Giải pháp đổi mới công tác thanh tra, kiểm tra và cưỡng chế về thuế theo hướng giáo dục tính tuân thủ, không vì mục tiêu trừng phạt ( tham khảo)

Rà soát và thanh tra thuế TNCN là hoạt động cần thiết của cơ thuế quan đối nhằm phát hiện, ngăn ngừa và xử lý những hành vi vi phạm pháp luật thuế TNCN. Tuy nhiên, mục đích chính của rà soát và thanh tra thuế TNCN ko phải để trừng trị mà nhằm tương trợ NNT thực hiện tốt nhất nghĩa vụ thuế TNCN, hiểu rõ chính sách pháp luật và nghĩa vụ nộp thuế để tăng ý thức tự tuân thủ.
Vì vậy, cần đổi mới công việc rà soát và thanh tra thuế theo những nội dung sau đây:
(1) Trên cơ sở vật chất phân loại đối tượng NNT tương ứng với hành vi tuân thủ thuế TNCN, cơ thuế quan cần với kế hoạch, nội dung và thứ tự rà soát thuế TNCN cụ thể thích hợp từng nhóm những đối tượng nộp thuế, trong đó tập trung và thường xuyên chú trọng những nhóm đối tượng với hành vi cố tình ko nộp thuế.
(2) Đổi mới toàn diện hoạt động thanh tra, rà soát toàn ngành một cách toàn diện, đồng đều, thống nhất, chú trọng rà soát là nhằm phát hiện ra những bất cập trong chính sách thuế TNCN hiện hành với thực tiễn; những hành vi vi phạm pháp luật thuế để với phương pháp xử lý thích hợp.
(3) Đối với những hành vi vi phạm pháp luật thuế TNCN, cần phân loại những loại hành vi để với chế tài xử lý cụ thể và thích hợp.
Chẳng hạn:
– Đối với hành vi vi phạm thủ tục đăng ký thuế, cần nhắc nhở và giảng giải để NNT nhận thức và tăng ý thức tự tuân thủ lúc kê khai, ăng ký thuế TNCN;
– Đối với hành vi vi phạm việc chấp hành chế độ, kế toán, sổ sách, chứng từ, hóa đơn, cần giảng giải, tương trợ và nhắc nhở để NNT nhận mặt hành vi vi phạm và hướng dẫn, trợ giúp để NNT tự tuân thủ.
– Đối với hành vi vi phạm việc tính thuế và nộp thuế, cơ thuế quan cần xử lý ở các ngành độ khác nhau, thông quá đó lấy mục tiêu giáo dục là chính, ko nặng về xử phạt.
(4) Phát triển ứng dụng CNTT vào công việc thanh tra, rà soát thuế: trên cơ sở vật chất hệ thống quản lý thuế tích hợp với cơ sở vật chất dữ liệu tập trung cần nhanh chóng xây dựng những phần mềm ứng dụng tương trợ hiệu quả công việc thanh tra, rà soát thuế từ khâu thu thập cơ sở vật chất dữ liệu của NNT, chuyển đổi dữ liệu NNT để phân tích, giám định, xác định mức hành vi tuân thủ thuế TNCN của NNT để tiến hành công việc thanh tra, rà soát những đối tượng nộp thuế.
(5) Đổi mới và tăng chất lượng công việc huấn luyện, bồi dưỡng lực lượng thanh tra, rà soát thuế: ngoài việc huấn luyện theo tiêu chuẩn ngạch trật theo quy định của nhà nước, lực lượng thanh tra, rà soát thuế được tập trung huấn luyện kỹ năng chuyên ngành và những tri thức bổ trợ cho công việc thanh tra, rà soát thuế, đặc trưng là tri thức về NNT và những yếu tố tác động tới hành vi tuân thủ thuế TNCN của họ.

Rate this post

Bình luận