Quy trình xây dựng bộ chỉ số trong tăng trưởng xanh

Trật tự xây dựng chỉ số của Hartmut Bossel (1999) gồm những bước sau:

Trật tự xây dựng chỉ số vững bền cho địa phương/tỉnh bao gồm những bước:

Rahdari A. H & Anvary Rostamy A. A (2015) đưa ra thứ tự thiết kế bộ chỉ số sản xuất vững bền cấp doanh nghiệp thông qua 8 tính chất (tương đương 8 bước) giúp sàng lọc chỉ số sản xuất vững bền [19]. Quá trình thiết kế bộ chỉ số sản xuất vững bền  cấp doanh nghiệp được mô tả theo Hình 2.1:

Theo Hình 2.1 sở hữu thể thấy rằng quá trình xây dựng bộ chỉ số khởi đầu với việc thu thập những nguồn dữ liệu với những chuẩn đo lường (benchmark). Sau đó, những chuẩn tốt nhất sẽ được lựa chọn từ mỗi nguồn lúc so với mục tiêu phân tích. Những chỉ số được thu thập  lại thành “tập những chỉ số”. Tiếp theo, những chỉ số được lựa chọn từ mỗi chuẩn sẽ được giám định qua mô phỏng lựa chọn chỉ số (giai đoạn toàn diện). Sau đó, những chỉ số thỏa mãn những điều kiện cụ thể (đã xác định trước) được lọc và phân loại những chỉ số thành những nhóm cấu trúc ESG (kinh tế, xã hội, quản lý). Trong thực tế, mặc dù những chỉ số đều sở hữu những tiêu chuẩn lựa chọn như: tính hữu ích, khả năng đo lường, và sự thích hợp nhưng kết quả bộ chỉ số cuối cùng và đơn vị đo lường của mỗi chỉ số sở hữu thể khác nhau đối với những người xây dựng khác nhau. Hình 2.1 mô tả quá trình xây dựng bộ chỉ số sản xuất vững bền tiếp cận 4 nguồn dữ liệu và lựa chọn chỉ số theo mô phỏng sở hữu 8 đặc tính lựa chọn. Những tiêu chuẩn lựa chọn chỉ số dựa trên cách lựa chọn của những người nghiên cứu, sở hữu thể được hiểu và thực hiện khác nhau đối với những người nghiên cứu khác nhau và tương tự kết quả sẽ khác nhau. Để tránh khắc phục vấn đề đó, Rahdari A. H & Anvary Rostamy A. A xác định rõ những đặc tính để lựa chọn chỉ số vững bền cấp doanh nghiệp và đưa ra 8 đặc tính dựa theo những nghiên cứu của Denis Bouyssou (1990) [93], Rowley Rowley Hazel V & cùng sự (2012) [20] bao gồm 5 đặc tính để lựa chọn chỉ số và 3 đặc tính bổ sung để tổng hợp vào mô phỏng với tính năng giống như bộ lọc để lựa chọn những chỉ số thích hợp.

Bước 1 của quá trình xây dựng những chỉ số sản xuất vững bền được thực hiện thông qua đặc tính toàn diện. Một bảng thống kê được lập bao gồm: hệ thống nguồn và số lượng những chỉ số đưa vào. Bước 2 là đặc tính thu gọn, những chỉ số thừa hoặc/và ko liên quan sẽ được loại bỏ. Mỗi chỉ số đưa vào phải được: (1) xác định một cách thích hợp, (2) bên trong ranh giới nghiên cứu (cấp doanh nghiệp) và (3) thích hợp với những mục tiêu nghiên cứu. Những chỉ số không phù hợp được 3 điều kiện này sẽ bị loại ra. Tiếp theo bước 3 là đặc tính thích hợp, những chỉ số ko thỏa mãn 3 yếu tố của đặc tính tính hợp là tính tổng quát, độ tin cậy và tính sẵn sở hữu dữ liệu sẽ bị loại ra. Tính tổng quát được xem là chỉ số ko  cụ thể cho một ngành công nghiệp nào. Độ tin cậy là chỉ số đáng tin cậy và chuẩn xác. Tính sẵn sở hữu dữ liệu cũng đảm bảo rằng phần to những doanh nghiệp cung ứng thông tin về chỉ số cụ thể này. Bước 4 là tính chất quan yếu nhất trong quá trình lọc chỉ số đó là “những chỉ số được chọn vừa sở hữu khả năng đo lường định lượng vừa đo lường hoạt động sử dụng để đại diện cho một trị giá về chất lượng (định tính)”. Bước này đảm bảo rằng chỉ số phải sở hữu khả năng đo lường (cho dù là định lượng hay định tính). Bước thứ năm là đặc tính sở hữu cấu trúc tức là những chỉ số nên duy trì cấu trúc thứ bậc. Bước 6 là tính tổng quát, nghĩa sở hữu thể tổng hợp những chỉ số đơn thành chỉ số kết hợp. Bước 7 là phi chức năng, loại bỏ những chỉ số liên quan tới chức năng để tránh tiêu chuẩn tác động phụ thuộc. Bước cuối cùng, đặc tính phổ biến nói rằng những chỉ số được lựa chọn nên sở hữu tần suất cao nhất giữa những tiêu chuẩn đã được thu thập từ những nguồn khác nhau và phổ biến nhất trong những chỉ số. Những chỉ số qua quá trình lọc 8 bước trên được xem là những chỉ số đạt yêu cầu.

Rate this post

Bình luận