Đối tượng nào khi chết thì người lo mai táng được nhận trợ cấp mai táng và mức trợ cấp mai táng là bao nhiêu?

Theo quy định tại Điều 35 Nghị định số 152/2006/ NĐ – CP ngày 22 tháng 12 năm 2006 của Chính phủ, các đối tượng sau đây khi chết thì người lo mai táng được nhận trợ cấp mai táng bằng mười tháng lương tối thiểu chung.

– Người lao động đóng bảo hiểm xã hội.

– Người lao động đang bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm xã hội.

– Người đang hưởng lương hưu; hưởng trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hàng tháng đã nghỉ việc.

Rate this post

Bình luận