trong đó VN là ký hiệu của Việt Nam và D là chữ mẫu trước nhất của tên đồng tiền tài Việt Nam “ĐỒNG”. SGD là ký hiệu đồng tiền tài nước Singapore, trong đó hai chữ mẫu đầu ti ên SG là ký hiệu tên nước Singapore và chữ mẫu cuối cùng D là chữ dầu tiên của tên đồng tiền nước này DOLLAR v.v.

5/5 - (1 bình chọn)

Originally posted 2019-01-08 01:05:18.

Bình luận