Tài khoản 136 – Phải thu nội bộ

Tài khoản này tiêu dùng để phản ánh những khoản nợ và tình hình trả tiền những khoản nợ phải thu của doanh nghiệp với đơn vị cấp trên, giữa những đơn vị trực thuộc, hoặc những đơn vị trực thuộc trong một doanh nghiệp độc lập, những doanh nghiệp độc lập trong Tổng Đơn vị về những khoản vay mượn, chi hộ, trả hộ, thu hộ, hoặc những khoản mà doanh nghiệp cấp dưới sở hữu nghĩa vụ nộp lên đơn vị cấp trên hoặc cấp trên phải cấp cho cấp dưới.
HẠCH TOÁN TÀI KHOẢN NÀY CẦN TÔN TRỌNG MỘT SỐ QUY ĐỊNH SAU

1. Phạm vi và nội dung phản ánh vào Tài khoản 136 thuộc quan hệ trả tiền nội bộ về những khoản phải thu giữa đơn vị cấp trên và đơn vị cấp dưới, giữa những đơn vị cấp dưới với nhau. Trong đó, cấp trên là tổng đơn vị, đơn vị phải là doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh độc lập ko phải là cơ quan quản lý, những đơn vị cấp dưới là những doanh nghiệp thành viên trực thuộc hoặc phụ thuộc tổng đơn vị, đơn vị nhưng phải là đơn vị sở hữu tổ chức công việc kế toán riêng.

2. Nội dung những khoản phải thu nội bộ phản ánh vào Tài khoản 136 bao gồm:

a) Ở doanh nghiệp cấp trên (doanh nghiệp độc lập, tổng đơn vị):

– Vốn, quỹ hoặc kinh phí đã giao, đã cấp cho cấp dưới;
– Vốn kinh doanh cấp cho cấp dưới vay ngoại trừ lãi;
– Những khoản cấp dưới phải nộp lên cấp trên theo quy định;
– Những khoản nhờ cấp dưới thu hộ;
– Những khoản đã chi, đã trả hộ cấp dưới.
– Những khoản đã ủy quyền đơn vị trực thuộc để thực hiện khối lượng giao khoán nội bộ và nhận lại trị giá giao khoán nội bộ;
– Những khoản phải thu vãng lai khác.

b) Ở doanh nghiệp cấp dưới (doanh nghiệp thành viên trực thuộc hoặc đơn vị hạch toán phụ thuộc):

– Những khoản được đơn vị cấp trên cấp nhưng chưa nhận (trừ vốn kinh doanh và kinh phí);
– Khoản cho vay vốn kinh doanh;
– Những khoản nhờ đơn vị cấp trên hoặc đơn vị nội bộ khác thu hộ;
– Những khoản đã chi, đã trả hộ đơn vị cấp trên và đơn vị nội bộ khác;
– Những khoản phải thu vãng lai khác.

3. Tài khoản này ko phản ánh số vốn đầu tư mà đơn vị mẹ đầu tư vốn vào những đơn vị con và những khoản trả tiền giữa đơn vị mẹ và đơn vị con.

4. Tài khoản 136 phải hạch toán chi tiết theo từng đơn vị sở hữu quan hệ trả tiền và theo dõi riêng từng khoản phải thu nội bộ. Từng doanh nghiệp cần sở hữu giải pháp đôn đốc khắc phục dứt điểm những khoản phải thu nội bộ trong niên độ kế toán.

5. Cuối kỳ kế toán, phải rà soát, đối chiếu và xác nhận số phát sinh, số dư Tài khoản 136- “Phải thu nội bộ”, Tài khoản 336- “Phải trả nội bộ” với những đơn vị sở hữu quan hệ theo từng nội dung trả tiền. Tiến hành trả tiền bù trừ theo từng khoản của từng đơn vị sở hữu quan hệ, đồng thời hạch toán bù trừ trên 2 Tài khoản 136- “Phải thu nội bộ” và Tài khoản 336- “Phải trả nội bộ” (Theo chi tiết từng đối tượng).

Lúc đối chiếu, nếu sở hữu chênh lệch, phải tìm nguyên nhân và điều chỉnh kịp thời.

KẾT CẤU VÀ NỘI DUNG PHẢN ÁNH CỦA TÀI KHOẢN 136- PHẢI THU NỘI BỘ

Bên Nợ:
– Số vốn kinh doanh đã ủy quyền đơn vị cấp dưới (bao gồm vốn cấp trực tiếp và cấp bằng những phương thức khác);
– Những khoản đã chi hộ, trả hộ đơn vị cấp trên, cấp dưới;
– Số tiền đơn vị cấp trên phải thu về; những khoản đơn vị cấp dưới phải nộp;
– Số tiền đơn vị cấp dưới phải thu về; những khoản cấp trên phải giao xuống;
– Số tiền phải thu về bán sản phẩm, hàng hoá, nhà cung cấp cho đơn vị cấp trên, cấp dưới, giữa những đơn vị nội bộ.

Bên Với:
– Thu hồi vốn, quỹ ở đơn vị thành viên;
– Quyết toán với đơn vị thành viên về kinh phí sự nghiệp đã cấp, đã sử dụng;
– Số tiền đã thu về những khoản phải thu trong nội bộ;
– Bù trừ phải thu với phải trả trong nội bộ của cùng một đối tượng.

Số dư bên Nợ:
Số còn phải thu ở những đơn vị nội bộ.
Tài khoản 136 – Phải thu nội bộ, sở hữu 2 Tài khoản cấp 2:
– Tài khoản 1361 – Vốn kinh doanh ở những đơn vị trực thuộc: Tài khoản này chỉ mở ở đơn vị cấp trên (tổng đơn vị, đơn vị) để phản ánh số vốn kinh doanh hiện sở hữu ở những đơn vị trực thuộc do đơn vị cấp trên giao trực tiếp hoặc hình thành bằng những phương thức khác. Tài khoản này ko phản ánh số vốn đầu tư mà đơn vị mẹ đầu tư vào những đơn vị con, những khoản này phản ánh trên Tài khoản 221- “Đầu tư vào đơn vị con”.
– Tài khoản 1368 – Phải thu nội bộ khác: Phản ánh tất cả những khoản phải thu khác giữa những đơn vị nội bộ.

PHƯƠNG PHÁP HẠCH TOÁN KẾ TOÁN MỘT SỐ NGHIỆP VỤ KINH TẾ CHỦ YẾU

I. Hạch toán ở đơn vị cấp dưới:

1. Lúc đơn vị cấp dưới nhận được vốn do tổng đơn vị, đơn vị giao xuống, ghi:

Nợ những TK 111, 112, 211,…
Với TK 411 – Tài chính kinh doanh.

2. Lúc chi hộ, trả hộ cho đơn vị cấp trên và những đơn vị nội bộ khác, ghi:

Nợ TK 136 – Phải thu nội bộ (1368)
Với những TK 111, 112,…

3. Căn cứ vào thông tin hoặc chứng từ xác nhận của đơn vị cấp trên về số được chia những quỹ doanh nghiệp, ghi:

Nợ TK 136 – Phải thu nội bộ (1368)
Với những TK 414, 415, 431,…

4. Số lỗ về hoạt động sản xuất, kinh doanh đã được cấp trên chấp nhận cấp bù, ghi:

Nợ TK 136 – Phải thu nội bộ (1368)
Với TK 421 – Lợi nhuận chưa phân phối.

5. Phải thu đơn vị cấp trên và những đơn vị nội bộ khác về doanh thu bán hàng nội bộ, ghi:

Nợ TK 136 – Phải thu nội bộ (1368)
Với TK 512 – Doanh thu bán hàng nội bộ
Với TK 3331 – Thuế GTGT phải nộp (33311).

6. Lúc nhận được tiền hoặc vật tư, tài sản của cấp trên hoặc đơn vị nội bộ khác trả tiền về những khoản phải thu, ghi:

Nợ những TK 111,112, 152, 153,…
Với TK 136 – Phải thu nội bộ (1368).

7. Bù trừ những khoản phải thu nội bộ với những khoản phải trả nội bộ của cùng một đối tượng, ghi:

Nợ TK 336 – Phải trả nội bộ
Với TK 136 – Phải thu nội bộ (1368).

II. Hạch toán ở đơn vị cấp trên:

1. Lúc đơn vị cấp trên (Tổng đơn vị, đơn vị giao vốn kinh doanh cho đơn vị trực thuộc, ghi:

Nợ TK 136 – Phải thu nội bộ (1361- Vốn kinh doanh ở những đơn vị trực thuộc)
Với những TK 111,112,…

2. Trường hợp đơn vị cấp trên giao vốn cho đơn vị trực thuộc bằng tài sản nhất quyết, ghi:

Nợ TK 136 – Phải thu nội bộ (Trị giá còn lại của TSCĐ- 1361)
Nợ TK 214 – Hao mong tài sản nhất quyết (Trị giá hao mòn của TSCĐ)
Với TK 211 – Tài sản nhất quyết hữu hình (Nguyên giá).

3. Trường hợp những đơn vị trực thuộc nhận vốn kinh doanh trực tiếp từ Ngân scsh nhà nước theo sự uỷ quyền của đơn vị cấp trên. Lúc đơn vị trực thuộc thực nhận vốn, đơn vị cấp trên ghi:

Nợ TK 136 – Phải thu nội bộ (1361)
Với TK 411 – Tài chính kinh doanh.

4. Căn cứ vào báo cáo đơn vị trực thuộc nộp lên về số vốn kinh doanh tăng do tìm sắm TSCĐ bằng tài chính đầu tư xây dựng cơ bản hoặc quỹ đầu tư phát triển, ghi:

Nợ TK 136 – Phải thu nội bộ (1361)
Với TK 411 – Tài chính kinh doanh.

5. Cuối kỳ, căn cứ phê duyệt của đơn vị cấp trên về Con số tài chính của đơn vị trực thuộc, kế toán đơn vị cấp trên ghi số vốn kinh doanh được bổ sung từ lợi nhuận hoạt động kinh doanh trong kỳ của đơn vị trực thuộc, ghi:

Nợ TK 136 – Phải thu nội bộ (1361)
Với TK 411 – Tài chính kinh doanh.

6. Lúc đơn vị cấp trên cấp kinh phí sự nghiệp, dự án ch đơn vị cấp dưới, ghi:

Nợ TK 136 – Phải thu nội bộ (1368)
Với những TK 111, 112, 461,…

– Trường hợp rút dự toán chi sự nghiệp, dự án để cấp kinh phí cho đơn vị cấp dưới, đồng thời ghi Với TK 008- “Dự toán chi sự nghiệp, chi dự án” (Tài khoản ngoài Bảng cân đối kế toán).

7. Trường hợp đơn vị trực thuộc phải hoàn lại vốn kinh doanh cho đơn vị cấp trên, lúc nhận được tiền do đơn vị trực thuộc nộp lên, ghi:

Nợ TK 111, 112,…
Với TK136 – Phải thu nội bộ (1361).

8. Căn cứ vào báo cáo của đơn vị trực thuộc về số vốn kinh doanh đơn vị trực thuộc đã nộp Ngân sách Nhà nước theo sự uỷ quyền của cấp trên, ghi:

Nợ TK 411 – Tài chính kinh doanh
Với TK 136 – Phải thu nội bộ (1361).

9. Khoản phải thu về lãi của hoạt động sản xuất, kinh doanh, hoạt động khác ở đơn vị cấp dưới, ghi:

Nợ TK 136 – Phải thu nội bộ (1368)
Với TK 421 – Lợi nhuận chưa phân phối.

10. Khoản phải thu của đơn vị cấp dưới phải nộp cho đơn vị cấp trên về quỹ đầu tư phát triển, quỹ dự phòng tài chính, quỹ khen thưởng, phúc lợi, những quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu, ghi:

Nợ TK 136 – Phải thu nội bộ (1368)
Với TK 414 – Quỹ đầu tư phát triển
Với TK 415 – Quỹ dự phòng tài chính
Với TK 418 – Những quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu
Với TK 431 – Quỹ khen thưởng, phúc lợi.

11. Lúc nhận được tiền do đơn vị cấp dưới nộp lên về số tiền lãi kinh doanh, nộp về quỹ đầu tư phát triển, quỹ dự phòng tài chính, quỹ khen thưởng, phúc lợi, những quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu, ghi:

Nợ TK 111, 112,…
Với TK 136 – Phải thu nội bộ (1368).

12. Lúc chi hộ, trả hộ những khoản nợ của đơn vị cấp dưới, ghi:

Nợ TK 136 – Phải thu nội bộ (1368)
Với những TK 111, 112,…

13. Lúc thực nhận được tiền tài đơn vị cấp dưới chuyển trả về những khoản đã chi hộ, trả hộ, ghi:

Nợ TK 111, 112,…
Với TK 136 – Phải thu nội bộ (1368).

14. Bù trừ những khoản phải thu nội bộ với những khoản phải trả nội bộ của cùng một đối tượng, ghi:

Nợ TK 336 – Phải trả nội bộ
Với TK 136 – Phải thu nội bộ (1368)

15. Phải thu đơn vị cấp dưới về kinh phí quản lý phải nộp cấp trên, ghi:

Nợ TK 136 – Phải thu nội bộ
Với TK 511 – Doanh thu bán hàng và sản xuất nhà cung cấp (Chi tiết loại doanh thu to nhất).

2/5 - (3 bình chọn)

Originally posted 2019-01-07 20:19:15.

Bình luận