Tài khoản 229 – Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn

Tài khoản này tiêu dùng để phản ánh số hiện mang và tình hình biến động tăng giảm những khoản dự phòng ưu đãi chứng khoán đầu tư tài chính dài hạn và những khoản tổn thất đầu tư dài hạn khác. Dự phòng ưu đãi đầu tư tài chính dài hạn, gồm:

– Dự phòng ưu đãi chứng khoán đầu tư trong hoạt động đầu tư tài chính: Là dự phòng phần giá bị tổn thất do ưu đãi những loại chứng khoán doanh nghiệp đang nắm giữ mang thể xảy ra.

– Dự phòng tổn thất do ưu đãi những khoản đầu tư tài chính dài hạn hoặc do doanh nghiệp nhận vốn góp đầu tư bị lỗ.

HẠCH TOÁN TÀI KHOẢN NÀY CẦN TÔN TRỌNG MỘT SỐ QUY ĐỊNH SAU

1. Việc trích lập và hoàn nhập khoản dự phòng ưu đãi đầu tư tài chính dài hạn được thực hiện ở cuối kỳ kế toán năm. Trường hợp doanh nghiệp được Bộ Tài chính chấp thuận ứng dụng năm tài chính khác với năm dương lịch (ko phải năm tài chính kể từ ngày 01/01 và kết thúc ngày 31/12 hàng năm) thì thời khắc lập dự phòng là ngày kết thúc năm tài chính. Đối với những doanh nghiệp mang lập BCTC giữa niên độ nếu mang biến động to về dự phòng thì mang thể điều chỉnh trích thêm hoặc hoàn nhập vào cuối kỳ kế toán giữa niên độ (kỳ kế toán quý)

2. Việc lập dự phòng ưu đãi đầu tư tài chính dài hạn phải được thực hiện theo quy định của từng loại đầu tư dài hạn. Mức lập dự phòng được xác định bằng chênh lệch giữa gá trị thuần mang thể thực hiện được (giá thị trường) hoặc khoản đầu tư mang thể thu hồi được và giá gốc, ghi trên sổ kế toán. Nếu số dự phòng phải lập năm nay cao hơn số dự phòng đã lập năm trước thì số chênh lệch đó được ghi nhận vào mức giá sản xuất kinh doanh trong kỳ. Nếu số dự phòng phải lập năm nay thấp hơn số dự phòng đã lập năm trước thì số chênh lệch đó được ghi giảm mức giá sản xuất, kinh doanh.

3. Việc lập và xử lý dự phòng ưu đãi những khoản chứng khoán đầu tư dài hạn thường được thực hiện vào cuối năm tài chính nếu giá thị trường của những chứng khoán đầu tư dài hạn của doanh nghiệp hiện mang thường xuyên bị giảm so với giá gốc ghi trên sổ kế toán. Điều kiện để trích lập những khoản dự phòng ưu đãi chứng khoán dài hạn là:

– Chứng khoán của doanh nghiệp được doanh nghiệp đầu tư đúng quy định của pháp luật.

– Được tự do tậu, bán trên thị trường mà tại thời khắc kiểm kê, lập BCTC mang giá thị trường giảm so với giá gốc ghi trên sổ kế toán.

4. Doanh nghiệp phải lập dự phòng cho từng loại chứng khoán dài hạn lúc mang biến động ưu đãi tại thời khắc cuối năm tài chính theo công thức:

Doanh nghiệp phải xác định số dự phòng cần lập cho từng loại chứng khoán đầu tư dài hạn bị ưu đãi và tổng hợp vào bảng kê chi tiết dự phòng ưu đãi chứng khoán đầu tư so sánh với số đã lập cuối năm trước để xác định số phải lập thêm hoặc hoàn nhập giảm mức giá tài chính.

5. Đối với những khoản vốn của tổng doanh nghiệp vào doanh nghiệp thành viên hoặc tổng doanh nghiệp, doanh nghiệp đầu tư vào doanh nghiệp TNHH Nhà nước một thành viên, doanh nghiệp TNHH hai thành viên trở lên, doanh nghiệp cổ phần, hợp danh, liên doanh, liên kết và những khoản đầu tư dài hạn khác, doanh nghiệp phải trích lập dự phòng, nếu bên nhận vốn góp đầu tư bị lỗ (Trừ trường hợp lỗ theo kế hoạch được xác định trong phương án kinh doanh trước lúc đầu tư), Mức trích lập dự phòng cho mỗi khoản đầu tư tài chính tính theo công thức sau:

Mức trích tối đa cho mỗi khoản đầu tư dài hạn bằng số vốn đã đầu tư. Tới thời khắc khoá sổ kế toán của năm sau, nếu doanh nghiệp đầu tư vốn mang lãi hoặc giảm lỗ thì doanh nghiệp phải hoàn nhập một phần hoặc toàn bộ số đã trích dự phòng và giảm mức giá tài chính.

6. Khoản dự phòng ưu đãi đầu tư tài chính được tiêu dùng để bù đắp số tổn thất của những khoản đầu tư dài hạn thực tế xảy ra do những nguyên nhân như bên nhận đầu tư bị vỡ nợ, thiên tai,… dẫn tới khoản đầu tư ko mang khả năng thu hồi hoặc thu hồi thấp hơn giá gốc của khoản đầu tư. Khoản dự phòng này ko tiêu dùng để bù đắp những khoản lỗ do bán, thanh lý những khoản đầu tư.

KẾT CẤU VÀ NỘI DUNG PHẢN ÁNH TÀI KHOẢN 229- DỰ PHÒNG GIẢM GIÁ ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH DÀI HẠN

Bên Nợ:

– Hoàn nhập chênh lệch giữa số dự phòng ưu đãi chứng khoán đầu tư dài hạn phải lập năm nay nhỏ hơn số dự phòng đã trích lập năm trước chưa sử dụng hết;
– Bù đắp khoản trị giá đầu tư dài hạn bị tổn thất lúc mang quyết định tiêu dùng số dự phòng đã lập để bù đắp số tổn thất xảy ra.

Bên mang:

Trích lập dự phòng ưu đãi đầu tư tài chính dài hạn (tính lần đầu và tính số chênh lệch dự phòng tăng).

Số dư bên Sở hữu:

Số dự phòng ưu đãi chứng khoán đầu tư dài hạn hiện mang cuối kỳ.

PHƯƠNG PHÁP HẠCH TOÁN KẾ TOÁN MỘT SỐ NGHIỆP VỤ KINH TẾ CHỦ YẾU

1. Cuối niên độ kế toán, căn cứ vào biến động ưu đãi của những khoản đầu tư dài hạn hiện mang, tính toán mức dự phòng cần lập lần đầu, ghi:

Nợ TK 635 – Giá thành tài chính
Sở hữu TK 229 – Dự phòng ưu đãi đầu tư tài chính dài hạn.

2. Cuối niên độ kế toán năm sau:

– Nếu khoản dự phòng ưu đãi khoản đầu tư tài chính dài hạn phải lập năm nay to hơn khoản dự phòng ưu đãi khoản đầu tư dài hạn đã trích lập năm trước, thì phải trích lập thêm theo số chênh lệch to hơn, ghi:

Nợ TK 635 – Giá thành tài chính
Sở hữu TK 229 – Dự phòng ưu đãi đầu tư tài chính dài hạn.

– Nếu khoản dự phòng ưu đãi khoản đầu tư dài hạn phải lập năm nay nhỏ hơn khoản dự phòng ưu đãi khoản đầu tư dài hạn đã trích lập năm trước, thì số chênh lệch nhỏ hơn phải được hoàn nhập, ghi:

Nợ TK 229 – Dự phòng ưu đãi đầu tư tài chính dài hạn
Sở hữu TK 635 – Giá thành tài chính.

3. Lúc tổn thất thực sự xảy ra (như những doanh nghiệp nhận vốn góp bị vỡ nợ, bị thiên tai, hoả thiến,…) những khoản đầu tư thực sự ko mang khả năng thu hồi hoặc thu hồi thấp hơn giá gốc ban sơ, doanh nghiệp mang quyết định tiêu dùng khoản dự phòng ưu đãi đầu tư dài hạn đã lập để bù đắp tổn thất khoản đầu tư tài chính dài hạn, ghi:

Nợ những TK 111, 112,… (Nếu mang)
Nợ TK 229 – Dự phòng ưu đãi đầu tư tài chính dài hạn (Số đã lập dự phòng)
Nợ TK 635 – Giá thành tài chính (Số chưa lập dự phòng)
Sở hữu những TK 222, 223, 228 (Giá gốc khoản đầu tư bị tổn thất).

Rate this post

Originally posted 2019-01-07 02:06:59.

Bình luận